Etaamb.openjustice.be
Overeenkomst van 12 juli 2021
gepubliceerd op 02 augustus 2021

Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

bron
rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering
numac
2021031992
pub.
02/08/2021
prom.
12/07/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

RIJKSINSTITUUT VOOR ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING


12 JULI 2021. - Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994


Het Comité van de verzekering voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor Ziekte- en Invaliditeits- verzekering;

Gelet op de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, artikels 22, 11°, en 53, § 1, laatstelijk gewijzigd door de wet van 30 oktober 2018Relevante gevonden documenten type wet prom. 30/10/2018 pub. 28/12/2018 numac 2018015469 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Wet tot wijziging van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de mens of het wetenschappelijk onderzoek type wet prom. 30/10/2018 pub. 16/11/2018 numac 2018014699 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende diverse bepalingen inzake gezondheid sluiten;

Gelet op de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994;

Na erover te hebben beraadslaagd in zijn vergadering van 12 juli 2021, Besluit :

Artikel 1.Artikel 32/2 van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wordt aangevuld met een lid, luidende: "In geval de rechthebbende geen identiteitsdocument bezit zoals bedoeld in het vorig lid, kan zijn identiteit worden geverifieerd doordat hij zijn identiteit bevestigt via de applicatie Itsme."

Art. 2.In artikel 32/6 van dezelfde verordening worden de volgende wijzigingen aangebracht: 1° de woorden "en elke verificatie van de identiteit via de applicatie Itsme" worden ingevoegd tussen de woorden "Elke elektronische lezing van een identiteitsdocument of vignet" en de woorden "geeft aanleiding tot de registratie van de volgende gegevens:"; 2° de woorden "of de applicatie Itsme" worden ingevoegd tussen de woorden "-de aard van het identiteitsdocument (of van het vignet" en de woorden ") en, in voorkomend geval, het serienummer van de drager ;" ; 3° de woorden "of applicatie Itsme" worden ingevoegd tussen de woorden "of lezing van QR code" en de woorden ");".

Art. 3.In artikel 32/12 van dezelfde verordening worden de woorden ", het inlezen van de streepjescode of Qr code" ingevoegd tussen de woorden "manuele invoering" en de woorden "zoals bedoeld in artikel 32/4,".

Art. 4.In hoofdstuk XV/2 van dezelfde verordening wordt artikel 32/13 hernummerd tot artikel 32bis.

Art. 5.Artikel 32/16 van dezelfde verordening wordt aangevuld met een lid, luidende: "Voor de toepassing van deze onderafdeling wordt de inschrijving via een applicatie van het ziekenhuis gelijkgesteld met de elektronische lezing van een identiteitsdocument als deze applicatie slechts kan worden gebruikt in de nabijheid van het ziekenhuis en het identiteitsdocument van de patiënt werd ingelezen bij zijn eerste bezoek aan het ziekenhuis. Het ziekenhuis beschrijft de werking van de applicatie met inbegrip van de voormelde voorwaarden voor gelijkstelling in een protocol dat wordt bezorgd aan het RIZIV. De inschrijving via een applicatie van het ziekenhuis geeft aanleiding tot registratie van de volgende gegevens: het gebruik van de applicatie en de datum en het uur van de inschrijving via de applicatie." Brussel, 12 juli 2021.

De leidend ambtenaar, B. VAN DAMME

^