Etaamb.openjustice.be
Besluit Van De Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 06 mei 2021
gepubliceerd op 20 mei 2021

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Ukkel voor het goed gelegen Alsembergsesteenweg 875, te 1180 Ukkel

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2021041355
pub.
20/05/2021
prom.
06/05/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 MEI 2021. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Ukkel voor het goed gelegen Alsembergsesteenweg 875, te 1180 Ukkel


De Brusselse Hoofdstedelijke Regering, Gelet op de wet van 27 mei 1870 houdende vereenvoudiging der bestuurlijke pleegvormen in zaken van onteigening voor openbaar nut;

Gelet op de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Gelet op de ordonnantie van 22 februari 1990 betreffende de onteigeningen voor openbaar nut doorgevoerd en toegestaan door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering;

Gelet op de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering en de uitvoeringsbesluiten daarvan;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 juli 2017Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040428 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 263.996,90 euro aan de Gemeente Ukkel in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040415 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 3.692.763,52 euro aan de Gemeente Sint-Gillis in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040416 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.375.938,53 euro aan de Gemeente Etterbeek in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040418 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.042.154,09 euro aan de Gemeente Koekelberg in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040419 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 5.959.547,54 euro aan de Gemeente Anderlecht in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040417 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 361.719,75 euro aan de Gemeente Jette in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 `Stadsbeleid via wijkontwikkeling' type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/07/2017 pub. 17/07/2017 numac 2017040420 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een toelage van 1.487.812,28 euro aan de Gemeente Vorst in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 « Stadsbeleid via wijkontwikkeling » sluiten tot toekenning van een toelage van 263.996,90 euro aan de gemeente Ukkel in het kader van het meerjarenprogramma 2017-2020 "Stadsbeleid via de ontwikkeling van de wijken";

Overwegende dat in 2019 bij de DGHI een klacht met betrekking tot de woning op de eerste verdieping werd ingediend, naar aanleiding waarvan die instelling het goed in kwestie op 20 mei 2019 bezocht op basis van artikel 7 van de ordonnantie van 11 juli 2013 tot wijziging van de ordonnantie van 17 juli 2003 houdende de Brusselse Huisvestingscode;

Overwegende dat de DGHI/Brussel Huisvesting de eigenaar op 11 juni 2019 op de hoogte bracht van het bezoekverslag, alsook van een onmiddellijk verbod om het goed te huur te blijven aanbieden en de woning te blijven verhuren of nog laten te gebruiken;

Gelet op het besluit van de burgemeester van 26 juni 2019 dat het gebruik van het huis gelegen Alsembergsesteenweg 875 verbiedt;

Gelet op de beraadslaging van 25 februari 2021 waarin de gemeenteraad een onteigeningsplan heeft aangenomen en de toestemming van de gewestregering vraagt om over te gaan tot de onteigening van het onroerend goed gekadastreerd 6de afdeling, sectie A, nr. 130R, gelegen Alsembergsesteenweg 875 te 1180 Ukkel.

Overwegende dat de operatie m.b.t. dit perceel de verwerving beoogt van het vervallen, ongezonde gebouw dat niet wordt gebruikt op de benedenverdieping en niet wordt bewoond op de 1ste verdieping, en waarvan de woningen sinds verscheidene jaren niet meer beantwoorden aan de bewoonbaarheidsnormen, en dit teneinde het aanbod van openbare woningen te verhogen middels het openbare huisvestingsproject voor personen in noodsituaties;

Overwegende dat de gemeente Ukkel bezig is met het uitvoeren en implementeren van een meerjarig programma dat kadert in het "stadsbeleid via de ontwikkeling van de wijken" (tweede pijler van het stadsbeleid) en dat het goed geschikt zou kunnen zijn voor de doelstellingen die in dat programma passen. Dat het gebouw door de verouderde staat waarin het zich bevindt, bovendien in aanmerking zou kunnen komen voor een subsidie uit het "stadsbeleid via ruimtelijke ordening" (eerste pijler van het stadsbeleid), dat er in hoofdzaak op gericht is de leegstand of verwaarlozing van gebouwen te bestrijden en ongezonde en/of onaangepaste gebouwen te renoveren of te restaureren.

Overwegende dat de uitvoeringsfase van het programma van de gemeente Ukkel dat kadert in het "stadsbeleid via de ontwikkeling van de wijken" (tweede fase van het stadsbeleid) 2017-2020 loopt van 14 juli 2017 tot 14 juli 2021; dat om in aanmerking te komen voor die subsidie het eerste (voorlopige) vonnis om de waarde van het goed te bepalen en het eigendomsrecht na betaling van de voorlopige vergoeding over te dragen naar het patrimonium van de onteigenende overheid tegen uiterlijk 14 juli 2021 geveld moet zijn;

Overwegende dat een van de doelstellingen van het stadsbeleid via de ontwikkeling van de wijken erin bestaat operaties op te zetten die de ontwikkeling van specifieke openbare huisvesting voor welbepaalde bevolkingssegmenten bevorderen;

Overwegende dat er onderhandelingen over een onderhandse aankoop hebben plaatsgevonden, maar dat die niet geleid hebben tot een akkoord;

Overwegende dat de implementatie van het project impliceert dat de gemeente snel in het bezit komt van het goed teneinde het te renoveren en te restaureren in overeenstemming met de termijnen van het programma van het stadsbeleid;

Overwegende dat het daarom noodzakelijk is ter wille van het openbaar nut over te gaan tot de inbezitneming van het perceel dat weergegeven is op het onteigeningsplan en dat overeenkomstig de bepalingen van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte;

Overwegende dat artikel 8 van de ordonnantie van 6 oktober 2016 houdende organisatie van de stedelijke herwaardering toestaat dat "alle aankopen van onroerende goederen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van een stedelijk herwaarderingsprogramma, van de wijzigingen ervan of van de aanvullingen erop [...] gebeuren door middel van onteigening ten algemenen nutte" en dat "de onteigening [dan] gebeurt [...] volgens de regels van de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte".

Overwegende dat bijgevolg moet worden overgegaan tot de onteigening van het voormelde goed, opdat de gemeente Ukkel zich in de plaats kan stellen van de in gebreke blijvende eigenaar om de doelstellingen, namelijk de herbestemming als huisvesting, te verwezenlijken;

Op voorstel van de Minister-President bevoegd voor Ruimtelijke Ordening;

Na beraadslaging, Besluit :

Artikel 1.Wordt goedgekeurd het onteigeningsplan betreffende het onroerende goed gekadastreerd 6de afdeling, sectie A, nr. 130R, gelegen Alsembergsesteenweg 875 te 1180 Ukkel.

Art. 2.Het is noodzakelijk ter wille van het openbaar nut onmiddellijk over te gaan tot de inbezitneming van het perceel dat op de onteigeningsplannen is weergegeven.

Art. 3.De gemeente Ukkel mag tot de onteigeningen overgaan.

Art. 4.Op deze onteigening dient om redenen van openbaar nut de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden voorzien bij de wet van 26 juli 1962Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/07/1962 pub. 26/02/2010 numac 2010000080 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de rechtspleging bij hoogdringende omstandigheden inzake onteigening ten algemenen nutte. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, te worden toegepast.

Art. 5.De Minister-President, die bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening, wordt belast met de uitvoering van dit besluit.

Brussel, 6 mei 2021.

Voor de Brusselse Hoofdstedelijke Regering : De Minister-President van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, belast met Territoriale Ontwikkeling en Stadsvernieuwing, Toerisme, de Promotie van het Imago van Brussel en Biculturele Zaken van Gewestelijk Belang, R. VERVOORT

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^