Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 2 april 1999

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 27/11/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003032 bron ministerie van financien Wet houdende zesde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 bron ministerie van financien Wet houdende de vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 11 - « Diensten van de Eerste Minister » type wet prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003035 bron ministerie van financien Wet houdende zeventiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 14. - « Buitenlandse Zaken en Buitenlandse Handel » type wet prom. 23/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003036 bron ministerie van financien Wet houdende vijftiende aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 11 - « Diensten van de Eerste Minister » en Sectie 32 - « Ministerie van Economische Zaken » type wet prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999003091 bron ministerie van financien Administratie van de BTW, registratie en domeinen Bekendmakingen gedaan ter uitvoering van de wet van 31 mei 1923 Het Waalse Gewest is voornemens uit de hand te verkopen : Gemeente Farcien(...) Ter plaatse genaamd « Bois des Pauvres », twee gronden voor een oppervlakte van 1 a 76 ca en 4 a 28(...) type wet prom. 09/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003156 bron ministerie van financien Wet tot omzetting van de richtlijn 95/26/EG van het Europees Parlement en de Raad van 29 juni 1995 over de financiële instellingen

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1998009360 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 1974 houdende samenstelling van de commissies belast met het afnemen van examens over de taalkennis voor doctors en licentiaten in de rechten type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999003207 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 december 1983 tot uitvoering van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999009339 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Turnhout type koninklijk besluit prom. 16/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999009340 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van koophandel te Hasselt type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999009372 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 10 januari 1999, dat in werking treedt op 10 april 1999, is Mevr. Sabbe, S., rechter in de rechtbank van eerste aanleg te Dendermonde, op haar verzoek, in ruste gesteld. Zij kan haar aanspraak op Bij koninklijk besluit van 23 maart 1999 is Mevr. Danckaert, A., griffier bij de arbeidsrechtba(...) type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999012003 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor het hotelbedrijf ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst type koninklijk besluit prom. 15/01/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999012010 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen, gelegen in de provincie Limburg en die onder het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf ressorteren type koninklijk besluit prom. 26/01/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999012009 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit scheepsherstelling, gelegen in het Antwerps havengebied, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden volledig schorst type koninklijk besluit prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999012187 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Ontslagen Bij koninklijk besluit van 19 maart 1999 is aan de heer Goudaillez, Jean-Paul, die de leeftijdsgrens heeft bereikt op 2 februari 1999, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend raadsheer in sociale zaken, a Bij koninklijk besluit van 19 maart 1999 is aan de heer Van Oosterzee, Fernand, die de leeftijd(...) type koninklijk besluit prom. 25/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999012198 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 114, 115, 124 en 127 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 22/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999012146 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 augustus 1963 betreffende het behoud van het normaal loon van de werklieden, de dienstboden, de bedienden en de werknemers aangeworven voor de dienst op binnenschepen, voor afwezigheidsdagen ter gelegenheid van familiegebeurtenissen of voor de vervulling van staatsburgerlijke verplichtingen of van burgerlijke opdrachten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1998022732 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Hoge Raad van geneesheren-specialisten en huisartsen Benoeming van een lid Bij ministerieel besluit van 16 november 1998 wordt Dr. Claeys, Donald, uit Gent, doctor in de genees-, heel- en verloskunde, erkend als geneesheer-specialist, benoem (...) type ministerieel besluit prom. 29/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999027247 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Moeskroen type ministerieel besluit prom. 04/01/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999027246 bron waals ministerie van uitrusting en vervoer Ministerieel besluit tot onteigening van onroerende goederen te Komen

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999021087 bron arbitragehof Arrest nr. 135/98 van 16 december 1998 Rolnummers 1176 en 1177 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 17, achtste lid, van het decreet van het Waalse Gewest van 16 december 1988 houdende oprichting van de Gewestelijke Dienst voo Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters H. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999021128 bron arbitragehof Arrest nr. 11/99 van 28 januari 1999 Rolnummer 1458 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 19, derde lid, van de gecoördineerde wetten op de Raad van State, gesteld door de Raad van State. Het Arbitragehof, samengesteld uit wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vraag Bij arrest nr. (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999021126 bron arbitragehof Arrest nr. 1/99 van 13 januari 1999 Rolnummer 1324 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 43 en 44 van het Wetboek van Strafvordering en de artikelen 962 en volgende van het Gerechtelijk Wetboek, gesteld door het Hof van Be Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en L. De Grève, en de rechters H. (...)

decreet

type decreet prom. 11/03/1999 pub. 02/04/1999 numac 1999031160 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende de goedkeuring van de Vergadering van de Franse Gemeenschapscommissie over de vervreemding van het gebouw, gelegen in de Hertogstraat 59-61, te Brussel

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1998031543 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de erkenning van de personen die belast zijn met het opstellen van het jaarverslag inzake de evaluatie op milieuvlak en op juridisch vlak type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1998031549 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de financiering van de sociale huisvesting in het Brussels Gewest van 29 oktober 1998 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 26/11/1998 pub. 02/04/1999 numac 1998031547 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 29 januari 1998 tot uitvoering van de ordonnantie van 18 december 1997 zoals gewijzigd door de ordonnantie van 29 oktober 1998 houdende goedkeuring van het samenwerkingsakkoord van 15 mei 1998 tot wijziging van het samenwerkingsakkoord van 4 maart 1997 tussen de Federale Staat en de Gewesten met betrekking tot de doorstromingsprogramma's

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999031150 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Permanente vorming van de middenstand Jaarlijkse aanpassing van de minimale maandelijkse leertoelagen In uitvoering van artikel 15, § 2, van het besluit van het College van Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 1998 tot bepaling van d BEF 7 571 (EUR 187,68) voor het eerste leerjaar; BEF 10 095 (EUR 250,25) voor het tweede leerjaa(...) type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999031149 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Permanente vorming van de middenstand Jaarlijkse aanpassing van de minimale maandelijkse stagetoelagen In uitvoering van artikel 13, § 3, van het besluit van het College van Franse Gemeenschapscommissie van 17 juli 1998 betreffende de st 1. als de stagiair houder is van hetzij een bewijs van volbrachte leertijd, hetzij een kwalificatie(...)

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 03/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999031544 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 februari 1994 waarbij het advies van het Brussels Instituut voor Milieubeheer wordt geëist voor bepaalde tijdelijke inrichtingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999003077 bron ministerie van financien Administratie der directe belastingen I. Bericht aan de werkg II. Bericht aan de schuldenaars van sommige lijfrenten of tijdelijke renten Deze berichten ve(...) type bericht prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999021118 bron arbitragehof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Arbitragehof Bij vonnis van 19 februari 1999 in de zaak L. Beirnaert tegen de n.v. West Vlaamse Betonwerkerij en in de zaken D. De Ridder en P. De Block tegen « Schendt artikel 52 van de wet van 4 augustus 1996 betreffende het welzijn van de werknemers bij d(...)

bekendmaking van de juridische orde

type bekendmaking van de juridische orde prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999009373 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bekendmaking van de voordrachten van het hof van beroep te Brussel en van de Franstalige taalgroep van de Brusselse Hoofdstedelijke Raad tot een plaats van raadsheer vacant in het hof van beroep te Brussel. Kandidaten voorge Eerste kandidaat : de heer Van der Steen, Y., ondervoorzitter in de rechtbank van eerste aanleg (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999009380 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen - raadsheer in het hof van beroep te Gent waarvan de voordracht toekomt aan de provincieraad van West-Vlaanderen : 1 ; - toegevoegd rechter voor het rechtsgebied van het hof van (...) De eerste aanwijzing van deze toegevoegde rechters zal de rechtbanken van eerste aanleg zijn : -(...)

document

type document prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1998041410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 oktober 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1998041411 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 30 november 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...) type document prom. -- pub. 02/04/1999 numac 1999041412 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Administratie der Financiën Comptabiliteit - Thesaurie MAANDELIJKSE SCHATKISTTOESTAND Toestand op 31 december 1998 Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...) (...)
^