Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 20 mei 2021

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021031496 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot aanstelling van de directeur generaal van het War Heritage Institute type koninklijk besluit prom. 17/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021031501 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot verhoging van het plafond voor de verbintenissen van delcredere die voortvloeien uit zijn activiteiten bedoeld in artikel 3, 1°, van de wet van 31 augustus 1939 betreffende Delcredere type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021040917 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de scheikundige nijverheid, betreffende de vaststelling van sommige arbeidsvoorwaarden voor de kunststofverwerkende nijverheid van de provincie West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021040925 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden voor de periode 2019-2020 type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021040929 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 oktober 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de petroleumnijverheid en -handel, betreffende het klein verlet type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021041311 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 7 maart 2021, wordt de heer Régis TRANNOY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van Adviseur-generaal bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021041417 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Stafdienst Personeel en Organisatie Planning en Selectie Betreft: Lancering bevorderingsprocedures in de klasse A3 I. ONDERWERP In toepassing van artikel 6bis van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Ri - 1 betrekking van Adviseur in de klasse A3 -Adviseur federale opdrachten - Directeur - Federale Di(...) type koninklijk besluit prom. 09/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041493 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het unieke federale portaal bedoeld in artikel 9 van de wet van 27 oktober 2020 betreffende een evenredigheidsbeoordeling voorafgaand aan de invoering of de wijziging van een beroepsreglementering, de informatie vermeld op dat portaal en de modaliteiten van het gebruik ervan type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021041523 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt mevrouw Sybille MAZAY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., M Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021041522 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 maart 2021, wordt mevrouw Laurie PHILLIPS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenst Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021041535 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Personeel. - Mobiliteit Bij koninklijk besluit van 6 mei 2021 wordt de heer Pieter VAN DEN BUSSCHE, rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, via federale mobiliteit overgeplaatst in een betrekking van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021201064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 november 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de eindejaarspremie Brabant type koninklijk besluit prom. 18/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021201157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de scheikundige nijverheid, houdende de interpretatie van artikel 4 van de collectieve arbeidsovereenkomsten 3 april 2020 , 23 juni 2020 (registratienummer 159513) en 15 september 2020 (registratienummer 161277) betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus (1)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021020949 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot toekenning van een vaste vergoeding aan bepaalde personeelsleden van de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid die zijn gedetacheerd bij de Permanente Vertegenwoordiging van België bij de Europese Unie type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021041440 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Ontslag Bij ministerieel besluit van 3 mei 2021 aan mevrouw Géraldine FOUARGE, Attaché, wordt op haar verzoek vrijwillig ontslag verleend op 16 mei 2021 's avonds. Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking k Deze termijn wordt met dertig dagen ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Eu(...) type ministerieel besluit prom. 01/10/2020 pub. 20/05/2021 numac 2021041384 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 25 november 2010 tot bepaling van de vergoedingen toegekend aan de voorzitter en de leden van de selectiecommissies en de evaluatiecommissies van de gewestelijke overheidsdiensten van Brussel, van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van het Brussels Agentschap voor de Ondersteuning van het Bedrijfsleven type ministerieel besluit prom. 11/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041492 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 2 mei 2017 houdende benoeming van de leden van de Commissie voor pathologische anatomie type ministerieel besluit prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021041527 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Toelatingen tot de stage Bij ministerieel besluit van 8 februari 2021 wordt Mevr. **** **** voor één jaar vanaf 1 juni 2021 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Attaché. Beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met in Deze termijn wordt met dertig dagen ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een ****(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021201196 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 121/2020 van 24 september 2020 Rolnummer 7165 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 145 24 , 145 31 , 145 33 en 105, 2°, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en A. Alen, en de rechters J.-P(...) type arrest prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021202068 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 1/2021 van 14 januari 2021 Rolnummer 7071 In zake : de prejudiciële vraag over artikel 6, § 1, van de wet van 3 juli 1967 « betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongeva Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...)

decreet

type decreet prom. 05/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041361 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende de eindregeling van de begroting van de Franse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2019

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021020932 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van een subsidie aan de sociale huisvestingsmaatschappijen die optreden als kredietbemiddelaar bij de toekenning van bijzondere sociale leningen

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 19/03/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021020954 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende een derde golf van ondersteunings- programma's voor toeristische bezienswaardigheden in het kader van de gezondheidscrisis COVID-19

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 02/04/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021031418 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende opheffing van de Polder van Kruibeke

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het onteigeningsplan bij hoogdringendheid om redenen van openbaar nut ten gunste van de gemeente Ukkel voor het goed gelegen Alsembergsesteenweg 875, te 1180 Ukkel

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 12/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021041494 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2021/1096 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende vervanging van een plaatsvervangend lid dat de Service Formation PME binnen de raad van bestuur van de Office francophone de la Formation en Alternance (Franstalige Dienst Alternerende Opleiding) vertegenwoordigt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 06/05/2021 pub. 20/05/2021 numac 2021202354 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende oprichting van een basisoverlegcomité voor de Autonome Haven van het Centrum en van het Westen

lijst

type lijst prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021202322 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst met geregistreerde entiteiten waarvan het ondernemingsnummer in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd afgesloten en vervangen wegens dubbel Het nummer werd afgesloten conform de procedure voor het wegwerken van dubbels, die werd goedgek Ond. Nr. 0430.901.417 LES EDITIONS DU CERISIER Op 30/04/2021 werd het ondernemingsnummer 04(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021202435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van de voorzitster Bij koninklijk besluit van 11 mei 2021, dat in werking treedt op 15 mei 2021, wordt mevrouw KIRSC

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021041454 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat. - Vacante betrekkingen Notaris ter standplaats te: - Gent : 1 (in associatie) - Maldegem: 1 (in associatie) - Grâce-Hollogne: 1 (in associatie) - Gembloers: 1 (in associatie) De kandidaturen voor een benoeming tot notaris moeten, op straffe van verval, bi(...)

document

type document prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021202382 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Coördinator Bioveiligheid en Preventie (niveau A1) voor het Ministerie van Defensie. - Selectienummer : ANG20344 Deze selectie werd afgesloten op 21/04/2021. Er zijn 2 laur(...) De lijst is 1 jaar geldig. Er werd ook een bijzondere lijst opgesteld van de personen met een h(...) type document prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021202388 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige business analisen (niveau A1), voor de FOD Beleid en Ondersteuning. - Selectienummer : ANG21032 Deze selectie werd afgesloten op 12/05/2021. Er zijn geen laureaten. (...) type document prom. -- pub. 20/05/2021 numac 2021202429 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie: Attaché's interne controle (m/v/x). - BNG21179 Er zijn geen laureaten. Deze selectie werd afgeslot(...) De lijst van laureaten is 2 jaar geldig.
^