Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit
gepubliceerd op 08 oktober 2015

Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2015, dat op 18 augustus 2015 in werking treedt, wordt de aan de "BVBA Hokatrans" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken. B Bij ministerieel besluit van 4 september 2015 wordt de erkenning van het bureau "Aster Con(...)

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015204447
pub.
08/10/2015
prom.
--
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

WAALSE OVERHEIDSDIENST


Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 18/08/2015 pub. 09/11/2015 numac 2015036310 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne type ministerieel besluit prom. 18/08/2015 pub. 31/08/2015 numac 2015029413 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot goedkeuring van het referentiedossier van de afdeling "polyvalente tekenaar in een studiebureau" , gerangschikt op het niveau van het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie en tot toekenning van het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs aan de houders van het kwalificatiegetuigschrift van "polyvalente tekenaar in een studiebureau" dat specifiek is voor het hoger secundair onderwijs voor sociale promotie" en van het getuigschrift van "aanvullende algemene vorming met het oog op het behalen van het getuigschrift dat overeenstemt met het getuigschrift van het hoger secundair onderwijs" sluiten, dat op 18 augustus 2015 in werking treedt, wordt de aan de "BVBA Hokatrans" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken.

Bij ministerieel besluit van 3 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 02/10/2015 numac 2015204324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 3 september 2015 betreffende agromilieu- en klimaatsteun type ministerieel besluit prom. 03/09/2015 pub. 21/09/2015 numac 2015003320 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 10 jaar - 4 september 2015-2025 sluiten dat op 1 september 2015 uitwerking heeft, wordt de erkenning van het bureau "ICA SPRL" inzake geluidshinder vanaf 1 september 2015 voor vijf jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 4 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 sluiten wordt de erkenning van het bureau "Aster Consulting SPRL" inzake geluidshinder vanaf 4 september 2015 voor drie jaar hernieuwd.

Bij ministerieel besluit van 7 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031797 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 7/09/2015 tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasverbruik voor de verwarming van een woning dat moet worden gebruikt voor de berekening van de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en zeer lage energiewoningen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, dat in werking treedt op 7 september 2015, wordt de bij ministerieel besluit van 27 maart 2015 aan de "SARL Transports Robinet Mathieu" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 7 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 05/10/2015 numac 2015015135 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 25/11/2015 numac 2015031797 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit van 7/09/2015 tot vaststelling van het gemiddeld jaarlijks gasverbruik voor de verwarming van een woning dat moet worden gebruikt voor de berekening van de huurtoeslag voor passief-, lage energie- en zeer lage energiewoningen in de sociale huisvestingssector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest sluiten, dat in werking treedt op 7 september 2015, wordt de bij ministerieel besluit van 27 maart 2015 aan de "s.a.s. TJB Transports Jean Brunet" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen opgeschort.

Bij ministerieel besluit van 9 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015204294 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen sluiten, dat in werking treedt op 9 september 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 2 december 2011 gewijzigd, waarbij de "NV Sanest" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015204294 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen sluiten, dat in werking treedt op 9 september 2015, wordt artikel 1, § 2, van het ministerieel besluit van 2 december 2011 gewijzigd, waarbij de "Ltd B.J. Waters Transport" erkend werd als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen.

Bij ministerieel besluit van 9 september 2015Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 09/09/2015 pub. 28/09/2015 numac 2015204294 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de erkenning van de verenigingen voor de fokkerij van paardachtigen sluiten, dat in werking treedt op 21 december 2015, wordt de op 6 mei 2015 door de "SA Aries Consultants" aangevraagde hernieuwing van de erkenning als auteur van milieueffectonderzoeken in het Waalse Gewest tot 26 februari 2018 hernieuwd voor de volgende categorie projecten : 3. "mijnen en groeven": 4."industriële processen inzake energie"; 5. "industriële processen inzake stoffenverwerking";6. "afvalbeheer";7. "waterbeheer (winning, zuivering, distributie en behandeling)"; 8. "vergunningen voor landbouwexploitatie".

^