Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 27 juni 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021021157 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten type wet prom. 27/06/2021 pub. 06/07/2021 numac 2021021178 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van artikel 30 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021228 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van het koninklijk besluit van 13 oktober 2020 tot vaststelling voor het jaar 2020 van het bedrag van de repartitiebijdrage en tot vaststelling van het jaarlijks minimumbedrag voor de repartitiebijdrage voor de jaren 2020, 2021 en 2022, zoals bedoeld in artikel 14, § 8, zestiende lid, van de wet van 11 april 2003 betreffende de voorzieningen aangelegd voor de ontmanteling van de kerncentrales en voor het beheer van splijtstoffen bestraald in deze kerncentrales type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021031603 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse financiële bepalingen type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042510 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 22 april 2019 inzake de kwaliteitsvolle praktijkvoering in de gezondheidszorg type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042507 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot bekrachtiging van drie koninklijke besluiten met betrekking tot de sociale energietarieven type wet prom. 27/06/2021 pub. 30/06/2021 numac 2021042511 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021042576 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de derde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. 27/06/2021 pub. 22/07/2021 numac 2021042583 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de eerste aanpassing van de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. 27/06/2021 pub. 15/07/2021 numac 2021203289 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof type wet prom. 27/06/2021 pub. 04/02/2022 numac 2022030362 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot uitbreiding van het rouwverlof bij het overlijden van een partner of een kind en tot het flexibiliseren van de opname van het rouwverlof. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 27/06/2021 pub. 19/05/2022 numac 2022020778 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 27/06/2021 pub. 19/10/2022 numac 2022033276 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse bepalingen inzake belasting over de toegevoegde waarde. - Officieuze coördinatie in het Duits type wet prom. 27/06/2021 pub. 09/12/2022 numac 2022042155 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. - Officieuze coördinatie in het Duits van uittreksels type wet prom. 27/06/2021 pub. 05/02/2024 numac 2024000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse financiële bepalingen. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021160 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot ontslag van leden van de algemene raad van Sciensano en benoeming van nieuwe leden in de algemene raad van Sciensano type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021168 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 02/07/2021 numac 2021021169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangend voorzitter van de Nederlandstalige Kamer van de Federale Raad van beroep van landmeters-experten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021170 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 mei 1991 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare farmaceutische verstrekkingen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021175 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van radiofarmaceutische producten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021174 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kosten van de in het raam van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen vergoedbare diagnostische middelen en verzorgingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021176 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2021 aan het "Antimicrobial Consumption and Resistance in Animals" type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021179 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Franstalige vestigingscommissie bedoeld in artikel 13 van de gecoördineerde wet van 10 mei 2015 betreffende de uitoefening van de gezondheidzorgberoepen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021190 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende griffiers in de raden van beroep van de Orde der artsen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 12/07/2021 numac 2021021191 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de magistraten-voorzitters, leden-magistraten en plaatsvervangende leden-magistraten in de raden van beroep van de Orde der artsen en van de magistraten-bijzitters en de magistraten-plaatsvervangende bijzitters in de provinciale raden van de Orde der artsen type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021227 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot benoeming van leden van het Bestuurscomité van het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021021239 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedrag en de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021252 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de aanstelling van een regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 09/07/2021 numac 2021021268 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bedrag bestemd voor de financiering van de werkingskosten van de Ombudsdienst voor Energie voor het jaar 2022 type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 08/07/2021 numac 2021021287 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende de toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 55.21.330034 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2021 type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 14/07/2021 numac 2021021467 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 maart 2020 houdende dringende maatregelen inzake voedselhulp voor de doelgroep van gebruikers van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 19/07/2021 numac 2021031886 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de plaatsvervangende griffiers in de raden van beroep van de Orde der artsen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 06/08/2021 numac 2021032208 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 01/07/2021 numac 2021042300 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Million", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 23/07/2021 numac 2021042573 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake de verloven en afwezigheden toegestaan aan de personeelsleden van de rijksbesturen betreffende het zorgouderschap type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 05/07/2021 numac 2021042593 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de aanstelling van een regeringscommissaris bij het Beschermingsfonds voor deposito's en financiële instrumenten type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 07/07/2021 numac 2021042599 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit ter wijziging van het koninklijk besluit van 20 mei 2021 tot benoeming van sommige leden van de raad van bestuur van het Federaal kenniscentrum voor de gezondheidszorg type koninklijk besluit prom. 27/06/2021 pub. 12/07/2021 numac 2021203275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie aan het RIZIV voor het jaar 2021 in het kader van de strijd tegen het COVID-19-virus

erratum

type erratum prom. 27/06/2021 pub. 12/07/2021 numac 2021021357 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale bepalingen en tot wijziging van de wet van 18 september 2017 tot voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en tot beperking van het gebruik van contanten. - Erratum type erratum prom. 27/06/2021 pub. 23/08/2021 numac 2021032439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 2018 tot vaststelling van het bedragen de betalingsmodaliteiten van de vergoeding voor de stagemeesters in de geneeskunde van kandidaat-specialisten. - Erratum

document

type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042809 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042808 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042807 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042806 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 27/06/2021 pub. 30/08/2021 numac 2021042810 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden
^