Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 06 september 2022
gepubliceerd op 19 september 2022

Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 januari 2022 tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft

bron
federale overheidsdienst sociale zekerheid
numac
2022205454
pub.
19/09/2022
prom.
06/09/2022
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

6 SEPTEMBER 2022. - Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2022 pub. 11/02/2022 numac 2022200632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft sluiten tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikel 195, negende lid, ingevoegd bij de wet van 12 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 12/12/2021 pub. 17/12/2021 numac 2021043466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot invoering van het "Terug Naar Werk-traject" onder de coördinatie van de "Terug Naar Werk-coördinator" in de uitkeringsverzekering voor werknemers sluiten;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2022 pub. 11/02/2022 numac 2022200632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft sluiten tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft;

Gelet op het advies van het Beheerscomité van de uitkeringsverzekering voor werknemers van de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, gegeven op 27 april 2022;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 mei 2022;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, d.d. 1 juni 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op21 juni 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973 Op de voordracht van de Minister van Sociale Zaken en op het advies van de in Raad vergaderde Ministers, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.In artikel 4 van het koninklijk besluit van 27 januari 2022Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 27/01/2022 pub. 11/02/2022 numac 2022200632 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft sluiten tot vaststelling van de verdelingswijze en de toekenning van de administratiekosten onder de landsbonden wat de voorbereiding en uitvoering van de "Terug Naar Werk-trajecten" betreft, wordt het eerste lid vervangen als volgt: "Wat de toekenning van het bedrag van de administratiekosten verdeeld overeenkomstig artikel 2 vanaf het dienstjaar 2022 betreft, bezorgt elke landsbond na afloop van het betrokken dienstjaar aan de Dienst voor uitkeringen van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een register waarin het aantal tijdens dat dienstjaar tewerkgestelde "Terug Naar Werk-coördinatoren", met inbegrip van de vervangers die in voorkomend geval in dienst worden genomen bij een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst, worden vermeld, evenals de in functie van de betrokken kalendermaanden uitgedrukte duur en het arbeidsvolume van hun tewerkstelling. In geval van een schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst van de "Terug Naar Werk-coördinator" en voor zover de betrokken "Terug Naar Werk-coördinator" niet wordt vervangen, wordt de periode van schorsing vanaf haar begin tot en met het einde van de derde kalendermaand volgend op de kalendermaand waarin de schorsing is aangevat, gelijkgesteld met een periode van effectieve tewerkstelling. Dit register bevat voor elke "Terug Naar Werk-coördinator" ook de noodzakelijke gegevens om de voorwaarde bedoeld in artikel 215octies, § 2, 1° van het koninklijk besluit van 3 juli 1996Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 19/12/2008 numac 2008001031 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type koninklijk besluit prom. 03/07/1996 pub. 10/12/2007 numac 2007000977 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van het eerste semester van het jaar 2007 sluiten te kunnen nagaan.".

Art. 2.Dit besluit is voor de eerste maal van toepassing op het dienstjaar 2022.

Art. 3.De minister bevoegd voor Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 6 september 2022.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

^