Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 21 augustus 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002003354 bron commissie voor het bank- en financiewezen Toestemming voor overdracht van rechten en verplichtingen tussen kredietinstellingen of tussen dergelijke instellingen en andere in de financiële sector bedrijvige instellingen Overeenkomstig artikel 30 van de wet van 22 maart 1993 heeft de Commissie voor het Bank- en Financi(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/06/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002000499 bron ministerie van binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de officiële Duitse vertaling van het koninklijk besluit van 4 augustus 1992 betreffende de kosten, de percentages, de duur en de terugbetalingsmodaliteiten van het consumentenkrediet en van reglementaire bepalingen tot wijziging van dit besluit type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002002152 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Opruststelling Bij koninklijk besluit van 14 april 2002 is aan de heer Warin, André G.R.G., adviseur bij het Opleidingsinstituut van de Federale Overheid eervol ontslag uit zijn functies verleend met ingang van 1 juni 2002. Hij m Bij koninklijk besluit van 3 oktober 2001 is aan de heer Mariaulle, Jean C.A.F.D., adviseur in (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002009792 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 is Mevr. Jenné, A., advocaat, plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het kanton Tienen, eveneens benoemd tot plaatsvervangend rechter in het vredegerecht van het tweede kanto Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002 is de heer Lambert, Th., advocaat, benoemd tot recht(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002009793 bron federale overheidsdienst justitie Notariaat Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002 is aan de heer Soete, P., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van notaris ter standplaats Menen. Bij koninklijk besluit van 9 augustus 2002 is de heer Elleboudt, Ph., licent (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002009794 bron federale overheidsdienst justitie Gerechtsdeurwaarders Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002, is aan de heer Mouton, A., op zijn verzoek, ontslag verleend uit zijn ambt van gerechtsdeurwaarder in het gerechtelijk arrondissement Luik. Het is hem vergund de titel van zijn Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akten met individuele strekking kan voor de afdeli(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002011336 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Elektrische lijnen. - Verklaring van openbaar nut Een koninklijk besluit van 2 augustus 2002 verleent een verklaring van openbaar nut, ten voordele van de n.v. Elia , voor de aanleg van een bovengrondse 380/150 kV verbind(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002011337 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Gasvervoersleidingen. - Verklaring van openbaar nut Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de oprichting van aardgasvervoersinstallaties door middel van leidingen op het grondgebied van de gemeenten Destelbergen en Gentbrugge va(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/08/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002022691 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten

arrest

type arrest prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002021333 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 111/2002 van 26 juni 2002 Rolnummer : 2397 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 5 van de wet van 11 juli 1978 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakbonden van het militair person Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters L. Fran(...) type arrest prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002021335 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 114/2002 van 26 juni 2002 Rolnummer : 2413 In zake : de prejudiciële vraag betreffende de artikelen 377 tot 385 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en artikel 603, 1°, van het Gerechtelijk Wetboek, geste Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en A. Arts, en de rechters P. Mart(...) type arrest prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002021334 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 112/2002 van 26 juni 2002 Rolnummer : 2400 In zake : de prejudiciële vragen betreffende artikel 319, § 2, van het Burgerlijk Wetboek, gesteld door het Hof van Beroep te Bergen. Het Arbitragehof, samengeste wijst na beraad het volgende arrest : I. Onderwerp van de prejudiciële vragen Bij arrest van (...)

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/03/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002029314 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging, voor de tweede examenzitting 2001, van het besluit van 7 december 2000 houdende benoeming van de leden van de examencommissie voor het toekennen van de graden van vroedvrouw, gegradueerd verpleger(-ster), gespecialiseerd(e) gegradueerd(e) verpleger(-ster), gegradueerde in de kinesitherapie, gegradueerde in de arbeidstherapie en gegradueerde in de logopedie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/06/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002029344 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Algemene Raad voor Hogescholen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Legaten Bij besluit van 19 juni 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap is het Belgische Rode Kruis, Franse Gemeenschap, Vleurgatsesteenweg 98, te 1050 Brussel gemachtigd de schenking te aanvaarden van Mevr. Hélèn type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002029358 bron ministerie van de franse gemeenschap Belgische Rode Kruis. - Benoeming Bij besluit van 19 juni 2002 van de Regering van de Franse Gemeenschap wordt de heer Stéphan Schuurman, Venelle du Bois de Villers 42, te 1300 Brussel tot Provinciaal Voorzitter van de Provincie Waals Brabant v

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/07/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002035988 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgische loodsvaarwater type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002036067 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de v.z.w. Antwerpse Rolkar voor het project « Aangepast vervoer voor personen met een beperkte mobiliteit » type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002036064 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering betreffende de toekenning van een subsidie aan de Provincie Limburg - Sectie Personen met een Handicap voor het project « Aangepast vervoer voor personen met een beperkte mobiliteit - Limtax »

omzendbrief

type omzendbrief prom. 15/07/2002 pub. 21/08/2002 numac 2002000601 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief SPV-01 inzake de uitoefening van de bewakingsactiviteit "beheer van volgsystemen"

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002002143 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt de heer Peter SAMYN, met ingang van 1 augustus 2002 benoemd tot houder van een managementfunctie - 2 « Directeur HRM Topmanagement » van de Federale Overheidsdienst Personee type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002002169 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 2 augustus 2002 wordt Mevr. Anne COEKELBERGHS met ingang van 1 augustus 2002, benoemd tot houder van een managementfunctie -1 "Directeur-generaal Interne Communicatie" van de Federale O type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002022664 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Profielencommissie voor de verstrekkingen en de voorschriften van de geneesheren-specialisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde commissie, Mevr. Widera, I., tot plaatsvervangend(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002022663 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor opticiens, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werking treedt de da Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij genoemde raad, de heer Reggers, J., in de hoedanigheid van(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002022665 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Nationale commissie geneesheren-ziekenfondsen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslagverlening. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 16 juli 2002, dat in werk Bij hetzelfde besluit, wordt benoemd bij voornoemde commissie, de heer Van Houte, Y., in de hoedani(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 21/08/2002 numac 2002029374 bron ministerie van de franse gemeenschap Personeel. - Benoeming Bij besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 april 2002, wordt de heer Jacques De Decker op 1 er januari 2002 benoemd tot Vast Secretaris van de « Académie royale de Langue et Littérature français
^