Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 12 juli 2017
gepubliceerd op 07 augustus 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de affectatie van de Commissaris bij de Université de Liège en van de afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017020525
pub.
07/08/2017
prom.
12/07/2017
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 JULI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de affectatie van de Commissaris bij de Université de Liège en van de afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 juli 1990 op de controle van de universitaire instellingen;

Gelet op het besluit van de Executieve van de Franse Gemeenschap van 10 september 1990 houdende machtsdelegatie inzake de controle van de universitaire instellingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regeringscommissaris van de Franse Gemeenschap bij de "Université de Liège", het "Centre hospitalier universitaire de Liège" en de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux" sluiten tot benoeming van de Commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de Université de Liège, het Centre hospitalier universitaire de Liège en de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles » sluiten houdende benoeming van een Afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2010 houdende benoeming van de leden van de raden van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen georganiseerd door de overheidsdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2003 houdende toepassing van de artikelen 4 en 6 van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de toekenning van toelagen aan plaatselijke overheden voor culturele infrastructuurprojecten sluiten houdende benoeming van de afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 juli 2014Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/07/2014 pub. 08/09/2014 numac 2014029523 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van haar werking sluiten tot regeling van de werking van de Regering;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 februari 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 28/02/2017 numac 2017010825 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 4 maart 2005 tot vaststelling van de lijst van de doctoraatscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 15/02/2017 numac 2017010611 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement van de "Office de la Naissance et de l'Enfance » betreffende de opvangvergunning type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 07/03/2017 numac 2017010829 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de deeltijdse scholarisatie bedoeld in § 4bis, 4°, van artikel 1 van de wet van 29 juni 1983 betreffende de leerplicht type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/02/2017 pub. 27/02/2017 numac 2017010830 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het organiek reglement van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » sluiten tot benoeming van een commissaris van de Regering bij de Université de Liège;

Gelet, inzonderheid, op de overwegingen in de aanhef van die besluiten, waarin de trajecten van Mevrouw Bovy en de heren Pelosato en Mayné beschreven en onderzocht worden, en hier beschouwd als volledig weergegeven;

Gelet op de brief van 8 juli 2017 waarbij Mevrouw Laurence Bovy en de heer Antoine Pelosato, om persoonlijke redenen en in het belang van de dienst, de permutatie aanvragen van hun respectieve affectatie;

Overwegende dat deze permutatie overeenkomt met het belang van de dienst omdat ze de betrokken universiteiten toelaat de ervaring van beide betrokkenen ten volle te benutten;

Overwegende, dat ze, bovendien, de mogelijkheid biedt aan de persoonlijke redenen voorgedragen door betrokkenen gevolg te geven, namelijk, dichter bij hun woning te werken;

Overwegende, als laatste punt, dat wat betreft de betrekking als afgevaardigde van de Regering bij de ULB, voor de effectieve uitoefening van het ambt gezorgd moet worden, in afwachting van de ambtsbekleding van Mevr. Bovy, die nu door andere ambten verhinderd wordt;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Mevrouw Laurence Bovy, Licentiaat in de rechten, wordt tot afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles benoemd, ter vervanging van de heer Antoine Pelosato.

Art. 2.De heer Antoine Pelosato, licentiaat Wijsbegeerte en geaggregeerde Hoger secundair onderwijs, wordt tot Commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de Université de Liège en het Centre hospitalier de Liège benoemd, ter vervanging van Mevrouw Laurence Bovy.

Art. 3.De heer Marc Mayné wordt belast met het bekleden van het ambt van afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles gedurende de detachering van de titularis.

Gedurende deze vervanging, geniet de heer Marc Mayné het geldelijk statuut van de afgevaardigden van de Regering bij de universitaire instellingen.

Art. 4.Opgeheven worden de hierna volgende besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap: - het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 augustus 2007Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regeringscommissaris van de Franse Gemeenschap bij de "Université de Liège", het "Centre hospitalier universitaire de Liège" en de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux" sluiten tot benoeming van de Commissaris van de Regering van de Franse Gemeenschap bij de Université de Liège, het Centre hospitalier universitaire de Liège en de Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux; - het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 31 maart 2011Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles » sluiten houdende benoeming van een Afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles; - het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 juli 2013Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013029462 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 juli 2010 houdende benoeming van de leden van de raden van bestuur van de publiekrechtelijke maatschappijen belast met het bestuur van de schoolgebouwen georganiseerd door de overheidsdiensten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 11/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013029474 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 december 2003 houdende toepassing van de artikelen 4 en 6 van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de toekenning van toelagen aan plaatselijke overheden voor culturele infrastructuurprojecten sluiten houdende benoeming van de afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles.

Art. 5.De Minister van Hoger Onderwijs is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 6.Dit besluit treedt in werking op 1 augustus 2017.

Brussel, 12 juli 2017.

De Minister-President, R. DEMOTTE De Minister van Hoger Onderwijs, Onderzoek en Media, J.-Cl. MARCOURT

^