Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 31 maart 2011
gepubliceerd op 28 juni 2011

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles »

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2011029340
pub.
28/06/2011
prom.
31/03/2011
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

31 MAART 2011. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles »


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 12 juli 1990 op de controle van de universitaire instellingen;

Gelet op het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van de afgevaardigde van de Regering op de "Université Libre de Bruxelles" sluiten tot vervanging van de afgevaardigde van de Regering op de « Université Libre de Bruxelles »;

Overwegende dat de heer Laurent DESPY, belast gedurende de detachering van de titularis met de uitoefening van het ambt van afgevaardigde van Regering bij de « Université libre de Bruxelles » bij het voormelde besluit van de Regering van 6 oktober 2003, werd aangewezen als bestuurder van de « Université de Liège » vanaf 1 maart 2011;

Overwegende dat, met het oog op de continuïteit van de controle en de goede werking van de « Université libre de Bruxelles », een afgevaardigde van de Regering bij die instelling tijdelijk moet worden aangewezen;

Overwegende dat de heer Marc MAYNE, titularis van een door de « Université libre de Bruxelles » uitgereikt diploma van licentiaat in de geschiedenis, een nuttige ervaring van meer dan vijf jaar heeft;

Overwegende dat de betrokkene in het kader van zijn beroepstraject inzonderheid het administratieve en financiële toezicht op handelingen en beslissingen van beslissingsinstanties heeft uitgeoefend, dossiers in het werk heeft gesteld en opgevolgd en het beheer van teams heeft gevoerd; dat hij om al die redenen het bewijs levert van de kwaliteiten en ervaring die vereist zijn voor de uitoefening van het ambt van afgevaardigde van de Regering;

Op de voordracht van de Minister van Hoger Onderwijs;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.De heer Marc MAYNE wordt belast met het uitoefenen van het ambt van afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles » gedurende de detachering van de titularis.

Art. 2.Gedurende de duur van die vervanging, geniet de heer Marc MAYNE het geldelijk statuut van de afgevaardigden van de Regering bij de universitaire instellingen.

Art. 3.Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 6 oktober 2003Relevante gevonden documenten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/10/2003 pub. 09/01/2004 numac 2003202088 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vervanging van de afgevaardigde van de Regering op de "Université Libre de Bruxelles" sluiten tot vervanging van de afgevaardigde van de Regering op de « Université Libre de Bruxelles » wordt opgeheven.

Art. 4.De Minister van Hoger Onderwijs wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 5.Dit besluit treedt in werking op 1 april 2011.

Brussel, 31 maart 2011.

De Minister van Hoger Onderwijs, J.-Cl. MARCOURT

^