Etaamb.openjustice.be
Wet van 11 maart 2018
gepubliceerd op 23 maart 2018

Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering voor adoptiekosten in te voeren

bron
federale overheidsdienst financien
numac
2018011281
pub.
23/03/2018
prom.
11/03/2018
ELI
eli/wet/2018/03/11/2018011281/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

11 MAART 2018. - Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering voor adoptiekosten in te voeren (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet.

Art. 2.In titel II, hoofdstuk III, afdeling I van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 wordt een onderafdeling IIvicies ingevoegd, luidende "Vermindering voor uitgaven verricht in het kader van een adoptieprocedure"

Art. 3.In onderafdeling IIvicies, ingevoegd bij artikel 2, wordt een artikel 14548 ingegevoegd, luidende : "

Art. 14548.Er wordt een belastingvermindering verleend voor de uitgaven die de belastingplichtige heeft gedaan in het kader van een adoptieprocedure waarin een erkende adoptiedienst tussenkomt.

Als uitgaven gedaan in het kader van een adoptieprocedure worden aangemerkt : 1° in geval van een binnenlandse adoptie : a) uitgaven met betrekking tot de geschiktheidsprocedure;b) uitgaven voor kosten die worden aangerekend door een erkende adoptiedienst;2° in geval van een interlandelijke adoptie : a) uitgaven met betrekking tot de geschiktheidsprocedure;b) uitgaven voor kosten die worden aangerekend door een in België erkende adoptiedienst;c) op voorwaarde dat de adoptie in België wordt erkend of bij vonnis wordt uitgesproken, uitgaven voor dossierkosten in het land van herkomst van het adoptiekind;d) op voorwaarde dat de adoptie in België wordt erkend of bij vonnis wordt uitgesproken, uitgaven voor één heen- en terugreis van de adoptieouder, desgevallend de beide adoptieouders, naar het land van herkomst van het adoptiekind en de vervoerskosten van het adoptiekind naar de woonplaats van de adoptieouder of adoptieouders;e) op voorwaarde dat de adoptie in België wordt erkend of bij vonnis wordt uitgesproken, uitgaven voor de verblijfskosten van de adoptieouder, desgevallend de beide adoptieouders, in het land van herkomst van het adoptiekind. De belastingvermindering wordt verleend in het belastbare tijdperk waarin de adoptieprocedure wordt beëindigd voor de uitgaven die zijn gedaan in dat belastbare tijdperk en de vijf daaraan voorafgaande belastbare tijdperken.

De belastingvermindering is gelijk aan 20 pct. van de in aanmerking komende uitgaven. Ze kan niet meer bedragen dan 4 000 euro per adoptieprocedure. Wanneer de adoptieprocedure door twee belastingplichtigen is ingezet, wordt dit maximumbedrag voor elk van die belastingplichtigen beperkt tot de helft.

In geval van een gemeenschappelijke aanslag wordt de belastingvermindering evenredig omgedeeld in functie van het overeenkomstig artikel 130 belaste inkomen van elk der echtgenoten ten opzichte van de som van de overeenkomstig artikel 130 belaste inkomens van de beide echtgenoten.

De Koning bepaalt de nadere voorwaarden waaraan de in het tweede lid bedoelde uitgaven moeten voldoen om voor de belastingvermindering in aanmerking te komen. Hij kan per land van herkomst of per groep van landen van herkomst een maximumbedrag per dag vastleggen voor de in het tweede lid, e, bedoelde uitgaven voor verblijfskosten. De Koning bepaalt tevens wanneer de adoptieprocedure als beëindigd moet worden aangemerkt.".

Art. 4.In artikel 171, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting sluiten, worden in de inleidende zin van de bepalingen onder 5° en 6° de woorden "tot 14535" vervangen door de woorden "tot 14535, 14548".

Art. 5.In artikel 178, § 3, tweede lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de programmawet van 19 december 2014Relevante gevonden documenten type programmawet prom. 19/12/2014 pub. 29/12/2014 numac 2014021137 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Programmawet sluiten, wordt het cijfer "14548," ingevoegd tussen de woorden "14534, vijfde lid," en het cijfer "147".

Art. 6.In artikel 178/1, § 1, eerste lid, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten en gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 2015, 26 december 2015 en 25 december 2016, worden de woorden "tot 14535" vervangen door de woorden "tot 14535, 14548,".

Art. 7.In artikel 243/1, van hetzelfde Wetboek, ingevoegd bij de wet van 8 mei 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/05/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014003239 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 ingevolge de invoering van de gewestelijke aanvullende belasting op de personenbelasting als bedoeld in titel III/1 van de bijzondere wet van 16 januari 1989 betreffende de financiering van de Gemeenschappen en de Gewesten, tot wijziging van de regels op het stuk van de belasting van niet-inwoners en tot wijziging van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet type wet prom. 08/05/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014009238 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende wijziging en coördinatie van diverse wetten inzake Justitie sluiten en gewijzigd bij de wetten van 10 augustus 2015, 25 december 2016 en 25 december 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in de inleidende zin en de bepaling onder 4° worden telkens de woorden "tot 14535" vervangen door de woorden "tot 14535, 14548,";2° er wordt een bepaling ingevoegd onder 2° bis/1, luidende : "2° bis/1 wat de in artikel 14548, bedoelde belastingvermindering betreft : a) deze enkel wordt verleend wanneer de staat waar de belastingplichtige gewoonlijk verblijft het Verdrag inzake de bescherming van kinderen en de samenwerking op het gebied van de interlandelijke adoptie heeft geratificeerd, en, in geval van een interlandelijke adoptie, ook de staat van herkomst van het kind;b) voor de toepassing van het tweede lid, 1°, b, en 2°, b, van dat artikel, uitgaven die worden aangerekend door een adoptiedienst van die staat van gewoonlijk verblijf van de belastingplichtige in aanmerking kunnen worden genomen voor de belastingvermindering wanneer die dienst volgens de voorwaarden die door de Koning worden bepaald als erkend kan worden beschouwd; c) voor de toepassing van het tweede lid, 2°, c, d en e, van dat artikel de adoptie in de staat van gewoonlijk verblijf van de belastingplichtige moet zijn erkend of bij vonnis uitgesproken;".

Art. 8.In artikel 244, van hetzelfde Wetboek, laatstelijk gewijzigd bij de programma wet van 25 december 2017Relevante gevonden documenten type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017032124 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van diverse bepalingen teneinde de gerechtelijke kantons te hervormen type wet prom. 25/12/2017 pub. 29/12/2017 numac 2017014414 bron federale overheidsdienst financien Wet tot hervorming van de vennootschapsbelasting sluiten, wordt een bepaling onder 2° bis/1 ingevoegd, luidende : "2° bis/1 voor de toepassing van artikel 14548, tweede lid, 1°, b, en 2°, b, uitgaven aangerekend door een in die staat van gewoonlijk verblijf van de belastingplichtige erkende adoptiedienst in aanmerking kunnen worden genomen en voor de toepassing van het tweede lid, 2°, c, d en e, van het voormelde artikel de adoptie in de staat van gewoonlijk verblijf van de belastingplichtige moet zijn erkend of bij vonnis uitgesproken;".

Art. 9.Deze wet is van toepassing vanaf aanslagjaar 2019.

Gegeven te Brussel, 11 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën, J. VAN OVERTVELDT Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, K. GEENS _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers (www.dekamer.be) Stukken : K54-2740 Integraal verslag : 1 maart 2018.

^