Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 mei 2024

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024003975 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt type wet prom. 21/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004454 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot uitvoering van Verordening 2022/2065 van het Europees Parlement en de Raad van 19 oktober 2022 betreffende een eengemaakte markt voor digitale diensten en tot wijziging van Richtlijn 2000/31/EG, houdende wijzigingen van boek XII en boek XV van het Wetboek van economisch recht en houdende wijzigingen van de wet van 17 januari 2003 met betrekking tot het statuut van de regulator van de Belgische post- en telecommunicatiesector (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/03/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024003003 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004384 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot goedkeuring van het reglement betreffende het verlenen van eervolle onderscheidingen in de Nationale Orden aan de leden van de rechterlijke Orde type koninklijk besluit prom. 24/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004480 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Hernieuwing Bij koninklijk besluit van 24 april 2024 wordt het mandaat van de heer Paul CARRAL VAZQUEZ als korpschef van de lokale politie van de politiezone CONDROZ type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004478 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanwijzing en bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2024 wordt mevrouw Eveline VAN OUTRYVE aangewezen tot korpschef van de lokale politie van de politiezone ZAVENTEM voor een termijn van vijf jaar en type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004523 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 29 april 2024, wordt mevrouw Christine SCHEEPMANS, rijksambtenaar bij Federale Overheidsdienst Financiën in de klasse A3 met de titel van Adviseur, ontslag uit haar ambt verleend met ingang vanaf 1 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004546 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter en van leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen, en de hernieuwing van het mandaat van een ondervoorzitter en van twee bestuursleden type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004553 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2024, wordt de heer Steven FAUCONNIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004555 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 9 april 2024, wordt mevrouw Stephanie LANGEROCK, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A4, met de titel van Adviseur-generaal bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondhe Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004554 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2024, wordt mevrouw Stefanie HUGELIER, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veilig Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004556 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 18 april 2024, wordt de heer Koen MEEUS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid va Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004590 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 28 september 2023, dat in werking treedt op 16 mei 2024, is aan de heer Lerut E. ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Tielt-Winge. Het is hem vergund de titel van zijn ambt eershalve Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004592 bron federale overheidsdienst financien Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 24 april 2024, wordt mevrouw Sofie VAN ROY, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Financiën, in een betrekkin Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 28/03/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004614 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een cofinanciering voor vier jaar voor het VLAIO-project P2308(714): Herwonnen meststoffen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004611 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 26 april 2024, wordt de heer Raf TRUYENS, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, met ingan Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004597 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de registratie, toegang en raadpleging van de gegevens van het Centraal Register van Integriteitsonderzoeken type koninklijk besluit prom. 22/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004595 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de economische sectoren en activiteiten op basis waarvan een politieverordening kan worden uitgevaardigd overeenkomstig artikel 119ter van de Nieuwe Gemeentewet type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004624 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Inrustestelling Bij koninklijk besluit van 21 februari 2024, wordt de heer Pierre Jamagne, rijksambtenaar bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol onts Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 12/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004700 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 april 2024 houdende de voorwaarden en modaliteiten betreffende de deelname door de houders van onrechtstreekse buitenlandse capaciteit aan de preveilingprocedure en aan de prekwalificatieprocedure georganiseerd in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme type koninklijk besluit prom. 19/03/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024201403 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van boek VIII van de codex over het welzijn op het werk met betrekking tot ergonomie op het werk en preventie van MSA type koninklijk besluit prom. 26/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024201860 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen inzake sociale zekerheid betreffende de "kleine statuten" type koninklijk besluit prom. 03/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024202585 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen aan artikel 34 van het koninklijk besluit van 21 december 1967 tot vaststelling van het algemeen reglement betreffende het rust- en overlevingspensioen voor werknemers

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 23 november 2021 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de farmaceutische verstrekkingen bedoeld in artikel 34, eerste lid, 5° a), 19°, 20° en 20bis van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type ministerieel besluit prom. 03/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van hoofdstuk "G. Bloedvatenheelkunde" van de lijst en van de nominatieve lijsten, gevoegd als bijlagen 1 en 2 bij het koninklijk besluit van 25 juni 2014 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen type ministerieel besluit prom. 03/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004549 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot schrapping van honderdtwintig vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004652 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4545 Bij ministerieel besluit van 06 mei 2024 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-296B van 18 april 1969 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen verleend aan de nv F type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004645 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4544 Bij ministerieel besluit van 06 mei 2024 wordt een bijvoegsel aan de vervoersvergunning A322-12 van 21 december 1966 voor het vervoer van aardgas door middel van leidingen, verleend aan de nv type ministerieel besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004659 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Aardgasvervoersleidingen Vervoersvergunning A323-4600 Bij ministerieel besluit van 06 mei 2024 wordt een verplichte wijziging van de vervoersvergunningen A322-87 van 3 april 1968 en A322-89 van 5 maart 1968 voor het vervoer van aardgas door midd type ministerieel besluit prom. 08/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024202253 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders vallen onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking (1) type ministerieel besluit prom. 08/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024202256 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot vrijstelling van de verplichting om jonge werknemers in dienst te nemen voor de ondernemingen die voor hun arbeiders onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de voortbrenging van papierpap, papier en karton en voor de bedienden onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de papiernijverheid (PC 221) (1)

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004378 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 2 april 2024, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 23 april 2024, heeft het Hof van Beroep te Bergen de volgende prejudiciële v « Schendt artikel 162bis van het Wetboek van strafvordering, in samenhang gelezen met artikel 1022 (...) type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004375 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij arrest van 11 april 2024, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 18 april 2024, heeft het Hof van Beroep te Luik de volgende prejudiciële vr « Zijn de artikelen 12 tot 17, 20 en 46 van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971, in die zin g(...)

beschikking

type beschikking prom. 25/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004157 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Wetboek van de met inkomstenbelastingen gelijkgestelde belastingen met betrekking tot het fiscaal regime dat van toepassing is op voertuigen van het type "pick-up" en tot indexering van de belasting op de inverkeerstelling

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 25/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004361 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de leden van Brupartners type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/04/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004445 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur/directrice-diensthoofd Territoriale Kennis voor het Brussels Planningsbureau (perspective.brussels) type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004538 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 16 januari 2020 houdende aanduiding van de leden van het Beheerscomité van Actiris type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004539 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de **** **** Regering tot de invoering van een **** voor de aanwerving van een werkzoekende met een handicap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004540 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende invoering van diverse wijzigingen op het vlak van de werkgelegenheidssteun

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 08/02/2024 pub. 15/05/2024 numac 2024004586 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 mei 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004374 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 8 april 2024, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 17 april 2024, heeft de Rechtbank van eerste aanleg Waals-Brabant de volgend « Schendt artikel 368 van het WIB 1992 de artikelen 10, 11 en 172 van de Grondwet, al dan niet in s(...) type bericht prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004370 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij drie verzoekschriften die aan het Hof zijn toegezonden bij op 11 en 16 april 2024 ter post aangetekende brieven en ter griffie zijn ingekomen op 12 en 17 april 20 Die zaken, ingeschreven onder de nummers 8200, 8201 en 8203 van de rol van het Hof, werden samengev(...) type bericht prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004376 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 16 oktober 2023, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 19 april 2024, heeft de Franstalige Rechtbank van eerste aanleg te Brusse « Is artikel 617, eerste lid, van het Gerechtelijk Wetboek, in zoverre het het hoger beroep verbied(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202504 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Magazijnwerkers (niveau 3) voor Franse Gemeenschap. - Selectienummer: AFC24011 Solliciteren kan tot en met 29/05/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 2 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202509 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Toezichthouders (niveau 3) voor Franse Gemeenschap. - Selectienummer: AFC24010 Solliciteren kan tot en met 29/05/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, de(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 2 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. type lijst prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202559 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundigen (niveau B) voor de FOD BOSA. - Selectienummer: ANG24206 Solliciteren kan tot en met 29/05/2024 via www.werkenvoor.be. De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, dee(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

erratum

type erratum prom. 22/12/2023 pub. 15/05/2024 numac 2024004657 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 1 juni 1995 houdende algemene en sectorale bepalingen inzake milieuhygiëne, het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid, het VLAREL van 19 november 2010 en het besluit van de Vlaamse Regering van 17 februari 2012 tot vaststelling van het Vlaams reglement betreffende het duurzaam beheer van materiaalkringlopen en afvalstoffen. - Erratum

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004477 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Hoofdcommissaris van politie. - Benoeming en bevordering Bij koninklijk besluit van 24 april 2024 wordt de heer Alain VLAEMYNCK benoemd in de betrekking van adviseur van de korpschef - projectbeheer van de Zone Brussel Noord type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004656 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 mei 2024, wordt mevrouw Barbara VERHOEVE benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A2 bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu in een betrekki Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024004683 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 31 januari 2024, wordt mevrouw Ellen STASSART benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A3 bij het Centum voor Cybersecurity België in een betrekking van het Nederlandse taalkader met ingang van 15 Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202435 bron brussels hoofdstedelijk gewest Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Directeur/Directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in de Nederlandstalige en Franstalige taalrollen De Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaat(...) ? Directeur/directrice-generaal (A5) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij; Ove(...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202432 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Oproep tot kandidaatstelling . - Vacante betrekking van Adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in de Nederlandstalige en Franstalige taalrollen De Brusselse Gewestelijke Huisves(...) ? Adjunct-directeur/directrice-generaal (A4+) bij de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappi(...)

document

type document prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202433 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten : Inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer : BNG24075 De medewerkers die voldoen aan de (...) Solliciteren kan tot 29/05/2024 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202439 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau A voor het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten Inspecteurs (m/v/x). - Selectienummer: BFG24086 De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvo(...) Solliciteren kan tot 29/05/2024 Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...) type document prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202533 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers contactcenter Dendermonde (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG23583 Deze selectie werd afgesloten op 02/05/2024. Er zi(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202534 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers contactcenter Brussel (niveau B) voor de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening. - Selectienummer: ANG23582 Deze selectie werd afgesloten op 02/05/2024. Er zijn 1(...) Er werd geen bijzondere lijst opgesteld van de personen met een handicap. type document prom. -- pub. 15/05/2024 numac 2024202589 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Franstalige Voogdijdossiers beheerders - adviseurs overheidsopdrachten (niveau A1) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: REQ704 Solliciteren kan tot en met 24/05/2024 via www.talent.b(...) De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoorwaarden, selectieprocedure,...) is(...)
^