Etaamb.openjustice.be
Wet van 12 december 2021
gepubliceerd op 17 december 2021

Wet tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering voor werknemers

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2021043466
pub.
17/12/2021
prom.
12/12/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

12 DECEMBER 2021. - Wet tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering voor werknemers (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In artikel 100 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 24 december 2020Relevante gevonden documenten type wet prom. 24/12/2020 pub. 31/12/2020 numac 2020205617 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet betreffende het verenigingswerk type wet prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200012 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) type wet prom. 24/12/2020 pub. 15/01/2021 numac 2021200011 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Wet tot bekrachtiging van de koninklijke besluiten genomen met toepassing van de wet van 27 maart 2020 die machtiging verleent aan de Koning om maatregelen te nemen in de strijd tegen de verspreiding van het coronavirus COVID-19 (1) sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de paragraaf 1/1, ingevoegd bij de wet van 19 december 2014, wordt vervangen als volgt: " § 1/1.De "Terug Naar Werk-coördinator" binnen het ziekenfonds start in samenspraak met de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde en de adviserend arts een "Terug Naar Werk-traject" op als voor deze gerechtigde een re-integratie gelet op zijn resterende capaciteiten kan worden overwogen.

Een "Terug Naar Werk-traject" bedoeld in het vorige lid betreft elk traject dat tot doel heeft om de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde na een doorverwijzing door de adviserend arts op basis van een inschatting van de restcapaciteiten of na een vraag van deze gerechtigde zelf onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" zo snel mogelijk te ondersteunen bij het vinden van de gepaste begeleiding met het oog op de uitoefening van een tewerkstelling die past bij zijn mogelijkheden en noden. In voorkomend geval wordt na een grondig overleg tussen de gerechtigde, de "Terug Naar Werk-coördinator", de adviserend arts en alle andere te betrekken actoren tijdens een re-integratietraject gericht op sociaalprofessionele re-integratie in het kader van een dergelijk "Terug Naar Werk-traject" een multidisciplinair re-integratieplan opgesteld. Dit plan wordt op regelmatige wijze opgevolgd.

De Koning bepaalt de minimale voorwaarden die moeten zijn vervuld om als "Terug Naar Werk-coördinator" binnen het ziekenfonds te kunnen fungeren, evenals de opdrachten van de "Terug Naar Werk-coördinator" in het kader van het "Terug Naar Werk-traject" bedoeld in het eerste lid.

De Koning bepaalt de betrokken actoren bij het opstellen van het multidisciplinair re-integratieplan bedoeld in het tweede lid, evenals de inhoud en de modaliteiten van dit re-integratieplan. Hij bepaalt eveneens de modaliteiten van de regelmatige opvolging van dit multidisciplinair re-integratieplan.

De Koning kan bepalen tijdens welke periode van het "Terug Naar Werk-traject", bedoeld in het eerste lid, wordt aangenomen dat de gerechtigde de vereiste graad van arbeidsongeschiktheid in de zin van paragraaf 1 bereikt.". 2° een paragraaf 1/2 wordt ingevoegd, luidende: " § 1/2.In het kader van het "Terug Naar Werk-traject" van de arbeidsongeschikt erkende gerechtigde bedoeld in paragraaf 1/1 wordt een elektronisch "Terug Naar Werk-dossier" in de verzekeringsinstelling gecreëerd. De "Terug Naar Werk-coördinator" en de adviserend arts hebben toegang tot dit "Terug Naar Werk-dossier".

De volgende categorieën van gegevens worden in dit "Terug Naar Werk-dossier" geregistreerd: 1° de identiteitsgegevens van de gerechtigde die deelneemt aan het "Terug Naar Werk-traject", namelijk het identificatienummer bedoeld in artikel 8 van de wet van 15 januari 1990Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/01/1990 pub. 08/07/2010 numac 2010000396 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten houdende oprichting en organisatie van een Kruispuntbank van de sociale zekerheid, de naam, de voornaam, het geslacht, de geboortedatum en de hoofdverblijfplaats;2° de gezondheidsgegevens verbonden met de inschatting van het functioneren en de mogelijkheden voor de gerechtigde om, mits begeleiding, terug aan het werk te gaan;3° de loopbaangegevens van de gerechtigde;4° de registratie door de "Terug Naar Werk-coördinator" van de verschillende contactmomenten en acties, inclusief het in voorkomend geval opgestelde multidisciplinair re-integratieplan, in de loop van het "Terug Naar Werk-traject". De verwerking van de persoonsgegevens bedoeld in het vorige lid, beoogt de volgende verwerkingsdoeleinden na de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de gerechtigde: 1° het beheer van het "Terug Naar Werk-traject" door de "Terug Naar Werk-coördinator" zoals de organisatie van de verschillende contactmomenten met de gerechtigde en de opvolging van de verschillende afgesproken geregistreerde acties;2° de opvolging van het "Terug Naar Werk-traject" door de adviserend arts in samenspraak met de "Terug Naar Werk-coördinator";3° de gegevensuitwisseling met elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die betrokken is in het kader van de uitvoering van het "Terug Naar Werk-traject" van deze gerechtigde om na zijn instemming de verschillende stappen van het voormelde traject uit te voeren en, in voorkomend geval, het multidisciplinair re-integratieplan op te stellen en de opvolging ervan te verrichten; 4° de gegevensuitwisseling met de preventieadviseur-arbeidsarts in het kader van de doorverwijzing van de door een arbeidsovereenkomst verbonden gerechtigde na zijn instemming en met de nodige ondersteuning door de "Terug Naar Werk-coördinator", na een contactmoment met deze gerechtigde in het kader van het "Terug Naar Werk-traject", naar de preventieadviseur-arbeidsarts met het oog op de aanvraag tot een bezoek voorafgaand aan de werkhervatting bedoeld in artikel I.4-36 van de codex over het welzijn op het werk of de opstart van een re-integratietraject bedoeld in hoofdstuk VI van boek I, titel 4 van de voormelde codex, evenals wanneer de preventieadviseur-arbeidsarts wordt geïnformeerd dat voor deze gerechtigde in het kader van een "Terug Naar Werk-traject" nader wordt onderzocht welke aanpassings- en/of begeleidingsacties voor hem passend zijn.

De verzekeringsinstellingen treden, ieder in het kader van hun bevoegdheid, op als verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens bedoeld in het eerste lid.

De persoonsgegevens bedoeld in het eerste lid worden bewaard gedurende drie jaar. Deze termijn gaat in op 1 januari volgend op de afsluiting van het arbeidsongeschiktheidsdossier in de verzekeringsinstelling.". 3° een paragraaf 1/3 wordt ingevoegd, luidende: " § 1/3.Met het oog op een jaarlijkse evaluatie van de tijdens het vorige kalenderjaar uitgevoerde "Terug Naar Werk-trajecten" bedoeld in paragraaf 1/1 bezorgt de verzekeringsinstelling de gegevens met betrekking tot de verschillende acties in het "Terug Naar Werk-traject" van de betrokken arbeidsongeschikt erkende gerechtigden via een elektronisch bericht aan het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering dat als derde-ontvanger van deze gegevens fungeert. De Koning bepaalt de modaliteiten van deze evaluatie.".

Art. 3.In artikel 153, § 2 van dezelfde wet, gewijzigd bij de wetten van 25 april 2014, 19 december 2014 en 11 augustus 2017, wordt het tweede lid vervangen als volgt: "De adviserend artsen zien eveneens toe op de sociaalprofessionele re-integratie van de arbeidsongeschikte gerechtigden en maken in dit kader een inschatting van hun restcapaciteiten. In voorkomend geval verwijzen zij de gerechtigden met het oog op de opstart van een "Terug Naar Werk-traject" bedoeld in artikel 100, § 1/1 door naar de "Terug Naar Werk-coördinator" of gaan zij de verenigbaarheid van de uitvoering van een dergelijk traject met de algemene gezondheidstoestand van de arbeidsongeschikte gerechtigden na als die laatsten zelf de "Terug Naar Werk-coördinator" met het oog op de opstart van dit traject hebben gecontacteerd. Met het akkoord van deze gerechtigden kunnen zij elke natuurlijke persoon of rechtspersoon contacteren die kan bijdragen tot hun sociaalprofessionele re-integratie. De adviserend artsen nemen ook deel aan het in artikel 109bis bedoelde traject van beroepsherscholing, onder de door de Koning bepaalde voorwaarden.".

Art. 4.Artikel 195, § 1, 2° van dezelfde wet, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 1 april 2019Relevante gevonden documenten type wet prom. 01/04/2019 pub. 01/04/2019 numac 2019030334 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen betreffende de terugbetaling van pharmaceutische specialiteiten alsook de administratiekosten, de efficiëntie en de transparantie van de verzekeringsinstellingen sluiten, wordt aangevuld met een lid, luidende: "Het bedrag van de administratiekosten voor de vijf landsbonden, toegekend met toepassing van de vorige leden, wordt met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" bedoeld in artikel 100, § 1/1 verhoogd in 2022 met het bedrag van 3 816 000 euro, in 2023 met het bedrag van 5 724 000 euro en in 2024 met het bedrag van 5 724 000 euro. Dit laatste bedrag wordt vanaf 2025 jaarlijks door de Koning, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, aangepast, rekening houdend met de evolutie van het gemiddeld dagloon op basis van de gegevens van het Federaal Planbureau vastgesteld in de sector van krediet en verzekeringen en van de Overheid over de laatste drie jaren die voorafgaan aan het opstellen van de begrotingen. De Koning bepaalt ook, bij een besluit vastgesteld na overleg in de Ministerraad, de wijze waarop dit bedrag onder de landsbonden wordt verdeeld, evenals de voorwaarden en de regels op grond waarvan het toepasselijke bedrag aan de betrokken landsbond kan worden toegekend.".

Art. 5.In 2024 laat het Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid bedoeld in artikel 85 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 een wetenschappelijke studie uitvoeren over de toepassing van deze wet en de besluiten genomen in uitvoering van de door deze wet gewijzigde bepalingen waarbij de verschillende belanghebbende partijen moeten worden betrokken en minstens de volgende aspecten worden geëvalueerd: 1° de duur van een "Terug Naar Werk-traject" en de impact van de vastgelegde termijnen;2° de bereikte doelgroep, met een bijzondere aandacht voor de verzekerden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt wegens een specifieke medisch-sociale problematiek;3° de financiering in verhouding tot de kwaliteit van de "Terug Naar Werk-trajecten" in het algemeen en de parameters zoals nader bepaald overeenkomstig artikel 195, § 1, 2°, negende lid van de voormelde gecoördineerde wet voor de verdeling van het bedrag van de administratiekosten met het oog op de voorbereiding en de uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" onder de verzekeringsinstellingen in het bijzonder, met een bijzondere aandacht voor de evaluatie van de inspanningsparameters en het ontwerp van een gepaste resultaats- en kwaliteitsparameter (met inbegrip van de duurzame tewerkstelling);4° de samenwerking en de communicatie tussen de verschillende betrokken actoren;5° de duur van het wettelijk vermoeden tijdens een periode van het "Terug Naar Werk-traject" bepaald in artikel 100, § 1/1, vijfde lid van de voormelde gecoördineerde wet;6° de duurzaamheid van de trajecten naar werk op basis van onder andere het soort arbeidsovereenkomst, de gevolgde opleiding of het uitgevoerde vrijwilligerswerk, de duur van de tewerkstelling en het herval in arbeidsongeschiktheid.

Art. 6.Deze wet treedt in werking op 1 januari 2022.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met `s Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te Brussel, 12 december 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, V. VAN QUICKENBORNE _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken. - 55K2313 Integraal Verslag : 09.12.21

^