Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 1 februari 2016

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016003040 bron interfederaal korps van de inspectie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 april 2003 tot vaststelling van het statuut van de leden van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 april 1998 tot organisatie van het interfederaal Korps van de Inspectie van financiën en tot aanvulling van zijn bijlage 2 type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende aanvaarding van het ontslag en tot aanstelling van een lid van de Academische Raad ingesteld door de wet van 21 mei 2015 tot oprichting van een Nationaal Pensioencomité, een Kenniscentrum en een Academische Raad type koninklijk besluit prom. 26/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016024026 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu naar de Regering van de Franse Gemeenschap

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200257 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 21 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 15/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200272 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 12 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200273 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 31 van organisatieafdeling 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015. type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200275 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200276 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 09 van organisatieafdeling 09 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. 29/09/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016200274 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2015 type ministerieel besluit prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200449 bron waalse overheidsdienst Water Bij ministerieel besluit van 17 december 2015, dat in werking treedt op de datum van bekendmaking ervan bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad, wordt het zuiveringssysteem dat door de vennootschap Epur te Grâce-Hollogne onder de handels type ministerieel besluit prom. 13/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016200451 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan deze van de klassen 1 en 7 over de weg vervoeren

arrest

type arrest prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2015205876 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 171/2015 van 3 december 2015 Rolnummer : 6061 In zake : het beroep tot vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 8 mei 2014, het decreet van het Waalse Gewest van 27 maart 2014 en h Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, en de rechters (...) type arrest prom. 12/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016018043 bron federaal agentschap voor de kinderbijslag Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2016 voor het federaal agentschap voor de kinderbijslag

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200485 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht Hof van Beroep te Brussel Bij beschikking van 14 januari 2016 is de heer Hiernaux G., door de eerste voorzitter van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om zijn ambt van plaatsvervangend magistraat in dit hof, te blijv Nederlandstalige rechtbank van koophandel te Brussel Bij beschikking van 29 oktober 2015, we(...)

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035058 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende herverdeling 2015 van de provisies Werk vanuit begrotingsartikel JB0 -1JBG2ZZ - PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 11/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035059 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FC0-1FBE2ZZ-PR basisallocatie 1FB101 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2015 type besluit van de vlaamse regering prom. 18/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035048 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot benoeming van de voorzitter van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" voor het werkjaar 2016 en tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen" en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 tot aanwijzing van de leden, plaatsvervangende leden en onafhankelijke deskundigen van de strategische adviesraad "Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen"

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200398 bron waalse overheidsdienst Société régionale wallonne du Transport Bij besluit van de Waalse Regering van 4 januari 2016 wordt de heer Jean-Marc Vandenbroucke, administrateur-generaal van de "Société régionale wallonne du transport"(...) Bij besluit van de Waalse Regering van 4 januari 2016 dat uitwerking heeft op 1 januari 2016, w(...) type besluit van de waalse regering prom. 21/01/2016 pub. 01/02/2016 numac 2016200419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toewijzing van kosteloze emissierechten voor elke installatie voor de referentieperiode 2013-2020 type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200438 bron waalse overheidsdienst Ministeriële kabinetten Bij besluit van de Waalse Regering van 7 januari 2016 wordt de heer Vincent Peremans, kabinetschef van de Minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening, Mobiliteit en Vervoer, Luchthavens en Dierenwelzijn, op datum van 31 type besluit van de waalse regering prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200450 bron waalse overheidsdienst Personeel Bij besluit van de Waalse Regering van 17 december 2015, wordt de heer Patrick Nullens, adviseur bij de FOD Financiën, door een externe mobiliteitsmaatregel van ambtswege aangesteld voor de betrekking van inspecteur-generaal expert bij Bij besluit van de secretaris-generaal van 17 november 2015, wordt de heer Jean Rigaux, attaché(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016003047 bron federale overheidsdienst financien Mededeling over de interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handels-transacties Overeenkomstig artikel 5, tweede lid, van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij hande Voor het eerste semester 2016, vanaf 1 januari 2016 tot 30 juni 2016, is de interestvoet die van to(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Ond. Nr. 0403.434.183 ETABLISSEMENTS P. DECROSE ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 22/01/2(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200478 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige audiologen (niveau B), voor het Fonds voor de Beroepsziekten (AFG15146) Na de selectie wordt een lijst met maximum tien geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van geslaa(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : o diplo(...) type lijst prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200493 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige vertalers (niveau B) voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (AFG16006) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. Naast deze lijst van g(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Kandi(...)

erratum

type erratum prom. 27/11/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016009038 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, wat betreft de speekselanalyse en de bloedproef bij het sturen onder invloed van bepaalde psychotrope stoffen en de erkenning van de laboratoria. - Erratum type erratum prom. 18/12/2015 pub. 01/02/2016 numac 2016035051 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regularisatie en uitdoving van arbeidsplaatsen van gesubsidieerde contractuelen die zijn tewerkgesteld met een overeenkomst als vermeld in artikel 1, 12°, 14°, 15° en 36°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 tot veralgemening van het stelsel van gesubsidieerde contractuelen, en artikel 1, 13°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 27 oktober 1993 houdende uitvoering van het koninklijk besluit nr. 474 van 28 oktober 1986 tot opzetting van een stelsel van door de Staat gesubsidieerde contractuelen bij sommige plaatselijke besturen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200494 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige attachés projectbeheerders (niveau A1) voor de de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (AFG15192) Na de selectie wordt een lijst met maximum 10 geslaagden aangelegd, die één jaar geldig blijft. N(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? Diplo(...) type document prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200518 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige ICT enterprise architect De vergelijkende selectie van Franstalige ICT enterprise architect (niveau A3) voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (AFG15117) werd afges(...) Er is geen geslaagde. type document prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200520 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Franstalige relational data center specialisten De vergelijkende selectie van Franstalige relational data center specialisten (niveau A2) voor de FOD Financiën (AFG15037) werd afgesloten op 18 december 2015. E(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016018030 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Personeel. - Benoeming in vast dienstverband Bij het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen, worden in vast dienstverband benoemd in de betrekking van attaché: Bij ministerieel besluit van 15 januari 2016: Met ingang va - Mevrouw MOT, Dorien, bij de buitendiensten; Met ingang van 1 januari 2016: - De heer DEKEMP(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016031090 bron brussels hoofdstedelijk parlement Milieucollege. - Oproep tot kandidaten met het oog op de voordracht van een dubbeltal van kandidaten voor vijf vacante mandaten Het Brussels Hoofdstedelijk Parlement zal binnenkort aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering een dubbeltal van kand Het Milieucollege bestaat uit negen deskundigen. De mandaten worden voor zes jaar toegekend en zijn(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200519 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslagen Vergelijkende selectie van **** **** data center specialisten De vergelijkende selectie van **** **** data center specialisten (niveau ****2) voor de **** **** (****15051) werd af(...) Er zijn geen geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200386 bron waalse overheidsdienst "**** **** **** ****'**** et **** **** ****" Bij besluit van de administrateur-generaal van 22 december 2015, die in werking treedt op 1 januari 2016, (...) Bij besluit van de administrateur-generaal van 22 december 2015, die in werking treedt op 1 jan(...) type document prom. -- pub. 01/02/2016 numac 2016200475 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel Op 18 januari 2016, werd de heer BROEDERS Francis, rechter in sociale zaken, als werkgever, bij de Franstalige arbeidsrechtbank te Brussel, door de voorzitter van deze rechtbank aang
^