Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 18 maart 2018
gepubliceerd op 05 april 2018

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2017207030
pub.
05/04/2018
prom.
18/03/2018
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

18 MAART 2018. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 18 maart 2018.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, K. PEETERS _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 augustus 2017 Vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 27 september 2017 onder het nummer 141603/CO/320) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders/arbeidsters en bedienden, hierna werknemers genoemd, van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen. HOOFDSTUK II. - Toekenning van een syndicale premie

Art. 2.In uitvoering van de bepalingen van artikel 5 van de statuten, vastgesteld bij de collectieve arbeidsovereenkomst van 2 februari 2017, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, tot oprichting van een fonds voor bestaanszekerheid en tot vaststelling van de statuten ervan, wordt aan de werknemers bedoeld in artikel 1 jaarlijks een syndicale premie toegekend ten laste van het fonds voor bestaanszekerheid, waarvan het bedrag en de wijze van toekenning en uitkering hierna zijn vastgesteld. HOOFDSTUK III. - Bedrag van de syndicale premie - berekening

Art. 3.Vanaf de betaling 2017, is het bedrag van de syndicale premie gelijk aan : § 1. 145 EUR voor werknemers die minstens halftijds werken.

Deze premie wordt toegekend aan elke rechthebbende die minstens 115 arbeidsdagen heeft gepresteerd tijdens het referentiejaar in een inrichting die ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen. § 2. 75 EUR voor werknemers die halftijds of minder dan halftijds werken.

Deze premie wordt toegekend aan elke rechthebbende die niet meer dan 114 arbeidsdagen en minstens 65 arbeidsdagen heeft gepresteerd tijdens het referentiejaar in een inrichting die ressorteert onder de bevoegdheid van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen. § 3. Het aantal arbeidsdagen zijn de effectief gepresteerde arbeidsdagen en de dagen afwezigheid gelijkgesteld met normale effectieve arbeid zoals van toepassing in de bepaling van de wettelijke vakantie (koninklijk besluit van 30 maart 1967, artikelen 36 en 16 tot 19). § 4. De referteperiode voor de berekening van de premie is de periode vanaf 1 juli van het vorig jaar tot en met 30 juni van het jaar waarin de premie wordt betaald. HOOFDSTUK IV. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 4.Om recht te hebben op de bij artikel 3 vastgestelde premie, dienen de werknemers ten laatste op 1 december van het referentiejaar waarop de premie betrekking heeft, lid te zijn van één van de representatieve interprofessionele werknemersorganisaties die op nationaal niveau zijn vertegenwoordigd. HOOFDSTUK V. - Uitvoeringsmodaliteiten

Art. 5.Vóór 1 december levert het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de begrafenisondernemingen" elk jaar een fiche af aan de werknemers die in de referteperiode verbonden zijn geweest met een arbeidsovereenkomst.

Art. 6.De werknemers die de in artikel 3 van deze collectieve arbeidsovereenkomst bedoelde toekenningsvoorwaarden vervullen, maken de in artikel 5 bedoelde fiche over aan de in artikel 4 vermelde organisatie waarvan zij lid zijn.

Deze organisatie controleert of de betrokken werknemers werkelijk zijn aangesloten, alsook of hij/zij recht hebben. Daarna stort ze op naam en ten voordele van de betrokkene het bedrag van de syndicale premie waarop hij/zij recht heeft.

Het nazicht, de controle en de betaling hebben plaats van 1 december tot 31 mei.

Art. 7.§ 1. Vóór 30 november bezorgt iedere in artikel 4 bedoelde organisatie aan het fonds voor bestaanszekerheid een afrekening met vermelding van het aantal, de nummers en het totaal bedrag van de door haar verrichte betalingen. § 2. De organisaties dienen de aanvraagformulieren en de betalingsbewijzen te bewaren; deze worden gecontroleerd door de daartoe door de raad van beheer van het fonds aangeduide personen.

Art. 8.De raad van beheer van het fonds neemt alle vereiste administratieve maatregelen opdat de nodige sommen voor de betaling van de premie aan de rechthebbenden beschikbaar zouden zijn. HOOFDSTUK VI. - Algemene bepalingen

Art. 9.De in artikel 4 bedoelde organisaties verbinden er zich toe de syndicale premie niet te cumuleren voor functies uitgeoefend in verschillende instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen en met de syndicale premies die bestaan in andere bedrijfssectoren waarin de in artikel 1 bedoelde werknemers hoofdzakelijk zouden zijn tewerkgesteld.

Art. 10.Alle onvoorziene en/of betwiste gevallen met betrekking tot de uitbetaling van de syndicale premie en tot de erkenning van rechthebbende worden door de raad van beheer van het fonds beslecht. HOOFDSTUK VII. - Geldigheidsduur

Art. 11.Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeids overeenkomst van 7 december 2015Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 07/12/2015 pub. 21/01/2016 numac 2016022001 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening houdende uitvoering van de artikelen 9bis en 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten betreffende de vaststelling van het bedrag en de wijzen van toekenning en uitkering van een syndicale premie aan georganiseerde werknemers (registratienummer 131966/CO/320) en treedt in werking op 1 januari 2017.

Op 1 januari van elk jaar wordt zij stilzwijgend verlengd voor een periode van één jaar, behoudens opzegging door één van de partijen en uiterlijk drie maanden vóór het verstrijken van de collectieve arbeidsovereenkomst bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen en aan de organisaties die daarin zijn vertegenwoordigd.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 18 maart 2018.

De Minister van Werk, K. PEETERS

^