Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffende de verzekering "Gezondheidszorgen" en de verzekering "Loonverlies"

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017206991
pub.
05/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffende de verzekering "Gezondheidszorgen" en de verzekering "Loonverlies" (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de notarisbedienden;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffende de verzekering "Gezondheidszorgen" en de verzekering "Loonverlies".

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de notarisbedienden Collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017 Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffende de verzekering "Gezondheidszorgen" en de verzekering "Loonverlies" (Overeenkomst geregistreerd op 27 september 2017 onder het nummer 141612/CO/216) Preambule Overwegende dat in het kader van het beheer van de verzekering "Loonverlies", de verzekeraar de aandacht van het paritair comité gevestigd heeft enerzijds op de structurele verhoging (op nationaal niveau) van de dossiers langdurige arbeidsongeschiktheid en anderzijds op de omvang van de psychosociale aandoeningen in de statistieken.

Overwegende dat op termijnen deze twee vaststellingen een verhoging van de kosten van de verzekering "Loonverlies" tot gevolg hebben.

Overwegende dat om een stijging van de kosten van de verzekering te vermijden en om de dekking de psychosociale aandoeningen te kunnen waarborgen, wordt er beslist om de tussenkomsten in geval psychosociale aandoening tot 2 jaar te beperken.

Overwegende dat bij deze gelegenheid er in de overeenkomst voorzien wordt dat een re-integratietraject op maat zou aangeboden worden in geval van economische invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening.

Overwegende dat het einde van de aansluiting bij deze verzekering uitgesteld wordt tot uiterlijk de leeftijd van 67 jaar en dit om rekening te houden met de evolutie van de pensioenleeftijd.

A. Toepassingsgebied

Art. 3.§ 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden die onder het Paritair Comité voor de notarisbedienden ressorteren. § 2. Met "bedienden" bedoelt men : de mannelijke en vrouwelijke bedienden.

B. Wijziging

Art. 4.Bij de overeenkomst "Loonverlies" waarvan sprake in het artikel 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 en bijgevoegd aan deze laatste wordt de bijlage betitelt "Bijlage nr. 1" bijgevoegd.

C. Duur van de overeenkomst

Art. 5.Deze overeenkomst treedt in werking op 1 januari 2017. Zij is gesloten voor een onbepaalde duur.

Zij kan door elk van de ondertekenende partijen slechts worden opgezegd met een opzeggingstermijn van ten minste zes maanden. Deze opzegging moet gebeuren door middel van een per post aangetekende brief gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de notarisbedienden en aan de ondertekenende organismen en heeft uitwerking vanaf de derde werkdag na de datum van verzending.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juni 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de notarisbedienden, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 oktober 2011 betreffende de verzekering "Gezondheidszorgen" en de verzekering "Loonverlies" Bijlage nr. 1 aan de beroepsgebonden verzekeringsovereenkomst Income Care ten voordele van het loontrekkend bediendepersoneel van het "Fonds voor bestaanszekerheid van het notariaat" Groep nr. G666 AG Insurance nv, hierna genoemd "AG Employee Benefits", neemt er nota van dat, met ingang van 1 januari 2017, de bepalingen opgenomen in de overeenkomst als volgt worden gewijzigd of aangevuld.

Deze bijlage vervangt het schrijven van 17 oktober 2016 inzake uw beroepsgebonden ziekteverzekering premievrijstelling en/of gewaarborgd inkomen.

Einde van de aansluiting De overeenkomst wordt aangevuld met de volgende bepalingen : De aansluiting wordt beëindigd in de gevallen bepaald in de overeenkomst en uiterlijk op de leeftijd van 67 jaar.

Bijzonder geval van tijdskrediet De aansluiting eindigt tijdens de volledige vrijwillige onderbreking van de loopbaan van welke aard ook onder meer ingevolge tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand aan een zwaar zieke persoon of palliatief verlof. Het personeelslid wordt na afloop van de voltijdse onderbreking van de loopbaan opnieuw aangesloten met ingang vanaf de eerste dag van zijn werkhervatting. Het betreft dus een nieuwe aansluiting met toepassing van de uitsluiting van de voorafbestaande aandoeningen en eventuele medische formaliteiten.

De aansluiting wordt niet beëindigd in geval van een onderbreking van de loopbaan ingevolge tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand aan een zwaar zieke persoon en de duur van de reeds doorlopen onderbreking een ononderbroken periode van maximum 1 jaar bedraagt, de aangeslotene hiervoor een onderbrekingsvergoeding ontvangt, permanent in België verblijft tijdens de onderbreking (behoudens vakantie) en de onderbreking niet gepaard gaat met een beroepsactiviteit.

Verzekerde prestaties De overeenkomst wordt aangevuld met de volgende bepaling : De vrijstelling van de premies en/of de uitkering van de rente worden stopgezet bij een economische invaliditeit ingevolge een psychische aandoening, na het verstrijken van de periode van 2 jaar, overeenkomstig de algemene voorwaarden.

De vrijstelling van de premies en/of de uitkering van de rente worden stopgezet in de gevallen bepaald in de overeenkomst, met inbegrip van deze bijlage en uiterlijk op de leeftijd van 67 jaar.

Re-integratietraject De volgende bepalingen worden toegevoegd in de overeenkomst : Re-integratietraject In geval van economische invaliditeit ten gevolge van een psychische aandoening wordt door de verzekeraar een re-integratietraject op maat aangeboden. Dit gebeurt in samenwerking met een netwerk van gespecialiseerde zorgverstrekkers.

De werkgever neemt de nodige maatregelen om zijn werknemers te informeren over het bestaan van het re-integratietraject dat door de verzekeraar wordt aangeboden alsook over de initiatieven van de verzekeraar die erop gericht zijn om economische invaliditeit te voorkomen. Hij verleent ook alle medewerking in het kader van een werkhervatting van de aangeslotene.

De aangeslotene aan wie een re-integratietraject wordt aangeboden, verleent zijn volle medewerking en neemt alle redelijke maatregelen om de gevolgen van het schadegeval te voorkomen en te beperken overeenkomstig de algemene voorwaarden en de relevante bepalingen in de verzekeringswetgeving.

Berekening van de prestaties van AG Employee Benefits De overeenkomst wordt aangevuld met de volgende bepalingen : Berekening van de prestaties in geval van tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand Vermindering van de arbeidsprestaties Gedurende de periode van vermindering van de arbeidsprestaties als gevolg van tijdskrediet, ouderschapsverlof, verlof voor medische bijstand of palliatief verlof, wordt de verzekerde rente aangepast in functie van de deeltijdse arbeidsprestatie en wordt ze berekend overeenkomstig de bepalingen van toepassing op deeltijds werkend personeel.

Indien zich een economische invaliditeit voordoet tijdens de periode van vermindering van de arbeidsprestaties en voortduurt na deze periode, wordt de rente vanaf het einde van het tijdskrediet aangepast aan het arbeidsregime voorafgaand aan het tijdskrediet.

Deze bepaling geldt voor zover : - de aangevraagde vermindering van de arbeidsprestaties en de reeds doorlopen periode een ononderbroken periode van maximum 1 jaar bedraagt; - de aangeslotene voor deze periode een onderbrekingsvergoeding ontvangt; - de aangeslotene permanent in België verblijft tijdens de vermindering van de arbeidsprestaties (behoudens vakantie); - de aangeslotene geen andere beroepsactiviteit uitoefent.

Volledige onderbreking van de prestaties Bij economische invaliditeit aangevangen tijdens en voortdurend na de periode van voltijds tijdskrediet, ouderschapsverlof, palliatief verlof of verlof voor medische bijstand aan een zwaar zieke persoon, kan de aangeslotene pas aanspraak maken op de verzekerde rente nadat de aangevraagde periode van tijdskrediet verstreken is en na het verstrijken van de carenztijd en van, desgevallend, de periode van het gewaarborgd loon.

Deze bepaling geldt voor zover : - de aangevraagde onderbreking van de loopbaan en de reeds doorlopen onderbreking een ononderbroken periode van maximum 1 jaar bedraagt; - de aangeslotene voor deze periode een onderbrekingsvergoeding ontvangt; - de aangeslotene permanent in België verblijft tijdens de onderbreking (behoudens vakantie); - de onderbreking niet gepaard gaat met een andere beroepsactiviteit.

De waarborg vrijstelling van de premies van de groepsverzekering "Leven en Overlijden" is niet van toepassing in het geval van tijdskrediet en de andere stelsels van volledige of gedeeltelijke onderbreking van de loopbaan.

Premies en betalingsmodaliteiten De volgende bepaling wordt toegevoegd in de overeenkomst : De toegepaste tarieven zullen gedurende een periode van 3 jaar ongewijzigd blijven, met uitzondering van wetgeving die verzekeringsvoorwaarden beïnvloeden en/of indien de premie van het contract ontoereikend is om de verzekerde prestaties te waarborgen.

Financiering van de overeenkomst De overeenkomst wordt aangevuld met de volgende bepalingen : Wanneer een prestatie wordt uitgekeerd voor een aangeslotene krachtens deze overeenkomst, is de premie niet verschuldigd, hetzij geheel, hetzij gedeeltelijk in verhouding tot de graad van economische invaliditeit en van de tegemoetkomingsregels voorzien in de overeenkomst.

De premie is opnieuw verschuldigd wanneer de graad van economische invaliditeit lager is dan de tegemoetkomingsdrempel. De bepalingen van artikel 16 van de algemene voorwaarden (herval) blijven onverkort van toepassing. Wanneer een prestatie wordt geweigerd als gevolg van de toepassing van een uitsluiting of een niet-gewaarborgde oorzaak of bij het verstrijken van de periode van 2 jaar gedurende de welke de verzekerde prestaties worden toegekend als gevolg van een psychische aandoening, blijft de premie verschuldigd en wordt de aansluiting niet beëindigd. Bijgevolg zal de economische invaliditeit als gevolg van een nieuwe aandoening wel ten laste worden genomen, overeenkomstig de bepalingen van de algemene en bijzondere voorwaarden.

Verwerking van persoonsgegevens De volgende bepaling wordt toegevoegd in de overeenkomst : Verwerking van persoonsgegevens In het kader van deze verzekeringsovereenkomst heeft AG Employee Benefits persoonsgegevens ontvangen van de werkgever met het oog op de uitvoering ervan.

De werkgever verklaart de nodige toestemming te hebben bekomen van de aangeslotenen en hen de krachtens de privacywet verplichte informatie te hebben verschaft bij het doorgeven van persoonsgegevens aan AG Employee Benefits, die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van deze overeenkomst. De werkgever verbindt er zich eveneens toe AG Employee Benefits te vrijwaren tegen vorderingen voortvloeiend uit een inbreuk op de privacywetgeving, voor zover en in de mate dat zijn aansprakelijkheid vaststaat.

Lopende schadegevallen Voor de aangeslotenen met economische invaliditeit op 1 januari 2017 en zolang de economische invaliditeit duurt, blijven de bepalingen van de overeenkomst gelden, zoals deze van toepassing waren vóór de ingangsdatum van deze bijlage.

Algemene voorwaarden De algemene voorwaarden met referentie 0079-2064834N-18102016 worden toegevoegd aan deze bijlage en zijn integraal van toepassing op de overeenkomst.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^