Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 6 mei 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021031223 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot erkenning van een instelling zoals bedoeld in artikel 10, § 3, van de wet van 25 maart 1964 op geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 10/05/2021 numac 2021031434 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "HR Rail" die van rechtswege zal optreden als voorzitter van de raad van bestuur type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021031496 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur generaal van het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 21/05/2021 numac 2021041526 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde wijziging aan het derde beheerscontract tussen de Staat en skeyes type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041573 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3, § 1, A., II., en artikel 24 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de klinische biologie type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 31/05/2021 numac 2021041572 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 28/05/2021 numac 2021041578 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot Helicobacter pylori serologie type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041576 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de IgM antilichamen type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021041577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 24, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, met betrekking tot de endocrinologische diagnostiek type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 09/06/2021 numac 2021041826 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de voorwaarden en de modaliteiten overeenkomstig dewelke de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen een financiële tegemoetkoming verleent aan de vroedvrouwen voor gebruik van telematica en het elektronisch beheer van de medische dossiers type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202507 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202506 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor sociale zekerheid en van het Beheerscomité van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 26/05/2021 numac 2021202509 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021020944 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 februari 2020 tot aanwijzing of erkenning van de assessoren en van de plaatsvervangende assessoren in, en tot aanwijzing van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs bij de raad van beroep voor het geheel van de instellingen van openbaar nut type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 12/10/2021 numac 2021022171 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 december 2020 betreffende verscheidene bepalingen inzake de financiering van de operatoren in de sector van gezondheid en sociale actie in het kader van het beheer van de gezondheidscrisis COVID-19 type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031445 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit houdende de datum van eerste uitvoering van de risico-enquête op varkensbedrijven type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021031484 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het uit de handel nemen en het verbod op het op de markt brengen van de speelgoedtrommel met artikelnummer 906, batchnummer PO-C19/01PAN en EAN-code 8888888009061 type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 09/05/2022 numac 2022202264 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 06 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 09/05/2022 numac 2022202265 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 01 en 12 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 09/05/2022 numac 2022202266 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 08 en 12 van de organisatieafdelingen 10 en 17 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 06/05/2021 pub. 10/05/2022 numac 2022202309 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 04, 07 en 31 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

arrest

type arrest prom. 06/05/2021 pub. 16/06/2021 numac 2021041761 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Arrest van de Raad van State Vernietiging koninklijk besluit van 16 juni 2019

decreet

type decreet prom. 06/05/2021 pub. 15/06/2021 numac 2021202801 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 februari 2020 tot aanwijzing van artsen-gezondheidsinspecteurs met toepassing van het decreet van 1 juni 2004 betreffende de gezondheidspromotie en inzake medische preventie

beschikking

type beschikking prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031458 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende wijziging van de ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, van het Wetboek van 25 maart 1999 van inspectie, preventie, vaststelling en bestraffing van milieumisdrijven, en milieuaansprakelijkheid, van de ordonnantie van 5 maart 2009 betreffende het beheer en de sanering van verontreinigde bodems, van het koninklijk besluit van 8 november 2007 betreffende de preventie en het herstel van milieuschade ten gevolge van het vervoer over de weg, per spoor, over de binnenwateren of in de lucht van : uitheemse plantensoorten evenals van uitheemse diersoorten en hun krengen, naar aanleiding van de in-, de uit- en de doorvoer ervan ; alsook van afvalstoffen bij hun doorvoer en van de ordonnantie van 22 april 1999 tot vaststelling van de ingedeelde inrichtingen van klasse IA bedoeld in artikel 4 van de ordonnantie van 5 juni 1997 betreffende de milieuvergunningen type beschikking prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031474 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ordonnantie tot wijziging van de ordonnantie van 19 juli 2007 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid type beschikking prom. 06/05/2021 pub. 08/06/2021 numac 2021031475 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de organisatie van de thermische energienetten en het meten van het verbruik van thermische energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031490 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende verlenging van het mandaat van de Algemeen Afgevaardigde van de Franse Gemeenschap voor de Rechten van het Kind type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031492 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de organisatie van het toelatings- en toegangsexamen tot de studies van de eerste cyclus in de geneeskundige en tandheelkundige wetenschappen voor het academiejaar 2021-2022

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 12/05/2021 numac 2021031507 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van artikel 8 van het koninklijk besluit van 12 december 2001 betreffende de dienstencheques

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031494 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 5 december 2018 betreffende de algemene voorwaarden voor de erkenning en de subsidiëring van de diensten bedoeld in artikel 139 van het decreet van 18 januari 2018 houdende het wetboek van preventie, hulpverlening aan de jeugd en jeugdbescherming type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 06/05/2021 pub. 18/05/2021 numac 2021031491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende regeling van de overdracht van de onroerende rechten, de roerende goederen en de rechten en verplichtingen aan Wallonie-Bruxelles international ter uitvoering van het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen van Wallonië-Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2021 pub. 18/06/2021 numac 2021031654 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 maart 2019 betreffende de boekhoudkundige verplichtingen en de openbaarmaking van de jaarrekening van de kinderbijslagfondsen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Ukkel voor het goed gelegen Alsembergsesteenweg 875, te 1180 Ukkel

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 06/05/2021 pub. 19/05/2021 numac 2021041373 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie houdende aanstelling van ambtenaren belast met het toezicht op de toepassing van de wettelijke en reglementaire bepalingen betreffende het beheer en de uitbetaling van de gezinsbijslag

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2021 pub. 17/05/2021 numac 2021041374 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot regeling van de overdracht van de onroerende rechten, de roerende goederen en de rechten de verplichtingen aan "Wallonie-BRUSSEL international" overeenkomstig het samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot oprichting van een gemeenschappelijke entiteit voor de internationale betrekkingen "Wallonie-BRUSSEL"

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 04/06/2021 numac 2021041847 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de verdeling van de betrekkingen en van de subsidies inzake de professionele inschakeling van jongeren uit instellingen voor alternerend onderwijs bij de gemeentebesturen voor het schooljaar 2021-2022

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021202354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de Autonome Haven van het Centrum en van het Westen

overeenkomst

type overeenkomst prom. 06/05/2021 pub. 25/05/2021 numac 2021041592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

document

type document prom. 06/05/2021 pub. 29/06/2021 numac 2021202963 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot beperking van de negatieve gevolgen van de coronacrisis voor het cultureel erfgoed

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. 06/05/2021 pub. 14/05/2021 numac 2021041381 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit MIVB Vacature voor de functie van ombudspersoon bij de MIVB. - Oproep tot kandidaten
^