Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 29 januari 2016

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016040301 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand januari 2016 De Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie deelt mee dat het indexcijfer van de consumptieprijzen voor de maand januari 2016, 101.59 punten bedraagt, tegeno De gezondheidsindex, zoals bedoeld in de wet van 23 april 2015 (Belgisch Staatsblad van 27 april 20(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015014257 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 1998 inzake uitrusting van zeeschepen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1973 houdende zeevaartinspectiereglement type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015204496 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage voor de vormings- en tewerkstellingsinitiatieven voor risicogroepen van het "Sociaal Fonds voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten" type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015204802 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 mei 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, tot overplaatsing van de zetel van het "Sociaal Fonds voor de privé-rusthuizen en de rust- en verzorgingstehuizen" type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015204806 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 maart 2015, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 november 2007 tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid "Sociale Maribel" en tot vaststelling van zijn statuten type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2015205953 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2015 Koninklijk besluit van 8 januari 2016 Leopoldsorde Worden benoemd tot de graad van Ridder in de Leopoldsorde : De heren : BERNARD, Olivier, technisch deskundige bij het Departement Mevrouwen : COLART, Claudine, administratief ass type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2015205955 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2015 Koninklijk besluit van 8 januari 2016. Orde van Leopold II Wordt bevorderd tot de graad van Grootofficier in de Orde van Leopold II : De heer : DURIEU, Jean-Luc, adviseur-generaal bi Wordt benoemd tot de graad van Commandeur in de Orde van Leopold II : De heer : WILLEMS, Hila(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2015205954 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Nationale Orden. - Uitreiking van 15 november 2015 Koninklijk besluit van 8 januari 2016 Kroonorde Worden benoemd tot de graad van Commandeur in de Kroonorde : De heren : BOTTE, Michel, adviseur bij het Departement NIJS, Dirk, att Worden benoemd tot de graad van Officier in de Kroonorde : Mevrouw : ABRAHAM, Ingrid, adviseu(...) type koninklijk besluit prom. 19/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016011042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot ontslag en benoeming van de regeringscommissaris bij de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een allocatie aan het Federaal Planbureau voor de begrotingsjaren 2015 en 2016 type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024005 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van België voor het jaar 2015 aan het Secretariaat van het Verdrag inzake biologische diversiteit, in het kader van de financiering van de activiteiten betreffende het Protocol van Nagoya inzake toegang tot genetische rijkdommen en de eerlijke en billijke verdeling van voordelen voortvloeiende uit hun gebruik type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024015 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024013 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024014 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024017 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel Hoofdstad type koninklijk besluit prom. 26/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016024018 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Vlaamse Regering type koninklijk besluit prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200470 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 14 januari 2016, dat uitwerking heeft met ingang van 31 december 2015 's avonds, is Mevr. Van Weert, Y., ondervoorzitter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op pensioen laten gelden en het is haar vergund de titel van haar ambt eersh(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016022019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type ministerieel besluit prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016027014 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot bepaling van bijkomende specificaties voor de berekening van het thermische rendement van een warmteterugwinningstoestel bedoeld in bijlage A1 bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type ministerieel besluit prom. 15/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016027013 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot vastlegging van de methode voor de bepaling van het rendement van een systeem « Combilus » bedoeld in bijlage A1 bij het besluit van de Waalse Regering van 15 mei 2014 tot uitvoering van het decreet van 28 november 2013 betreffende de energieprestaties van gebouwen type ministerieel besluit prom. 14/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016035083 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het Mestdecreet van 22 december 2006 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200255 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 04 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 31/08/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200254 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 04 van organisatieafdeling 09 en programma 05 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 04/09/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016200256 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 08 van organisatieafdeling 09, programma 02 van organisatieafdeling 15 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200471 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij ministerieel besluit van 21 januari 2016, is het kantoor van Mevr. Verrezen, A., gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Halle-Vilvoorde, overgebracht naar Merchtem. Het beroep tot nietigverklaring van

arrest

type arrest prom. 21/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016031092 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot vaststelling van de taalkaders van Brussel Preventie & Veiligheid

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 04/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2015036568 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2015

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Benoemingen Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 2015, wordt de heer Marc GERARD, door verhoging in graad, op 1 december 2015 benoemd in de graad van directeur - categorie van de graad : deskundig - kwalificatieg Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 november 2015, wordt Mevr. Lydia L(...) type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029029 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 december 2013 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029027 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van de gesubsidieerde officiële psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van tot benoeming van de leden van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016029026 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging van de inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie van de Franse Gemeenschap van Borgworm en Saint-Georges-sur-Meuse-Ouffet type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 december 2012 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Paritaire Commissie voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 februari 2015 tot benoeming van de leden van de centrale paritaire commissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 16/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de definitie van het ambtsprofiel van voogden in onderneming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift, voor het lezen in het vierde leerjaar van het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 maart 2014 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029035 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016029037 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift, voor het lezen en het produceren van geschreven stukken in het vijfde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/01/2016 pub. 29/01/2016 numac 2016029038 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift, voor het lezen en het produceren van geschreven stukken in het derde leerjaar van het lager onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 26/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 september 2015 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon en gespecialiseerd officieel gesubsidieerd voorschools en lager onderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016031029 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Oppensioenstelling Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 3 septembre 2015, wordt de oppensioenstelling van de heer WALRAVENS, Willy, Adjunct- Leidend Ambtenaar in vast dienstverband bij de Diens De betrokkene wordt betrokkene ertoe gemachtigd zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden (...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016031030 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Oppensioenstelling Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 5 novembre 2015, wordt de oppensioenstelling van de heer ELSEN, Willy, attaché in vast dienstverband bij de Diensten van het Verenigd Col De betrokkene wordt betrokkene ertoe gemachtigd zijn aanspraken op een rustpensioen te doen gelden (...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035098 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 houdende de organisatie van de arbeidsbemiddeling en de beroepsopleiding, wat betreft activering en opvolging van het zoekgedrag type besluit van de vlaamse regering prom. 27/11/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016035104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de weggedeelten langs de N772 - Koerselsesteenweg tussen mp. 0 en mp. 320; N717a - Oude Lummense Weg tussen mp. 0 en mp. 410; N29a - Commelo - Bergske - Brugstraat - O.L.V.-straat/Hoogstraat tussen mp. 0 en mp. 967; N29 - Paalse Steenweg tussen mp. 87.727 en mp. 87.900 en de N72a - Hasseltse Steenweg - Markt - Koolmijnlaan tussen mp. 0 en mp. 2.964 te Beringen op het grondgebied van de stad Beringen

bericht

type bericht prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016003033 bron federale overheidsdienst financien Bericht. - Lijst van institutionele AICB Lijst van institutionele alternatieve instellingen voor collectieve belegging met een veranderlijk aantal rechten van deelneming en compartimenten opgesteld in uitvoering van artikel 3 van het koni(...) (1) Zie artikel 283 van de wet van 19 april 2014 betreffende de alternatieve instellingen voor coll(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200425 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond. Nr. 0413.890.090 D'HAENS intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 10/01/2(...) type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200426 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1e alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als u Ond. Nr. 0885.233.579 IT'S TIME. type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200447 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige inspecteurs toezicht op het Welzijn op het Werk - Specialisatie elektriciteit (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie (ANG16019) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200457 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Lijst van de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen, opgericht in het raam van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen GROUP S, Sociaal verzekeringsfonds voor zelfstand Ursulinenstraat 2, 1000 Brussel XERIUS, Sociaal verzekeringsfonds VZW, Brouwersvliet 4, bus 2(...) type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200454 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige économisten (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG16014) Na de selectie wordt een lijst met maximum 250 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden word(...) Toelaatbaarheidsvereisten: 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplom(...) type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200477 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen (niveau A1) voor de FOD Financiën (ANG16015) Na de selectie wordt een lijst met maximum 100 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaagden wordt e(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200482 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerders Belgische octrooien (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG16012) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geld(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200483 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige dossierbeheerders Belgische octrooien (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16003) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200487 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige analisten en projectbeheerders voor de Kruispuntbank van Ondernemingen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG16014) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaa(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type lijst prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200492 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige expert plantenbescherming & veiligheid van de plantaardige producten (niveau A) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (ANG16020) Na de selectie wordt een lijst(...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...)

erratum

type erratum prom. 05/07/2015 pub. 29/01/2016 numac 2016012008 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2015, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, betreffende de functieclassificatie van de werknemers in de sector van de dramatische kunst shows theatrale expressie in het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest . - Erratum

document

type document prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200453 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige dossierbeheerder openbare aanbesteding voor Luik (niveau B) voor de Regie der Gebouwen (AFG15171) Na de selectie wordt een lijst met maximum 6 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Na(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diplo(...) type document prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200472 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Office managers (niveau B), voor het Centrum voor Cybersecurity België (ANG16005) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? diploma van het h(...) EN 2. Vereiste ervaring op de uiterste inschrijvingsdatum : een relevante professionele ervaring(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200479 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige juristen intellectuele beroepen (niveau A) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (ANG16001). - Erratum (Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad van 22 janua(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...)

document

type document prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200480 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige industrieel ingenieurs scheikunde Civiele Bescherming in Liedekerke (niveau A) voor de FOD Binnenlandse Zaken (ANG15222) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die (...) Naast deze lijst van geslaagden wordt een bijzondere lijst opgesteld (die vier jaar geldig blijft) (...) type document prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200486 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige SharePoint Ontwikkelaar (niveau B) voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie (AFG16013) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. (...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : Diploma(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 29/01/2016 numac 2016200484 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** directeurs van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit van de Spoorwegen De vergelijkende selectie van **** directeurs van de Dienst Veiligheid en **** **** is 1 geslaagde.
^