Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 07 september 2015
gepubliceerd op 05 oktober 2015

Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

bron
federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking
numac
2015015135
pub.
05/10/2015
prom.
07/09/2015
ELI
eli/besluit/2015/09/07/2015015135/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

7 SEPTEMBER 2015. - Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden binnen de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking


De Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Gelet op de wet van 22 mei 2003Relevante gevonden documenten type wet prom. 22/05/2003 pub. 03/07/2003 numac 2003003367 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole en federale overheidsdienst financien Wet houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat sluiten houdende organisatie van de begroting en van de comptabiliteit van de federale Staat, inzonderheid op artikel 29;

Gelet op de wet van 15 juni 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/06/2006 pub. 15/02/2007 numac 2006021341 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten sluiten overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten, inzonderheid op artikel 74, gewijzigd bij de wet van 5 augustus 2011;

Gelet op het koninklijk besluit van 3 april 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 16/04/2013 numac 2013021025 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau type koninklijk besluit prom. 03/04/2013 pub. 25/05/2016 numac 2016000313 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de tussenkomst van de Ministerraad, de overdracht van bevoegdheid en de machtigingen inzake de plaatsing en de uitvoering van overheidsopdrachten, ontwerpenwedstrijden en concessies voor openbare werken op federaal niveau, inzonderheid op de artikelen 7 tot en met 11;

Gelet op het koninklijk besluit van 5 maart 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 05/03/2015 pub. 20/03/2015 numac 2015015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten houdende de organisatie van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, inzonderheid op artikel 16;

Gelet op het ministerieel besluit van 28 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende slachtverbod voor sommige slachtdieren sluiten houdende overdracht van bevoegdheid aan de Attachés voor internationale samenwerking;

Gelet op het ministerieel besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden aan de Voorzitter van het Directiecomité, Directeurs-generaal, Stafdirecteurs en sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden aan de Voorzitter van het Directiecomité, Directeurs-generaal, Stafdirecteurs en sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, geaccrediteerd bij de Minister van Buitenlandse Zaken, gegeven op 16 juli 2015;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, geaccrediteerd bij de Minister van Ontwikkelingssamenwerking, gegeven op 16 juli 2015;

Overwegende de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht sluiten tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht, inzonderheid op artikel 15;

Overwegende het koninklijk besluit van 14 januari 2013Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 14/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013021005 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken sluiten tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken, inzonderheid op artikel 33;

Overwegende het vierde beheerscontract van 9 april 2014 tussen de Belgische Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk Belgische Technische Coöperatie, inzonderheid op de artikelen 8 en 17, Besluiten : Hoofdstuk 1. - Definities

Artikel 1.Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: 1° de FOD: de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking;2° de ordonnateur: de persoon gemachtigd om het budget uit te voeren en wiens handtekening toelaat een uitgave vast te leggen en zijn betaling te autoriseren;3° categorie A: de Voorzitter van het Directiecomité;4° categorie B: de Directeurs-generaal en de Stafdirecteurs;5° categorie C: de personeelsleden van niveau A, het hoofd van de Directie Protocol en het hoofd van de Directie Pers en Communicatie, jaarlijks aangeduid door de personen behorende tot de categorie A en B;6° categorie D: de hoofden van de diplomatieke zendingen, consulaire posten en bureaus voor ontwikkelingssamenwerking;7° de BTC : de « Belgische Technische Coöperatie », naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk, opgericht door de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht sluiten tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht;8° de overeenkomsten met de BTC : de overeenkomsten inzake de toekenning van taken van openbare dienst zoals vermeld in artikel 15, § 2, 2° van de wet van 21 december 1998Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015196 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht sluiten tot oprichting van de « Belgische Technische Coöperatie » in de vorm van een vennootschap van publiek recht;9° diverse uitgaven: alle uitgaven voor werken, leveringen en diensten, die geen overheidsopdrachten, subsidies of vrijwillige bijdragen betreffen;10° de ADBA's: de administratieve diensten met boekhoudkundige autonomie opgericht binnen de FOD. Hoofdstuk 2. - Algemene bepalingen

Art. 2.Bij afwezigheid of verhindering van de ordonnateur wijst deze laatste of bij ontstentenis zijn hiërarchische meerdere, schriftelijk en voor een welbepaalde periode, een medewerker aan om hem te vervangen. De vervangende medewerker tekent steeds « in opdracht » en voegt een kopie van de schriftelijke delegatie toe.

Art. 3.Alle in dit besluit vermelde bedragen zijn exclusief de belasting over de toegevoegde waarde.

Art. 4.De lijst met de personen behorende tot categorie C wordt jaarlijks meegedeeld aan de Minister van Buitenlandse Zaken en de Minister van Ontwikkelingssamenwerking door de Voorzitter.

Hoofdstuk 3. - Overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten

Art. 5.Voor zover het voorwerp van de overheidsopdracht, indien deze op meer dan 85.000 EUR wordt geraamd, werd goedgekeurd door de bevoegde Minister en ongeacht de beoogde gunningswijze, wordt delegatie verleend inzake het gunnen en het uitvoeren van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten: 1° aan de persoon behorende tot de categorie A tot een bedrag van 500.000 EUR, met uitzondering van de overheidsopdrachten van diensten via de onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking waarvoor de delegatie beperkt is tot 350.000 EUR; 2° aan de personen behorende tot de categorie B tot een bedrag van 250.000 EUR; 3° aan de personen behorende tot de categorie C tot een bedrag van 85.000 EUR; 4° aan de personen behorende tot de categorie D tot een bedrag van 5.500 EUR.

Art. 6.Het gunnen en het uitvoeren van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten omvat de bevoegdheid om: 1° de gunningswijze te kiezen;2° het bestek of de als dusdanig geldende documenten vast te stellen;3° de procedure op te starten;4° de kandidaten voor een overheidsopdracht te selecteren;5° een overheidsopdracht toe te wijzen door de ondertekening van de kennisgevingsbrief of de bestelbon;6° af te zien van het gunnen van een overheidsopdracht;7° de procedure te herbeginnen, indien nodig via een andere gunningwijze;8° alle andere administratieve handelingen te verrichten gerelateerd aan de uitvoering van een overheidsopdracht.

Art. 7.Voor de goedgekeurde overheidsopdrachten die tot hun bevoegdheid behoren, hebben de personen behorende tot de categorie C en de categorie D delegatie, inzake: 1° de controle van de betalingsvoorwaarden en de handtekening voor akkoord van facturen en andere schuldvorderingen;2° de vrijgave van de borgtocht na controle van de voorwaarden voor de vrijgave. Hoofdstuk 4. - Toekenning van subsidies en vrijwillige bijdragen

Art. 8.De toekenning van subsidies en vrijwillige bijdragen geschiedt bij koninklijk of ministerieel besluit.

Art. 9.De personen behorende tot de categorie C hebben delegatie om: 1° wijzigingen goed te keuren of te weigeren aan subsidies en vrijwillige bijdragen voorgesteld door de gesubsidieerde organisaties, tenzij een aanpassing van het koninklijk of ministerieel besluit, dat de subsidie toekent, vereist is;2° het narratieve en financiële tussentijdse of finale controlerapport van de dossierbeheerder goed te keuren;3° de betalingsvoorwaarden te controleren en de schuldvorderingen voor akkoord te ondertekenen. Hoofdstuk 5. - Betrekkingen met de BTC

Art. 10.Delegatie wordt verleend aan de Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp voor de goedkeuring en de wijziging van de overeenkomsten met de BTC, met uitzondering van de goedkeuring en de wijziging van toewijzingsovereenkomsten inzake begrotingshulp.

De wijziging van de overeenkomsten met de BTC bedoeld in lid 1 is beperkt tot de duur en de specifieke doelstelling van de overeenkomsten.

Art. 11.De personen behorende tot de categorie C hebben delegatie voor: 1° het ondertekenen van de budgettaire documenten met de voor BTC vast te leggen bedragen;2° het ondertekenen van de voorstellen tot registratie van de meerjarige overeenkomsten met de partnerlanden;3° het controleren van de betalingsvoorwaarden en het goedkeuren van de facturen, schuldvorderingen en andere schuldtitels en verantwoordingsstukken voorzien door het beheerscontract van de BTC. Hoofdstuk 6. - Bijzondere materies

Art. 12.De bevoegdheid voor de ondertekening van de budgettaire documenten met de vast te leggen bedragen wordt gedelegeerd aan de personen behorende tot de categorie C, voor zover de uitgave werd goedgekeurd door de gedelegeerde ordonnateur.

Art. 13.De bevoegdheid voor de ondertekening van de ramingstaten die de voorstellen tot provisionele vastlegging begeleiden wordt gedelegeerd aan de personen behorende tot de categorie B voor de aangelegenheden die tot hun bevoegdheid behoren.

Voor de diensten van de Voorzitter, kunnen deze documenten getekend worden door de personen behorende tot de categorie C.

Art. 14.De personen behorende tot de categorie C hebben delegatie om de vastgestelde rechten goed te keuren.

Art. 15.De delegatiedrempels opgenomen in artikel 5, 1° tot en met 4° alsook de delegatie voorzien in artikel 7 zijn van toepassing op de diverse uitgaven.

Art. 16.Wat betreft de verplichte bijdragen aan internationale instellingen voortvloeiend uit internationale akkoorden die België verbinden, wordt delegatie verleend: 1° aan de personen behorende tot de categorie B voor het goedkeuren van de budgettaire vastleggingen van de verplichte bijdragen;2° aan de personen behorende tot de categorie C voor de controle van de betalingsvoorwaarden en voor het voor akkoord ondertekenen van de schuldvorderingen.

Art. 17.Delegatie wordt verleend aan de Directeur-generaal Ontwikkelingssamenwerking en Humanitaire Hulp voor: 1° de wijziging van overeenkomsten met andere donoren voor interventies van passieve gedelegeerde samenwerking, voor zover deze wijziging geen budgettaire invloed heeft; 2° de goedkeuring en de wijziging tot 3.000.000 EUR van: a) overeenkomsten met andere donoren voor interventies van actieve gedelegeerde samenwerking;b) bijzondere overeenkomsten tussen België en partnerlanden voor interventies van actieve gedelegeerde samenwerking.

Art. 18.De Directeur-generaal Consulaire Zaken heeft goedkeuringsbevoegdheid voor: 1° de uitkeringen voor bijstand aan Belgen en andere burgers van de Europese Unie in het buitenland, de eventuele kosten van hun repatriëring en de eventuele kosten van de uitvaart ter plaatse van in het buitenland overleden Belgen;2° het ten laste nemen op de begroting van de FOD van de kosten voor verplaatsing, verblijf en internationale familiale bemiddeling in het kader van internationale kinderontvoering.

Art. 19.De Directeur-generaal Juridische Zaken is gemachtigd om tot een schikking te komen in het kader van geschillen met het doel deze te beëindigen.

De Directeur-generaal Juridische Zaken bezorgt jaarlijks een lijst van de schikkingen bedoeld in lid 1 aan het Directiecomité.

De gerechtskosten ten laste van de Belgische Staat vertegenwoordigd door de Minister van Buitenlandse Zaken of de Minister van Ontwikkelingssamenwerking en de ereloonstaten van advocaten mogen worden goedgekeurd door de personen behorende tot de categorie C.

Art. 20.De Stafdirecteur van de Stafdirectie Personeel en Organisatie krijgt delegatie om: 1° huurcontracten voor onroerende goederen gelegen in het buitenland af te sluiten, met inbegrip van contracten voor onderverhuur en overdracht van huur;2° de posthoofden toelating te geven deze bevoegdheid in hun ambtsgebied uit te oefenen.

Art. 21.De Stafdirecteur Begroting en Beheerscontrole duidt de personeelsleden aan die delegatie krijgen om: 1° in het geïntegreerd SAP FEDCOM-systeem de door de betrokken diensten ingevoerde bestelbonnen goed te keuren;2° de facturen en andere schuldvorderingen ingevoerd in FEDCOM te vereffenen;3° de werkingsfondsen van de posten in het buitenland te bevoorraden;4° elke schuldvordering goed te keuren betreffende kosten en vergoedingen voor zendingen en voor de aankoop van reistitels voor de afgevaardigden en personeelsleden van de FOD voor hun zendingen in België of het buitenland;5° de rekeningen van de rekenplichtigen goed te keuren.

Art. 22.Delegatie wordt verleend tot een bedrag van 31.000 EUR aan de personeelsleden van de buitenlandse carrière die een functie uitoefenen op het vlak van ontwikkelingssamenwerking, voor het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en het goedkeuren van diverse uitgaven voor zover deze betrekking hebben op de budgettaire enveloppe toegekend aan de post in het kader van multidonoractiviteiten ten laste van de algemene uitgavenbegroting, sectie 14, organisatieafdeling 54, activiteitenprogramma 04, basisallocatie 12.11.27.

Deze delegatie bedoeld in het eerste lid omvat de bevoegdheden bedoeld in artikels 6 en 7.

Art. 23.De diensthoofden van de ADBA's krijgen delegatie voor het gunnen en uitvoeren van overheidsopdrachten van werken, diensten en leveringen en het goedkeuren van diverse uitgaven.

De delegatie bedoeld in het eerste lid omvat de bevoegdheden opgenomen in artikels 6 en 7.

De overheidsopdrachten en diverse uitgaven groter dan 5.500 EUR dienen voorafgaandelijk te worden goedgekeurd door het beheerscomité van de betreffende ADBA. Hoofdstuk 7. - Opheffings- en slotbepalingen

Art. 24.Hoofdstuk IV van het ministerieel besluit van 28 februari 2001Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 28/02/2001 pub. 02/03/2001 numac 2001022159 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit houdende slachtverbod voor sommige slachtdieren sluiten houdende overdracht van bevoegdheid aan de Attachés voor internationale samenwerking wordt opgeheven.

Het ministerieel besluit van 30 april 2013Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 30/04/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013015121 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden aan de Voorzitter van het Directiecomité, Directeurs-generaal, Stafdirecteurs en sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking sluiten houdende delegaties van bevoegdheden inzake financiële aangelegenheden aan de Voorzitter van het Directiecomité, Directeurs-generaal, Stafdirecteurs en sommige ambtenaren van het Hoofdbestuur van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking wordt opgeheven.

Art. 25.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Brussel, 7 september 2015.

DIDIER REYNDERS ALEXANDER DE CROO

^