Etaamb.openjustice.be
Wet van 30 juli 2018
gepubliceerd op 31 augustus 2018

Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve

bron
federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie
numac
2018013415
pub.
31/08/2018
prom.
30/07/2018
ELI
eli/wet/2018/07/30/2018013415/staatsblad
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)Kamer (parl. doc.)
Document Qrcode

30 JULI 2018. - Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt met het oog op het aanpassen van het wettelijk kader voor de strategische reserve (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

De Kamer van volksvertegenwoordigers heeft aangenomen en Wij bekrachtigen, hetgeen volgt : HOOFDSTUK 1. - Inleidende bepaling

Artikel 1.Deze wet regelt een aangelegenheid als bedoeld in artikel 74 van de Grondwet. HOOFDSTUK 2. - Wijzigingen van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt

Art. 2.In artikel 2 van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, laatst gewijzigd bij de wet van 31 juli 2017, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de bepaling onder 48° wordt vervangen als volgt: "48° "structurele vermindering van de geïnstalleerde capaciteit": elke vermindering ten gevolge van de wijziging van de installatie beslist door de operator, behoudens wijzigingen aan de uitbatingsmodus met een duur van minder dan twaalf maanden;". 2° het artikel wordt aangevuld met de bepalingen onder 68° tot 70°, luidende: "68° "noodstroomgroep die in eilandbedrijf kan werken": installatie voor elektriciteitsproductie binnen een verbruikssite, waarvan het nominale vermogen niet significant hoger is dan het verbruiksvermogen van de site in kwestie, en die uitsluitend geïnstalleerd is teneinde de elektriciteitsbevoorrading van deze site of van een deel ervan te garanderen wanneer de elektriciteitsbevoorrading afkomstig van het netwerk waarop het is aangesloten uitvalt voor deze site of een deel ervan;69° "strategische reserve": een mechanisme waarbij een volume aan productiecapaciteit en/of een volume aan vraagbeheer ter beschikking gesteld wordt aan de netbeheerder overeenkomstig hoofdstuk IIbis om de bevoorradingszekerheid in België te vrijwaren; 70° "black-start dienst": de black-start dienst, gedefinieerd in het technisch reglement, die het heropstarten van het systeem na een instorting ervan mogelijk maakt.".

Art. 3.In artikel 4bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 8 januari 2012Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/01/2012 pub. 11/01/2012 numac 2011011466 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt en de wet van 12 april 1965 betreffende het vervoer van gasachtige produkten en andere door middel van leidingen sluiten en vervangen bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid van paragraaf 1, worden de woorden "niet geprogrammeerde" opgeheven en worden de woorden ", of de definitieve of tijdelijke structurele vermindering met 5 MW of meer van de geïnstalleerde capaciteit" ingevoegd tussen de woorden "installatie voor elektriciteitsproductie" en de woorden "worden gemeld";2° in hetzelfde eerste lid, worden de woorden "aan de Algemene Directie Energie," ingevoegd tussen de woorden "aan de minister," en "aan de commissie";3° in hetzelfde eerste lid, worden de woorden "vóór de ingangsdatum van de tijdelijke of definitieve buitenwerkingstelling" vervangen door de woorden "vóór de ingangsdatum van de buitenwerkingstelling of van de structurele vermindering van de geïnstalleerde capaciteit";4° in paragraaf 1, tweede lid, worden de woorden "of de tijdelijke structurele vermindering met 5 MW of meer van de geïnstalleerde capaciteit" ingevoegd tussen de woorden "tijdelijke buitenwerkingstelling" en de woorden "kan slechts";5° in paragraaf 1, wordt het derde lid vervangen als volgt: "Een definitieve buitenwerkingstelling of definitieve structurele vermindering met 5 MW of meer van de geïnstalleerde capaciteit kan slechts na 31 oktober van het jaar volgend op de mededeling bedoeld in het eerste lid, plaatsvinden.De definitieve buitenwerkingstelling heeft van rechtswege tot gevolg dat de betrokken installatie voor de productie van elektriciteit buiten de markt geplaatst wordt hetgeen de onmogelijkheid met zich meebrengt om elektriciteit te produceren, vanaf die datum onverminderd de levering van strategische reserve, overeenkomstig hoofdstuk IIbis en onverminderd de levering, in voorkomend geval, van de black-start-dienst, in laatste instantie."; 6° tussen het derde en het vierde lid van paragraaf 1 wordt een lid ingevoegd, luidende: "De termijnen van buitenwerkingstelling en structurele vermindering bedoeld in het tweede en derde lid zijn niet van toepassing als de buitenwerkingstelling of structurele vermindering wordt opgelegd om veiligheidsredenen, om te voldoen aan milieunormen, of om de contractuele verbintenissen inzake warmtekrachtkoppeling ten aanzien van derden te eerbiedigen, voor dewelke de termijnen desgevallend korter kunnen zijn."; 7° in paragraaf 1, vierde lid, dat het vijfde lid geworden is, worden de woorden "of van structurele vermindering met 5 MW of meer van de geïnstalleerde capaciteit," ingevoegd tussen de woorden "Een mededeling van buitenwerkingstelling" en "is vereist" en worden de woorden "aangesloten op het transmissienet" vervangen door de woorden "met een geïnstalleerde capaciteit groter dan of gelijk aan 5 MW";8° er wordt een paragraaf 1bis ingevoegd, luidende: " § 1bis.De exploitant van een productie-installatie kan geen afstand doen van een aangekondigde of effectieve definitieve buitenwerkingstelling of van een aangekondigde of effectieve definitieve structurele vermindering met 5 MW of meer van haar geïnstalleerde capaciteit.

De verzaking aan een aangekondigde of effectieve tijdelijke buitenwerkingstelling of structurele vermindering met 5 MW of meer van de geïnstalleerde capaciteit wordt meegedeeld door de exploitant aan de minister, de Algemene Directie Energie, aan de commissie en aan de netbeheerder. Onverminderd het derde en vierde lid en de werkingsregels van de strategische reserve bedoeld in artikel 7septies, kan deze mededeling op ieder tijdstip worden verricht; zij heeft de nietigheid van de in paragraaf 1 bedoelde mededeling tot gevolg.

Indien de mededeling bedoeld in het tweede lid wordt gedaan in de periode tussen 1 november tot en met 1 juli, dan heeft deze mededeling uitwerking tien werkdagen volgend op de mededeling, behalve indien de betreffende productie-installatie op het moment van de mededeling deel uitmaakt van de strategische reserve; in dit laatste geval heeft deze mededeling uitwerking vanaf 1 november volgend op de winterperiode waarvoor de deelname aan de strategische reserve gecontracteerd werd.

Indien de mededeling bedoeld in het tweede lid wordt gedaan in de periode tussen 2 juli tot en met 31 oktober, dan heeft deze mededeling uitwerking vanaf 1 april volgend op voornoemde periode, behalve indien de betreffende productie-installatie deel uitmaakt van de strategische reserve voor de volgende winterperiode; in dit laatste geval dan heeft deze mededeling uitwerking vanaf 1 november volgend op de winterperiode waarvoor de deelname aan de strategische reserve gecontracteerd werd." . 9° in paragraaf 2, worden de woorden "bedoeld in § 1" vervangen door de woorden "bedoeld in de paragrafen 1 en 1bis,";10° dezelfde paragraaf wordt aangevuld met de woorden "evenals de voorwaarden voor de terugkeer in de markt in geval van tijdelijke buitenwerkingstelling of van tijdelijke structurele capaciteitsvermindering van de productie-installatie"; 11° paragraaf 2 wordt aangevuld met een lid, luidende: "De Algemene Directie Energie publiceert op de website van FOD Economie, K.M.O, Middenstand en Energie een tabel met de ontvangen mededelingen met toepassing van de paragrafen 1 en 1bis, die de totale volumes van de betrokken capaciteiten bevat."; 12° paragraaf 3 wordt vervangen als volgt: " § 3.Onverminderd de maatregelen voor milieu- en veiligheidsredenen en de contractuele verbintenissen inzake warmtekrachtkoppeling ten aanzien van derden te eerbiedigen, mag geen enkele definitieve of tijdelijke buitenwerkingstelling, of structurele vermindering met 5 MW of meer van de geïnstalleerde capaciteit, plaats vinden tijdens de winterperiode.".

Art. 4.In artikel 7bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht : 1° paragraaf 1 wordt aangevuld met de volgende zin: "Vooraf stelt de Algemene Directie Energie alle informatie die nuttig is voor die analyse en waarover het beschikt ter beschikking van de netbeheerder."; 2° dezelfde paragraaf 1 wordt aangevuld met een lid, luidende: "Met het oog op het uitvoeren van de analyse bedoeld in het eerste lid raadpleegt de netbeheerder de netgebruikers en de commissie over elke evolutie van de basishypotheses en de methodologie die gebruikt worden voor zijn analyse."; 3° paragraaf 3 wordt opgeheven;4° er wordt een paragraaf 4bis ingevoegd, luidende: " § 4bis.Uiterlijk op 30 juni van iedere tweejaarlijkse periode voert de netbeheerder een analyse uit met betrekking tot de noden van het Belgische elektriciteitssysteem inzake de toereikendheid en de flexibiliteit van het land voor de komende tien jaar.

De basishypotheses en -scenario's alsook de methodologie die gebruikt worden voor deze analyse worden bepaald door de netbeheerder in samenwerking met de Algemene Directie Energie en het Federaal Planbureau en in overleg met de commissie."; 5° paragraaf 5 wordt vervangen als volgt: " § 5.De analyses bedoeld in de paragrafen 1 en 4bis worden door de netbeheerder overgemaakt aan de minister en aan de Algemene Directie Energie en worden gepubliceerd op de websites van de netbeheerder en de Algemene Directie Energie.".

Art. 5.In artikel 7ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het tweede lid, worden de woorden "voor de komende winterperiode" ingevoegd tussen de woorden "reserve aan te leggen" en de woorden ", bevat het eveneens een voorstel van volume voor deze reserve";2° in hetzelfde tweede lid, wordt de zin "Desgevallend, kan de Algemene Directie Energie een advies uitbrengen tot aanleg van de reserve tot drie opeenvolgende winterperiodes" opgeheven;3° het derde lid wordt opgeheven.

Art. 6.In artikel 7quater van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in het eerste lid worden de woorden "De minister kan" vervangen door de woorden "Op basis van de analyse van de netbeheerder en het advies van de Algemene Directie Energie kan de minister"; 2° in het eerste lid, worden de woorden "bij wege van ministerieel besluit" ingevoegd tussen de woorden "instructie geven" en "aan de netbeheerder", worden de woorden "tot drie" geschrapt en wordt de zin "Overeenkomstig deze instructies, staat de netbeheerder in voor de organisatie van de aanleg van een strategische reserve, onverminderd de bevoegdheid van de minister om, desgevallend, de noodzakelijke prijzen en volumes op te leggen bij een in Ministerraad overlegd ministerieel besluit, overeenkomstig artikel 7sexies, § 3, tweede lid." ingevoegd na de eerste zin; 3° tussen het eerste en het tweede lid wordt een lid ingevoegd, luidende: "Indien na de beslissing bedoeld in het eerste lid, de omstandigheden met betrekking tot de bevoorradingszekerheid dermate evolueren dat het volume van de strategische reserve niet langer overeenstemt met de criteria bedoeld in artikel 7bis, § 2, dan kan de minister, uiterlijk op 1 september van ieder jaar, op basis van een geactualiseerde analyse van de netbeheerder en advies van de Algemene Directie Energie, bij wege van een in Ministerraad overlegd ministerieel besluit het vereiste volume van de strategische reserve vastgelegd overeenkomstig het eerste lid herzien.De minister stelt de commissie op de hoogte van deze beslissing. De beslissing, de geactualiseerde analyse van de netbeheerder en het advies van de Algemene Directie Energie worden gepubliceerd op de website van de Algemene Directie Energie."; 4° in het tweede lid, dat het derde lid geworden is, worden de woorden "of in functie van de ondeelbaarheid van de aan hem aangeboden MW," ingevoegd tussen de woorden "die hem werden aangeboden" en ", overtreft";5° in hetzelfde lid wordt de laatste zin opgeheven.

Art. 7.In artikel 7quinquies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° in paragraaf 2, worden de woorden "deelnemen aan de strategische reserve" vervangen door de woorden "deelnemen aan de procedure voor de aanleg van de strategische reserve";2° in dezelfde paragraaf 2, wordt tussen bepaling 1° en 2° een bepaling 1° bis ingevoegd luidende: "1° bis.iedere exploitant van noodstroomgroepen die in eilandbedrijf kunnen werken;" 3° in dezelfde paragraaf 2 wordt 2° vervangen als volgt: "2° iedere exploitant van een productie-installatie die een mededeling van definitieve buitenwerkingstelling heeft gedaan op basis van artikel 4bis, § 1 en die, op het moment van de instructie bedoeld in artikel 7quater, strategische reserve levert overeenkomstig dit hoofdstuk;"; 4° in paragraaf 2, 3° worden de woorden "van buitenwerkingstelling" ingevoegd tussen de woorden "een mededeling" en de woorden "heeft gedaan op basis van artikel 4bis";5° in dezelfde paragraaf 2, 3° worden de woorden ", § 1" ingevoegd tussen de woorden "van artikel 4bis" en de woorden "en waarvan de buitenwerkingstelling";6° in dezelfde paragraaf 2, wordt 3° aangevuld met de woorden "maar zal plaatsvinden voorafgaand aan het begin van de in de procedure bedoelde winterperiode";7° in paragraaf 2, 4° worden de woorden "een mededeling heeft gedaan op basis van artikel 4bis" vervangen door de woorden "een mededeling van tijdelijke buitenwerkingstelling heeft gedaan op basis van artikel 4bis, § 1";8° in paragraaf 3, eerste lid, worden de woorden "in § 2, 2° tot 4° " vervangen door de woorden "in § 2, 2° tot 4°, waarvan de productie-installatie een netto ontwikkelbaar vermogen heeft van tenminste 25 MW", en wordt het lid aangevuld met de woorden ", met het oog op de aanleg van de strategische reserve"; 9° er wordt een paragraaf 3bis toegevoegd, luidende: " § 3bis De volumes aangeboden door de deelnemers aan de procedure van de aanleg van de strategische reserve moeten deelbaar zijn, rekening houdend met de technische karakteristieken van de aangeboden capaciteit en volgens de modaliteiten bepaald in de procedure van de aanleg van de strategische reserve bedoeld in paragraaf 1."; 10° in paragraaf 4, wordt het tweede lid opgeheven;11° in dezelfde paragraaf 4 wordt het derde lid opgeheven;12° in paragraaf 6 wordt het woord "twee" vervangen door het woord "drie";13° een nieuwe paragraaf 7 wordt toegevoegd, luidende: " § 7.Uiterlijk de dag van de lancering van de procedure tot aanleg van de strategische reserve door de netbeheerder publiceert de commissie op haar website de criteria op grond waarvan de commissie de beoordeling van het al dan niet manifest onredelijk karakter van de door de netbeheerder als regelmatig bevonden offertes zal evalueren, in toepassing van artikel 7sexies, § 2, eerste lid.".

Art. 8.Het artikel 7sexies van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, wordt vervangen als volgt: "

Art. 7sexies.§ 1. Uiterlijk tien werkdagen na de uiterste indieningsdatum voor de offertes, overhandigt de netbeheerder een rapport aan de commissie en aan de minister omtrent alle ontvangen en regelmatig bevonden offertes, met verantwoordingsstukken, en omtrent de prijzen en volumes die hem worden aangeboden voor de levering van strategische reserves. § 2. De commissie brengt uiterlijk dertig werkdagen na ontvangst van het rapport bedoeld in paragraaf 1, een advies uit aan de minister en aan de netbeheerder dat uitdrukkelijk en op gemotiveerde wijze aangeeft of de prijs van de door de netbeheerder regelmatig bevonden offertes al dan niet manifest onredelijk is.

Hiertoe kan de commissie de inschrijvers verzoeken om alle informatie over te maken binnen een termijn van zeven werkdagen volgend op zijn verzoek.

De Algemene Directie Energie kan, in overeenstemming met de modaliteiten overeen te komen in een gezamenlijk akkoord, deelnemen als waarnemer aan de voorbereidende werkzaamheden van de commissie met het oog op het opstellen van het advies bedoeld in het eerste lid. In dit kader, mogen de commissie en de Algemene Directie Energie alle noodzakelijke informatie uitwisselen, waarbij de vertrouwelijkheid van de commercieel gevoelige informatie wordt gewaarborgd.

Indien het advies van de commissie besluit tot het manifest onredelijk karakter van de prijs van bepaalde offertes, bevat dit advies eveneens de door de commissie aanbevolen maatregelen, in het bijzonder een schatting van het prijsniveau vanaf hetwelk de prijs van deze offertes als redelijk kan worden beschouwd. § 3. Na de datum bedoeld in artikel 7quater, tweede lid, en op basis van het advies bedoeld in paragraaf 2 maakt de netbeheerder een technisch economische selectie van de door de commissie niet-manifest onredelijk bevonden offertes en contracteert de offertes inbegrepen in deze selectie, ten belope van het volume dat werd vastgesteld en, desgevallend herzien, overeenkomstig artikel 7quater.

De offertes waarvan de prijs manifest onredelijk werd bevonden door de commissie worden verworpen door de netbeheerder. Indien het totaalvolume van de niet-manifest onredelijk bevonden offertes ontoereikend is om het benodigde volume te bereiken, maakt de netbeheerder uiterlijk op 15 september een verslag over aan de minister, de Algemene Directie Energie en aan de commissie met betrekking tot het noodzakelijke bijkomende volume en publiceert het noodzakelijke bijkomende volume op zijn website. § 4. In voorkomend geval, worden de inschrijvers waarvan de offerte door de commissie als manifest onredelijk werd beschouwd, overeenkomstig paragraaf 2, individueel gehoord door de Algemene Directie Energie die rekening houdend met het rapport van de netbeheerder bedoeld in paragraaf 1 en de elementen aangevoerd door de inschrijvers en op basis van de aanbevelingen van het advies van de commissie bedoeld in paragraaf 2, een voorstel van technisch-economische selectie maakt van de inschrijvers waaraan de prijzen en de volumes zouden moeten opgelegd worden, en dit voorstel overmaakt aan de minister. Dit voorstel wordt uiterlijk binnen tien werkdagen na ontvangst van het rapport van de netbeheerder bedoeld in paragraaf 3 overmaakt aan de minister.

De Koning stelt een specifieke procedure vast op grond waarvan de Algemene Directie Energie het hiervoor bedoeld voorstel dient uit te werken.

Op basis van het verslag van de netbeheerder bedoeld in paragraaf 3 en het advies van de commissie bedoeld in paragraaf 2, kan de minister, rekening houdend met het voorstel van de Algemene Directie Energie zoals bedoeld in het vorige lid, niettegenstaande artikel V.2 van het Wetboek van Economisch Recht, ter wille van de bevoorradingszekerheid, aan één of meerdere inschrijvers waarvan de offerte als manifest onredelijk werd beoordeeld, voor een periode van één jaar, de noodzakelijke prijzen en volumes opleggen bij een in Ministerraad overlegd ministerieel besluit. De prijzen en volumes kunnen variëren tussen de verschillende inschrijvers, teneinde rekening te kunnen houden met de technisch-economische bijzonderheden van elkeen. De opgelegde volumes kunnen verschillen van de volumes waarvoor werd ingeschreven in het kader van de procedure bedoeld in artikel 7quinquies, teneinde rekening te houden met de technisch-economische beperkingen.

Wanneer de minister prijzen en volumes oplegt, zijn de modaliteiten gedefinieerd in toepassing van de procedure van aanleg van de strategische reserve, bedoeld in artikel 7quinquies, § 6, gebruikt in het kader van de mededinging, van rechtswege van toepassing. De modaliteiten worden als bijlage opgenomen bij het ministerieel besluit bedoeld in het tweede lid. § 5. De installaties voor elektriciteitsproductie die deelnemen aan de strategische reserve worden, van rechtswege, buiten de markt geplaatst hetgeen het verbod met zich meebrengt om elektriciteit te produceren, onverminderd de levering van strategische reserve, met inbegrip van de testen in functie daarvan, overeenkomstig dit hoofdstuk en onverminderd de levering, desgevallend, in laatste instantie, van de black-start dienst.".

Art. 9.In artikel 7septies, paragraaf 2, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, wordt het laatste lid opgeheven.

Art. 10.In artikel 7octies, eerste lid, van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 26 maart 2014Relevante gevonden documenten type wet prom. 26/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014011176 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 29 april 1999 betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten, worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "artikel 7quinquies' worden vervangen door de woorden "artikel, 7sexies, § 3";2° in de Nederlandse tekst worden de woorden "de belasting opgelegd door de Koning aan de inschrijvers overeenkomstig artikel 7sexies" vervangen door de woorden "de door de Koning aan de inschrijvers overeenkomstig artikel 7sexies opgelegde volumes";3° het woord "eventuele" wordt ingevoegd tussen de woorden "met aftrek van alle" en de woorden "netto inkomsten";4° de woorden "de activering van de gecontracteerde capaciteiten, in naleving van de regels bedoeld in artikel 7septies" worden vervangen door de woorden "de toepassing van dit hoofdstuk".

Art. 11.In dezelfde wet wordt een artikel 7decies ingevoegd, luidende: "

Art. 7decies.Wanneer er nood is aan een bijkomende studie inzake de toereikendheid van het Belgische elektriciteitssysteem, andere dan deze bedoeld in artikel 7bis, §§ 1 en 4bis, kan de minister de netbeheerder verzoeken om, desgevallend met verduidelijking van de draagwijdte en finaliteit, dergelijke studies uit te voeren, zonder afbreuk te doen aan de bevoegdheid van de Algemene Directie Energie op het gebied van bevoorradingszekerheid en deze van de commissie op het gebied van de controle van de kosten van de netbeheerder. Nadat de minister de studie ontvangen heeft, vraagt deze het advies van de Algemene Directie Energie. De bijkomende studie en het advies van de Algemene Directie Energie worden, rekening houdend met desgevallend vertrouwelijke elementen, binnen een redelijke termijn na ontvangst door de minister, gepubliceerd op de websites van de netbeheerder en de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.". HOOFDSTUK 3. - Slotbepaling

Art. 12.De exploitanten van een productie-installatie die, voorafgaand aan de inwerkingtreding van deze wet, een definitieve buitenwerkingstelling hebben medegedeeld overeenkomstig artikel 4bis, § 1, van de wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt, beschikken over een termijn van een maand na de inwerkingtreding van deze wet teneinde deze definitieve buitenwerkingstelling te bevestigen. Deze bevestiging wordt medegedeeld overeenkomstig artikel 4bis, § 1bis, van de voornoemde wet van 29 april 1999Relevante gevonden documenten type wet prom. 29/04/1999 pub. 11/05/1999 numac 1999011160 bron ministerie van economische zaken Wet betreffende de organisatie van de elektriciteitsmarkt sluiten. Bij ontstentenis van deze bevestiging binnen deze termijn worden zij geacht een tijdelijke buitenwerkingstelling te hebben medegedeeld.

Kondigen deze wet af, bevelen dat zij met 's Lands zegel zal worden bekleed en door het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Gegeven te l'Ile-d'Yeu, 30 juli 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Energie, Leefmilieu en Duurzame Ontwikkeling, M. C. MARGHEM Met 's Lands zegel gezegeld : Voor de minister van Justitie, afwezig : De Vice-Eerste Minister en Minister van Werk, Economie en Consumenten, belast met Buitenlandse Handel, K. PEETERS _______ Nota (1) Kamer van Volksvertegenwoordigers : (www.dekamer.be) Stukken : 54-3208 (2017/2018).

Integraal verslag : 18 en 19 juli 2018.

^