Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 23 maart 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/09/2016 pub. 23/03/2018 numac 2017011220 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende Internationale Akten: 1° het Algemeen Reglement van de Wereldpostvereniging, gedaan te Doha op 11 oktober 2012; 2° de Wereldpostconventie en Slotprotocol, gedaan te Doha op 11 oktober 2012; 3° de Overeenkomst betreffende de uitbetalingsdiensten van de post, gedaan te Doha op 11 oktober 2012 (2) type wet prom. 11/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011281 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 teneinde een belastingvermindering voor adoptiekosten in te voeren type wet prom. 25/12/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018011292 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake het sociaal statuut van de zelfstandigen type wet prom. 17/12/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018011293 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot toewijzing van nieuwe inningstaken aan en tot integratie van sommige opdrachten en een deel van het personeel van de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden in de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid en de Hulpkas voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 05/12/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018011307 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de pensioenregelingen voor werknemers en zelfstandigen, wat betreft het beginsel van de eenheid van loopbaan en het vervroegd rustpensioen. - Duitse vertaling type wet prom. 02/10/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018011308 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de harmonisering van het in aanmerking nemen van studieperioden voor de berekening van het pensioen. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 07/05/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018011329 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende klinische proeven met geneesmiddelen voor menselijk gebruik. - Duitse vertaling type wet prom. 29/11/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018030616 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de continuïteit van de dienstverlening inzake personenvervoer per spoor in geval van staking. - Duitse vertaling type wet prom. 03/06/1970 pub. 23/03/2018 numac 2018030613 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Gecoördineerde wetten betreffende de preventie van beroepsziekten en de vergoeding van de schade die uit die ziekten voortvloeit. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 03/07/1967 pub. 23/03/2018 numac 2018030614 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de preventie van of de schadevergoeding voor arbeidsongevallen, voor ongevallen op de weg naar en van het werk en voor beroepsziekten in de overheidssector. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen type wet prom. 10/04/1971 pub. 23/03/2018 numac 2018030615 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Arbeidsongevallenwet type wet prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018030618 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling van wijzigingsbepalingen van 18 december 2015 De respectievelijk in bijlagen 1 tot 3 gevoegde teksten zijn de Duitse vertaling : - van artikel 4 van het koninklijk besluit van 18 december 2015 - van de hoofdstukken 3 en 5 tot 8 van de wet van 18 december 2015 houdende diverse financiële bepa(...) type wet prom. 30/09/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018030617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake sociale zaken. - Duitse vertaling van uittreksels

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011345 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 februari 2014 houdende benoemingen bij de commissie van advies bedoeld in artikel 122, § 2, van het koninklijk besluit van 14 december 2006 betreffende geneesmiddelen voor menselijk en diergeneeskundig gebruik type koninklijk besluit prom. 23/02/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011346 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juni 2013 betreffende de verpakking, etikettering en aflevering van magistrale en officinale bereidingen tegen hoest en verkoudheid en tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en verkopen van gifstoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011362 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Carrière Hoofdbestuur. - Eervol ontslag Bij koninklijk besluit van 18 februari 2018 wordt aan de heer Jan VAN DE VELDE op 30 april 2018 's avonds eervol ontslag verleend uit zijn functie van adviseur - generaal - klasse A4 (...) Hij is ertoe gemachtigd op 1 mei 2018 zijn aanspraak op het pensioen te doen gelden en de titel van(...) type koninklijk besluit prom. 15/11/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018030647 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit betreffende de notificatie van een contactpunt materiovigilantie en de registratie van de distributeurs en uitvoerders van medische hulpmiddelelen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 04/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018201422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van "ACERTA Kinderbijslagfonds"

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011274 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan « Terrorisme » van de Gouverneur van de provincie West-Vlaanderen

arrest

type arrest prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201047 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 129/2017 van 9 november 2017 Rolnummers 6510, 6511 en 6512 In zake : de prejudiciële vragen betreffende de artikelen 4, 6, 34, 43/4 en 43/8 van de wet van 7 mei 1999 op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelin Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en E. De Groot, en de recht(...) type arrest prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201107 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 18/2018 van 22 februari 2018 Rolnummers 6193, 6238 en 6245 In zake : de beroepen tot vernietiging van de artikelen 195 en 196 van de programmawet van 19 december 2014 Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters L. (...)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201451 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest nr. 240.599 van 26 januari 2018 in zake de vzw « Belgische Federatie voor de Watersector », de cvba « Vivaqua » en de cvba « Société wallonne de(...) 1. « Schendt artikel 14bis, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 jan(...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201453 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vijf arresten van 30 januari 2018 in zake de nv « Tapibel » tegen de nv « Vlaamse Milieumaatschappij », waarvan de expedities ter griffie van het Hof zijn ingekom « Schenden het artikel 35septies § 2 van de wet van 26 maart 1971 op de bescherming van de opp(...)

decreet

type decreet prom. 08/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018011368 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bekrachtiging van de besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 augustus 2017 en 20 september 2017 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de ambten, bekwaamheidsbewijzen en barema's tot uitvoering van de artikelen 7, 16, 50 en 263 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs en van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 20 september 2017 tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 juni 2014 betreffende de verbindingen cursus/ambt genomen ter uitvoering van artikel 10 van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011454 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Personeel. - Inruststelling Bij besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van 8 maart 2018, wordt Mevr. PATERNOSTRE Brigitte, Directeur bij de Dienst Welzijnszorg van de Diensten van het Verenigd College va De betrokkene wordt ertoe gemachtigd haar titel eervol te dragen.

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011445 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Brussel openbaar ambt. - Toelating tot de stage Bij besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 19 maart 2018 wordt de heer DE CROOCK Bram voor één jaar vanaf 1 maart 2018 toegelaten tot de stage in de hoedanigheid van Attaché. Bero Deze termijn wordt met dertig dagen ten behoeve van de personen die hun woonplaats hebben in een Eu(...)

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018030668 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/626 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de vaststelling van de wijzen en procedures voor de erkenning van centra, diensten, woningen of ondernemingen bedoeld in artikel 70 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de insluiting van de gehandicapte persoon type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 01/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018030669 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2017/1388 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de ondersteuningsdiensten voor dovencommunicatie en -vertolking, waarbij artikel 27 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de insluiting van de gehandicapte persoon ten uitvoer gelegd wordt

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018201376 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van de "Conseil wallon de l'égalité entre hommes et femmes" type besluit van de waalse regering prom. 08/03/2018 pub. 23/03/2018 numac 2018201377 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de beleidsgroep "Mobiliteit"

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011273 bron federale overheidsdienst financien Overeenkomst tussen de bevoegde autoriteiten van België en Nederland met betrekking tot de toepassing van artikel 18 van het Verdrag 1. Inleiding Op grond van artikel 28, paragraaf 3, van het op 5 juni 2001 te Luxemburg tot stand gekomen bila 2. Artikel 18 van het Verdrag In artikel 18 van het Verdrag is de verdeling van heffingsrechten (...)

bericht

type bericht prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201450 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 12 januari 2018 in zake Z.D. tegen Fedasil, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 24 januari 2018, heeft de Arbeidsrechtbank Waa « Schendt artikel 7 van de wet van 12 april 2007 [lees : 12 januari 2007] betreffende de opvang van(...) type bericht prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201454 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 februari 2018 in zake het openbaar ministerie tegen D.D., waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 15 februari 2018, heeft de Pol « Schenden de artikelen 29, § 1 en 38, § 6, lid 1, van de wetten betreffende de politie o(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201397 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de intrekking van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42 van het Wetboek van economisch recht Als u vragen hebt, kunt u de webs Ond Nr. 0424.978.873 MODA intrekking van de ambtshalve doorhaling ingaande vanaf: 26/02/2018 type lijst prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201396 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen die het onderwerp zijn geweest van een ambtshalve doorhaling in de Kruispuntbank van Ondernemingen Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie raadplegen of de helpdesk van de Kruispunt(...) Ond Nr. 0400.023.050 ETN. PAUL DE LAET - ETS. PAUL DE LAET ambtshalve doorhaling ingaande va(...) type lijst prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201399 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor, naar aanleiding van hun annulatie in de Kruispuntbank van Ondernemingen, werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Als u vragen hebt, kunt u de website van de FOD Economie (www.economie.fgov.be) raadplegen of de he(...) type lijst prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Lijst van ondernemingen waarvoor in de Kruispuntbank van Ondernemingen werd overgegaan tot de annulatie van de ambtshalve doorhaling uitgevoerd overeenkomstig artikel III.42, paragraaf 1, 1ste alinea, 4° van het Wetboek van economisch recht Als Ond Nr. 0425.471.791 MARGELIN Annulatie van de ambtshalve doorhaling. Ond. Nr. 0425.734.48(...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011404 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 december 2017 tot overdracht van de gebouwen van het Koninklijk Conservatorium van Brussel voor een symbolische euro aan de Naamloze Vennootschap van het Koninklijk Conservatorium van Brussel. - Erratum

publicatie(s) ter kritiek

type publicatie(s) ter kritiek prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Bureau voor Normalisatie . - Publicatie ter kritiek Het Bureau voor normalisatie (NBN) publiceert ter kritiek het hierna volgende Belgische normontwerp. Dit ontwerp is verkrijgbaar tegen betaling bij het Bureau voor normalisatie, Jozef I(...) Opmerkingen en suggesties mogen overgemaakt worden aan het NBN (pe.nbn.be) tot op de sluitingsdatum(...)

document

type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201336 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Artsen- adviseurs (niveau A3), voor de FOD Binnenlandse zaken. - Selectienummer : ANG18021 Solliciteren kan tot 23/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, (...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201415 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Operationele shiftmedewerkers (niveau C) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18056 Solliciteren kan tot 16/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud,(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

erratum

type erratum prom. 12/06/2017 pub. 23/03/2018 numac 2018201421 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201424 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Coördinator van de ondersteuningspool van de technische directie (niveau A1) voor de Haven van Brussel. - Selectie-nummer : AFB17063 Deze selectie werd afgesloten op 16/03/2018. (...) De lijst is 2 jaar geldig. type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201425 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige deskundigen directiesecretariaat (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18064 Solliciteren kan tot 06/04/2018 via www.selo(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) ka(...) type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201426 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige specialisten P&O (niveau B) voor het Federaal Agentschap voor de Veiligheid voor de Voedselketen (FAVV). - Selectienummer : ANG18016 Solliciteren kan tot 06/04/2018 via www.selor.be De g(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201432 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Penitentiaire inrichtingen voor de FOD Justitie. - Selectienummer : ANG18706 Solliciteren kan tot en met 17/04/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selecti(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201433 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Directeur-generaal Leefmilieu voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid Voedselketen en Leefmilieu. - Selectienummer : ANG18707 Solliciteren kan tot en met 17/04/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, d(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201434 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Selectie van de Administrateur-generaal van de Inning en de Invordering voor de FOD Financiën. - Selectie-nummer : ANG18708 Solliciteren kan tot en met 17/04/2018 via www.selor.be De functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaar(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201442 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Functional analysts (niveau A2), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18051 Solliciteren kan tot 23/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnem(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201445 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige IT Service Managers (niveau A2) voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18054 Solliciteren kan tot 23/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemi(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018201446 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Java developers (niveau B), voor de FOD Financiën. - Selectienummer : ANG18063 Solliciteren kan tot 23/04/2018 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsv(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018010598 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 26 januari 2018, wordt mevrouw Inge VOS, auditeur, met ingang van 4 januari 2018 tot eerste auditeur bij de Raad van State benoemd. Op 6 maart 2018 heeft mevrouw Inge Vos als eerste audit

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011369 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief . - Vacature van Assistent-stagiair (klasse SW1) van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer Mvt 151 (Dienst Digitale Preservatie en Toegang. - Operationele Directie een van het Algemeen Rijksarchief) Sommige w(...) 1. POSITIE VAN DE FUNCTIE BINNEN DE INSTELLING. o Het gaat om een voltijdse betrekking van een (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011370 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën . - Vacature van Assistent-stagiair of werkleider van de wetenschappelijke loopbaan. - Vacaturenummer mvt 691 (Functionaris voor gegevensbescherming/Data Protection Officer - centrale dien(...) Sommige woorden in de functiebeschrijving staan in de mannelijke vorm voor een betere leesbaarheid.(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011395 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen Volgende plaats van coördinator **** en **** voor de Rechterlijke orde wordt vacant verklaard voor benoeming via werving, er wordt geen bijkomende proef georganiseerd : **** **** en sec Voor bovenvermelde plaats kan men zich kandidaat stellen wanneer men in het bezit is van een attest(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011396 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Resultaat van de vergelijkende selectie voor werving van **** **** **** en **** - niveau ****1 voor de hoven en rechtbanken (**** ****17318). Deze selectie werd afgesloten op 19/03/201(...) Er is 1 laureaat. De lijst is 3 jaar geldig.

document

type document prom. -- pub. 23/03/2018 numac 2018011322 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling voor drie bestuurders en een voorzitter van BRUGEL BRUGEL, de reguleringscommissie voor de energiemarkten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, is een publiekrechtelijke instelling die enerzijds voor de overheid een De Brusselse Regering organiseert een oproep tot kandidaatstelling voor drie bestuurders (m/v) en e(...)
^