Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 24 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001021664 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten, ministerie van justitie en ministerie van financien Wet betreffende de schadeloosstelling van de leden van de Joodse Gemeenschap van België voor hun goederen die werden geplunderd of achtergelaten tijdens de oorlog 1940-1945

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2001001260 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 23 november 2001, wordt aan de heer Paul Vangansbeke de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Kuurne, provincie West-Vlaanderen, arrondissement Kortrijk, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2001001259 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 23 november 2001, wordt aan de heer Marcel Pien de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Oosterzele, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Gent, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2001001305 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt aan de heer Alfons Coomans de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Beringen, provincie Limburg, arrondissement Hasselt, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2001001304 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt aan de heer Jozef Depré de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Overijse, provincie Vlaams-Brabant, arrondissement Halle-Vilvoorde, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2001001313 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt aan de heer Lieven Santens, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Oudenaarde, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissement Oudenaarde, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2001001312 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Onverenigbaarheden. - Machtiging Bij koninklijk besluit van 19 december 2001, wordt Mevr. Anne Vagman, adjunct-referendaris bij de Raad van State, gemachtigd om gedurende het academiejaar 2001-2002 het ambt van assistent, ten b type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2001001314 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt aan de heer Walter Kerckhove, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de stad Ronse, provincie Oost-Vlaanderen, arrondissemnt Oudenaarde, verleend. type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001013086 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001013099 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het statuut van de vakbondsafvaardigingen type koninklijk besluit prom. 21/11/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001013103 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de berekeningswijze van de aanvullende vergoeding van de brugpensioenen type koninklijk besluit prom. 23/11/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001013129 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 oktober 1999, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende het halftijds brugpensioen type koninklijk besluit prom. 28/11/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001013177 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 mei 1997, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, betreffende de bevordering van de tewerkstelling en de loons- en arbeidsvoorwaarden type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001013235 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2001, van de modaliteiten van financiering van de bijdrage van het Sociaal Fonds voor de warenhuizen in de cursussen voor beroepsopleiding van de sector type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001013236 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 11 juni 2001, gesloten in het Paritair Comité voor de warenhuizen, tot vaststelling, voor 2001, van de wijze van financiering, de begunstigden, het bedrag en de toekennings- en uitkeringsmodaliteiten van het ristorno op de syndicale bijdrage type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2002000002 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Eretitel Bij koninklijk besluit van 30 december 2001 wordt aan de heer Joseph Servais, de eretitel van zijn ambt van burgemeester van de gemeente Ans, provincie Luik, arrondissement Luik, verleend. type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2002000059 bron ministerie van binnenlandse zaken Bevorderingen Bij koninklijk besluit van 14 december 2001, is Mevr. Bens, Ingrid, adjunct-adviseur, m.i.v. 1 december 2001, bevorderd tot de graad van adviseur in de weddeschaal 13A bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale Diensten, N Bij koninklijk besluit van 14 december 2001, is Mevr. Streel, Agnès, adjunct-adviseur, m.i.v. 1(...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2002000080 bron ministerie van binnenlandse zaken Korpschef van de lokale politie. - Aanstelling Bij koninklijk besluit d.d. 7 januari 2002, wordt de heer De Munter, Patrick, aangesteld tot korpschef van de lokale politie van de politiezone Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst voor een termijn van v type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2002009053 bron rechterlijke macht Hof van beroep te Brussel Bij koninklijk besluit van 13 december 2001 is de heer Lotz, J., vast aangewezen tot advocaat-generaal bij het hof van beroep te Brussel op datum van 24 februari 2002. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2002009054 bron ministerie van justitie Nationale Orden Bij koninklijke besluiten van 7 december 2001 : - Zijn bevorderd of benoemd tot Officier in de Leopoldsorde : de heren : Baudinet, G., advocaat bij de balie te Luik; Bodeux, J.-M., advocaat bij de balie te Charleroi; Derycke, J., advocaat, Stafhouder van de Orde van ad type koninklijk besluit prom. 13/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002014000 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Koninklijk besluit waarbij de onmiddellijke inbezitneming van sommige percelen gelegen op het grondgebied van de gemeenten Welkenraedt, Limbourg, Baelen, Eupen, Lontzen en Raeren, van algemeen nut wordt verklaard type koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2002018008 bron nationale bank van belgie Nieuwe versie van de standaardformulieren « Volledig schema » en « Verkort schema » uitgegeven door de Nationale Bank van België In toepassing van artikel 175, § 1, eerste lid, van het koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering v Deze formulieren zijn bruikbaar voor de opstelling en de neerlegging van de jaarrekening, zowel in (...) type koninklijk besluit prom. 07/01/2002 pub. 24/01/2002 numac 2002021000 bron federale overheidsdienst kanselarij en algemene diensten Koninklijk besluit betreffende de samenstelling en de bevoegdheid van de organen, en het financieel beheer van het Internationaal Perscentrum als Staatsdienst met afzonderlijk beheer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/01/2002 pub. 24/01/2002 numac 2002016007 bron ministerie van middenstand en landbouw Ministerieel besluit houdende erkenning van provinciale, gemeentelijke of particuliere laboratoria

decreet

type decreet prom. 21/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035049 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de akte tot wijziging van het statuut van de Internationale Arbeidsorganisatie, aangenomen door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar vijfentachtigste zitting in Genève op 19 juni 1997 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035050 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondsstaat, anderzijds, over het vrije verkeer van personen, met de Bijlagen I, II en III, met de Protocollen en met de Slotakte, ondertekend in Luxemburg op 21 juni 1999 type decreet prom. 21/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035048 bron ministerie van middenstand en landbouw Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 juni 1990 houdende oprichting van een Vlaams Fonds voor de Sociale Integratie van Personen met een Handicap, met het oog op het toekennen van het persoonsgebonden budget en met het oog op het invoeren van de behoeftegestuurde betoelaging van de voorzieningen en van een zorg-op-maat voor personen met een handicap type decreet prom. 21/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035065 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake economie, wat de invoering van de euro betreft

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002027040 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging, met het oog op de invoering van de euro, van het decreet van 25 februari 1999 houdende terbeschikkingstelling van een minimaal elektrisch vermogen en opschorting van de terbeschikkingstelling van gas en elektrisch vermogen type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002027039 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging in verband met de invoering van de euro van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 1993 betreffende de delegaties van bevoegdheden eigen aan het Waalse Ministerie voor Uitrusting en Vervoer type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002027041 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 februari 2001 tot bepaling van begeleidingsmaatregelen voor de huurders van woningen gelegen in de eerste zone van het plan m.b.t. de blootstelling aan geluidshinder van de luchthavens die onder het Waalse Gewest ressorteren type besluit van de waalse regering prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002027042 bron ministerie van het waalse gewest Besluit van de Waalse Regering betreffende de invoering van de euro in de besluiten met betrekking tot de aangelegenheden die onder de Minister van Ambtenarenzaken ressorteren

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035017 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 juli 2000 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld en andere vergoedingen en kosten voor loodsverrichtingen in het Belgisch loodsvaarwater en op de Schelde beneden Antwerpen, in de monden van de Schelde en op het kanaal Gent-Terneuzen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035022 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 23 februari 2001 houdende de voorwaarden inzake erkenning en subsidiëring van kinderdagverblijven en diensten voor opvanggezinnen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035025 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot overschrijving tussen vastleggingsmachtigingen van de begroting van het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden voor het begrotingsjaar 2001 type besluit van de vlaamse regering prom. 13/07/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002035035 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1996 betreffende de erkenning en subsidiëring van thuisbegeleidingsdiensten voor personen met een handicap

omzendbrief

type omzendbrief prom. 06/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001001340 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 18 betreffende Art. 248 WGP - In plaatsstelling lokale politie type omzendbrief prom. 06/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001001342 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief PLP 13bis betreffende aanvullende onderrichtingen voor het opstellen van de politiebegroting voor 2002 ten behoeve van de politiezone type omzendbrief prom. 06/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2001001343 bron ministerie van binnenlandse zaken Omzendbrief PLP 17 - Tussenkomst van de federale overheid in de financiering van de lokale politiekorpsen - Federale toelage

programmadecreet

type programmadecreet prom. 20/12/2001 pub. 24/01/2002 numac 2002029030 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende verschillende maatregelen betreffende de begrotingsfondsen, de overgang naar de euro, het onderwijs en de schoolgebouwen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2001001292 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt de heer Lieven Latoir benoemd tot burgemeester van de gemeente Sint-Lievens-Houtem, arrondissement Aalst, provincie Oost-Vlaanderen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2001001302 bron ministerie van binnenlandse zaken Raad van State. - Benoeming tot auditeur Bij koninklijk besluit van 20 december 2001 wordt de heer Yves Houyet, adjunct-auditeur, met ingang van 10 februari 2002 tot auditeur bij de Raad van State benoemd. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2002000001 bron ministerie van binnenlandse zaken Burgemeester. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 19 december 2001 wordt de heer Marc Gybels, benoemd tot burgemeester van de gemeente Wetteren, arrondissement Dendermonde, provincie Oost-Vlaanderen. type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 24/01/2002 numac 2002000060 bron ministerie van binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 3 november 2001, wordt de heer Damien Dermaux, benoemd tot rijksambtenaar in de graad van adjunct-adviseur bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken, Centrale diensten, Franstalig kader met ingan
^