Etaamb.openjustice.be
Wet van 27 juni 2021
gepubliceerd op 06 juli 2021

Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2021021178
pub.
06/07/2021
prom.
27/06/2021
ELI
eli/wet/2021/06/27/2021021178/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

27 JUNI 2021. - Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie

Art. 2.In artikel 30 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie, gewijzigd bij de wetten van 15 maart 2010, 29 mei 2013 en 27 maart 2014, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1/1, eerste lid, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie sluiten, worden de woorden "op het nationale vasteland" ingevoegd tussen het woord "radiofrequenties" en de woorden "te beschikken";2° in paragraaf 1/1, derde lid, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie sluiten en gewijzigd bij de wet van 29 mei 2013, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepalingen onder 1° en 2° worden vervangen als volgt: "1° 11 667 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz; 2° 3 750 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 1920-1980 MHz en 2110-2170 MHz;"; b) het lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 5° tot 10°, luidende: "5° 3 750 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 1710-1785 en 1805-1880 MHz;6° 8 056 euro per MHz en per maand voor de frequentieband 694-790 MHz;7° 2 500 euro per MHz en per maand voor de frequentieband 1437-1502 MHz;8° 1 250 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 1427-1437 MHz en 1502-1517 MHz;9° 1 917 euro per MHz en per maand voor de frequentieband 3400-3420 MHz.In afwijking van wat voorafgaat is de enige heffing voor de frequentieband 3400-3420 MHz nul voor de geldigheidsperiode voorafgaand aan 7 mei 2025; 10° 2 556 euro per MHz en per maand voor de frequentieband 3420-3800 MHz.In afwijking van wat voorafgaat is de enige heffing voor de frequentieband 3420-3800 MHz nul voor de geldigheidsperiode voorafgaand aan 7 mei 2025."; 3° in paragraaf 1/2, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie sluiten, wordt tussen het tweede en het derde lid een lid ingevoegd, luidende: "In afwijking van het vorige lid bedraagt de enige heffing voor de gebruiksrechten die van kracht zijn tot de inwerkingtreding van de gebruiksrechten die door het Instituut zullen worden genotificeerd na de veilingen die door het Instituut georganiseerd zullen worden na de inwerkingtreding van de wet van 27 juni 2021 houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 13/06/2005 pub. 20/06/2005 numac 2005011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de elektronische communicatie sluiten betreffende de elektronische communicatie in de frequentiebanden: 1° 51 644 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz.Het verkrijgen van gebruiksrechten voor de frequentiebanden 880-915 MHz en 925-960 MHz houdt eveneens het verkrijgen van gebruiksrechten in voor de frequentiebanden 1710-1785 en 1805-1880 MHz: de hoeveelheid toegewezen spectrum in de banden 1710-1785 en 1805-1880 MHz is gelijk aan het dubbele van de hoeveelheid toegewezen spectrum in de banden 880-915 MHz en 925-960 MHz, afgerond op het hogere veelvoud van 5 MHz; 2° 20 833 euro per MHz en per maand voor de frequentiebanden 1920-1980 MHz en 2110-2170 MHz."; 4° in paragraaf 1/3, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 maart 2014, wordt het derde lid vervangen als volgt: "In voorkomend geval deelt de operator die wenst gebruik te maken van de mogelijkheid waarin het tweede lid voorziet, aan het Instituut zijn keuze mee binnen de twee werkdagen die volgen op, naargelang het geval, de aanvang van de geldigheidsperiode bedoeld in § 1/1, eerste lid, en de aanvang van de verlengingsperiode bedoeld in § 1/2, eerste lid."; 5° in paragraaf 1/4, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2010Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/2010 pub. 25/03/2010 numac 2010011137 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "overeenkomstig § 1/3" worden ingevoegd tussen de woorden "niet voldoet" en het woord ", worden";b) de woorden "voor de respectievelijke frequentiebanden zoals bepaald onder § 1/1 1°, 2° of 3° " worden geschrapt. Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 27 juni 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Telecommunicatie, P. DE SUTTER Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be): Stukken: 55-2021 (2020/2021) Integraal Verslag: 17 juni 2021.

^