Etaamb.openjustice.be
Wet van 26 november 2018
gepubliceerd op 04 december 2018

Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018015046
pub.
04/12/2018
prom.
26/11/2018
ELI
eli/wet/2018/11/26/2018015046/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde wat de automatisering van de uitvoerbare titel inzake de belasting over de toegevoegde waarde betreft (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 52bis van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en vervangen bij de wet van 30 juni 2017, wordt paragraaf 3 vervangen als volgt: " § 3. Op straffe van nietigheid van het beslag, wordt de belastingschuld in een innings- en invorderingsregister opgenomen overeenkomstig artikel 85 binnen drie maanden na de kennisgeving van het in § 1, tweede lid, bedoelde proces-verbaal van beslag.

De opname van de belastingschuld in het innings- en invorderingsregister kan maar door verzending van het innings- en invorderingsbericht bedoeld in artikel 85, § 3, worden ter kennis gebracht aan de beslagene na de bekrachtiging van het beslag door de beslagrechter zoals bepaald in § 2, eerste lid. In afwijking van artikel 85, § 3, wordt dit innings- en invorderingsbericht bij aangetekende zending ter kennis gegeven. De afgifte van het stuk bij de aanbieder van de universele postdienst geldt als kennisgeving vanaf de derde daaropvolgende werkdag.

Door de loutere kennisgeving van dit innings- en invorderingsbericht wordt het bewarend beslag omgezet in een uitvoerend beslag en de daaropvolgende tenuitvoerlegging ervan gebeurt overeenkomstig artikel 1497 van het Gerechtelijk Wetboek.

Het uitvoerend beslag op roerende goederen zal vervolgens plaatsvinden overeenkomstig de bepalingen van artikel 1499 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, onverminderd de mogelijkheid voor de beslagene, in geval van veranderde omstandigheden, om de wijziging of opheffing van het beslag te verzoeken voor de beslagrechter.".

Art. 3.In artikel 83 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1980, 15 maart 1999 en 26 maart 2018, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 wordt het tweede lid vervangen als volgt: "Elk rechtsgeding met betrekking tot de toepassing, de inning of de invordering van de belasting, de interesten en fiscale geldboeten dat wordt ingesteld door de Belgische Staat of door een schuldenaar van deze belasting en van deze boeten, met inbegrip van iedere persoon die niet is opgenomen in het innings- en invorderingsregister bedoeld in artikel 85, maar die gehouden is tot de betaling van de schuld op grond van dit Wetboek, van de besluiten genomen ter uitvoering ervan of van het gemeen recht, schorst de verjaring."; 2° paragraaf 2 wordt vervangen als volgt: " § 2.Afstand van de verlopen tijd van de verjaring en de kennisgeving van de aanmaning tot betaling op de wijze als bedoeld in artikel 85, § 5, worden ten aanzien van hun gevolgen gelijkgesteld met de in paragraaf 1, eerste lid, bedoelde stuiting.".

Art. 4.In artikel 84bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 4 augustus 1986 en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, worden de woorden "in artikel 91, § § 1 en 2" vervangen door de woorden "in artikel 91, § § 1 tot 2bis".

Art. 5.In artikel 84quater van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 25 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201376 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 25/04/2007 pub. 01/06/2007 numac 2007009412 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek inzonderheid met betrekking tot bepalingen inzake het gerechtspersoneel van het niveau A, de griffiers en de secretarissen en inzake de rechterlijke organisatie type wet prom. 25/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007000465 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen sluiten, wordt paragraaf 2, vervangen als volgt: " § 2. De aanvraag tot bemiddeling is onontvankelijk indien de schuldenaar van de belasting vooraf een rechtsvordering heeft ingesteld met toepassing van artikel 89, tweede lid, wanneer de deskundige schatting gevorderd werd met toepassing van artikel 59, § 2, of wanneer reeds uitspraak werd gedaan over de betwisting.

Wanneer de schuldenaar van de belasting een rechtsvordering instelt met toepassing van artikel 89, tweede lid, wanneer de deskundige schatting gevorderd is met toepassing van artikel 59, § 2, of wanneer over de betwisting uitspraak werd gedaan vóór de kennisgeving van het bemiddelingsverslag, is de fiscale bemiddelingsdienst ontheven van zijn bevoegdheid.".

Art. 6.In artikel 84quinquies, § 3, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 type wet prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties type wet prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 sluiten, worden de woorden "ambtenaar belast met de invordering" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 7.In artikel 84septies van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 type wet prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties type wet prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 sluiten en gewijzigd bij de wet van 18 december 2015, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden "ambtenaar belast met de invordering" vervangen door het woord "ontvanger";b) in het tweede lid wordt het woord "ambtenaar" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 8.In artikel 84nonies, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 type wet prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties type wet prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 sluiten, worden de woorden "noch aan de betekening of de kennisgeving van het dwangbevel bedoeld in artikel 85" vervangen door de woorden "noch aan de kennisgeving van de aanmaning tot betaling bedoeld in artikel 85, § 5".

Art. 9.Artikel 85 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten en gewijzigd bij de wetten van 28 december 1992, 25 april 2014 en 27 april 2016, wordt vervangen als volgt: "

Art. 85.§ 1. Bij niet-betaling van de belastingschuld bestaande uit de belasting, interesten, fiscale geldboeten en toebehoren, wordt deze opgenomen in een innings- en invorderingsregister, die de uitvoerbare titel vormt voor de invordering van de belastingschuld en deze concretiseert.

De belastingschuld kan het voorwerp uitmaken van verbeterende innings- en invorderingsregisters in het geval van een latere wijziging, om welke reden dan ook, van de bedragen opgenomen in het innings- en invorderingsregister overeenkomstig het eerste lid.

De verantwoording van de belastingschuld moet uiterlijk een maand voor de opname ervan in een innings- en invorderingsregister bedoeld in het eerste of tweede lid, ter kennis van de belastingschuldige worden gebracht, behalve indien de rechten van de Schatkist in het gedrang komen. In dat laatste geval moet zij ten laatste op het ogenblik dat de belastingschuld in een innings- en invorderingsregister wordt opgenomen aan de belastingschuldige ter kennis worden gebracht. Indien de belastingschuldige geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt deze verantwoording verstuurd naar de procureur des Konings te Brussel.

Mits de uitdrukkelijke toestemming van de belastingschuldige, kan de verantwoording van de belastingschuld hem uitsluitend ter kennis worden gebracht op elektronische wijze. In dat geval geldt de terbeschikkingstelling op elektronische wijze als rechtsgeldige kennisgeving van de verantwoording van de belastingschuld.

De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de procedure bedoeld in het vierde lid.

Het derde tot het vijfde lid zijn niet van toepassing op de belastingschuld die voortvloeit uit de toepassing van de artikelen 66 en 67. § 2. De innings- en invorderingsregisters worden opgemaakt en uitvoerbaar verklaard door de administrateur-generaal van de administratie belast met de belasting over de toegevoegde waarde of door de door hem gedelegeerde ambtenaar.

De Federale Overheidsdienst Financiën vertegenwoordigd door de Voorzitter van het Directiecomité is de verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. § 3. Van zodra het innings- en invorderingsregister uitvoerbaar wordt verklaard, wordt de opname van de fiscale schuld in dit register aan de belastingschuldige ter kennis gebracht door de verzending, onder gesloten omslag, van een innings- en invorderingsbericht. Dit vermeldt de datum van uitvoerbaarverklaring van het innings- en invorderingsregister waarop het betrekking heeft.

In afwijking van het eerste lid kan de belastingschuldige, mits hij een uitdrukkelijke verklaring in die zin aflegt, er evenwel voor opteren om de innings- en invorderingsberichten uitsluitend op elektronische wijze, te ontvangen. In dit geval geldt de aanbieding op elektronische wijze als rechtsgeldige verzending van het innings- en invorderingsbericht.

De Koning bepaalt de toepassingsmodaliteiten van de in het tweede lid bedoelde procedure. § 4. Voor zover de verjaring van de vordering tot voldoening van de belastingschuld niet reeds is verkregen, is er, wanneer deze schuld wordt opgenomen in een innings- en invorderingsregister overeenkomstig paragraaf 1, onverminderd de toepassing van artikel 83, slechts verjaring van de vordering tot voldoening van deze schuld na het verstrijken van een termijn van vijf jaar vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring van het innings- en invorderingsregister waarin ze is opgenomen. § 5. De kennisgeving, bij aangetekende brief, van een aanmaning tot betaling van de overeenkomstig paragraaf 1 in een innings- en invorderingsregister opgenomen belastingschuld, stuit de verjaring van de invordering van deze schuld. Deze kennisgeving bevat een afschrift van het innings- en invorderingsbericht.

De afgifte van het stuk bij de aanbieder van de universele postdienst geldt als kennisgeving vanaf de derde daaropvolgende werkdag.

Indien de bestemmeling geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt deze aanmaning tot betaling bij aangetekende brief verstuurd naar de procureur des Konings te Brussel. § 6. Het innings- en invorderingsregister is uitvoerbaar tegen de personen die er niet zijn in opgenomen in de mate dat zij gehouden zijn tot de betaling van de belastingschuld op grond van dit Wetboek en van de besluiten genomen ter uitvoering ervan of van het gemeen recht.

De fiscale schuld kan echter slechts worden ingevorderd door middelen van tenuitvoerlegging ten laste van de personen bedoeld in het eerste lid: 1° indien hen een aanmaning tot betaling werd verzonden, die een afschrift van het innings- en invorderingsbericht, de wettelijke en reglementaire gronden en het bedrag van hun schuld bevat.De aanmaning tot betaling heeft uitwerking te rekenen vanaf de derde werkdag volgend op de datum van haar verzending.

Wanneer de bestemmeling geen gekende woonplaats in België of in het buitenland heeft, wordt deze aanmaning tot betaling verstuurd naar de procureur des Konings te Brussel. 2° na het verstrijken van een termijn van één maand te rekenen van de uitwerkingsdatum van de aanmaning tot betaling bedoeld in 1°, behalve wanneer de rechten van de Schatkist in het gedrang komen. Vormen middelen van tenuitvoerlegging in de zin van het tweede lid: de middelen van tenuitvoerlegging bedoeld in het Vijfde deel, Titel III van het Gerechtelijk Wetboek en het uitvoerend beslag onder derden bedoeld in artikel 85bis.".

Art. 10.In artikel 85bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, en vervangen bij de wet van 1 juli 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "Na de in artikel 85 genoemde kennisgeving of betekening kan de bevoegde ontvanger" vervangen door de woorden "Na opname van de belastingschuld in een uitvoerbaar verklaard innings- en invorderingsregister, kan de bevoegde ontvanger".2° in paragraaf 2 worden de woorden "door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt" telkens vervangen door de woorden "op elektronische wijze".3° in paragraaf 5, eerste lid, 1° en 2°, worden de woorden "door middel van een procedure waarbij informaticatechnieken worden gebruikt" telkens vervangen door de woorden "op elektronische wijze".

Art. 11.Artikel 86 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 22 juli 1993, wordt vervangen als volgt: "

Art. 86.Voor de invordering van de belasting, interesten en kosten, heeft de Openbare Schatkist een algemeen voorrecht op alle inkomsten en op de roerende goederen van alle aard, met uitzondering van de schepen en vaartuigen, en een wettelijke hypotheek op al de goederen die in België gelegen en voor hypotheek vatbaar zijn, die toebehoren aan de schuldenaars van deze belastingschuld, met inbegrip van iedere persoon die niet is opgenomen in het innings- en invorderingsregister, maar die gehouden is tot de betaling van de schuld op grond van dit Wetboek en van de besluiten genomen ter uitvoering ervan of van het gemeen recht.".

Art. 12.Artikel 88 van hetzelfde Wetboek, vervangen bij de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, en gewijzigd bij de wet van 8 augustus 1997, wordt vervangen als volgt: "

Art. 88.De rang van de wettelijke hypotheek wordt bepaald door de dagtekening van de inschrijving die genomen wordt op verzoek van de ontvanger.

De inschrijving van de wettelijke hypotheek kan gevorderd worden vanaf de datum van uitvoerbaarverklaring van het innings- en invorderingsregister. De inschrijving heeft plaats, niettegenstaande verzet, betwisting of beroep, op voorlegging van een afschrift van het innings- en invorderingsbericht.

Artikel XX.113 van het Wetboek van economisch recht is niet van toepassing op de wettelijke hypotheek inzake de verschuldigde belastingen opgenomen in de innings- en invorderingsregisters die vóór het vonnis van faillietverklaring uitvoerbaar werden verklaard.".

Art. 13.Artikel 89 van hetzelfde Wetboek, gewijzigd bij de wetten van 8 augustus 1980 en 15 maart 1999, wordt vervangen als volgt: "

Art. 89.Onder voorbehoud van wat bepaald is in de artikelen 85 en 85bis, geschiedt de tenuitvoerlegging van het innings- en invorderingsregister met inachtneming van de bepalingen van het Vijfde deel, Titel III, van het Gerechtelijk Wetboek inzake gedwongen tenuitvoerlegging. De overhandiging, door de ontvanger aan de gerechtsdeurwaarder, van een afschrift van het innings- en invorderingsbericht, geldt als volmacht voor alle tenuitvoerleggingen.

De tenuitvoerlegging van het innings- en invorderingsregister kan slechts worden gestuit door een vordering in rechte.".

Art. 14.Artikel 89bis van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 type wet prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties type wet prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 89bis.Ingeval van een vordering in rechte, kan de betwiste belastingschuld, bestaande uit de belasting, interesten, fiscale geldboeten en toebehoren, op grond van een afschrift van het innings- en invorderingsbericht, voor het geheel het voorwerp uitmaken van bewarende beslagen of van alle andere maatregelen die ertoe strekken de invordering te waarborgen.".

Art. 15.In artikel 91 van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014009676 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen betreffende Justitie type wet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014004028 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende de Middelenbegroting voor het begrotingsjaar 2015 sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1, wordt het woord "interest" telkens vervangen door het woord "nalatigheidsinterest" en worden de woorden "2,50 EUR" vervangen door de woorden "5 euro";2° in paragraaf 2 worden de woorden "een interest" vervangen door de woorden "een nalatigheidsinterest";3° tussen paragraaf 2 en paragraaf 3 wordt een paragraaf 2bis ingevoegd, luidende: " § 2bis.Een nalatigheidsinterest, berekend tegen de wettelijke rentevoet vastgesteld in fiscale zaken, is van rechtswege eisbaar op de in te vorderen sommen die niet bedoeld zijn in de paragrafen 1 en 2 te rekenen vanaf: 1° de datum van uitvoerbaarverklaring van het innings- en invorderingsregister wanneer de sommen in een innings- en invorderingsregister opgenomen zijn overeenkomstig artikel 85;2° het ogenblik waarop de gerechtelijke beslissing houdende veroordeling tot betaling van deze sommen in kracht van gewijsde is getreden in de andere gevallen. Deze nalatigheidsinterest wordt om de maand berekend over het totaal van de verschuldigde sommen, afgerond op het dichtstbijzijnde lagere veelvoud van 10 euro. Ieder begonnen tijdvak van een maand wordt voor een gehele maand gerekend.

De nalatigheidsinterest van een maand wordt slechts gevorderd indien hij 5 euro bereikt."; 4° in paragraaf 3 wordt het woord "interest" telkens vervangen door het woord "moratoriuminterest", en worden de woorden "2,50 euro" telkens vervangen door de woorden "5 euro";5° paragraaf 4 wordt vervangen als volgt: " § 4.De moratoriuminterest over terug te geven sommen die niet in paragraaf 3 zijn bedoeld, is verschuldigd tegen de wettelijke rentevoet vastgesteld in fiscale zaken en volgens de regels geldende in burgerlijke zaken.".

Art. 16.In artikel 93quinquies, § 1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, vervangen bij de wet van 24 juli 2008, en gewijzigd bij de wet van 27 april 2016, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid, worden de woorden ", voor zover de in artikel 85, § 1, voorgeschreven kennisgeving werd verricht" opgeheven;2° in het tweede lid, worden de woorden "aanleiding hebben gegeven tot een dwangbevel" vervangen door de woorden "zijn opgenomen in een innings- en invorderingsregister".

Art. 17.In artikel 93undeciesB, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2005Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/08/2005 pub. 09/09/2005 numac 2005003681 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde en het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, teneinde in te gaan tegen de organisatie van onvermogen in het kader van bedrieglijke overdracht van een geheel van goederen type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005003642 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van artikel 2 van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen, teneinde de fiscale invordering humaner te maken ten aanzien van de echtgenoten type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009653 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat betreft de wedden van de referendarissen en de parketjuristen bij de hoven van beroep en bij de rechtbanken van eerste aanleg, van de griffiers en de secretarissen van het parket en tot wijziging van de artikelen 259duodecies en 285bis van hetzelfde Wetboek type wet prom. 10/08/2005 pub. 02/09/2005 numac 2005009652 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers sluiten en gewijzigd bij de wet van 19 december 2010, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 1 en paragraaf 3, eerste en tweede lid, worden de woorden "met de invordering belaste ambtenaar" telkens vervangen door het woord "ontvanger";2° in paragraaf 3, derde lid, wordt het woord "ambtenaar" vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 18.In artikel 93undeciesD, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 27 december 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021363 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) type wet prom. 27/12/2006 pub. 28/12/2006 numac 2006021365 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen (1) sluiten en gewijzigd bij de wet van 27 april 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/04/2007 pub. 10/05/2007 numac 2007003223 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 20 juli 1979 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering van schuldvorderingen die voortvloeien uit bepaalde bijdragen, rechten, belastingen en andere maatregelen, in uitvoering van de richtlijn 2006/84/EG van de Commissie van 23 oktober 2006 type wet prom. 27/04/2007 pub. 07/06/2007 numac 2007009493 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de hervorming van de echtscheiding type wet prom. 27/04/2007 pub. 08/05/2007 numac 2007201507 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de uitvoering van bepaalde vermogenssancties type wet prom. 27/04/2007 pub. 23/05/2007 numac 2007011255 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 augustus 1980 betreffende de budgettaire voorstellen 1979-1980 sluiten, worden de woorden "ambtenaar belast met de invordering" telkens vervangen door het woord "ontvanger".

Art. 19.Deze wet is niet van toepassing op het dwangbevel dat ter kennis werd gegeven of betekend werd vóór de datum van haar inwerkingtreding.

Art. 20.Deze wet treedt in werking op 1 april 2019.

In afwijking van het eerste lid kan de Koning een vroegere datum van inwerkingtreding bepalen.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 26 november 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-3277 Integraal verslag: 14 november 2018.

^