Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 16 oktober 2007

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007000147 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007009889 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijke besluiten van 5 oktober 2007 : - is Mevr. Vandenbulcke, G., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aangewezen tot de functie van jeugdrechter in deze rechtbank voor een termijn van één jaar me - is Mevr. Ostijn, N., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Kortrijk, aangewezen tot de fun(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2005, gesloten in het Paritair Subcomité voor de schoeiselindustrie, de laarzenmakers en de maatwerkers, betreffende de arbeidsvoorwaarden van de werklieden en werksters type koninklijk besluit prom. 12/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012461 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 februari 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de vergoeding wegens verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012499 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de anciënniteitspremie type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012504 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de werkgeversbijdrage voor de risicogroepen verschuldigd aan het "Fonds voor bestaanszekerheid van de bosontginningen", "Bosuitbatingfonds" genaamd type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012505 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding brugpensioen aan sommige bejaarde werklieden type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012510 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de terugbetaling van de verplaatsingskosten type koninklijk besluit prom. 19/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007012511 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 april 2007, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007021113 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 2 oktober 2006 wordt de heer Piessens, Kris, geboren op 29 januari 1973, met ingang van 1 september 2006, benoemd tot assistent bij het Koninklijk Belgisch Instituut Bij koninklijk besluit van 7 februari 2007 wordt de heer Drossens, Paul, geboren op 17 mei 1976(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007021112 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 13 maart 2006 wordt eervol ontslag uit haar ambt met ingang van 1 februari 2007 verleend aan Mevr. Dhondt, Annie, geboren op 4 januari 1942, Hoofd van een afdeling b De betrokkene mag haar aanspraak op een rustpensioen laten gelden en is ertoe gemachtigd de eretite(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007021114 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 2 juni 2006 wordt de heer Deweerdt, Erik, geboren op 14 juni 1966, attaché bij de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, met ingang van 1 juni 2006, op zijn v Bij koninklijk besluit van 1 september 2006 wordt de heer Bodart, Emmanuel, geboren op 15 decem(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007021115 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 1 mei 2006 wordt de heer Carnier, Marc, geboren op 6 april 1966, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ingang van Bij koninklijk besluit van 12 juni 2006 wordt de betrokkene met ingang van 1 januari 2006 bevor(...) type koninklijk besluit prom. 22/06/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023361 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van polio, mazelen en rubella type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007021116 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 januari 2005 wordt Mevr. Druez, Laurence, geboren op 3 december 1973, assistent met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met in Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 januari 2005 wordt de heer Bodart, Emmanuel, geboren op 15 (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007021117 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Federale wetenschappelijke instellingen. - Personeel Bij koninklijk besluit van 12 april 2004 wordt de heer Niebes, Pierre-Jean, geboren op 27 juni 1972, attaché met mandaat bij het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën, met ing Bij hetzelfde koninklijk besluit van 12 april 2004 wordt de heer Pirlot, Vincent, geboren op 26 jun(...) type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023391 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 houdende de benoeming van de leden van de Federale Beroepscommissie voor de toegang tot milieu-informatie type koninklijk besluit prom. 28/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023390 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de leden van het Adviescomité voor de beoordelingsprocedure van de gevolgen van de plannen en de programma's die aanzienlijke effecten kunnen hebben op het milieu type koninklijk besluit prom. 02/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023394 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vernieuwing van het mandaat van de voorzitter van de Raad voor Economisch Onderzoek inzake Vreemdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023341 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2005 tot erkenning van beschermde gebieden in de Gemeenschap waar bijzondere plantenziekterisico's bestaan type ministerieel besluit prom. 03/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023342 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van bepaalde bijlagen van het koninklijk besluit van 10 augustus 2005 betreffende de bestrijding van voor planten en plantaardige producten schadelijke organismen type ministerieel besluit prom. 26/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007023365 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de Nederlandstalige kamer van de erkenningscommissie van de beoefenaars van de tandheelkunde houders van de bijzondere beroepstitel van algemeen tandarts type ministerieel besluit prom. 22/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007203110 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 06 van organisatieafdeling 11 en programma 01 van organisatieafdeling 31 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 29/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007203112 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 07 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 11 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 22/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007203111 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 05 van organisatieafdeling 30 en programma 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007 type ministerieel besluit prom. 31/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007203113 bron ministerie van het waalse gewest Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 03 en 02 van organisatieafdeling 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2007

arrest van de raad van state

type arrest van de raad van state prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007000870 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vernietiging door de Raad van State Bij arrest nr. 174.318 van 10 september 2007 heeft de Raad van State het koninklijk besluit van 25 juni 2001 dat de heer Neefs Paul aanwijst voor de betrekking van bestuurlijke directeur-coördinator van de fed

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/10/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007027141 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Besluit van de Waalse Regering betreffende de toewijzing en het dragen van toegangs- en identificatiebadges op de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/08/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007029303 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de Regeringscommissaris van de Franse Gemeenschap bij de "Université de Liège", het "Centre hospitalier universitaire de Liège" en de "Faculté universitaire des Sciences agronomiques de Gembloux"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007031439 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest dat aan bepaalde delen van het Zoniënwoud het statuut van speciale beschermingszone toekent

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/09/2007 pub. 16/10/2007 numac 2007203065 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 22 maart 2007 tot aanwijzing van een bijzondere commissaris bij de openbare huisvestingsmaatschappij "Le Foyer fontainois", SC, te Fontaine-l'Evêque

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007011497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN EN 485-2 Aluminium en aluminiumlegeringen - Plaat, band en dikke plaat - Deel 2 : Mechanisch(...) type overeenkomst prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007011498 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor normalisatie Registratie van Belgische normen 1. Overeenkomstig artikel 26 van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 betreffende de bekrachtiging en de registratie van de door het Bureau voor normalisatie openbaar gemaa(...) NBN HD 603 Distributiekabels met een toegekende spanning van 0,6/1 kV (2e uitgave) NBN HD 620(...)

erkenning

type erkenning prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007014277 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) type erkenning prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007014276 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Mobiliteit en Verkeersveiligheid Erkenning van scholen voor het besturen van motorvoertuigen Bij toepassing van het koninklijk besluit van 11 mei 2004, tot vaststelling van de voorwaarden voor erkenning van scholen voor het besturen van motor Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)

agenda van de plenaire vergaderingen

type agenda van de plenaire vergaderingen prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007020086 bron brussels hoofdstedelijk parlement Plenaire vergaderingen Agenda Woensdag 17 oktober 2007, om 9 u. 30 m. en om 14 u. 30 m. (Zaal van de plenaire vergaderingen, Lombardstraat 69) 1. Benoeming van het vast bureau 2. Inoverwegingn(...) - Voorstel van ordonnantie (van de heer Walter Vandenbossche) houdende toekenning van een rentetoel(...)

document

type document prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007203141 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van Franstalige financiële deskundigen (niveau B) voor de FOD Financiën (AFG07809). - Uitslagen. - Eerste groep Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. COSIO SOLIS, NICOLAS, 4550 NANDRIN. (...) 3. VERO, MICHAEL, 7972 BELOEIL. 4. ORBAN, CAROLINE, 4000 LIEGE. 5. PIROTTE, OLIVIER, 4102 SE(...) type document prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007203142 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van **** financiële deskundigen (niveau ****) voor de **** **** (****07809). - Uitslagen Rangschikking van de geslaagde kandidaten voor toelating tot de stage : 1. ****, ****, 8820 ****. 2. ****, ****(...) 3. ****, ****, 8570 ****. 4. ****, ****, 8530 ****. 5. ACHTEN, ****, 3520 (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007009890 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Belangrijke mededeling Wijziging van artikel 287 van het Gerechtelijk Wetboek, in werking getreden op 1 januari 2004 Elke kandidatuur voor een benoeming (zie opsomming in artikel 58bis, 1°, van het Gerechtelijk Wetbo(...)

document

type document prom. -- pub. 16/10/2007 numac 2007031445 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Overheidsopdrachten. - Vernietigingen. - Goedkeuringen UKKEL. - Bij besluit van 14 september 2007 wordt vernietigd de beslissing van 28 juni 2007 waarbij de gemeenteraad van Ukkel de wijze van gunning en het bijzonder bestek betreffende de verni SINT-PIETERS-WOLUWE. - Bij besluit van 3 september 2007 wordt goedgekeurd de beslissing van 27 (...)
^