Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 2017

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2017 pub. 02/08/2017 numac 2017020533 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 28 oktober 2016 tot benoeming van de leden van de Commissie voor de gelijkwaardigheid van buitenlandse attesten, diploma's en getuigschriften van het hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 12/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017020536 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2016 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde hoger onderwijs type ministerieel besluit prom. 12/07/2017 pub. 18/07/2017 numac 2017203879 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 juni 2015 houdende benoeming van de leden en de ondervoorzitters van het Algemeen Coördinatiecomité van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type ministerieel besluit prom. 12/07/2017 pub. 25/07/2017 numac 2017203968 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie voor normalisatie van de boekhouding der instellingen van openbaar nut van de sociale zekerheid alsmede van de personen die ermede belast zijn het secretariaat ervan te verzekeren

arrest

type arrest prom. 12/07/2017 pub. 31/07/2017 numac 2017030619 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de Voorzitter van het Directiecomité houdende delegatie voor het toekennen of weigeren van dienstvrijstellingen om opleidingsactiviteiten buiten de federale overheid bij te wonen

decreet

type decreet prom. 12/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017070162 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de ontvangstenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 12/07/2017 pub. 21/09/2017 numac 2017070163 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende de eerste aanpassing van de uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2017 type decreet prom. 12/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017204078 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid (1) type decreet prom. 12/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017204079 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende het hergebruik van informatie van de publieke sector en tot vaststelling van een open gegevensbeleid voor de aangelegenheden bedoeld bij artikel 138 van de Grondwet (1) type decreet prom. 12/07/2017 pub. 17/08/2017 numac 2017204165 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de grenzen tussen de gemeenten van Modave en Marchin type decreet prom. 12/07/2017 pub. 22/08/2017 numac 2017204189 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 6 mei 1999 betreffende de vestiging, de invordering en de geschillen inzake de Waalse gewestelijke belastingen type decreet prom. 12/07/2017 pub. 11/09/2017 numac 2017204498 bron waalse overheidsdienst Decreet tot oprichting van het "Agence wallonne du Patrimoine" als administratieve dienst met een autonome boekhouding en houdende ontbinding van het "Institut du Patrimoine wallon" (Instituut van het Waals patrimonium) (1) type decreet prom. 12/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017204510 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties type decreet prom. 12/07/2017 pub. 23/11/2020 numac 2020031678 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van de wet van 12 februari 2008 tot instelling van een nieuw algemeen kader voor de erkenning van EG-beroepskwalificaties. - Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 31/08/2017 numac 2017013073 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de oprichting van inclusieve klassen en vestigingen van het gespecialiseerd onderwijs binnen inrichtingen voor gewoon onderwijs wordt toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017020525 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van de affectatie van de Commissaris bij de Université de Liège en van de afgevaardigde van de Regering bij de Université libre de Bruxelles type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030936 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 15 oktober 2014 tot benoeming van de leden van de Raad van bestuur van de « Université de Liège » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 10/08/2017 numac 2017030938 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling en de werking van de Commissie voor het Getuigschrift van Pedagogische Bekwaamheid voor het Hoger Onderwijs (CAPAES) ("Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur") type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030939 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Commissie GPBHO, genomen met toepassing van artikel 8 van het decreet van 17 juli 2002 tot bepaling van het getuigschrift van pedagogische bekwaamheid voor het hoger onderwijs (CAPAES - "Certificat d'aptitude pédagogique approprié à l'enseignement supérieur") in de hogescholen en in het hoger onderwijs voor sociale promotie en van de voorwaarden voor het verkrijgen ervan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030937 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de beheersovereenkomst van het « Institut de la Formation en cours de carrière » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 11/08/2017 numac 2017030946 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2016 betreffende de attesten, verslagen, getuigschriften en brevetten uitgereikt tijdens de secundaire studies met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 12/09/2017 numac 2017031063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van één erkenning van een centrum voor de validatie van competenties type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031100 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de termijnen binnen dewelke het activiteitenverslag van de personen die gerichte steun krijgen, moet worden overhandigd met toepassing van het kaderdecreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 13/09/2017 numac 2017031099 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden voor het bekomen van beurzen voor steun aan de artistieke creatie, genomen bij toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 07/08/2017 numac 2017040451 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot opheffing van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 november 2004 tot vastlegging van de soorten activiteiten die, met het oog op de nagestreefde doelstellingen, afwijken van de verplichting voor een operateur om minstens 12,5 % van de eigen inkomsten te boeken tijdens de duur van zijn programmaovereenkomst, genomen met toepassing van het decreet van 10 april 2003 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de beroepssector van de Podiumkunsten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2017 pub. 16/08/2017 numac 2017040592 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot hernieuwing van zeven erkenningen van centra voor de validatie van competenties
^