Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 15 januari 2002

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001010097 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2001, is machtiging verleend aan Mevr. ****, **** ****, geboren te ***** op ** ***** ****, wonende te *****, om, ****(...) Bij koninklijk besluit van 5 december 2001, is machtiging verleend aan de heer ****, ****(...) type wet prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001010121 bron ministerie van justitie Wet van 15 mei 1987 betreffende de namen en voornamen Bekendmakingen Bij koninklijk besluit van 5 december 2001, is machtiging verleend aan de heer **** ****, ****, geboren te ***** op ** ***** ****, er wonende, om, behoudens tijdig **** **** koninklijk besluit van 11 december 2001, is machtiging verleend aan Mevr. ****, ****, ****(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 16/11/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001010002 bron ministerie van justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 december 2000 genomen in uitvoering van artikel 243 van de wet van 7 december 1998 tot organisatie van een geïntegreerde politiedienst, gestructureerd op twee niveaus type koninklijk besluit prom. 14/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001013256 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1990 tot oprichting van paritaire subcomités voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en tot vaststelling van de benaming, de bevoegdheid en het aantal leden ervan type koninklijk besluit prom. 02/04/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001022927 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Algemene Compensatiekas voor Werknemers » te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 29/04/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001022928 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "SBB Kinderbijslagfonds" te Leuven type koninklijk besluit prom. 26/11/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001022929 bron ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van « ACERTA Kinderbijslagfonds » te Antwerpen type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2002009031 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 8 januari 2002 is Mevr. Beauthier, G., ondervoorzitter in de arbeidsrechtbank te Brussel, benoemd tot raadsheer in het arbeidshof te Brussel. Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte type koninklijk besluit prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2002009032 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 29 april 2001, dat in werking treedt op 31 januari 2002, is Mevr. D'hondt, C., griffier bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen, in ruste gesteld. Betrokkene mag haar aanspraak op pensioen l Bij koninklijk besluit van 14 mei 2001, dat in werking treedt op 31 januari 2002, is de heer Ma(...)

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/10/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001001205 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit betreffende de reiskosten van de leden van de Kamers van de Commissie voor Regularisatie opgericht bij de wet van 22 december 1999 betreffende de regularisatie van het verblijf van bepaalde categorieën van vreemdelingen verblijvend op het grondgebied van het Rijk type ministerieel besluit prom. 28/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001001332 bron ministerie van binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

arrest van het grondwettelijk hof

type arrest van het grondwettelijk hof prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001021668 bron arbitragehof Arrest nr. 159/2001 van 19 december 2001 Rolnummers 1981, 2002 en 2139 In zake : a) de beroepen tot vernietiging van de artikelen 8, 10, 11, 12 en 13 van de wet van 24 december 1999 houdende sociale en diverse bepalingen b) het beroep tot vernietiging van artikel 55 van de wet van 2 januari 2001 houdende sociale, budge(...)

arrest

type arrest prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001021670 bron arbitragehof Uittreksel uit arrest nr. 102/2001 van 13 juli 2001 Rolnummers 1911 en 2011 In zake : de prejudiciële vragen over de artikelen 1.6 en 93 van de wet van 14 juli 1991 betreffende de handelspraktijken en de voorlichting en bescherming van de con Het Arbitragehof, samengesteld uit de voorzitters M. Melchior en H. Boel, de rechters L. Françoi(...)

decreet

type decreet prom. 07/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2001036460 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Decreet houdende wijziging van de wetsbepalingen inzake de slijterijen van gegiste dranken, samengeordend op 3 april 1953

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2002031006 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het reglement met betrekking tot het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van de Gezinnen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor zijn verrichtingen van aanvullende hypotheekleningen voor jonge gezinnen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 06/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2002031007 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het reglement met betrekking tot het gebruik van de kapitalen die voortkomen van het fonds B2 door het Woningfonds van de Gezinnen van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest voor zijn algemene verrichtingen van hypotheekleningen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2002035003 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering tot uitbreiding van de lijst van voorzieningen en verenigingen die voor erkenning en subsidiëring in de thuiszorg in aanmerking komen type besluit van de vlaamse regering prom. 07/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2002035013 bron ministerie van de vlaamse gemeenschap Besluit van de Vlaamse regering houdende de subsidiëring van de kleinschalige erosiebestrijdingsmaatregelen die door de gemeenten uitgevoerd worden

bericht

type bericht prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2002011009 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 01/0069 DaimlerChrysler Belgium Luxembourg S.A./I.T.A.P. N.V. Op vrijdag 21 december 2001 ontving de Raad voor de Mededinging een o Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de distributie van auto's e(...) type bericht prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2002011010 bron ministerie van economische zaken Raad voor de Mededinging Kennisgeving. - Voorafgaande aanmelding van een concentratie. - Zaak nr. CONC - C/C - 01/0070. - DaimlerChrysler Belgium Luxembourg S.A./Deman Brussels S.A. Op vrijdag 21 december 2001 ontving de Raad voor de Mededing Volgens de aanmelding heeft de concentratie betrekking op de sector van de distributie van auto's e(...) type bericht prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2002014008 bron ministerie van verkeer en infrastructuur Vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. - Bericht Onderwerp : richtlijn 2001/26/EC van 7 mei 2001 tot wijziging van de richtlijn 95/50/EC betreffende uniforme procedures voor de controle op het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg. De wijzigingen van bijlage I van de richtlijn 95/50/EC worden van kracht in Belgisch recht door de (...)

publicatieblad van de europese gemeenschappen

type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001009965 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 285 29 oktober 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 2001/78/EG van de Commissie van 13 september 2001 tot wijziging van bijlage IV L 286 30 oktober 2001 Besluiten aangenomen krachtens titel V van het Verdrag betreffende(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001009987 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 290 7 november 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing Verordening nr. 2158/2001 van de Commissie van 6 november 2001 tot vaststelling van f(...) Verordening (EG) nr. 2159/2001 van de Commissie van 6 november 2001 tot vaststelling van de specifi(...) type publicatieblad van de europese gemeenschappen prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001010059 bron ministerie van justitie Publicatieblad van de Europese Gemeenschappen Inhoud L 311 28 november 2001 I. Besluiten waarvan de publicatie voorwaarde is voor de toepassing * Richtlijn 2001/82/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vast * Richtlijn 2001/83/EG van het Europees Parlement en de Raad van 6 november 2001 tot vaststelling v(...)

toetreding

type toetreding prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001015123 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Verdrag houdende oprichting van een Internationale Douaneraad, en Bijlage, opgemaakt te Brussel op 15 december 1950. - Toetreding door de Onafhankelijke Staat Samoa Op 1 oktober 2001 werd op het Ministerie van Buitenlandse Zaken, Buitenland(...) Overeenkomsting artikel XVIII, c, zijn het Verdrag, en zijn Bijlage voor de Onafhankelijke Staat Sa(...) type toetreding prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001015138 bron ministerie van buitenlandse zaken, buitenlandse handel en internationale samenwerking Protocol betreffende de Europese Conferentie der Ministers van Verkeer, ondertekend te Brussel op 17 oktober 1953 . - Toetreding door de Republiek Albanië Op 15 november 2001 is op het Miniterie van Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en (...) Overeenkomstig het bepaalde in artikel 15 van het Verdrag, wordt het voor de Republiek Albanië van (...)

erratum

type erratum prom. 30/12/2001 pub. 15/01/2002 numac 2002003003 bron ministerie van financien Koninklijk besluit waarbij de Staat wordt gemachtigd om onroerende goederen aan de naamloze vennootschap van publiek recht « Brussels International Airport Company » te verkopen. - Erratum

document

type document prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2002009028 bron rechterlijke macht Rechtbank van koophandel te Antwerpen De aanwijzing van Mevr. Van Weert, Y., rechter in de rechtbank van koophandel te Antwerpen, tot ondervoorzitter in deze rechtbank is hernieuwd voor een termijn van drie jaar met ingang van 15 februari 2002.

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2002009029 bron ministerie van justitie Rechterlijke Orde. - Vacante betrekkingen. - Erratum De bekendmaking van de openstaande plaats van rechter in handelszaken in de rechtbank van koophandel te Bergen, verschenen in het Belgisch Staatsblad van 14 december 2001, dient als nietig b In de bekendmaking, in het Belgisch Staatsblad nr. 356 van 18 december 2001, pagina 43703, van de (...) type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2002009030 bron ministerie van justitie Rechterlijk Orde. - Vacante betrekkingen - adjunct-griffier bij de rechtbank van koophandel te : - Antwerpen : 1, vanaf 1 februari 2002; - Leuven : 1; - opsteller bij de griffie van de rechtbank van koophandel te Dendermonde : 1; - bij het parket type vacante bettreking prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2002012041 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend raadsheer in sociale zaken als werkgever bij het arbeidshof van Brussel ter vervanging van de heer Michel Michiels, overleden De betrokken orga De voordrachten van de kandidaten moeten worden gericht aan het Ministerie van Tewerkstelling en Ar(...)

document

type document prom. -- pub. 15/01/2002 numac 2001013233 bron ministerie van tewerkstelling en arbeid Vernieuwing van het mandaat van de leden van sommige paritaire comités en paritaire subcomités De Minister van Werkgelegenheid, wiens kantoren gevestigd zijn te 1040 Brussel, Handelsstraat 76-80, brengt ter kennis van de representatieve werkneme Voor de raadpleging van de tabel, zie beeld (...)
^