Etaamb.openjustice.be
Wet van 07 mei 2024
gepubliceerd op 15 mei 2024

Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2024003975
pub.
15/05/2024
prom.
07/05/2024
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

7 MEI 2024. - Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Algemene bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Art. 2.In artikel 2 van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 19 december 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in de bepaling onder 48° worden de woorden "de geïnstalleerde capaciteit" vervangen door de woorden "het netto ontwikkelbaar vermogen";2° het artikel wordt aangevuld met een bepaling onder 124°, luidende: "124°."onderneming in moeilijkheden": een onderneming die kwalificeert als een onderneming in moeilijkheden zoals bepaald in de Mededeling van de Europese Commissie 2014/C 249/01 van 31juli 2014 - Richtsnoeren voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden;".

Art. 3.In artikel 4bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen sluiten, vervangen bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid van paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "of van een grote energieopslagfaciliteit, met een netto ontwikkelbaar vermogen groter dan of gelijk aan 25 MW" worden ingevoegd tussen de woorden "voor elektriciteitsproductie" en de woorden ", of de definitieve of tijdelijke structurele vermindering";b) de woorden "5 MW" worden vervangen door de woorden "25 MW";c) de woorden "31 juli" worden vervangen door de woorden "15 januari";d) de woorden "de geïnstalleerde capaciteit" worden telkens vervangen door de woorden "het netto ontwikkelbaar vermogen"; 2° het tweede lid van paragraaf 1 wordt vervangen als volgt: "Een tijdelijke buitenwerkingstelling of een tijdelijke structurele vermindering met 25 MW of meer van het netto ontwikkelbaar vermogen van de installaties bedoeld in het eerste lid kan slechts plaatsvinden na 31 maart van het jaar volgend op de uiterlijke mededelingstermijn van 15 januari bedoeld in het eerste lid."; 3° in het derde lid van paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "5 MW" worden vervangen door de woorden "25 MW";b) de woorden "de geïnstalleerde capaciteit" worden vervangen door de woorden "het netto ontwikkelbaar vermogen van de installaties bedoeld in het eerste lid";c) de woorden "31 oktober van het jaar volgend op de mededeling bedoeld in het eerste lid" worden vervangen door de woorden "31 maart van het jaar volgend op de uiterlijke mededelingstermijn van 15 januari bedoeld in het eerste lid";d) de woorden "voor de productie van elektriciteit" worden opgeheven; e) de woorden "om elektriciteit te produceren" worden vervangen door de woorden "om elektriciteit te injecteren in een netwerk zoals bedoeld in artikel 2, tweede alinea, 12., van de Europese netwerkcode RfG"; f) de woorden "de levering van strategische reserve, overeenkomstig hoofdstuk IIbis en onverminderd" worden opgeheven;4° tussen het derde en het vierde lid van paragraaf 1 worden twee leden ingevoegd, luidende: "In afwijking van het eerste tot en met het derde lid, kan een installatie bedoeld in het eerste lid, waarvoor er met betrekking tot deze capaciteit een verplichting is om een prekwalificatiedossier in te dienen overeenkomstig artikel 7undecies, § 8, tweede lid, voor een veiling, enkel buiten werking gesteld worden of kan het netto ontwikkelbaar vermogen enkel met 25 MW of meer structureel verminderd worden indien dit ter kennis is gegeven aan de minister, aan de Algemene Directie Energie, aan de commissie en aan de netbeheerder op uiterlijk 15 januari twee jaar vóór de ingangsdatum van de buitenwerkingstelling of van de structurele vermindering van het netto ontwikkelbaar vermogen.De buitenwerkingstelling of de structurele vermindering van het netto ontwikkelbaar vermogen kan slechts plaatsvinden na 31 maart, twee jaar na de uiterlijke mededelingstermijn van 15 januari bedoeld in de eerste zin.

In afwijking van het eerste tot en met het vierde lid kan een installatie bedoeld in het eerste lid en het vierde lid, die na het indienen van een bod in een veiling die twee jaar of één jaar voor een periode van capaciteitslevering georganiseerd wordt overeenkomstig een instructie bedoeld in artikel 7undecies, § 6, na 31 maart van het jaar waarin de periode van capaciteitslevering begint waarop de veiling waarin het bod niet werd geselecteerd betrekking op heeft, buiten werking worden gesteld of kan het netto ontwikkelbaar vermogen met 25 MW of meer structureel verminderd worden, indien dit uiterlijk 15 januari van hetzelfde jaar, ter kennis wordt gegeven aan de minister, aan de Algemene Directie Energie, aan de commissie en aan de netbeheerder."; 5° in het vroegere vierde lid, dat het zesde lid wordt, van paragraaf 1 worden de woorden "en derde lid" vervangen door de woorden "tot en met het vijfde lid,";6° in het vroegere vijfde lid, dat het zevende lid wordt, van paragraaf 1 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "5 MW" worden telkens vervangen door de woorden "25 MW";b) de woorden "de geïnstalleerde capaciteit" worden vervangen door de woorden "het netto ontwikkelbaar vermogen";c) de woorden "of voor elke grote energieopslagfaciliteit," worden ingevoegd tussen de woorden "is vereist voor elke installatie voor elektriciteitsproductie" en de woorden "met een geïnstalleerde capaciteit groter dan of gelijk aan";d) de woorden "een geïnstalleerde capaciteit" worden vervangen door de woorden "een netto ontwikkelbaar vermogen";7° in paragraaf 1bis worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "5 MW" worden telkens vervangen door de woorden "25 MW";b) in het eerste lid worden de woorden "of van een grote energieopslagfaciliteit" ingevoegd tussen de woorden "De exploitant van een productie-installatie" en de woorden "kan geen afstand doen";c) in het eerste lid worden de woorden "haar geïnstalleerde capaciteit" vervangen door de woorden "haar netto ontwikkelbaar vermogen";d) in het tweede lid worden de woorden "de geïnstalleerde capaciteit" vervangen door de woorden "het netto ontwikkelbaar vermogen";e) in het tweede lid worden de woorden "de werkingsregels van de strategische reserve bedoeld in artikel 7septies" vervangen door de woorden "de werkingsregels van het capaciteitsvergoedingsmechanisme bedoeld in artikel 7undecies";f) in het derde lid worden de woorden "1 november tot en met 1 juli" vervangen door de woorden "1 april en 31 augustus";g) in het derde lid worden de woorden "behalve indien de betreffende productie-installatie op het moment van de mededeling deel uitmaakt van de strategische reserve;in dit laatste geval heeft deze mededeling uitwerking vanaf 1 november volgend op de winterperiode waarvoor de deelname aan de strategische reserve gecontracteerd werd" opgeheven; h) in het vierde lid worden de woorden "2 juli tot en met 31 oktober" vervangen door de woorden "1 september en 31 maart";i) in het vierde lid worden de woorden "behalve indien de betreffende productie-installatie deel uitmaakt van de strategische reserve voor de volgende winterperiode;in dit laatste geval dan heeft deze mededeling uitwerking vanaf 1 november volgend op de winterperiode waarvoor de deelname aan de strategische reserve gecontracteerd werd." vervangen door de woorden "of op de tiende werkdag na de mededeling, indien deze datum later valt, behalve indien de minister, na advies van de Algemene Directie Energie en de netbeheerder besluit dat, om de bevoorradingszekerheid te waarborgen, de in het tweede lid bedoelde mededeling op een door hem te bepalen datum uitwerking moet hebben."; 8° in het eerste lid van paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het woord "capaciteitsvermindering" wordt vervangen door de woorden "vermindering van het netto ontwikkelbaar vermogen";b) het eerste lid van paragraaf 2 wordt aangevuld met de woorden "of van de grote energieopslagfaciliteit";9° in paragraaf 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "5 MW" worden vervangen door de woorden "25 MW";b) de woorden "de geïnstalleerde capaciteit" worden vervangen door de woorden "het netto ontwikkelbaar vermogen".

Art. 4.In artikel 7bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de paragrafen 1, 2 en 4 worden opgeheven;b) paragraaf 5 wordt vervangen als volgt: " § 5.De analyse bedoeld in paragraaf 4bis wordt door de netbeheerder overgemaakt aan de minister, aan de Algemene Directie Energie en aan de commissie en wordt gepubliceerd op de websites van de netbeheerder en de Algemene Directie Energie."

Art. 5.Artikel 7ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten en gewijzigd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 7ter.§ 1. De Algemene Directie Energie monitort doorlopend de staat van 's lands bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit en in het bijzonder met betrekking tot de volgende winterperiode.

Indien de Algemene Directie Energie vaststelt dat er zorgpunten zijn met betrekking tot de staat van 's lands bevoorradingszekerheid inzake elektriciteit maakt zij een advies over aan de minister. Het advies van de Algemene Directie Energie wordt, desgevallend rekening houdend met vertrouwelijke elementen, gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Energie. § 2. Het niveau van bevoorradingszekerheid dat moet worden bereikt, komt overeen met de betrouwbaarheidsnorm bepaald overeenkomstig artikel 7undecies, § 7, tweede lid. § 3. De Algemene Directie Energie kan de representatieve spelers van de elektriciteitsmarkt raadplegen.

De Algemene Directie Energie kan de elektriciteitsbedrijven die op de Belgische markt actief zijn, verzoeken haar binnen de dertig dagen volgend op haar aanvraag alle informatie te bezorgen die zij nodig heeft en waarover het betreffende elektriciteitsbedrijf beschikt, voor zover dit noodzakelijk is voor de uitoefening van de opdrachten die haar krachtens dit artikel zijn toegewezen en onverminderd de bevoegdheidsverdeling vervat in artikel 6, § 1, VII, van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten ter hervorming der instellingen.

Het betrokken elektriciteitsbedrijf kan met een met reden omklede verklaring uitstel vragen aan de Algemene Directie Energie.

De Algemene Directie Energie kan het verzoek tot uitstel van het betrokken elektriciteitsbedrijf afwijzen indien niet op afdoende wijze wordt aangetoond waarom het uitstel noodzakelijk is in het licht van de gevraagde informatie of kan beslissen de termijn zoals bedoeld in het tweede lid te verlengen met dertig dagen.

Art. 6.De artikelen 7quater tot 7novies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, worden opgeheven.

Art. 7.In artikel 7decies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 30 juli 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/07/2018 pub. 31/08/2018 numac 2018013415 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve type wet prom. 30/07/2018 pub. 05/09/2018 numac 2018040581 bron federale overheidsdienst justitie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en ministerie van landsverdediging 30 JULI 2018 - Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens sluiten worden de woorden "andere dan deze bedoeld in artikel 7bis, §§ 1 en 4bis" vervangen door de woorden "andere dan deze bedoeld in artikel 7bis, § 4bis".

Art. 8.In artikel 7undecies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen sluiten en laatstelijk gewijzigd bij de wet van 30 mei 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid van paragraaf 2 worden de woorden "alsook de modaliteiten voor de toewijzing van een deel van het te reserveren volume bedoeld in paragraaf 4, aan de veilingen die vier jaar en/of twee jaar voor de periode van capaciteitslevering worden georganiseerd," ingevoegd tussen de woorden "met welke parameters het volume van de aan te kopen capaciteit wordt bepaald, inclusief hun berekeningsmethode," en de woorden "op voorstel van de commissie, na raadpleging van de marktspelers, en na advies van de Algemene Directie Energie";2° in het derde lid van paragraaf 2 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden ", de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de toepassing van de intermediaire prijslimiet(en)" worden opgeheven;b) de eerste zin wordt aangevuld met de woorden ", de methode en voorwaarden tot het verkrijgen van individuele uitzonderingen op de intermediaire prijslimiet(en), alsook, in geval van toekenning, de nadere regels voor de controle op het naleven van de voorwaarden en de mogelijke gevolgen van het niet naleven van de voorwaarden tot toekenning van een individuele uitzondering op het capaciteitscontract"; c) de zin "Een individuele uitzondering wordt toegekend door de commissie." wordt vervangen door de zin "De individuele uitzonderingen worden toegekend door de commissie."; 3° in paragraaf 3 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het tweede lid worden de woorden ", twee jaar" ingevoegd tussen de woorden "vier jaar" en de woorden "en één jaar";b) in het derde lid worden de woorden "15 november" vervangen door de woorden "1 december";c) in het vierde lid worden de woorden "1 februari" vervangen door de woorden "21 februari";d) het vierde lid wordt aangevuld met de woorden "waarin ook rekening wordt gehouden met de mededelingen bedoeld in artikel 4bis";4° in paragraaf 4 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de woorden "1 februari" worden vervangen door de woorden "7 februari";b) de woorden ", twee jaar" worden ingevoegd tussen de woorden "vier jaar" en de woorden "en één jaar";c) in de Nederlandse tekst wordt het woord "minimale" opgeheven;d) in de Nederlandse tekst wordt het woord "minimaal" opgeheven;e) in de Franse tekst wordt het woord "minimal" telkens opgeheven;f) de woorden "en neemt de mededelingen bedoeld in artikel 4bis ook in rekening" worden ingevoegd tussen de woorden "het in paragraaf 3, lid 1, bedoelde verslag van de netbeheerder" en de woorden ".Dit voorstel bevat"; g) het enige lid wordt aangevuld met de woorden ", onverminderd de toewijzing van een deel van dit volume aan veilingen die vier jaar en twee jaar vóór de periode van capaciteitslevering plaatsvinden, overeenkomstig de krachtens paragraaf 2 vastgestelde voorwaarden";5° paragraaf 5 wordt aangevuld met de woorden ", waarin ook rekening wordt gehouden met de mededelingen bedoeld in artikel 4bis";6° in paragraaf 6 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het eerste lid wordt aangevuld met de woorden ", onverminderd de toewijzing van een deel van dit volume aan veilingen die vier jaar en twee jaar vóór de periode van capaciteitslevering plaatsvinden, overeenkomstig de krachtens paragraaf 2 vastgestelde voorwaarden";b) in het eerste lid wordt het woord "minimaal" telkens opgeheven;c) paragraaf 6 wordt aangevuld met twee leden luidende: "Indien, rekening houdend met een verslag van de netbeheerder of het advies van de Algemene Directie Energie bedoeld in artikel 7ter, § 1, tweede lid, blijkt dat een nieuw element de toestand van de bevoorradingszekerheid in de Belgische regelzone voor de betrokken bevoorradingsperiode aanzienlijk kan wijzigen, kan de minister, na overleg in de Ministerraad, bij een gemotiveerd besluit dat uiterlijk op 20 september wordt genomen, op voorstel van de commissie het volume dat moet worden gecontracteerd, en dat in de in het eerste lid bedoelde instructie is opgenomen, wijzigen overeenkomstig de parameters vastgesteld krachtens het eerste lid van paragraaf 2. Indien voorafgaand aan de instructie bedoeld in het eerste lid blijkt dat zowel de Europese beoordeling van de toereikendheid van de elektriciteitsvoorziening bedoeld in artikel 23 van de Verordening (EU) nr. 2019/943 als de analyse bedoeld in artikel 7bis, § 4bis geen zorgpunten in verband met de bevoorradingszekerheid voor elektriciteit hebben vastgesteld met betrekking tot de betreffende periode van capaciteitslevering, kan de minister geen instructie geven bedoeld in het eerste lid voor die periode van capaciteitslevering."; 7° in paragraaf 7, tweede lid, wordt de zin "Hetgeen bepaald wordt in artikel 7bis, § 2, geldt als betrouwbaarheidsnorm totdat de Koning de betrouwbaarheidsnorm heeft bepaald krachtens dit lid." opgeheven; 8° in paragraaf 8 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid wordt de bepaling onder 2° aangevuld met de woorden ".Deze minimumdrempel wordt, met betrekking tot de verplichting om een prekwalificatiedossier in te dienen overeenkomstig het tweede lid, toegepast op het leveringspunt per capaciteitshouder en per technologie;"; b) het eerste lid wordt aangevuld met de bepalingen onder 4° en 5°, luidende: "4° de voorwaarde dat de capaciteitshouder niet kwalificeert als een onderneming in moeilijkheden op 15 juni van hetzelfde jaar waarin de veiling plaatsvindt; 5° de voorwaarde dat de capaciteitshouder, op 15 juni van hetzelfde jaar waarin de veiling plaatsvindt, niet het voorwerp uitmaakt van een procedure op basis van Europees of nationaal recht waarbij toegekende steun wordt teruggevorderd, op basis van een terugvorderingsbesluit bedoeld in artikel 16 Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat uitstaat ten aanzien van de begunstigde ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en met de interne markt onverenigbaar is verklaard."; c) in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: i) de woorden "en 2° " worden vervangen door de woorden "2°, 4° en 5° "; ii) het tweede lid wordt aangevuld met de woorden "met uitzondering van de noodstroomgroepen die in eilandbedrijf kunnen werken"; d) in het derde lid worden de woorden ", individueel of op geaggregeerde wijze," ingevoegd tussen de woorden "Het is elke andere capaciteitshouder gelokaliseerd in de Belgische regelzone die" en de woorden "voldoet aan"; e) in het zevende lid wordt de zin "De netbeheerder deelt het resultaat van de prekwalificatieprocedure aan de capaciteitshouders, aan de Algemene Directie Energie en aan de commissie mee uiterlijk vijftien dagen voor de uiterste indieningsdatum van de biedingen in het kader van de veiling bedoeld in paragraaf 11." vervangen als volgt: "Onder voorbehoud van het prekwalificatiecriterium bedoeld in paragraaf 12, derde lid, 2°, c), deelt de netbeheerder het resultaat van de prekwalificatieprocedure mee aan de capaciteitshouders ten laatste op 15 september van hetzelfde jaar en vijf werkdagen daarna aan de Algemene Directie Energie en aan de commissie."; 9° in paragraaf 9 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden "tweede lid" vervangen door de woorden "derde lid";b) in het vierde lid worden de woorden "alsook de procedure van klassering" vervangen door de woorden "de procedure van klassering, alsook na de klassering, de nadere regels voor de controle op het behoud van de capaciteit in de capaciteitscategorie waarin zij is geklasseerd en de gevolgen van het niet naleven van de voorwaarden tot klassering voor het capaciteitscontract"; 10° in paragraaf 10 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid wordt de zin "Voor iedere periode van capaciteitslevering worden twee veilingen georganiseerd door de netbeheerder: een eerste veiling vier jaar voor de periode van capaciteitslevering, en een tweede veiling één jaar voor de periode van capaciteitslevering." vervangen als volgt: "Voor iedere periode van capaciteitslevering worden drie veilingen georganiseerd door de netbeheerder: een eerste veiling vier jaar voor de periode van capaciteitslevering, een tweede veiling twee jaar voor de periode van capaciteitslevering en een derde veiling één jaar voor de periode van capaciteitslevering."; b) in het tweede lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: i) de worden "paragraaf 12, tweede lid," worden vervangen door de woorden "paragraaf 12, derde lid,"; ii) de woorden "en heeft dus geen recht op deelname aan een veiling die wordt georganiseerd één jaar voorafgaand aan de periode van capaciteitslevering waarop die veiling betrekking heeft" worden vervangen door de woorden "en heeft dus geen recht op deelname aan een andere veiling met betrekking tot dezelfde periode van capaciteitslevering"; c) in het derde lid worden de woorden "Een geprekwalificeerde capaciteitshouder kan" vervangen door de woorden "Met uitzondering van houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit voor wie tijdens de preveiling ten minste één bod is geselecteerd, kan een geprekwalificeerde capaciteitshouder";11° in paragraaf 11 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) tussen het vijfde en het zesde lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "De Koning kan het maximaal aantal perioden van capaciteitslevering waarvoor de leverancier een capaciteitsvergoeding ontvangt, zoals bepaald in het capaciteitscontract, voor onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aanpassen, indien blijkt uit een verslag dat wordt opgemaakt door de netbeheerder en na advies van de commissie, dat de risico's inzake het niveau en de beschikbaarheid van interconnectie en het risico van gelijktijdige systeemstress afdoende beperkt worden zodanig dat het toekennen van capaciteitscontracten van meer dan één periode van capaciteitslevering aan onrechtstreekse buitenlandse capaciteit geen onredelijke risico's voor de bevoorradingszekerheid creëren.Dit verslag wordt voor het eerst opgesteld ten laatste op 15 januari 2027 en nadien tweejaarlijks."; b) paragraaf 11 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Onverminderd de verplichtingen van de capaciteitsleverancier overeenkomstig het capaciteitscontract, schort de netbeheerder de betaling van de nog te betalen capaciteitsvergoedingen op met betrekking tot de capaciteitsleverancier die het voorwerp uitmaakt van een procedure op basis van Europees of nationaal recht waarbij toegekende steun wordt teruggevorderd, op basis van een terugvorderingsbesluit bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, dat uitstaat ten aanzien van de begunstigde ingevolge een eerder besluit van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en met de interne markt onverenigbaar is verklaard zolang deze procedure loopt.De FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie stelt de netbeheerder in kennis na ontvangst van de Belgische Staat van een besluit bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie en wanneer een procedure wordt opgestart op basis van Europees of nationaal recht waarbij toegekende steun wordt teruggevorderd op basis van dit terugvorderingsbesluit, die betrekking heeft op een onderneming waarmee een capaciteitscontract is afgesloten. De capaciteitsleverancier die het voorwerp uitmaakt van een procedure op basis van Europees of nationaal recht waarbij toegekende steun wordt teruggevorderd, op basis van een terugvorderingsbesluit bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met betrekking tot steun die door een andere lidstaat wordt toegekend, stelt de netbeheerder en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie hiervan in kennis."; 12° in paragraaf 12 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) de bepaling onder 1° van het derde lid wordt aangevuld met de woorden "met inbegrip van de documenten die vereist zijn om aan te tonen dat aan de ontvankelijkheidscriteria is voldaan";b) in de Franse tekst van de bepaling onder 7° van het derde lid wordt het woord "livraison" vervangen door het woord "fourniture"; c) het derde lid wordt aangevuld met een bepaling onder 11°, luidende: "11° de modaliteiten van de procedure inzake de opschorting van de betaling van een capaciteitsvergoeding met betrekking tot de capaciteitsleverancier die het voorwerp uitmaakt van een procedure op basis van Europees of nationaal recht waarbij toegekende steun wordt teruggevorderd zoals bedoeld in paragraaf 11."; d) in het zevende lid worden de woorden "de eerste veiling" vervangen door de woorden "de publicatie van de resultaten van de eerste veiling die één jaar voor de periode van capaciteitslevering werd georganiseerd";13° in paragraaf 13 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in het eerste lid worden de woorden "tot en met 5" vervangen door de woorden "tot en met 6";b) paragraaf 13 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Indien de commissie vaststelt dat een transactie in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme, met inbegrip van een transactie op de secundaire markt, onregelmatig is, het gevolg is van, marktmanipulatie, concurrentieverstorend gedrag of een oneerlijke handelspraktijk, dan kan de commissie, op voorwaarde dat de betrokken personen werden gehoord of naar behoren werden opgeroepen in aanwezigheid van hun raadsman, voornoemde transactie en het betreffende capaciteitscontract nietig verklaren zodoende dat voornoemde transactie geacht wordt zich nooit te hebben voltrokken en alle gevolgen ervan geacht worden ongedaan te zijn gemaakt.De beslissing van de commissie om de transactie nietig te verklaren wordt meegedeeld aan de capaciteitsleverancier en de netbeheerder."; 14° in paragraaf 14 worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) het eerste lid wordt aangevuld met een bepaling onder 3°, luidende 3° de verplichting van de capaciteitsleverancier bedoeld in het achtste lid van paragraaf 11 die het voorwerp uitmaakt van een terugvorderingsbesluit zoals bedoeld in artikel 16 van Verordening (EU) 2015/1589 van de Raad van 13 juli 2015 tot vaststelling van nadere bepalingen voor de toepassing van artikel 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, met betrekking tot steun die door een andere lidstaat wordt toegekend, om de netbeheerder en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie hiervan in kennis te stellen."; b) in het vierde lid worden de woorden "eerste lid, 2° " vervangen door de woorden "eerste lid, 2° en 3° ";c) in het negende lid worden de woorden "dertig dagen zijn verweermiddelen in te dienen.Als er geen verweermiddelen binnen deze termijn ingediend worden, wordt de inbreuk geacht vast te staan." vervangen door de woorden "zestig dagen zijn verweermiddelen in te dienen. Als er geen verweermiddelen binnen deze termijn werden ingediend of de verweermiddelen ontoereikend zijn, beslist de bevoegde administratie dat de inbreuk vaststaat. Een inbreuk op paragraaf 8, eerste lid, 1°, die komt vast te staan, leidt tot de nietigheid van het capaciteitscontract bedoeld in paragraaf 11. Wanneer de inbreuk vaststaat wordt een administratieve boete opgelegd."; d) in het tiende lid worden de volgende wijzigingen aangebracht: i) de woorden "verricht de betaling van de administratieve boete binnen een termijn van zestig dagen te rekenen vanaf de ter kennisgeving van de beslissing waarin de administratieve boete wordt opgelegd of" worden ingevoegd tussen de woorden "De natuurlijke persoon of rechtspersoon die een administratieve boete opgelegd krijgt," en de woorden "kan een beroep indienen tegen deze beslissing"; ii) de woorden "Dit beroep wordt," worden vervangen door de woorden "Het beroep tegen de beslissing dat de inbreuk vaststaat en het beroep tegen de beslissing waarin de administratieve boete wordt opgelegd, worden,"; iii) de woorden "tweede en derde lid" worden vervangen door de woorden "derde lid en vierde lid"; iv) de woorden "De beslissing heeft uitvoerbare kracht na het verstrijken van een termijn van zestig dagen vanaf haar kennisgeving, behoudens wanneer beroep wordt aangetekend. De inbreuken op paragraaf 8, eerste lid, 1°, die komen vast te staan, leiden tot de nietigheid van het capaciteitscontract bedoeld in paragraaf 11. Een inbreuk" worden vervangen door de woorden "De administratieve geldboete"; e) paragraaf 14 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Bij niet-betaling van de administratieve geldboete, en voor zover de administratieve boete vaststaat, worden de verschuldigde bedragen ingevorderd door de administratie van de Federale Overheidsdienst Financiën belast met de inning en invordering van fiscale en niet-fiscale schuldvorderingen, overeenkomstig de artikelen 3 en volgende van de domaniale wet van 22 december 1949."; 15° artikel 7undecies wordt aangevuld met een paragraaf 19, luidende: " § 19.Indien gedurende drie opeenvolgende jaren geen nieuwe capaciteitscontracten overeenkomstig paragraaf 11 worden afgesloten naar aanleiding van een veiling, worden in afwijking van paragraaf 6 vanaf het daaropvolgende jaar geen veilingen onder het capaciteitsvergoedingsmechanisme georganiseerd.

Indien de in het eerste lid bedoelde situatie zich voordoet, meldt de netbeheerder deze onverwijld aan de minister, de Algemene Directie Energie en de commissie. Volgend op deze melding stelt de Koning deze situatie vast en kan de Koning dit artikel geheel of gedeeltelijk opheffen.".

Art. 9.In artikel 7duodecies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 15 maart 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/03/2021 pub. 19/03/2021 numac 2021030693 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en tot wijziging van de wet van 22 april 2019 tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt teneinde een capaciteitsvergoedingsmechanisme in te stellen sluiten en gewijzigd bij de wet van 21 mei 2023, worden de volgende wijzigingen aangebracht: a) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "of op basis van het advies van de Algemene Directie Energie bedoeld in artikel 7ter" ingevoegd tussen de woorden "Op basis van elke door de netbeheerder overgemaakte informatie of verslag" en de woorden "waaruit blijkt dat er een duidelijk risico bestaat voor de bevoorradingszekerheid in de Belgische regelzone";b) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "in de periode voorafgaand aan de eerste" vervangen door de woorden "tijdens een";c) in paragraaf 1, eerste lid, worden de woorden "die niet opgevangen kan worden binnen het in artikel 7undecies bedoelde capaciteitsvergoedingsmechanisme" ingevoegd tussen de woorden "van het in artikel 7undecies bedoelde capaciteitsvergoedingsmechanisme" en de woorden ", kan de Koning".

Art. 10.In artikel 21quinquies, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 27 december 2021Relevante gevonden documenten type wet prom. 27/12/2021 pub. 31/12/2021 numac 2021043628 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven sluiten, worden de woorden ",krachtens artikel 7octies" vervangen door de woorden ", krachtens artikel 7bis". HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 11.Deze wet treedt in werking op 31 mei 2024.

De Koning kan voor iedere bepaling ervan een datum van inwerkingtreding bepalen voorafgaand aan de datum vermeld in het eerste lid.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 7 mei 2024.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Financiën V. VAN PETEGHEM De Minister van Energie, T. VAN DER STRAETEN Met 's Lands zegel gezegeld : De Minister van Justitie, P. VAN TIGCHELT _______ Nota (1) Kamer van volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 55-3884 (2023/2024) Integraal Verslag : 18 april 2024

^