Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 22 december 1998

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003593 bron ministerie van financien Wet houdende de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 1999 type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998003665 bron ministerie van financien Wet houdende fiscale en andere bepalingen type wet prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998007294 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 1999 type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1998007295 bron ministerie van landsverdediging Wet houdende zestiende aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 16 « Landsverdediging » type wet prom. 22/12/1998 pub. 15/01/1999 numac 1999003011 bron ministerie van financien Wet tot wijziging van de wet van 28 december 1983 betreffende het verstrekken van sterke drank en betreffende het vergunningsrecht type wet prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999003034 bron ministerie van financien Wet houdende achttiende aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Secties 19 « Ministerie van Ambtenarenzaken » en 18 « Ministerie van Financiën » type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/04/1999 numac 1999003038 bron ministerie van financien Wet houdende de vijfde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 - Sectie 11 - « Diensten van de Eerste Minister » type wet prom. 22/12/1998 pub. 02/02/1999 numac 1999009006 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van sommige bepalingen van deel II van het Gerechtelijk Wetboek met betrekking tot de Hoge Raad voor de Justitie, de benoeming en aanwijzing van magistraten en tot invoering van een evaluatiesysteem type wet prom. 22/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999009035 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999009034 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/12/1998 pub. 26/01/1999 numac 1999009036 bron ministerie van justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 22/12/1998 pub. 06/03/1999 numac 1999009060 bron ministerie van justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit wat de naturalisatieprocedure betreft type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/02/1999 numac 1999009059 bron ministerie van justitie Wet betreffende de verticale integratie van het openbaar ministerie, het federaal parket en de raad van de procureurs des Konings type wet prom. 22/12/1998 pub. 10/04/1999 numac 1999022203 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet betreffende de sociale zekerheid van de grensarbeiders

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003702 bron ministerie van financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998022842 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de financiering van het Instituut voor veterinaire keuring type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 08/01/1999 numac 1998022871 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de grondslag voor de berekening van de verzekeringstegemoetkomingen voor de geneeskundige verstrekkingen van de geneesheren type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 17/04/1999 numac 1999002201 bron ministerie van financien en ministerie van ambtenarenzaken Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van de provisionele kredieten ingeschreven in het programma 19-53-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 1998 type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 22/01/1999 numac 1999012029 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 mei 1998 betreffende de hiërarchische indeling van de bijzondere graden waarvan de ambtenaren van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening kunnen titularis zijn en tot vaststelling van de toegangsmodaliteiten tot sommige van deze graden type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 27/01/1999 numac 1999014009 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit houdende uitgifte van een nieuwe postwaarde type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999012044 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep, Franstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1995 type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 04/02/1999 numac 1999012045 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep, Nederlandstalige afdeling, ingesteld bij het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, wat betreft de zaken voorzien in artikel 60 van het koninklijk besluit van 2 oktober 1937 houdende het statuut van het Rijkspersoneel, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 31 maart 1995 type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999016017 bron ministerie van middenstand en landbouw Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoeding verleend aan de regeringscommissaris en aan de afgevaardigde van de Minister van Financiën bij het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 11/02/1999 numac 1999022040 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanduiding van ereleden en leden van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 17/04/1999 numac 1999022161 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de betalingsmodaliteiten van vergoedingen opgelegd in uitvoering van artikel 10 van de wet van 24 januari 1977 betreffende de bescherming van de gezondheid van de verbruikers op het stuk van de voedingsmiddelen en andere producten type koninklijk besluit prom. 22/12/1998 pub. 03/08/1999 numac 1999022164 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage aan de v.z.w. Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling ter ondersteuning van een sensibiliseringscampagne rond duurzame productie en consumptie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 31/12/1998 numac 1998003703 bron ministerie van financien Ministerieel besluit tot uitvoering van het koninklijk besluit tot wijziging van de wettelijke bepalingen betreffende de structuur en de accijnstarieven inzake minerale olie type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 30/12/1998 numac 1998015194 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel uitvoeringsbesluit van 1 september 1974 van het koninklijk besluit van 1 juli 1974 betreffende de sociale en culturele hulp aan sommige bursalen uit ontwikkelingslanden type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 19/02/1999 numac 1999007006 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit betreffende de samenstelling van de permanente commissie der taaljury's type ministerieel besluit prom. 22/12/1998 pub. 02/03/1999 numac 1999015003 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de assessoren, van de plaatsvervangende assessoren, van de griffiers-rapporteurs en van de plaatsvervangende griffiers-rapporteurs van de Departementale Raad van Beroep van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de lijst van de bijkomende en specifieke opdrachten van het "Commissariat général aux Relations internationales" type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/1998 pub. 29/01/1999 numac 1999029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de personeelsformatie van het « Commissariat général aux Relations internationales » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/1998 pub. 04/12/1999 numac 1999029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het naslagdossier van de afdeling getiteld « Gegradueerde informatica » gerangschikt in het niveau van het economisch onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/1998 pub. 19/10/1999 numac 1999029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het naslagdossier van de afdeling getiteld « Gebrevetteerd bibliothecaris » gerangschikt in het niveau van het sociaal hoger onderwijs van het korte type van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 22/12/1998 pub. 19/10/1999 numac 1999029034 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het naslagdossier van de vormingseenheid getiteld « Informatica - Initiatie in het databeheer » gerangschikt in het niveau van het hoger secundair overgangsonderwijs van het onderwijs voor sociale promotie van stelsel 1
^