Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 26 november 2001
gepubliceerd op 15 januari 2002

Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van « ACERTA Kinderbijslagfonds » te Antwerpen

bron
ministerie van sociale zaken, volksgezondheid en leefmilieu
numac
2001022929
pub.
15/01/2002
prom.
26/11/2001
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

26 NOVEMBER 2001. - Koninklijk besluit houdende goedkeuring van de wijziging van de statuten van « ACERTA Kinderbijslagfonds » te Antwerpen


ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders, inzonderheid op artikel 26, derde lid;

Gelet op de beslissing van de buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2001 van « ACERTA Kinderbijslagfonds »;

Op de voordracht van Onze Minister van Sociale Zaken, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.De als bijlage opgenomen wijziging van de statuten van « ACERTA Kinderbijslagfonds », aangebracht bij beslissing van haar buitengewone algemene vergadering van 6 juni 2001, wordt goedgekeurd.

Art. 2.Onze Minister van Sociale Zaken is belast met de uitvoering van dit besluit Gegeven te Brussel, 26 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken, F. VANDENBROUCKE

Bijlage ACERTA Kinderbijslagfonds Vereniging zonder winstoogmerk Statuten De statuten van het betrokken kinderbijslagfonds worden als volgt gewijzigd : - artikel 1 wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 1.Benaming De vereniging zonder winstoogmerk heeft als naam « ACERTA Kinderbijslagfonds ». De naam van de vereniging luidt in het Frans « ACERTA Caisse d'Allocations Familiales » en in het Duits « ACERTA Kinderzulagenkasse ». » - in artikel 2 wordt het eerste lid vervangen door het volgende lid : « De maatschappelijke zetel van de vereniging is gevestigd te Antwerpen (Wilrijk), Sneeuwbeslaan 20. De algemene vergadering is bevoegd om het adres van de maatschappelijke zetel te wijzigen binnen de grenzen van het Nederlandse taalgebied van België. » - in artikel 5 worden het eerste en het tweede lid vervangen door de volgende leden : « Het aantal leden mag niet minder zijn dan de minima bepaald bij of krachtens de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders.

De leden worden ingedeeld in werkende en gewone leden. De raad van beheer beslist tot aanvaarding van nieuwe leden, alsook tot welke van deze categorieën een lid behoort. Het aantal werkende leden is begrensd tot maximaal tien. » - artikel 6 wordt vervangen door de volgende bepaling : « Artikel 6 Toelating.

Tot de vereniging kan als gewoon lid toetreden, bij wege van aanvaarding door de raad van beheer, elke werkgever, natuurlijke of rechtspersoon, die onder de toepassing valt van de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. De aansluiting mag niet geweigerd worden aan een werkgever die er zich toe verbindt alle bepalingen van de statuten en reglementen na te leven, op voorwaarde dat hij bij geen ander kinderbijslagfonds uitgesloten werd wegens tekortkoming aan zijn verplichtingen. » - artikel 7 wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 7.Ontslag en uitsluiting.

Elk lid kan bij eenvoudig schriftelijk verzoek gericht aan de raad van beheer zijn ontslag indienen, mits inachtname van een vooropzeg van ten minste dertig dagen. Dit ontslag heeft uitwerking op het einde van het kwartaal in de loop waarvan de termijn van vooropzeg eindigt. Een lid kan evenwel geen ontslag nemen binnen een termijn van vier jaar na aansluiting.

Elk lid kan door de algemene vergadering, beslissend met een meerderheid van twee derden van de uitgebrachte stemmen, uit de vereniging worden gesloten. Het geviseerde lid dient door de algemene vergadering te worden gehoord. De beslissing zal met een aangetekend schrijven aan het uitgesloten lid worden meegedeeld. De uitsluiting gaat in op het einde van het kwartaal in de loop waarvan de betekening werd ontvangen.

Het lidmaatschap van een werkend lid eindigt van rechtswege bij overlijden, bij verlies van de hoedanigheid op grond waarvan zij werden voorgedragen overeenkomstig artikel 5 van deze statuten, alsook op de dag van de jaarvergadering die voorafgaat aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar. » - artikel 8 wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 8.Rechten en plichten Naast (i) de bedragen die haar toekomen bij toepassing van de wetgeving op de sociale zekerheid, en (ii) de toelagen, giften of alle andere bedragen die zij zou kunnen genieten, hetzij krachtens deze wetgeving, hetzij uit hoofde van om het even welke andere titel, bestaan de inkomsten van de vereniging uit (iii) de bijdragen die de vereniging, eventueel, bij beslissing van de raad van beheer van haar leden zou kunnen vragen om de administratiekosten te dekken.

Dergelijke aanvullende bijdrage voor een bepaald boekjaar, mag echter in geen geval één (1) euro per rechthebbende ingeschreven op 31 december van het laatst afgesloten boekjaar overtreffen. » - artikel 10 wordt vervangen door de volgende bepaling : «

Artikel 10.Bevoegdheid De algemene vergadering beschikt over de volgende bevoegdheden : (i) het wijzigen van de statuten; (ii) het benoemen en ontslaan van beheerders en vereffenaars (met inbegrip van de vastlegging van hun bezoldiging); (iii) het goedkeuren van de begrotingen en de rekeningen; (iv) het uitsluiten van de leden; (v) het benoemen en ontslaan van de commissaris-revisor (met inbegrip van de vastlegging van zijn bezoldiging); (vi) de vrijwillige ontbinding en vereffening van de vereniging; (vii) de bestemming van het vermogen". - in artikel 11 worden het eerste, derde en vierde lid vervangen door de volgende leden : « Elk jaar, vóór 1 juli, zal de gewone algemene vergadering, ook jaarvergadering genoemd, gehouden worden op de zetel van de vereniging of op een andere plaats, zoals aangeduid in de bijeenroeping, die ook de dagorde en dag en uur aangeeft. Elk voorstel, dat ondertekend is door één twintigste van de leden moet op de agenda worden gebracht.

Buitengewone algemene vergaderingen worden gehouden telkens de omstandigheden dit vereisen en in elk geval wanneer één twintigste van de leden daarom verzoeken. In dit laatste geval dient de raad van beheer binnen de maand gevolg te geven aan het verzoek.

De bijeenroeping van de algemene vergadering gebeurt door de raad van beheer, ten minste acht kalenderdagen voor de datum van de algemene vergadering, bij gewoon schrijven of op de wijze voorzien in de gecoördineerde wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders. » - in artikel 12 worden het vijfde, zevende en tiende lid vervangen door de volgende leden : « De algemene vergadering kan maar geldig beraadslagen en besluiten indien ten minste de helft van de werkende leden van elke klasse aanwezig of vertegenwoordigd is. Indien dit quorum niet is bereikt, kan een nieuwe algemene vergadering worden bijeengeroepen met dezelfde agenda, die geldig zal beraadslagen en besluiten, ongeacht het aantal aanwezige en vertegenwoordigde leden.

Voor wijziging van de statuten en van het huishoudelijk reglement is een bijzondere meerderheid van drie vierden van de aanwezige en vertegenwoordigde leden, en een gewone meerderheid bij de A-leden en bij de B-leden, afzonderlijk bekeken, vereist.

Voor echt verklaarde afschriften en uittreksels worden geldig ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter, gezamenlijk optredend, of bij ontstentenis, door twee beheerders, één van klasse A en één van klasse B, gezamenlijk optredend. » - in artikel 13 wordt het negende lid vervangen door het volgende lid : « Afwijkend van bovenstaande bepaling eindigt het mandaat van een beheerder op de jaarvergadering die voorafgaat aan het bereiken van de leeftijd van 65 jaar, alsook bij verlies van de hoedanigheid op grond waarvan zij zijn voorgedragen overeenkomstig dit artikel van de statuten. » - in artikel 15 wordt het zeventiende lid vervangen door het volgende lid : « Voor echt verklaarde afschriften en uittreksels van de notulen worden geldig ondertekend door de voorzitter en de ondervoorzitter, gezamenlijk optredend, of bij ontstentenis, door twee beheerders, één van klasse A en één van klasse B, gezamenlijk optredend. » - in artikel 18 wordt het tweede lid vervangen door het volgende lid : « Onverminderd bijkomende bevoegdheden die door de raad van beheer worden toegewezen, is het bureau bevoegd voor : i) de voorbereiding van de raden van beheer; ii) het nemen van dringende beslissingen en rapportering ervan aan de raad van beheer, ter bekrachtiging; iii) de voordracht van de afgevaardigde beheerder en directie; iv) het voorstel van de verdeling van de bezoldiging van de beheerders, vastgesteld door de algemene vergadering, en het voorstel van de bezoldiging van de directie. » - artikel 19 wordt vervangen door de volgende bepaling : « Artikel 19 Vertegenwoordiging.

Onverminderd de vertegenwoordigingsmacht toebedeeld aan bijzondere volmachtdragers en, bij gebreke van een specifieke vermelding in de notulen van de raad van beheer, wordt de vereniging in alle handelingen in en buiten rechte rechtsgeldig vertegenwoordigd door de voorzitter en de ondervoorzitter, gezamenlijk optredend, of, bij ontstentenis, door twee beheerders, één van klasse A en één van klasse B, die gezamenlijk optreden.

De persoon of personen die overeenkomstig deze bepaling de vereniging kunnen vertegenwoordigen, kunnen gevolmachtigden van de vereniging aanstellen. Alleen bijzondere en beperkte volmachten voor bepaalde of voor een reeks van bepaalde rechtshandelingen zijn geoorloofd. » Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 26 november 2001.

ALBERT Van Koningswege : De Minister van Sociale Zaken F. VANDENBROUCKE

^