Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 22 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000535 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen en van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen **** type wet prom. 08/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000536 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, van de wet van 12 januari 2007 betreffende de opvang van **** en van bepaalde andere categorieën van vreemdelingen en van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijke welzijn type wet prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013009398 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 2 juni 2010 tot wijziging van het Burgerlijk Wetboek teneinde de werking van de mede-eigendom te moderniseren en transparanter te maken wat de termijn voor het in overeenstemming brengen van de akten betreft type wet prom. 11/02/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011368 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende organisatie van het beroep van vastgoedmakelaar

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000528 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 tot regeling van de werking van en de rechtspleging voor het Commissariaat-generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000537 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juli 2003 houdende vaststelling van bepaalde elementen van de procedure die dienen gevolgd te worden door de dienst van de Dienst Vreemdelingenzaken die belast is met het onderzoek van de **** op basis van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013000538 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013009391 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2003 met betrekking tot de neerlegging van de jaarrekening van grote SON's en IVZW's bij de NBB type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013009392 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot opheffing van de opdracht van de Nationale Bank van België als centrale depositaris van protesten en tot wijziging van diverse bepalingen inzake protesten type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013011399 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Bevordering door verhoging tot een hogere klasse Bij koninklijk besluit van 17 juni 2013 wordt mevrouw Karen GEENS, klasse A1 met de titel van attaché, door verhoging naar de hogere klasse A2 bevorderd met behoud van Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 08/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013014041 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit ter uitvoering van de wet van 19 mei 2010 houdende oprichting van de Kruispuntbank van de Voertuigen type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013015191 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Sluiting posten Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 wordt de Ambassade van België te San José op datum van 31 augustus 2013 afgeschaft. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013015192 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse dienst. - Opening posten Bij koninklijk besluit van 18 juli 2013 wordt een Ambassade van België te Panama City op datum van 1 september 2013 opgericht. type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013018346 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Goedkeuring van gidsen Versie 2.1 van de « Autocontrolegids Dierenvoeders » gedateerd op 24 juni 2013 werd op 1 juli 2013 krachtens artikel 9 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaar Ovocom VZW Gasthuisstraat 31, 1000 Brussel Tel.: 02-514 01 86, Fax: 02-514 05 29 E-mail: i(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013018357 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Erkende certificeringsinstellingen Krachtens artikel 10 van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende autocontrole, meldingsplicht en traceerbaarheid in de voedselketen is de certificeringsinstelling AIB Vinçotte International NV, G-010 "Autocontrole gids in de sector van de productie en de distributie van bestrijdingsmiddel(...) type koninklijk besluit prom. 17/08/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013022422 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de financiering van alternatieve en ondersteunende, geïntegreerde en multidisciplinaire, zorg voor kwetsbare ouderen type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013024299 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2012 houdende de benoeming van de magistraat-bijzitter en de plaatsvervangende magistraat-bijzitter in de Provinciale Raad van de Orde der apothekers van West-Vlaanderen type koninklijk besluit prom. 30/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013024303 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 juli 2002 tot vaststelling van de opdrachten verleend aan huisartsenkringen type koninklijk besluit prom. 15/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013203436 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 oktober 2012, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap of door de Vlaamse Gemeenschapscommissie en de sociale werkplaatsen erkend en/of gesubsidieerd door de Vlaamse Gemeenschap, tot wijziging van het pensioenreglement van het sectoraal aanvullend pensioenstelsel 327.01

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013011416 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type ministerieel besluit prom. 08/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013024298 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot vaststelling van de criteria voor erkenning waarbij de verpleegkundigen gemachtigd worden zich te beroepen op de bijzondere beroepsbekwaamheid van verpleegkundige met een bijzondere deskundigheid in de palliatieve zorg type ministerieel besluit prom. 26/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013024302 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de neurochirurgie

decreet

type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204569 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 18/04/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204570 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204286 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 en artikel 2 van het besluit van de Vlaamse Regering van 11 mei 2001 tot aanwijzing van de instellingen en administraties die adviseren over voorontwerpen van ruimtelijke uitvoeringsplannen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204287 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 juni 2009 tot aanwijzing van de instanties die over een vergunningsaanvraag advies verlenen en artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 16 juli 2010 betreffende de meldingsplichtige handelingen ter uitvoering van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204573 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de evaluatieregels voor de betrekkingen van provinciaal directeur-generaal en financieel directeur type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204572 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de evaluatieregels voor de betrekkingen van directeur-generaal, adjunct-directeur-generaal en financieel directeur van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204571 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de evaluatieregels voor de betrekkingen van directeur-generaal, adjunct-directeur-generaal en financieel directeur in een gemeente type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204574 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de benoemingsvoorwaarden tot de betrekkingen van directeur-generaal, adjunct-directeur-generaal en financieel directeur in een gemeente type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de benoemingsvoorwaarden tot de betrekkingen van provinciaal directeur-generaal en financieel directeur type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204577 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 juli 2007 houdende het algemeen reglement op de gemeentelijke comptabiliteit, ter uitvoering van artikel L1315-1 van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204575 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 20 mei 1999 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de directeurs-generaal, adjunct-directeurs-generaal en financieel directeurs van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de waalse regering prom. 11/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013204578 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juni 1999 houdende de algemene regeling van de provinciale boekhouding

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013000550 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijzigingen Bij besluit van 28 maart 2013 wordt het ministerieel besluit van 9 ja de woorden aan 'WONINGBOUW HUYZENTRUYT NV' worden vervangen door de woorden : aan 'GROEP HUYZENTRUY(...) type vergunning prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013000552 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij ministerieel besluit van 9 januari 2013 wordt de vergunning voor het organiseren Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : begeleiding (...) type vergunning prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013000551 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunningen tot het organiseren van een interne bewakingsdienst in toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwingen Bij besluit van 15 april 2013 wordt de vergunning voor het organise Deze vergunning heeft betrekking op het uitoefenen van activiteiten bestaande uit : - toezicht o(...)

adreswijziging

type adreswijziging prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013009402 bron federale overheidsdienst justitie Adreswijziging strafuitvoeringsrechtbank Brussel Vanaf 19 juni 2013 zijn de diensten van de strafuitvoeringsrechtbank van Brussel gevestigd Waterloolaan 76, te 1000 Brussel. Griffie : Telefoonnummer : 02-557 41 64. Faxnummer : 02-557 4 Parket : Telefoonnummer : 02-557 41 81. Faxnummer : 02-557 47 00.

erratum

type erratum prom. 18/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten. - Errata type erratum prom. 31/05/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013035760 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse decreten met betrekking tot wonen. - Erratum

indexcijfers

type indexcijfers prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013042408 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg De Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer deelt hierna de indexcijfers van de kostprijs van het beroepsgoederenvervoer over de weg mede voor de maand augustus 2013    Indice août 2013 Moyenne

document

type document prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013204790 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige assistent boekhouding (niveau II+) voor het Instituut voor Opleiding en Voortgezette Opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (AFD13002) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagden aang(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dipl(...) type document prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013204792 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige pedagogische voordrachtgever (niveau I) voor het Instituut voor Opleiding en Voortgezette Opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (AFD13004) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagd(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? mast(...) type document prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013204791 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Vergelijkende selectie van Duitstalige assistenten bedrijfsleiding (niveau II+) voor het Instituut voor Opleiding en Voortgezette Opleiding in de Middenstand en de K.M.O.'s (AFD13003) Na de selectie wordt een lijst met maximum 5 geslaagde(...) Toelaatbaarheidsvereisten : 1. Vereiste diploma's op de uiterste inschrijvingsdatum : ? dipl(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013011343 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar. Bij koninklijk besluit van 29 mei 2013 wordt met ingang van 1 april 2013, de heer Dirk VAN WAESBERGE in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van at Bij koninklijk besluit van 6 juni 2013 wordt met ingang van 1 februari 2013, de heer Senne GABR(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013011400 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel en Organisatie Benoemingen in de hoedanigheid van Rijksambtenaar Bij koninklijk besluit van 18 juni 2013 wordt met ingang van 1 maart 2013, de heer Mathias LENAERTS in de hoedanigheid van Rijksambtenaar benoemd tot de titel van atta Bij koninklijk besluit van 5 juni 2013 wordt met ingang van 13 maart 2013, Mevr. Judith OOMS in(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013204794 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekking Wet van 26 maart 2003 houdende oprichting van een centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring en houdende bepalingen inzake het waardevast beheer van in beslag genomen goederen en de u - adjunct-directeur bij het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en de Verbeurdverklaring (voor e(...)

aanwerving

type aanwerving prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013204759 bron selor - selectiebureau van de federale overheid Werving. - Uitslag Vergelijkende selectie van **** ****-begeleider De vergelijkende selectie van **** ****-begeleider (niveau ****) voor de **** **** **** (****13077) werd ****(...) Er zijn 8 geslaagden.

document

type document prom. -- pub. 22/08/2013 numac 2013204682 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor de casinobedienden Bij besluit van de Directeur-generaal van 6 augustus 2013, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staats worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor de casinobedienden : 1. als vertegenwoord(...)
^