Etaamb.openjustice.be
Wet van 22 december 1998
gepubliceerd op 02 april 1999

Wet houdende de vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 11 - « Diensten van de Eerste Minister »

bron
ministerie van financien
numac
1999003038
pub.
02/04/1999
prom.
22/12/1998
ELI
eli/wet/1998/12/22/1999003038/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

22 DECEMBER 1998. - Wet houdende de vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 11 - « Diensten van de Eerste Minister » (1)


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen

Artikel 1.De onderhavige wet regelt een materie zoals bedoeld bij artikel 74, 3° van de Grondwet.

Art. 2.De niet-gesplitste kredieten geopend in de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1998 - onder de sectie « Diensten van de Eerste Minister » (11) en de afdeling « Kanselarij van de Eerste Minister » (40) - voor het programma 11-40-6 luidend « Dienst voor administratieve vereenvoudiging » worden enerzijds verhoogd met 900 000 BEF voor studies KMO en anderzijds met 3 100 000 BEF, voor wat betreft de uitgaven voor de aankoop van duurzame roerende goederen.

Ter compensatie zijn de niet-gesplitste kredieten geopend in de Algemene uitgavenbegroting van het begrotingsjaar 1998 onder de sectie « Diensten van de Eerste Minister » en de afdeling « Kanselarij van de Eerste Minister » voor het programma 11-40-6 luidend « Dienst voor administratieve vereenvoudiging » verminderd met 4 000 000 BEF, voor wat betreft de bestendige uitgaven voor de aankoop van niet-duurzame goederen en van diensten. HOOFDSTUK II. - Diverse bepalingen

Art. 3.Deze wet treedt in werking de dag waarop zij in het Belgisch Staatsblad wordt bekendgemaakt.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 22 december 1998.

ALBERT Van Koningswege : De Eerste Minister, J.-L. DEHAENE De Vice-Eerste Minister en Minister van Begroting, H. VAN ROMPUY De Minister van Financiën, J.-J. VISEUR Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, T. VAN PARYS _______ Nota (1) Parlementaire verwijzingen : Gewone zitting 1998-1999. Parlementaire stukken : Wetsontwerp, nr. 1869/1. - Zonder verslag. - Aangenomen tekst, nr. 1869/2.

Parlementaire Handelingen. - Bespreking en aanneming. Vergadering van 17 december 1998.

TABELLEN GEVOEGD BIJ DE WET LEGENDE : Kolom (2) : - OA : organisatie-afdeling. - PA : programma-activiteit. - BA : basisallocatie.

Check digit : de 4 waarden met 2 cijfers komen overeen met de check digits van de 4 uitgaventypes : - lopend jaar (cb1) - vorige jaren (cb2) - transporten van kredieten van het lopend jaar (cb3) - transporten van kredieten vorige jaren (cb4).

Kolom (3) : CRIP - C : uitgaven bestemd voor de financiële dienst van geprefinancierde uitgaven. - R : uitgaven volledig beschouwd als wetenschappelijk onderzoek of als wetenschappelijk dienstbetoon. - I : uitgaven volledig beschouwd als overheidsinvestering. - P : transfer (geheel of gedeeltelijk) naar een « parastataal ».

Kolom (4) : - ngk : niet-gesplitste kredieten (tussen haakjes : kredieten voor schuldvorderingen van vorige jaren) - gkr : gesplitste kredieten - fon : veranderlijke kredieten van de organieke fondsen - tot : ngk + gkr + fon.

Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld

^