Etaamb.openjustice.be
Document van 07 november 2022
gepubliceerd op 23 februari 2023

Beslissing van de gedelegeerd bestuurder van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen houdende delegatie van zijn bevoegdheden inzake dagelijks bestuur

bron
brussels hoofdstedelijk gewest
numac
2022034545
pub.
23/02/2023
prom.
07/11/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 NOVEMBER 2022. - Beslissing van de gedelegeerd bestuurder van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen houdende delegatie van zijn bevoegdheden inzake dagelijks bestuur


Gelet op de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe, artikelen 10/20 en 10/21;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2019Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/09/2019 pub. 14/10/2020 numac 2020031508 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal bij Brussel Preventie & Veiligheid sluiten houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal (A4+) van Brussel Preventie & Veiligheid, meer bepaald artikel één waarin de heer Yves Bastaerts wordt aangesteld om het mandaat van adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid uit te oefenen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021Relevante gevonden documenten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041847 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2021-2022 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Ukkel voor het goed gelegen Alsembergsesteenweg 875, te 1180 Ukkel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031507 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques sluiten tot aanstelling van mevrouw Sophie Lavaux als leidend ambtenaar van Brussel Preventie & Veiligheid;

Overwegende dat artikel 10/20 van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen toekent aan de directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid, en het dagelijks beheer ervan toevertrouwt aan hem of aan zijn gedelegeerde;

Overwegende dat artikel 10/21 van dezelfde ordonnantie de opdrachten beschrijft die aan de gedelegeerd bestuurder worden toegekend in het kader van voornoemd dagelijks beheer;

Om deze redenen beslist de gedelegeerd bestuurder van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen:

Artikel 1.§ 1. Onder voorbehoud van de opdrachten zoals beschreven in artikel 2 wordt het dagelijks beheer zoals bedoeld in de artikelen 10/20 en 10/21 van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe gedelegeerd aan de heer Yves Bastaerts, adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid. § 2. Deze delegatie is van onbepaalde duur. De directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid behoudt een recht van evocatie wat betreft de in paragraaf 1 bedoelde delegatie.

Art. 2.§ 1. De gedelegeerde opdrachten zijn de volgende: 1° Wat betreft de werking van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen, hierna "Brusafe" genoemd: a) De uitvoering van de begroting van Brusafe, in overeenstemming met de geldende wettelijke en reglementaire bepalingen;b) De nuttige maatregelen nemen voor de goede werking van Brusafe en voor het administratieve beheer ervan;c) De gedelegeerd bestuurder van Brusafe vertegenwoordigen in het kader van de aan Brusafe toevertrouwde opdrachten; 2° Inzake begroting: a) Kredieten vastleggen op bevel van de gedelegeerd bestuurder van Brusafe, voor een maximaal bedrag van 5.000 euro; b) De facturen en schuldvorderingen vereffenen waarvan het bedrag reeds is vastgelegd;c) De uitgaven ordonnanceren;d) De briefwisseling ondertekenen evenals de bestelbonnen van de overheidsopdrachten waarvoor de gedelegeerd bestuurder het bevel heeft gegeven om de uitgave vast te leggen; 3° Inzake overheidsopdrachten, onverminderd de toepassing van de bepalingen van de wet- en regelgeving inzake de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, de goedkeuring en de opvolging van de uitvoering van de opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten waarvan het bedrag niet hoger is dan 5.000 euro, exclusief de belasting over de toegevoegde waarde, met dien verstande dat het gaat om overheidsopdrachten die in naam van de Gewestelijke en Intercommunale Politieschool voor Brusafe worden geplaatst. § 2. Alle handelingen en beslissingen die vallen onder het dagelijks beheer en behoren tot het toepassingsgebied van de opdrachten zoals bedoeld in de eerste paragraaf, worden ondertekend door de gedelegeerde. De in deze gevallen aangebrachte handtekening vermeldt zijn graad en de volgende formule: "In naam van de gedelegeerd bestuurder". § 3. De delegatiehouder neemt zelf het initiatief om elke maand aan de delegatiegever een overzicht te bezorgen van de opdrachten zoals bedoeld in de eerste paragraaf.

Art. 3.Deze beslissing heeft uitwerking vanaf 7 november 2022.

Brussel, 7 november 2022.

S. LAVAUX Leidend ambtenaar van Brussel Preventie & Veiligheid en gedelegeerd bestuurder van Brusafe Voor kennisname en akkoord, Y. BASTAERTS

^