Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Regering Van De Franse Gemeenschap van 01 februari 2017
gepubliceerd op 15 februari 2017

Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement van de "Office de la Naissance et de l'Enfance » betreffende de opvangvergunning

bron
ministerie van de franse gemeenschap
numac
2017010611
pub.
15/02/2017
prom.
01/02/2017
ELI
eli/besluit/2017/02/01/2017010611/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

1 FEBRUARI 2017. - Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het reglement van de "Office de la Naissance et de l'Enfance » betreffende de opvangvergunning


De Regering van de Franse Gemeenschap, Gelet op het decreet van 17 juli 2002Relevante gevonden documenten type decreet prom. 17/07/2002 pub. 02/08/2002 numac 2002029383 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. » sluiten houdende hervorming van de « Office de la Naissance et de l'Enfance », afgekort « O.N.E. », artikel 6, § 2 ;

Overwegende dat de « Office de la Naissance et de l'Enfance » in haar reglement criteria vastgesteld heeft voor de weigering en de intrekking van de vergunning van een opvangmilieu met de bepalingen van de Titel II van het besluit van 27 februari 2003 houdende algemene reglementering inzake opvangvoorzieningen ;

Gelet op de beslissing van de Raad van bestuur van de "Office de la Naissance et de l'Enfance » van 25 januari 2017 waarbij het reglement betreffende de opvangvergunning goedgekeurd werd ;

Op de voordracht van de Minister van Kind ;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Het reglement van de « Office de la Naissance et de l'Enfance » betreffende de opvangvergunning, zoals opgenomen in bijlage bij dit besluit, wordt goedgekeurd.

Art. 2.De Minister van Kind is belast met de uitvoering van dit besluit.

Art. 3.Dit besluit treedt in werking de dag waarop het ondertekend wordt.

Brussel, 1 februari 2017.

De Minister-President, Rudy DEMOTTE De Vice-Presidente en Minister van Cultuur en Kind, Alda GREOLI

^