Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 oktober 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017207031
pub.
05/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek Collectieve arbeids overeenkomst van 2 oktober 2017Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 02/10/2017 pub. 26/02/2019 numac 2019040444 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 27 oktober 2017 onder het nummer 142311/CO/226) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de bedienden van de ondernemingen die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Comité voor de bedienden uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek.

Art. 2.Voor de toepassing van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt verstaan onder : - "CAO 103" : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 27 juni 2012; - "CAO 127" : de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 127 tot vaststelling, voor 2017-2018, van het interprofessioneel kader voor de verlaging van de leeftijdsgrens naar 55 jaar, voor wat de toegang tot het recht op uitkeringen voor een landingsbaan betreft, voor werknemers met een lange loopbaan, zwaar beroep of uit een onderneming in moeilijkheden of herstructurering, gesloten in de Nationale Arbeidsraad op 21 maart 2017; - "sociaal fonds" : het "Sociaal Fonds van het Paritair Comité voor de bedienen uit de internationale handel, het vervoer en de logistiek".

Art. 3.Voor de toepassing van de CAO's 103 en 127 wordt rekening gehouden met de bijzondere toepassingsmodaliteiten vervat in de artikelen 4 tot en met 14 hierna. HOOFDSTUK II. - Tijdskrediet met motief

Art. 4.§ 1. De bedienden hebben recht op een voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 36 maanden voor het verlenen van zorgen, zoals voorzien in artikel 4, § 1, a), b) en c) van de CAO 103. Dit recht wordt uitgebreid naar maximaal 51 maanden voor alle aanvragen en verlengingsaanvragen die na 1 april 2017 aan de werkgever ter kennis werden gegeven. § 2. De bedienden hebben een recht op een voltijds tijdskrediet, halftijdse of 1/5de loopbaanvermindering tot maximaal 36 maanden voor het volgen van een opleiding, zoals voorzien in artikel 4, § 2 van de CAO 103. § 3. De periodes bedoeld in § § 1 en 2 mogen samen niet meer dan 51 maanden bedragen. HOOFDSTUK III. - Landingsbanen

Art. 5.§ 1. In toepassing van de CAO 127 wordt voor de periode 2017-2018 de leeftijdsgrens op 55 jaar gebracht voor de bedienden die in toepassing van artikel 8, § 1 van de CAO 103 hun arbeidsprestaties verminderen tot een halftijdse betrekking of met 1/5de en die voldoen aan de voorwaarden zoals bepaald in artikel 6, § 5, 2° en 3° van het koninklijk besluit van 12 december 2001Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 18/12/2001 numac 2001013224 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot uitvoering van hoofdstuk IV van de wet van 10 augustus 2001 betreffende verzoening van werkgelegenheid en kwaliteit van het leven betreffende het stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en vermindering van de arbeidsprestaties tot een halftijdse betrekking type koninklijk besluit prom. 12/12/2001 pub. 28/12/2001 numac 2001013152 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid en ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de rustdagen als vermindering van de arbeidsduur, toegekend aan de werklieden tewerkgesteld door de werkgevers die onder het Paritair Comité voor het bouwbedrijf ressorteren sluiten, zoals gewijzigd door artikel 4 van het koninklijk besluit van 30 december 2014. § 2. De uitzondering van artikel 8, § 3 van de CAO 103 (lange loopbaan) blijft van toepassing. HOOFDSTUK IV. - Organisatieregels

Art. 6.§ 1. De drempel in verband met de gelijktijdige afwezigheid van werknemers in de onderneming of dienst, zoals bepaald in artikel 16 van de CAO 103, blijft vastgesteld, wat betreft de bedienden, op 7 pct. § 2. Worden niet in aanmerking genomen voor de toepassing van de drempel : - de bedienden van 55 jaar of ouder die gebruik maken van een 1/5de of halftijdse loopbaanvermindering in het kader van de CAO 103; - de bedienden van 50 jaar of ouder die op 30 juni 2015 gebruik maakten van een 1/5de loopbaanvermindering. § 3. De drempel als bedoeld in § 1 kan worden gewijzigd op ondernemingsniveau, door een collectieve arbeidsovereenkomst of door het arbeidsreglement.

Art. 7.Overeenkomstig artikel 6 van de CAO 103 kan in de ondernemingen bij een collectieve arbeidsovereenkomst afgeweken worden van de organisatieregels voor de 1/5de loopbaanvermindering wanneer het gaat om tewerkstelling in ploegen of in cycli in een arbeidsregeling gespreid over 5 of meer dagen van de week. HOOFDSTUK V. - Aanvullende premies

Art. 8.§ 1. De bedienden die hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen in het kader van de CAO 103 hebben recht op een aanvullende premie van 80 EUR bruto per maand vanaf de leeftijd van 60 jaar. § 2. De bedienden die hun arbeidsprestaties met 1/5de verminderen in het kader van de CAO 127 (landingsbaan voor werknemers met een lange loopbaan of een zwaar beroep) of artikel 8, § 3 van de CAO 103 hebben recht op een aanvullende premie van 80 EUR bruto per maand vanaf de leeftijd van 55 jaar. § 3. De bedienden die op 31 december 2016 genieten van een aanvullende premie in het kader van een 1/5de loopbaanvermindering behouden dit recht.

Art. 9.Voltijds tewerkgestelde bedienden of daarmee gelijkgestelden die hun arbeidsprestaties met de helft verminderen, hebben vanaf de leeftijd van 55 jaar recht op een aanvullende premie van 100 EUR bruto per maand gedurende 36 maanden.

Art. 10.De bedienden die hun arbeidsprestaties in 2009 en/of 2010 met de helft verminderden in het kader van de uitzonderlijke regeling, behouden de aanvullende premie van 100 EUR bruto per maand na uitputting van het normale premiestelsel vermeld in artikel 9.

Art. 11.De aanvullende premies worden betaald door de werkgever die deze kan terugvorderen bij het sociaal fonds.

De aanvragen tot terugbetaling kunnen ingediend worden tijdens de 3 kalenderjaren die volgen op het kalenderjaar waarin de premies werden uitbetaald.

Na afloop van deze periode vervalt het recht op teugbetaling. HOOFDSTUK VI. - Gemeenschappelijke bepalingen

Art. 12.Bedienden die deel uitmaken van volgende categorieën van personen kunnen slechts een beroep doen op de maatregelen vervat in de CAO 103 en de bepalingen van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, mits voorafgaand akkoord van hun werkgever : - Het leidinggevend personeel, zoals gedefinieerd in artikel 4, 4° van de wet van 4 december 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 04/12/2007 pub. 07/12/2007 numac 2007012768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Wet betreffende de sociale verkiezingen van het jaar 2008 sluiten betreffende de sociale verkiezingen; - Het vertrouwenspersoneel dat bedoeld wordt in het koninklijk besluit van 10 februari 1965 tot aanwijzing van de personen die met een leidende functie of met een vertrouwenspost zijn bekleed in de particuliere sectors van 's lands bedrijfsleven, voor de toepassing van de wet betreffende de arbeidsduur.

Art. 13.In geval van collectief ontslag moeten de opzeggingstermijn en de verbrekingsvergoeding van bedienden die genieten van een arbeidstijdregeling zoals bedoeld in de CAO 103, ongeacht de formule van tijdskrediet, berekend worden op basis van het normale voltijdse loon.

Art. 14.Ondernemingen met een overlegorgaan dienen driemaandelijks cijfers te verschaffen over de toepassing van het stelsel van tijdskrediet in de onderneming en de weerslag op het tewerkstellingsvolume. Aan deze rapportering moet jaarlijks een bespreking gewijd worden in het geëigend overlegorgaan. Meer bepaald zal er door de geëigende overlegorganen op toegezien worden dat de opname van tijdskrediet geen verhoging van de werkdruk in de betrokken diensten tot gevolg heeft. Desgevallend kan vervangende tewerkstelling overwogen worden. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 15.De collectieve arbeidsovereenkomst van 30 juni 2015 betreffende het tijdskrediet, registratienummer 128584/CO/226, algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 13 mei 2016, en de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2017 betreffende het tijdskrediet, registratienummer 140026/CO/226, worden opgeheven.

Art. 16.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft uitwerking vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019, met uitzondering van de artikelen 5, § 1 en 8, § 2 die uitwerking hebben vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^