Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 19 augustus 2015
gepubliceerd op 27 augustus 2015

Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitstel, voor het kalenderjaar 2015, van de op de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de overeenkomsten gesloten in toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen, de revalidatieovereenkomsten, de overeenkomsten gesloten met multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen toepasselijke indexering

bron
gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad
numac
2015031540
pub.
27/08/2015
prom.
19/08/2015
ELI
eli/besluit/2015/08/19/2015031540/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

GEMEENSCHAPPELIJKE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE VAN BRUSSEL-HOOFDSTAD


19 AUGUSTUS 2015. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot uitstel, voor het kalenderjaar 2015, van de op de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de overeenkomsten gesloten in toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen, de revalidatieovereenkomsten, de overeenkomsten gesloten met multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen toepasselijke indexering


Het Verenigd College, Gelet op wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikelen 22, 6°, 22, 6° ter, 37, § 12, 47 en 56, § 2;

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, artikelen 59 en 59ter;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001022646 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald sluiten houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het budget van financiële middelen, de quota van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor de initiatieven van beschut wonen worden bepaald;

Gelet op het koninklijk besluit van 17 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 02/01/2003 numac 2002023039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens welke een gedeelte van de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen ten laste van de Staat wordt gelegd sluiten houdende vaststelling van de regelen volgens welke een gedeelte van de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen ten laste van de Staat wordt gelegd;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2015;

Gelet op het akkoord van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor de Begroting, gegeven op 16 juli 2015;

Overwegende dat de dringende noodzakelijkheid gerechtvaardigd is doordat het dringend geboden is, de indexering van de forfaits, voor het kalenderjaar 2015, toepasselijk op de rusthuizen, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging, de overeenkomsten gesloten in toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen, de revalidatieovereenkomsten, de overeenkomsten gesloten met multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging, de psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven van beschut wonen, uit te stellen;

Gelet op het advies 57.920/1/V, gegeven op 29 juli 2015, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de gecoördineerde wetten van de Raad van State;

Op de voordracht van de Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Dit besluit is toepasselijk op de voorzieningen en verstrekkingen waarvoor de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie bevoegd is.

Art. 2.De tegemoetkomingen en bedragen waarin de hierna opgesomde regelingen voorzien worden in het kalender jaar 2015 niet geïndexeerd : 1° het ministerieel besluit van 6 november 2003Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 06/11/2003 pub. 26/11/2003 numac 2003023017 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden sluiten tot vaststelling van het bedrag en de voorwaarden voor de toekenning van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de rust- en verzorgingstehuizen en in de rustoorden voor bejaarden;2° het koninklijk besluit van 17 augustus 2007Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/08/2007 pub. 21/09/2007 numac 2007023291 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft sluiten tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's en de loonsverhogingen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft;3° het koninklijk besluit van 15 september 2006Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 15/09/2006 pub. 29/09/2006 numac 2006022989 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59 van de programmawet van 2 januari 2001 houdende sociale, budgettaire en andere bepalingen, wat de maatregelen inzake vrijstelling van arbeidsprestaties en eindeloopbaan betreft;4° het ministerieel besluit van 22 juni 2000Relevante gevonden documenten type ministerieel besluit prom. 22/06/2000 pub. 26/07/2000 numac 2000022531 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging sluiten tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de centra voor dagverzorging;5° het koninklijk besluit van 2 juli 2009Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 02/07/2009 pub. 16/07/2009 numac 2009022346 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen sluiten tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende zorg voor kwetsbare ouderen voor wat de categorieën 1 en 4 betreft;6° de nationale overeenkomst tussen de rustoorden voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de centra voor dagverzorging en de verzekeringsinstellingen zoals gesloten in toepassing van artikel 47 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;7° het koninklijk besluit van 26 maart 2003Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 26/03/2003 pub. 28/04/2003 numac 2003022388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft sluiten tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft; 8° de overeenkomsten voor long term care revalidatie bedoeld in artikel 5, § 1, I., 5°, van de wet van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen en die, krachtens artikel 22, 6°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, door het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, zijn gesloten met de volgende inrichtingen : a) 772 Psychosociale revalidatie van volwassenen;b) 771 Revalidatie centrum voor motorische revalidatie : La Braise, Centre de jour de Réadaptation fonctionnelle pour traumatisés crâniens graves;c) 773 Revalidatie van verslaafden;d) 7740 Kinderpsychiatrische aandoeningen;e) 7745 Vroegtijdige stoornissen in de interactie ouders-kinderen;f) 7746 Referentiecentra voor autisme;g) 7767 Respijteenheden;h) 779 Slechthorenden;i) 7840 Revalidatie hersenverlamden;j) 790 Multidisciplinaire evaluatie in het kader van de nomenclatuur van de mobiliteitshulpmiddelen;k) 953 en 965 Centra voor ambulante revalidatie CAR;l) 969 Visuele stoornissen;9° de overeenkomsten die, krachtens artikel 22, 6° ter, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, door het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering zijn gesloten de multidisciplinaire begeleidingsequipes voor palliatieve verzorging (9680);10° het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, in de psychiatrische verzorgingstehuizen;11° het koninklijk besluit van 17 december 2002Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 17/12/2002 pub. 02/01/2003 numac 2002023039 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens welke een gedeelte van de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen ten laste van de Staat wordt gelegd sluiten houdende vaststelling van de regelen volgens welke een gedeelte van de opnemingsprijs in psychiatrische verzorgingstehuizen ten laste van de Staat wordt gelegd;12° het koninklijk besluit van 10 juli 1990Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 10/07/1990 pub. 11/06/2015 numac 2015000297 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van initiatieven van beschut wonen ten behoeve van psychiatrische patiënten. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 10/07/1990 pub. 11/06/2015 numac 2015000298 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen voor de erkenning van samenwerkingsverbanden van psychiatrische instellingen en diensten. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning van psychiatrische verzorgingstehuizen;13° de nationale overeenkomst tussen de psychiatrische verzorgingstehuizen en de verzekeringsinstellingen zoals gesloten in toepassing van artikel 47 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;14° het koninklijk besluit van 18 juli 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/07/2001 pub. 26/09/2001 numac 2001022646 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de regelen volgens dewelke het budget van financiële middelen, het quotum van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen worden bepaald sluiten houdende vaststelling van de regels volgens dewelke het budget van financiële middelen, de quota van verblijfdagen en de prijs per verblijfdag voor de initiatieven van beschut wonen worden bepaald;15° het ministerieel besluit van 12 september 1994 tot bepaling van de wijze waarop de tegemoetkoming van de Staat in de prijs per verblijfdag voor initiatieven van beschut wonen wordt bepaald.

Art. 3.Vanaf 1 januari 2016 worden de in artikel 2 bedoelde tegemoetkomingen en bedragen gekoppeld aan de spilindex van toepassing op 1 december 2015.

Art. 4.Dit besluit heeft uitwerking met ingang van 1 juni 2015.

Art. 5.De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, zijn belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 19 augustus 2015.

Voor het Verenigd College : De Leden van het Verenigd College, bevoegd voor het Gezondheidsbeleid, G. VANHENGEL

^