Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 27 augustus 2007
gepubliceerd op 16 oktober 2007

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regeringscommissaris van de Franse Gemeenschap bij de "Université de Liège", het "Centre hospitalier universitaire de Liège" en de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux"

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2007029303
pub.
16/10/2007
prom.
27/08/2007
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

27 AUGUSTUS 2007. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regeringscommissaris van de Franse Gemeenschap bij de "Université de Liège", het "Centre hospitalier universitaire de Liège" en de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux"


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 juli 1990 op de controle van de universitaire instellingen, zoals gewijzigd, inzonderheid op artikel 2;

Gelet op het koninklijk besluit nr. 542 van 31 maart 1987 houdende de organisatie, de werking en het beheer van de rijksuniversitaire ziekenhuizen, van Gent en Luik, gewijzigd bij het decreet van 5 juli 1993;

Gelet op het besluit van de Executive van de Franse Gemeenschap van 10 september 1990 houdende machtsdelegatie inzake de controle van de universitaire instellingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 waarbij eervol ontslag uit zijn ambt op 1 juni 2007 wordt verleend aan de regeringscommissaris bij de "Université de Liège", het "Centre hospitalier universitaire de Liège" en de "Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux";

Overwegende dat overeenkomstig het bovenvermelde besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006, het ambt van regeringscommissaris bij de "Université de Liège", het "Centre hospitalier universitaire de Liège" en de "Faculté universitaire des sciences agronomiques de Gembloux" toe te kennen is;

Dat de continuïteit van de openbare dienst inzake de controle van de voornoemde instellingen moet worden gewaarborgd;

Overwegende dat Mevr. Laurence BOVY op 19 februari 1967 te Rocourt geboren is, dat ze Belg is, dat ze de burgerlijke en politieke rechten geniet en dat ze van goed zedelijk gedrag is;

Overwegende dat Mevr. Laurence BOVY titularis is van de graad van kandidaat in de rechten uitgereikt door de "Université de Liège" en van de graad van licentiaat in de rechten, afdeling publiek- en bestuursrecht, uitgereikt door de "Université libre de Bruxelles";

Dat ze gewerkt heeft bij de juridische dienst van het kabinet van de Minister van Opvoeding en Wetenschappelijk Onderzoek en bij de juridische dienst van de Secretaris-generaal van het Ministerie van de Franse Gemeenschap in 1991 en 1992;

Dat ze de ambten van adviseur heeft uitgeoefend bij de Minister van Sociale Zaken, van strategische assistente binnen de « Interhospitalière régionale des infrastructures de soins" en van lid van de Nationale raad voor Ziekenhuisvoorzieningen tussen 1992 en 1999 en van kabinetsdirecteur bij de Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid tussen 2003 en 2004;

Dat ze in dat opzicht een grondige kennis heeft verworven van de ziekenhuissector en van een ambt van toezicht op publieke instellingen;

Dat deze kennis nuttig is in de uitoefening van de opdracht van de Regeringscommissaris van de Franse Gemeenschap bij een universiteit of bij het « Centre hospitalier universitaire de Liège »;

Overwegende dat Mevr. Laurence BOVY haar ervaring van adjunct-kabinetschef tussen 1999 en 2003 kan laten gelden;

Overwegende dat ze ook haar ervaring van kabinetsdirecteur tussen 2003 en 2007 kan laten gelden;

Dat ze in dat opzicht een grondige kennis heeft verworven inzake budgettaire aangelegenheden, wetgeving op de overheidsopdrachten en de ambtenarenzaken in het algemeen;

Overwegende dat Mevr. Laurence BOVY bovendien een toezichtopdracht tussen 1997 en 2000 heeft uitgeoefend als lid van de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer;

Dat deze ervaring ook nuttig is in de uitoefening van haar nieuwe ambt;

Dat na inzage der elementen die voorafgaan ze een significante ervaring heeft verworven inzake openbaar beheer en bestuursrecht;

Dat ze over een nuttige ervaring van meer dan vijf jaar beschikt;

Dat de bovenvermelde ervaringen en loopbaan het in aanmerking nemen van de langere anciënniteit verantwoorden;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 14 augustus 2007;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Begroting van 27 augustus 2007;

Op de voordracht van de Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen;

Gelet op de beraadslaging van de Regering van 27 augustus 2007, Besluit :

Artikel 1.Mevr. Laurence BOVY, licentiaat in de rechten, wonende te Nieuwenhovestraat 60, te Ukkel, wordt tot Regeringscommissaris benoemd bij de « Université de Liège », het « Centre hospitalier universitaire de Liège » en de « Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux ».

Art. 2.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 juni 2007 houdende aanwijzing van een regeringscommissaris bij de "Université de Liège" en bij de "Faculté des sciences agronomiques de Gembloux", wordt opgeheven.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking op 1 september 2007.

Art. 4.De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 27 augustus 2007.

Vanwege de Regering van de Franse Gemeenschap : De Vice-Presidente, Minister van Hoger Onderwijs, Wetenschappelijk Onderzoek en Internationale Betrekkingen, Mevr. M.-D. SIMONET

^