Etaamb.openjustice.be
Ministerieel Besluit van 19 mei 2015
gepubliceerd op 09 juli 2015

Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015

bron
waalse overheidsdienst
numac
2015203151
pub.
09/07/2015
prom.
19/05/2015
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

19 MEI 2015. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015


De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging, Gelet op het decreet van 15 december 2011Relevante gevonden documenten type decreet prom. 15/12/2011 pub. 29/12/2011 numac 2011027237 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering sluiten houdende organisatie van de begroting en van de boekhouding van de diensten van de Waalse Regering, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 11 december 2014Relevante gevonden documenten type decreet prom. 11/12/2014 pub. 23/01/2015 numac 2015027002 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type decreet prom. 11/12/2014 pub. 26/01/2015 numac 2014027280 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2014 sluiten houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, inzonderheid op artikel 10;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 29 april 2015;

Overwegende dat vastleggings- en vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar basisallocaties 11.03, programma 01 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015, om de kredieten nodig voor de bezoldiging van het personeel over te dragen, Besluit :

Artikel 1.Er worden vastleggingskredieten ten belope van 285 duizend EUR en vereffeningskredieten ten belope van 285 duizend EUR overgedragen van programma 02 van organisatieafdeling 12 naar programma 01 van dezelfde organisatieafdeling.

Art. 2.De verdeling van de volgende basisallocaties van de programma's 01 en 02 van organisatieafdeling 12 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 wordt gewijzigd als volgt: (in duizend EUR)

Basisallocatie

Initieel krediet en overdrachtsbesluit

Overdracht

Aangepast krediet

VK

VK

VK

VK

VK

VK

OA 12 11.03.01

34.903

34.903

+ 285

+ 285

35.188

35.188

OA 12 01.07.02

500

500

- 285

- 285

215

215


Art. 3.Dit besluit wordt doorgezonden naar het Waalse Parlement, het Rekenhof, de Inspectie van Financiën, de Kanselarij van de Waalse Overheidsdienst en het Overkoepelend Directoraat-generaal Begroting, Logistiek en Informatie- en Communicatietechnologie.

Art. 4.De Minister van Begroting, Ambtenarenzaken en Administratieve Vereenvoudiging is belast met de uitvoering van dit besluit.

Namen, 19 mei 2015.

C. LACROIX

^