Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 28 juni 2011

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003233 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wat de werkbonus en de opzeggingsvergoeding betreft type wet prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011009471 bron federale overheidsdienst justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 19 juni 2011, de genaamde **** **** **** ****, **** **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** Mevr. ****-****-****, geboren te ***** op ** ***** ****, (...)

burgerlijk wetboek

type burgerlijk wetboek prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011054987 bron federale overheidsdienst financien Administratie van het kadaster, registratie en domeinen Bekendmakingen voorgeschreven bij artikel 770 van het Burgerlijk **** **** nalatenschap van ****, **** ****, ****, weduwnaar van ****, ****, geboren te **** **** **** te beslissen over de vraag van de Administratie van de ****, registratie en domeinen, namen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/03/2009 pub. 28/06/2011 numac 2011000343 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011000397 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Hernieuwing van het mandaat Bij koninklijk besluit d.d. 11 juni 2011 wordt het mandaat van de heer Marc Garin als korpschef van de lokale politie van de politiezone Mons-Quévy met ingang van 7 mei 2011 voor vijf j type koninklijk besluit prom. 14/04/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003160 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot beperking van de deelnemingsverwerving aan opeenvolgende trekkingen van de « Lotto », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij, tot de trekkingen die worden georganiseerd tot en met 28 september 2011 type koninklijk besluit prom. 19/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003236 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende de schadevergoedingen en de gerechtskosten van het tweede trimester van 2011, van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2011 en bestemd tot het dekken van allerhande uitgaven voortvloeiend uit de loopbaanhervorming, de financiering van het Belgisch aandeel in de nieuwe NAVO-zetel, de uitvoering van het plan inzake startbanen bij de FOD's en het BIRB, de wijziging van het indexcijfer van de consumptieprijzen, en andere diverse type koninklijk besluit prom. 21/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003240 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 15, 17, 18 en 19 van het koninklijk besluit van 16 oktober 1997 betreffende de lineaire obligaties type koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011009469 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie. - Pensioen Bij koninklijk besluit van 17 juli 2009, dat in werking is getreden op 1 januari 2010, wordt een einde gemaakt aan de functie van Mevr. Hoste, Bernadette, geboren te Antwerpen o Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad Van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011011195 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden erekenteken van Laureaat van de Arbeid van België aan de leden van een nationaal of technisch comité type koninklijk besluit prom. 18/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011011194 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid - Autohandel, garages, koetswerk, auto-onderdelen, materieel voor land- en tuinbouw en voor burgerlijke bouwkunde

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011003241 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van artikel 25 van het ministerieel besluit van 12 december 2000 betreffende de algemene regels inzake de lineaire obligaties type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011031326 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Privé-****. - Erkenningen Bij ministerieel besluit van het **** **** Gewest van 1 juni 2011, wordt **** **** **** ****, ****-**** 48, 8000 ****, erkend als privé-**** voor de **** - Outplacement; - Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten; - Werving en selectie. ****(...) type ministerieel besluit prom. 25/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011203121 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van diverse bepalingen van het ministerieel besluit van 13 augustus 2009 betreffende de vaststelling van de modaliteiten tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing van de randvoorwaarden type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011203221 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Humanisering van de Arbeid. - Erkenning van een cursus van aanvullende vorming vereist voor preventieadviseurs Bij ministerieel besluit van 21 juni 2011 worden de cursussen van niveau II als cursus van aanvullende vorming vere type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011203220 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 21 juni 2011 is de BVBA ENV type ministerieel besluit prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011203219 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Erkenning van ondernemingen en werkgevers die sloop- of verwijderingswerkzaamheden uitvoeren waarbij belangrijke hoeveelheden asbest kunnen vrijkomen. - Afbreken en verwijderen van asbest Bij ministerieel besluit van 21 juni 2011 is de NV ACLAG

beschikking van het hof van beroep

type beschikking van het hof van beroep prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011009476 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Luik Bij beschikking van 17 juni 2011 van de eerste voorzitter van het hof van beroep te Luik, is de aanwijzing van de heer Van Brussel, J., raadsheer in het hof van beroep te Luik, tot kamervoorzitter in dit hof, hernieuwd voo

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011027130 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging en aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2009 tot aanneming van de lijst van de ontwerpen van gemeentelijke plannen van aanleg overeenkomstig artikel 49bis van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029321 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de Raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 maart 2008 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 februari 2008 tot aanstelling van de leden van de Raad van beroep voor de officiële gesubsidieerde psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/04/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029322 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010 houdende benoeming van de leden van de Raad van beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vrije Hogere Kunstscholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Afgevaardigde van de Regering bij de « Université libre de Bruxelles » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/03/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanwijzing van een Commissaris van de Regering bij de « Université de Liège »

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 19/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011031336 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende verlenging van de aanstelling van de heer Jean Clement als waarnemend gouverneur en waarnemend vice-gouverneur van het administratief arrondissement Brussel-Hoofdstad type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/10/2010 pub. 28/06/2011 numac 2011031337 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bevordering aan het DBDMH type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 09/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011031339 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende een verlenging van een verlof wegens opdracht als gewestelijk inspecteur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 16/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011031338 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente tot volledige opheffing van het bijzonder bestemmingsplan goedgekeurd bij koninklijk besluit van 14 juli 1994

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 27/05/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011203113 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder basisallocatie HB0 HB001 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2011

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011203210 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Nationaal Paritair Comité voor de sport Bij besluit van de Directeur-generaal van 17 mei 2011, dat uitwerking heeft met ingang van 28 wordt de heer Frank SMETS, te Willebroek, als vertegenwoordiger van de werkgeversorganisatie, tot g(...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011018228 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Gunther Van de Sompele, die woonplaats kiest bij Mr. Ann Devroe, advocaat, met kantoor te 2000 Antw(...) type bericht prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011018227 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De NV De Vlakte, die woonplaats kiest bij Mr. Pascal Malli Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 199.643/VII-38.038. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011018229 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De VZW Milieufront Omer Wattez, met zetel te 9700 Oudenaar Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A 194.122/X-14.416. Namens de Hoofdgriffier,

lijst

type lijst prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011202932 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde Bij ministerieel besluit van 7 juni 2011 wordt de hiernavolgende geneesheer opgenomen in de lijst van de artsen-scheidsrechters voor de controlegeneeskunde bedoeld in artikel 6, &s HENDRIKX, Patrick, te 3630 MAASMECHELEN

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011009470 bron federale overheidsdienst justitie Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie Bijkomend mandaat. - Bevestigingen. - Benoemingen Bij koninklijk besluit van 27 mei 2008, wordt aan de heer Maes, Eric, assistent, geboren te Leut op 23 december 1968, met(...) Bij hetzelfde besluit, wordt hij met ingang van 1 maart 2008 bevestigd in zijn functie van assisten(...)

document

type document prom. -- pub. 28/06/2011 numac 2011018213 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Validatie van gidsen Versie 2 van de « Generische autocontrolegids voor pluimveeslachthuis en -uitsnijderij en inrichtingen die gehakt vlees, vleesbereidingen, separatorvlees op basis van pluimveevlees produceren » gedateerd op juni 2011 werd o - VIP VZW (Vereniging van Industriële Pluimveeslachthuizen), Korsele 70, 9667 Horebeke, tel. 32(0)5(...) type document prom. 16/06/2011 pub. 28/06/2011 numac 2011031335 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Bijzonder bestemmingsplan nr. 06-01 « Archimedes ». - Goedkeuring
^