Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 5 april 2018

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011420 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Raadpleging van het publiek over het ontwerp van de actualisering van de Initiële Beoordeling, Goede Milieutoestand en Milieudoelen voor de Belgische mariene wateren Context van de raadpleging Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 13 febru Deze verplichting vloeit voort uit het Verdrag betreffende de toegang tot informatie, de inspraak b(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2017206991 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffende de verzekering "Gezondheidszorgen" en de verzekering "Loonverlies" type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2017207030 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2017207031 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011439 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Pensioen Bij Koninklijk besluit van 1 maart 2018 wordt er met ingang van 1 mei 2018 een einde gesteld aan de functie van mevrouw Martine LUYCKX, Adviseur bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmili Mevrouw Martine LUYCKX, is ertoe gerechtigd om, met ingang van 1 mei 2018, haar aanspraken op een r(...) type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011624 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011623 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 18/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011628 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende benoemingen in de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type koninklijk besluit prom. 10/07/2012 pub. 05/04/2018 numac 2018011633 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare instantloterijen georganiseerd door de Nationale Loterij met behulp van de instrumenten van de informatiemaatschappij. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011640 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2003 tot vaststelling en de wijze van innen, door de Metrologische Dienst van het Ministerie van Economische Zaken, van de vergoedingen betreffende de controles voor de modelgoedkeuring en de navolgende controles van de kansspelen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011641 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2003 betreffende de controleprocedures die aan de erkenning voorafgaan, de regels van toezicht op en controle van de kansspelen type koninklijk besluit prom. 25/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011642 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 december 2010 betreffende de werkingsregels van de weddenschappen type koninklijk besluit prom. 29/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018030722 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van verschillende koninklijke besluiten betreffende de Dienst Technische Evaluaties van de Kansspelcommissie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011548 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling per gemeente van de bevolkingscijfers op 31 december 2017 type ministerieel besluit prom. 20/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot vaststelling van de rangschikking van de gemeenten in uitvoering van artikel 5, eerste en tweede lid, van de Nieuwe Gemeentewet type ministerieel besluit prom. 21/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011616 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van het maximale aantal subsidiabele uren aan de nieuwe erkende diensten voor oppashulp voor het werkjaar 2018 type ministerieel besluit prom. 19/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011627 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende benoemingen in de Koninklijke Academie voor Overzeese Wetenschappen type ministerieel besluit prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011656 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Particulier bureau voor Arbeidsbemiddeling Hernieuwing van de erkenning Bij ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijke Gewest van 9 maart 2018, verkrijgt SERVICE PLUS SERVICE bvba, Waterloosesteenweg 1395, bus 2, te 1180 Brussel, e o Terbeschikkingstelling van uitzendkrachten Deze erkenning wordt toegekend voor een onbepaalde (...) type ministerieel besluit prom. 13/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011677 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Beroepscommissie bedoeld in artikel 130bis, § 1, van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 19/01/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018030345 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van twee effectieve leden en een plaatsvervangend lid van het Comité voor het toekennen van het Europese milieukeurmerk type ministerieel besluit prom. 11/12/2017 pub. 05/04/2018 numac 2018030713 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling van het model van activiteitenverslag dat ingevuld moet worden door de plaatselijke sportcentra en de geïntegreerde plaatselijke sportcentra

decreet

type decreet prom. 16/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011580 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 29 juni 2012 houdende de organisatie van pleegzorg type decreet prom. 16/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011585 bron vlaamse overheid DECREET houdende wijziging van het decreet van 20 januari 2012 houdende regeling van de interlandelijke adoptie van kinderen type decreet prom. 23/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011592 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 8 van het decreet van 20 april 2012 houdende de organisatie van kinderopvang van baby's en peuters, wat betreft de invoering van het laagste tarief van de ouderbijdrage voor kinderopvang voor kinderen van minderjarige tienermoeders type decreet prom. 23/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011593 bron vlaamse overheid Decreet houdende de wijziging van artikel 3 en artikel 19 van de wet van 14 augustus 1986 betreffende de bescherming en het welzijn der dieren

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011584 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 17 juli 2015 tot aanstelling van de leden van de Hoge Raad voor permanente opvoeding. - Uittreksel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 19/07/2017 pub. 05/04/2018 numac 2018011583 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2016 tot uitvoering van artikel 24ter, tweede lid, van het decreet van 11 april 2014 tot regeling van de bekwaamheidsbewijzen en ambten in het door de Franse Gemeenschap georganiseerde en gesubsidieerde basis- en secundair onderwijs

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011613 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het VLAREBO-besluit van 14 december 2007, wat betreft bodemsaneringsorganisaties

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011657 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de rijopleiding en het rijexamen van categorie van motorvoertuigen B en bepaalde aspecten voor alle categorieën van motorvoertuigen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/02/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018030714 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluiten van de Regering van de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018030715 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende het opstellen van de lijst van de instellingen die ertoe gemachtigd worden het inschrijvingsverslag van een leerling voor het gespecialiseerd onderwijs uit te reiken voor het schooljaar 2017-2018

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 22/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018201656 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende nominatieve overplaatsing van personeelsleden van de "Conseil économique et social de Wallonie" naar de Waalse Overheidsdienst in het kader van de hervorming van de adviesverlenende functie

overeenkomst

type overeenkomst prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011513 bron brussels hoofdstedelijk gewest Vorst. - Goedkeuring OCMW van Vorst. - Bij besluit van 14 maart 2018 wordt goedkeuring de beslissing van 21/12/2017 waarbij de Raad voor Maatschappelijk Welzijn van Vorst beslist tot wijziging van het reglement betreffende de administratieve en

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/03/2018 pub. 05/04/2018 numac 2018011678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief betreffende veiligheidscontroles naar aanleiding van evenementen

bericht

type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011554 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.14 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011556 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.29 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011555 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.16 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011559 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.36 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011560 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.42 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011557 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.34 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011558 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.39 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011562 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.48 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011561 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.47 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018011563 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Bericht. - Bekendmaking van Resolutie MEPC.51 die verscheidene amendementen aanbrengt aan de bijlagen van het Protocol van 1978 bij het Internationaal Verdrag van 1973 ter voorkoming van verontreiniging door schepen In overeenstemming met d(...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018200827 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Bericht betreffende een nieuwe regeling van de werkingssfeer van paritaire comités De Minister van Werk, wiens kantoren gevestigd zijn te 1000 Brussel, Hertogstraat 61, brengt ter kennis van de betrokken organisaties dat hij overweegt de Koning 1. het bevoegdheidsgebied van het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf (nr. 109), (...) type bericht prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018201659 bron grondwettelijk hof Bericht voorgeschreven bij artikel 74 van de bijzondere wet van 6 januari 1989 Bij vonnis van 6 februari 2018 in zake Marguerite Decoeur tegen de bvba « Sogesco » en anderen, waarvan de expeditie ter griffie van het Hof is ingekomen op 9 februar « Schendt artikel 2244, § 1, tweede lid, van het Burgerlijk Wetboek, in voorkomend geval ingev(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018201439 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Lijst van rechters in de tuchtrechtbank, van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroep aangewezen om zitting te houden in de tuchtrechtbank en de tuchtrechtbank van hoger beroep naar aanleiding van de oproep tot kandid - Werden aangewezen om zitting te houden in de hoedanigheid van rechter in de Nederlandstalige tuch(...)

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018201679 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Grondwettelijk Hof. - Benoeming van een rechter Bij koninklijk besluit van 18 maart 2018, dat in werking treedt op diezelfde dag, wordt Mevrouw Joséphine Moerman benoemd tot rechter van het Grondwettelijk Hof voor de Nederlandse taalgr(...) Mevrouw Joséphine (Fientje) Moerman, rechter van het Grondwettelijk Hof, heeft op 26 maart 2018, in(...)

document

type document prom. -- pub. 05/04/2018 numac 2018201488 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Benoeming van de leden van het Paritair Comité voor het garagebedrijf Bij besluit van de Directeur-generaal a.i. van 21 maart 2018, dat in werking treedt de dag waarop het in het Belgisch Staa worden benoemd tot leden van het Paritair Comité voor het garagebedrijf: 1. als vertegenwoordige(...)
^