Etaamb.openjustice.be
Wet van 08 mei 2013
gepubliceerd op 22 augustus 2013

Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2013000536
pub.
22/08/2013
prom.
08/05/2013
ELI
eli/wet/2013/05/08/2013000536/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)Senaat (fiche)
Document Qrcode

8 MEI 2013. - Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn (1)


**** ****, **** der ****, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze ****.

De **** hebben aangenomen en **** bekrachtigen hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - **** bepalingen

Artikel 1.**** wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 78 van de ****.

Art. 2.**** wet voorziet in de gedeeltelijke omzetting van : - de **** 2005/85/EG van de **** van 1 december 2005 betreffende minimumnormen voor de procedures in de lidstaten voor de toekenning of intrekking van de ****; - de **** 2011/95/**** van het **** **** en de **** van 13 december 2011 inzake normen voor de erkenning van onderdanen van derde landen of **** als personen die **** bescherming genieten, voor een uniforme status voor vluchtelingen of voor personen die in aanmerking komen voor subsidiaire bescherming, en voor de inhoud van de verleende bescherming (****); - de **** 2003/9/EG van de **** van 27 januari 2003 tot vaststelling van minimumnormen voor de opvang van **** in de lidstaten. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

Art. 3.**** artikel 48/3 van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.**** moet een verband zijn tussen de gronden van vervolging en de daden van vervolging of het ontbreken van bescherming tegen deze daden. »; 2° paragraaf 4, ****), wordt aangevuld met een derde gedachtestreepje, **** : «*****».

Art. 4.**** artikel 48/5 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 2 wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : «*****»; 2° in § 2, tweede lid, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en het woord «*****»;3° in § 2, derde lid, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;4° paragraaf 3 wordt vervangen door wat volgt : « § 3.Er is geen behoefte aan **** bescherming indien de **** in een deel van het land van herkomst : ****) geen gegronde vrees heeft voor vervolging of geen reëel risico op ernstige schade loopt, of ****) toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in de zin van § 2; en hij op een veilige en wettige manier kan reizen naar en zich toegang kan verschaffen tot dat deel van het land, en redelijkerwijs kan worden verwacht dat hij er zich vestigt.

**** de beoordeling of de **** een gegronde vrees heeft voor vervolging of een reëel risico op ernstige schade loopt, of toegang heeft tot bescherming tegen vervolging of ernstige schade in een deel van het land van herkomst overeenkomstig het eerste lid, wordt rekening gehouden met de algemene omstandigheden in dat deel van het land en met de persoonlijke omstandigheden van de ****. »; 5° het artikel wordt aangevuld met een § 4, **** : « § 4.Er is geen behoefte aan **** bescherming indien de **** reeds in een eerste land van asiel reële bescherming geniet, tenzij hij elementen naar voor brengt waaruit blijkt dat hij zich niet langer kan beroepen op de reële bescherming die hem reeds werd toegekend in het eerste land van asiel of dat hij niet opnieuw tot het grondgebied van dit land wordt toegelaten.

Een land kan worden beschouwd als eerste land van asiel wanneer de **** in dat land erkend is als vluchteling en hij die bescherming nog kan genieten, of hij anderszins reële bescherming geniet in dat land, met inbegrip van het genot van het beginsel van non-****, mits hij opnieuw tot het grondgebied van dat land wordt toegelaten. ».

Art. 5.**** dezelfde wet wordt een artikel 48/6 ingevoegd, **** : «*****».

Art. 6.**** dezelfde wet wordt een artikel 48/7 ingevoegd, **** : «*****».

Art. 7.**** artikel 49/2, § 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, wordt het woord «*****» vervangen door de woorden «*****».

Art. 8.**** artikel 51/2 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 18 juli 1991 en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het vijfde lid wordt aangevuld met de woorden «*****»;2° in het zesde lid worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 9.**** artikel 51/8, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 6 mei 1993, vernummerd bij de wet van 15 juli 1996 en gewijzigd bij de wetten van 15 september 2006 en 2 december 2008 worden het eerste en het tweede lid vervangen door wat volgt : «*****».

Art. 10.**** artikel 51/10 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in het eerste lid worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****»;2° in het tweede lid, eerste zin, wordt het woord «*****» vervangen door de woorden «*****»;3° in het tweede lid, tweede zin, worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****»;4° in het tweede lid, derde zin, worden de woorden «*****» vervangen door de woorden «*****».

Art. 11.**** artikel 52/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 december 2006 en gewijzigd bij de wet van 19 januari 2012, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt vervangen door wat volgt : « § 1.**** de ****-generaal voor de **** en de **** de **** niet in overweging neemt of de **** weigert te erkennen of de subsidiaire **** weigert toe te kennen aan een vreemdeling en de vreemdeling onregelmatig in het Rijk verblijft, moet de minister of zijn gemachtigde onverwijld een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven, gemotiveerd op basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°. **** beslissing wordt ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.

**** de **** voor **** het beroep van de vreemdeling tegen een beslissing genomen door de ****-generaal voor de **** en de **** verwerpt met toepassing van artikel 39/2, § 1, 1°, en de vreemdeling verblijft onregelmatig in het ****, beslist de minister of zijn gemachtigde onverwijld tot een verlenging van het in het eerste lid bedoelde bevel om het grondgebied te verlaten. **** beslissing wordt onverwijld ter kennis gebracht van de betrokkene overeenkomstig artikel 51/2.

De termijn van deze verlenging bedraagt tien dagen, en is twee maal verlengbaar op voorwaarde dat de vreemdeling voldoende meewerkt aan het **** bedoeld in art 6/1, § 3, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen. De regeling in dit lid doet geen afbreuk aan de overige mogelijkheden tot verlenging van het bevel, zoals voorzien in de wet. » 2° in § 2 wordt de eerste zin vervangen door wat volgt : « **** de in artikel 74/6, § 1bis, bedoelde gevallen moet de minister of zijn gemachtigde onmiddellijk bij het indienen van de **** een bevel om het grondgebied te verlaten afgeven, gemotiveerd op basis van één van de gronden voorzien in artikel 7, eerste lid, 1° tot 12°. »

Art. 12.Artikel 55/3 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, wordt aangevuld met een lid, **** : «*****».

Art. 13.Artikel 55/5 van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 september 2006, wordt aangevuld met een lid, **** : «*****»

Art. 14.**** dezelfde wet wordt een artikel 57/6/2 ingevoegd, **** : « Art. 57/6/2. **** ontvangst van het **** dat door de minister of diens gemachtigde werd overgezonden op grond van artikel 51/8, onderzoekt de ****-generaal voor de **** en de **** bij voorrang of er nieuwe elementen aan de orde zijn, of door de **** zijn voorgelegd, die de kans aanzienlijk groter maken dat de **** voor erkenning als vluchteling in de zin van artikel 48/3 of voor subsidiaire bescherming in de zin van artikel 48/4 in aanmerking komt. Bij gebrek aan dergelijke elementen, neemt de ****-generaal voor de **** en de **** het **** niet in overweging. In het andere geval, of indien de vreemdeling voorheen het voorwerp heeft uitgemaakt van een **** die werd genomen bij toepassing van de artikelen 52, § 2, 3°, 4° en 5°, § 3, 3° en § 4, 3°, of 57/10, neemt de ****-generaal voor de **** en de **** een beslissing tot **** van de ****.

De in het eerste lid bedoelde beslissing moet worden getroffen binnen een termijn van acht werkdagen, zijnde iedere dag, behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, na overzending van het **** door de minister of diens gemachtigde.

**** de vreemdeling zich bevindt in een **** plaats zoals bedoeld in de artikelen 74/8, § 1, en 74/9, § § 2 en 3, of het voorwerp uitmaakt van een veiligheidsmaatregel zoals bedoeld in artikel 68, moet de in het eerste lid bedoelde beslissing worden getroffen binnen twee werkdagen, zijnde iedere dag, behalve een zaterdag, zondag of wettelijke feestdag, nadat de minister of diens gemachtigde het **** heeft overgezonden. ».

Art. 15.**** dezelfde wet wordt een artikel 57/6/3 ingevoegd, **** : «*****».

Art. 16.Artikel 57/7bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 28 april 2010, wordt opgeheven.

Art. 17.Artikel 57/7ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 28 april 2010, wordt opgeheven.

Art. 18.**** artikel 57/8, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij de wetten van 6 mei 1993, 15 juli 1996 en 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° het eerste lid wordt aangevuld met de woorden «*****»;2° in het tweede lid worden de woorden «*****» ingevoegd tussen de woorden «*****» en de woorden «*****».

Art. 19.**** artikel 57/9, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 14 juli 1987 en gewijzigd bij de wetten van 30 december 2009 en 19 januari 2012, worden de woorden « in artikel 57/6, 1° tot 7° en 57/6/1 » vervangen door de woorden « in de artikelen 57/6, 1° tot 7°, 57/6/1, 57/6/2 en 57/6/3 ».

Art. 20.**** artikel 74/5, § 3, vijfde lid, van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 15 september 2006, wordt de laatste zin, die aanvangt met de woorden «*****» en eindigt met de woorden «*****» vervangen door wat volgt : « **** overeenkomstig artikel 39/76, § 1, een termijn wordt verleend aan de ****-generaal voor de **** en de **** of aan de **** of tussenkomende partij om de door één van de partijen aangebrachte nieuwe elementen te onderzoeken of haar **** mee te delen, wordt de duur van de **** eveneens van rechtswege opgeschort gedurende deze termijn. »

Art. 21.**** artikel 74/6 van dezelfde wet, ingevoegd door de wet van 6 mei 1993 en gewijzigd door de wetten van 15 juli 1996, 29 april 1999 en 15 september 2006, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° in § 1bis wordt de bepaling onder 15° vervangen als volgt : « 15° de vreemdeling weigert de in artikel 51/10, eerste lid, bedoelde verklaring af te leggen of de vragenlijst te beantwoorden.»; 2° in § 2, vijfde lid, wordt de laatste zin die aanvangt met de woorden «*****» en eindigt met de woorden «*****» vervangen als volgt : « **** overeenkomstig artikel 39/76, § 1, een termijn wordt verleend aan de ****-generaal voor de **** en de **** of aan de **** of tussenkomende partij om de door één van de partijen aangebrachte nieuwe elementen te onderzoeken of haar **** mee te delen, wordt de duur van de **** eveneens van rechtswege opgeschort gedurende deze termijnen.». HOOFDSTUK 3. - Wijzigingen van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen

Art. 22.**** artikel 4 van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen, gewijzigd bij de wetten van 30 december 2009 en van 19 januari 2012, wordt het eerste lid vervangen door wat volgt : « **** Agentschap kan, middels een individueel gemotiveerde beslissing, beslissen dat de **** die een tweede **** indient, geen beroep kan doen op artikel 6, § 1, van deze wet, tijdens het onderzoek van de aanvraag, tenzij het Commissariaat-generaal voor de **** en de **** een beslissing tot **** met toepassing van artikel 57/6/2 of een beslissing met toepassing van artikel 57/6, 1°, van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen heeft genomen. Dit principe kan gelden voor elke nieuwe ****. ».

Art. 23.Artikel 6, § 1, tweede lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 19 januari 2012, wordt aangevuld met de volgende zin : « Het indienen van een cassatieberoep bij de **** van **** doet geen recht op materiële hulp ontstaan. **** de behandeling van het cassatieberoep is er slechts recht op materiële hulp nadat het cassatieberoep toelaatbaar is verklaard met toepassing van artikel 20, § 2, van de wetten op de **** van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. ».

Art. 24.**** artikel 7, § 2, laatste lid, van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 30 december 2009 en gewijzigd bij de wet van 19 januari 2012, wordt het woord «*****» vervangen door het woord «*****». HOOFDSTUK 4. - Wijziging van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

Art. 25.Artikel 57ter/1 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, opgeheven bij de wet van 12 januari 2007, wordt hersteld in de volgende lezing : «*****».

**** deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te ****, 8 mei 2013.

**** **** **** : De **** van Justitie, ****. ****.**** **** **** van **** en Migratie, **** **** en **** ****. ****. DE **** **** 's Lands zegel gezegeld : De **** van Justitie, ****. ****. **** _______ Nota (1) Stukken van de **** van volksvertegenwoordigers **** 53 2555/(2012/2013) 001 : Wetsontwerp. 002 en 003 : Amendementen. 004 : Verslag. 005 : **** aangenomen door de commissie. 006 : **** aangenomen in plenaire vergadering en overgezonden aan de ****.

**** ook : Integraal verslag : 28 februari 2013.

Stukken van de **** 5-1999 - 2012/2013 ****. 1 : **** **** door de ****.

****. 2 : Amendementen.

****. 3 : Verslag.

****. 4 : **** om niet te amenderen.

Handelingen van de **** : 25 april 2013.

^