Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 oktober 2015

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 10/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 16 januari 2013 houdende diverse maatregelen betreffende de strijd tegen maritieme piraterij. - Duitse vertaling type wet prom. 25/04/2014 pub. 08/10/2015 numac 2015000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet ter verbetering van verschillende wetten die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 78 van de Grondwet. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/05/2014 pub. 08/10/2015 numac 2015000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van artikel 409 van het Strafwetboek, houdende de strafbaarstelling van het aanzetten tot genitale verminking bij vrouwen. - Duitse vertaling type wet prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015009506 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 11 september 2015 is machtiging verleend aan de genaamde **** ****(...) type wet prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015009508 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 is machtiging verleend aan juffrouw ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, behoudens **** **** koninklijk besluit van 11 september 2015 is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****,(...) type wet prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015009509 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen. - Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, is machtiging verleend aan juffrouw ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, is machtiging verleend aan mevrouw ****-****, (...) type wet prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015009512 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmaking Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, is machtiging verleend aan Mevr. ****'****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende(...) Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, is machtiging verleend aan de genaamde ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015024164 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Actualisatie van 2015 van het Federaal reductieprogramma voor pesticiden In artikel 8bis van de wet van 21 december 1998 betreffende de productnormen ter bevordering van duurzame productie- en consumptiepatronen en ter bescherming van het leefmi Deze actualisatie heeft betrekking op het Federaal reductieprogramma voor pesticiden (FRPP) voor de(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 08/10/2015 numac 2015000543 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/05/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015000549 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1992 tot vaststelling van de informatie die opgenomen wordt in de bevolkingsregisters en in het **** en het koninklijk besluit van 8 januari 2006 tot bepaling van de ****, verbonden met de **** bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de wet van 8 augustus 1983 tot regeling van een **** van de natuurlijke personen, teneinde het gegeven betreffende de **** aan te vullen. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 02/10/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015003342 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 en bestemd tot het dekken van niet structurele uitgaven wat betreft de veiligheid type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015009510 bron federale overheidsdienst justitie Directoraat-generaal EPI. - Penitentiaire Inrichtingen Dienst P&O Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015 wordt Mevr. BEKAERT, Elien, benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1, met de titel van attaché psycholoog expertise, bij de Federa Bij koninklijk besluit van 12 juli 2015 wordt Mevr. GOOSSENS, An, benoemd tot rijksambtenaar in(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015009511 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bevordering Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, wordt de heer HEYLEN, Tom, geboren te Turnhout op 12 november 1973, met ingang van 1 september 2014, bevorderd in de hoedanighei Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 27/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende verbod van groepsschommels met starre ophangelementen bestemd voor speelterreinen type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015015145 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Oppensioenstellingen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 wordt de heer Wilfried FIEREMANS ontheven uit zijn functie van Secretaris voor Internationale Samenwerking bij de Ambassade van België te Bujumbura en word Met ingang van 1 maart 2016 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt. Vanaf dezelfde datum wo(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse carrière. - Aanstellingen Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 wordt de heer Hugues CHANTRY geaccrediteerd als Ambassadeur en Consul-Generaal van België in de Republieken Ghana en Liberia, met standplaats te Abidjan. B Bij koninklijk besluit van 23 augustus 2015 wordt de heer Paul CARTIER ontheven uit zijn functi(...) type koninklijk besluit prom. 11/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015024239 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2015 aan het programma voor biociden van de OESO type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015203491 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 april 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de bewakings- en/of toezichtsdiensten, betreffende de oprichting en de vaststelling van de statuten van het "Fonds voor bestaanszekerheid solidariteit 2e pijler voor de bewakingsdiensten" type koninklijk besluit prom. 23/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015203601 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 november 2014, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (1) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204588 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Nationale Orden Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, is de heer Deprouw J., ereplaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Mol, benoemd tot Ridder in de Leopoldsorde. Hij zal het burgerlijk eretek type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204589 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 27 september 2015, is aan de heer Denys L., op zijn verzoek, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Brussel. Het beroep tot nietigverklaring v

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015015141 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 april 2015 tot aanduiding van de ereconsulaire posten bevoegd om noodreisdocumenten af te geven type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015015146 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consulaire carrière. - Oppensioenstelling Bij ministerieel besluit van 31 augustus 2015 wordt eervol ontslag verleend uit zijn ambt, met ingang van 1 maart 2016, aan de heer Philippe CAUBERGS, ambtenaar van de consulaire carrière. Vanaf deze type ministerieel besluit prom. 17/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor het sociaal-culturele beleid voor gelijke kansen type ministerieel besluit prom. 17/08/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de samenstelling van de Subcommissie voor Kwalificatie bepaald bij het ministerieel besluit van 7 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de Subcommissie voor Kwalificatie type ministerieel besluit prom. 28/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015031640 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 7 december 2001 tot vaststelling van de situaties die recht geven op voorkeurrechten bij de indiening van een aanvraag voor een sociale woning type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204447 bron waalse overheidsdienst Leefmilieu Bij ministerieel besluit van 18 augustus 2015, dat op 18 augustus 2015 in werking treedt, wordt de aan de "BVBA Hokatrans" verleende erkenning als vervoerder van gevaarlijke afvalstoffen op haar verzoek ingetrokken. B Bij ministerieel besluit van 4 september 2015 wordt de erkenning van het bureau "Aster Con(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204458 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 15 september 2015, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap "ATB Belgique" in Spa onder Bij ministerieel besluit van 15 september 2015, dat in werking treedt op de datum van bekendmak(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204516 bron waalse overheidsdienst Handelsvestigingen Bij ministerieel besluit van 21 september 2015 wordt de "AMCV ", gelegen rue Samson 27, te 7000 Bergen, vanaf 21 september 2015 voor een hernieuwbare periode van vijf j(...) type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204587 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij ministeriële besluiten van 30 september 2015 : - dat in werking trad op 30 september 2015, is op gezamenlijk verzoek, een einde gesteld aan de associatie "Diegenant & De Kegel" ter standplaats Halle, en aan de aans - is het verzoek tot associatie van de heer Bouttiau A., notaris ter standplaats Quévy (Asquillies)(...)

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204502 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 31 augustus 2015 werd de heer Deliége A., plaatsvervangend raadsheer in het hof van beroep te Luik, door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, aangewezen om, vanaf 1 Rechtbank van eerste aanleg Oost-Vlaanderen Bij beschikking van 6 juli 2015, van de voorzitt(...)

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204568 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel Bij beschikking van 18 september 2015, van de voorzitter van de Franstalige rechtbank van eerste aanleg te Brussel, is Mevr. Gruwez, A., onderzoeksrechter in de Franstalige Rechtbank van koophandel te Bergen en te Charleroi Bij beschikking van 23 juli 2015 werd de (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de commissie belast met het ontvangen van klachten van studenten betreffende een weigering om inschrijving

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/12/2006 pub. 08/10/2015 numac 2015036167 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van VIA-subsidies aan de gesubsidieerde huurdiensten type besluit van de vlaamse regering prom. 10/07/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015036170 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 mei 1995 betreffende de invordering van niet-fiscale schuldvorderingen voor de Vlaamse Gemeenschap en de instellingen die eronder ressorteren type besluit van de vlaamse regering prom. 04/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015036172 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 4 en 8 van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 oktober 2010 betreffende de organisatie van examencommissies door een Centrum voor Volwassenenonderwijs

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/09/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015204490 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst

omzendbrief

type omzendbrief prom. 02/06/2015 pub. 08/10/2015 numac 2015000541 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief betreffende de strijd tegen het frauduleus gebruik van identiteitsdocumenten of reisdocumenten uitgegeven door de lidstaten van de Unie of aangewend ter nabootsing hiervan. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015018332 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De verzoekende partij, die woonplaats kiest bij Mr. Tom DE SUTTER, advocaat, met kantoor te 9000 Ge(...) type bericht prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204488 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 mei 2014 in zake de bvba « DC PLUS » tegen de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 28 aug « - Schendt art. 353bis Programmawet (I) dd. 24.12.2002 de bepalingen 10 en 11 van de Grondwet door(...) type bericht prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204489 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 26 juni 2015 in zake Hilair Osstyn tegen de provincie West-Vlaanderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 8 september 2015, h « Schendt artikel 2.6.1, § 3, 2° Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening de artikelen 16 Grondwet e(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015000553 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Huis-aan-huis collecte. - Vergunning Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 genomen krachtens het koninklijk besluit van 22 september 1823 houdende bepalingen nopens het doen van collecten in de kerken en aan de huizen, is vergunning verle

mededeling

type mededeling prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015011388 bron nationale bank van belgie Mededeling van een overdracht van overeenkomsten betreffende risico's gelegen in België door een verzekeringsonderneming gevestigd in een lidstaat van de Europese Economische Ruimte andere dan België De Maltese prudentiële autoriteit, de Malta F Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

document

type document prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204515 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Neerlegging van collectieve arbeidsovereenkomsten De hierna vermelde collectieve arbeidsovereenkomsten werden neergelegd ter Griffie van de Algemene Directie Collectieve arbeidsbetrekkingen van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015000539 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vaste Commissie voor Taaltoezicht. - Wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 2014 houdende benoeming van de leden van de Vaste Commissie voor Taaltoezicht en houdende benoeming van haar ondervoorzitters. - Vervanging van een vast lid en v Bij koninklijk besluit van 11 september 2015 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015003341 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2015, wordt de heer Thibaut P.F.M. GREGOIRE, attaché bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A2 - attaché. Bij besliss type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015003340 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 10 augustus 2015, dat uitwerking heeft met ingang van 1 september 2015, wordt de heer Adil SOUSSI NACHIT, adviseur bij de FOD Financiën, er benoemd in de klasse A4 - adviseur-generaal. Bij b

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015018335 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, wordt in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché : Bij ministerieel besluit van 28 september 2015 : Met ingang - Mevr. DE BUSSER, Emily, bij de buitendiensten. Een beroep tot nietigverklaring van de voormeld(...)

document

type document prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204596 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Op 17 september 2015 werd de heer De Backer, Jacques, rechter in sociale zaken, als werknemer-bediende, bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, door de voorzitter van deze r Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 6 oktober 2015 tot 5 oktober 2016. type document prom. -- pub. 08/10/2015 numac 2015204597 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Op 17 september 2015 werd de heer Cottenier, Bernard, rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider, bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, door de voorzitter van deze r Dit mandaat wordt uitgeoefend gedurende een jaar, van 18 oktober 2015 tot 17 oktober 2016.
^