Etaamb.openjustice.be
Wet van 18 mei 2022
gepubliceerd op 30 mei 2022

Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2017

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2022020921
pub.
30/05/2022
prom.
18/05/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MEI 2022. - Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2017 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (opgericht door de wet van 20 juli 2006Relevante gevonden documenten type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/09/2006 numac 2006022888 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet betreffende de oprichting en de werking van het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type wet prom. 20/07/2006 pub. 28/07/2006 numac 2006202314 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet houdende diverse bepalingen type wet prom. 20/07/2006 pub. 08/08/2006 numac 2006003355 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende bekrachtiging van de koninklijke besluiten van 26 november 2004, 28 juni 2005, 12 juli 2005, 15 december 2005 en van 2 februari 2006 tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing sluiten) Begrotingsverwijzing: Wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 2.25.4, zoals aangepast door de twee interne herverdelingen goedgekeurd door de hiërarchisch bevoegde minister vóór 31 december 2017 De eindregeling van de begroting van Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten voor het beheersjaar 2017 is voorgesteld als volgt: (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet 73 267 270,00 Aangerekende ontvangsten 68 038 681,51 Verschil 5 228 588,49 c) uitgaven Kredieten 1° toegekend bij de begrotingswet 73 267 268,00 2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te doen 591 434,07 3° toegestaan krachtens artikel 5 van de wet van 16 maart 1954 340 000,00 4° Aanvullende kredieten voor de uitgaven boven het oorspronkelijke bedrag niet-limitatieve kredieten 1 631 492,47 5° toegestaan door gedeeltelijke verdelingen van de interdepartementale provisie 100 000,00 Totaal van de kredieten 75 930 194,54 Aangerekende uitgaven 68 038 683,07 Kredietoverschot te annuleren 7 891 511,47 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2017 wordt samengevat als volgt: ontvangsten 68 038 681,51 uitgaven 68 038 683,07 Overschot van uitgaven 1,56 Het resultaat voor het beheersjaar 2017 wordt gevoegd bij het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 65 427 271,18 euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2017 brengt op 65 427 269,62 euro (creditsaldo).

Art. 3.Het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers (opgericht door artikel 60 van de programmawet van 19 juli 2001Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/07/2001 pub. 28/07/2001 numac 2001003375 bron ministerie van financien Programmawet voor het begrotingsjaar 2001 sluiten) Begrotingsverwijzing: Wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 2.13.9, zoals aangepast door de interne herverdeling goedgekeurd door de hiërarchisch bevoegde minister vóór 31 december 2017 De eindregeling van de begroting van het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers voor het beheersjaar 2017 is voorgesteld als volgt: (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet 300 986 465,00 Aangerekende ontvangsten 420 868 041,27 Verschil 119 881 576,27 c) uitgaven Kredieten 1° toegekend bij de begrotingswet 271 392 534,00 2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te doen 11 682 745,98 3° toegestaan door gedeeltelijke verdelingen van de interdepartementale provisie 137 920 750,00 Totaal van de kredieten 420 996 029,98 Aangerekende uitgaven 409 365 715,96 Kredietoverschot te annuleren 11 630 314,02 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2017 wordt samengevat als volgt: ontvangsten 420 868 041,27 uitgaven 409 365 715,96 Overschot van ontvangsten 11 502 325,31 Het resultaat voor het beheersjaar 2017 wordt gevoegd bij het gecorrigeerd gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 191 693 415,30 euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2017 brengt op 203 195 740,61 euro (creditsaldo).e) begroting voor orde Ramingen ontvangsten 29 593 931,00 uitgaven 29 593 931,00 Uitgevoerde ordeverrichtingen ontvangsten 3 914 574,69 uitgaven 4 016 308,19 overschot van uitgaven 101 733,50 Gecumuleerd resultaat voor orde gecumuleerd resultaat op 31 december 2016 - 104 500,20 resultaat van het jaar - 101 733,50 gecumuleerd resultaat op 31 december 2017 - 206 233,70 Art.4. Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (Ingesteld bij de wet van 4 februari 2000Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/02/2000 pub. 18/02/2000 numac 2000022108 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen sluiten) Begrotingsverwijzing: Wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 2.25.2 zoals aangepast door de wet van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 6.01.1, door de wet van 21 november 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/11/2017 pub. 27/11/2017 numac 2017014119 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 8 en door de vier interne herverdelingen goedgekeurd door de hiërarchisch bevoegde minister vóór 31 december 2017 De eindregeling van de begroting van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen voor het beheersjaar 2017 is voorgesteld als volgt: (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet 191 920 647,00 Aangerekende ontvangsten 199 766 254,61 Verschil 7 845 607,61 c) uitgaven Kredieten 1° toegekend bij de begrotingswet 201 694 869,00 2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te doen 630 368,27 3° toegestaan door gedeeltelijke verdelingen van de interdepartementale provisie 7 300 412,30 4° Aanvullende kredieten voor de uitgaven boven het oorspronkelijke bedrag niet-limitatieve kredieten 129 808,15 Totaal van de kredieten 209 755 457,72 Aangerekende uitgaven 196 294 331,65 Kredietoverschot te annuleren 13 461 126,07 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2017 wordt samengevat als volgt: ontvangsten 199 766 254,61 uitgaven 196 294 331,65 Overschot van ontvangsten 3 471 922,96 Het resultaat voor het beheersjaar 2017 wordt gevoegd bij het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 251 800 528,10 euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2017 brengt op 255 272 451,06 euro (creditsaldo).

Art. 5.Het Federaal Planbureau (opgericht door de wet van 21 december 1994Relevante gevonden documenten type wet prom. 21/12/1994 pub. 07/03/2012 numac 2012000130 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende sociale en diverse bepalingen . - Duitse vertaling van uittreksels sluiten) Begrotingsverwijzing: Wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 2.32.2 De eindregeling van de begroting van het Federaal Planbureau voor het beheersjaar 2017 is voorgesteld als volgt: (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet 10 809 000,00 Aangerekende ontvangsten 11 270 369,53 Verschil 461 369,53 c) uitgaven Kredieten 1° toegekend bij de begrotingswet 11 471 000,00 2° aanvullende kredieten waarover de wetgever uitspraak dient te doen 22 629,25 Totaal van de kredieten 11 493 629,25 Aangerekende uitgaven 10 975 077,04 Kredietoverschot te annuleren 518 552,21 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2017 wordt samengevat als volgt: ontvangsten 11 270 369,53 uitgaven 10 975 077,04 Overschot van ontvangsten 295 292,49 Het resultaat voor het beheersjaar 2017 wordt gevoegd bij het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 8 814 313,12 euro (creditsaldo), wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2017 brengt op 9 109 605,61 euro (creditsaldo).

Art. 6.Het Federaal Agentschap van de Schuld (opgericht door de wet van 25 oktober 2016Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/10/2016 pub. 16/11/2016 numac 2016003379 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende oprichting van het Federaal Agentschap van de Schuld en opheffing van het Rentenfonds sluiten) Begrotingsverwijzing: Wet van 25 december 2016 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 2.51.3 zoals aangepast door de wet van 10 juli 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 10/07/2017 pub. 24/07/2017 numac 2017030544 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017 sluiten houdende eerste aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2017, artikel 6.01.1 De eindregeling van de begroting van het federaal agentschap van de Schuld voor het beheersjaar 2017 is voorgesteld als volgt: (in euros) a) vastleggingen (pro memorie) b) ontvangsten Ontvangsten voorzien in de begrotingswet 2 232 496,00 Aangerekende ontvangsten 1 987 500,00 Verschil 244 996 c) uitgaven Kredieten toegekend bij de begrotingswet 2 232 496,00 Aangerekende uitgaven 1 756 543,27 Kredietoverschot te annuleren 475 952,73 d) samenvatting De eindregeling van de begroting voor het beheersjaar 2017 wordt samengevat als volgt: ontvangsten 1 987 500,00 uitgaven 1 756 543,27 Overschot van ontvangsten 230 956,73 Het resultaat voor het beheersjaar 2017 wordt gevoegd bij het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het vorige beheersjaar, hetzij 0,00 euro, wat het gecumuleerd begrotingssaldo op 31 december van het beheersjaar 2017 brengt op 230 956,73 euro (creditsaldo) Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt. Gegeven te Brussel, 18 mei 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, V. VAN PETEGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K55-2605 Integraal verslag:

^