Etaamb.openjustice.be
Decreet van 21 december 2001
gepubliceerd op 24 januari 2002

Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake economie, wat de invoering van de euro betreft

bron
ministerie van de vlaamse gemeenschap
numac
2002035065
pub.
24/01/2002
prom.
21/12/2001
ELI
eli/decreet/2001/12/21/2002035065/staatsblad
staatsblad
http://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body.(...)
Document Qrcode

21 DECEMBER 2001. - Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen inzake economie, wat de invoering van de euro betreft (1)


Het Vlaams Parlement heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Artikel 1.Dit decreet regelt een gewestaangelegenheid.

Art. 2.In artikel 18, § 1, van de wet van 30 december 1970 betreffende de economische expansie worden de bedragen « 100 miljoen frank » en « 750 miljoen frank » telkens vervangen door respectievelijk de bedragen « 2.500.000 euro » en « 18.750.000 euro ».

Art. 3.In artikel 36 van dezelfde wet, vervangen bij de wet van 17 augustus 1973, wordt het bedrag « 100 miljoen frank » vervangen door het bedrag « 2.500.000 euro ».

Art. 4.In artikel 10, vierde lid, van de wet van 4 augustus 1978 tot economische heroriëntering, vervangen bij de wet van 10 februari 1981, worden de bedragen « 100.000 frank » en « 120.000 frank » telkens vervangen door respectievelijk de bedragen « 2.500 euro » en « 3.000 euro ».

Art. 5.In artikel 11bis van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 10 februari 1981, wordt het bedrag « 50.000 frank » vervangen door het bedrag « 1.250 euro ».

Art. 6.In artikel 11ter van dezelfde wet, ingevoegd bij de wet van 5 augustus 1981, wordt het bedrag « 100.000 frank » vervangen door het bedrag « 2.500 euro ».

Art. 7.In artikel 20 van dezelfde wet worden de bedragen « 20 miljard fank » en « twee miljard frank » vervangen door respectievelijk de bedragen « 500.000.000 euro » en « 50.000.000 euro ».

Art. 8.In artikel 13, § 3, van het decreet van 15 december 1993 tot bevordering van de economische expansie in het Vlaamse Gewest wordt het woord « ECU » telkens vervangen door het woord « euro ».

Art. 9.In artikel 3, § 2, b) en d), van het decreet van 15 april 1997 tot regeling an de toekenning van een waarborg als verliesgarantie voor het verstrekken van risicokapitaal wordt het woord « ECU » telkens vervangen door het woord « euro ».

Art. 10.In artikel 8, § 1, 2°, van hetzelfde decreet worden de bedragen « 3 miljoen frank », « 5 miljoen frank » en « 40 miljoen frank » vervangen door respectievelijk de bedragen « 75.000 euro », « 125.000 euro » en « 1.000.000 euro ».

Art. 11.In artikel 8, § 1, 4°, van hetzelfde decreet wordt het bedrag « 20 miljoen frank » vervangen door het bedrag « 500.000 euro ».

Art. 12.In artikel 11 van hetzelfde decreet worden de bedragen « 3 miljard frank », « 1 miljard frank » en « 5 miljard frank » vervangen door respectievelijk de bedragen « 75.000.000 euro », « 25.000.000 euro » en « 125.000.000 euro ».

Art. 13.Dit decreet treedt in werking op 1 januari 2002.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 21 december 2001.

De minister-president van de Vlaamse regering, P. DEWAEL Voor de Vlaamse minister van Economie, Buitenlandse Handel en Huisvesting, afwezig, De Vlaamse minister van Financiën en Begroting, Innovatie, Media en Ruimtelijke Ordening, D. VAN MECHELEN _______ Nota (1) Zitting 2001-2002. Stukken. - Ontwerp van decreet : 941, nr. 1. - Tekst aangenomen door de plenaire vergadering : 941, nr. 2.

Handelingen. - Bespreking en aanneming : Vergaderingen van 20 december 2001.

^