Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2021
gepubliceerd op 08 december 2021

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2021

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021042832
pub.
08/12/2021
prom.
21/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031992 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2021 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031992 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2021.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid Collectieve arbeids overeenkomst van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031992 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten Sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2021 (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 2021 onder het nummer 167051/CO/209)

Artikel 1.Toepassingsgebied Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en hun werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden die behoren tot het Paritair Comité voor de bedienden van de metaalfabrikatennijverheid.

Onder "bedienden" wordt verstaan : de gebaremiseerde en baremiseerbare bedienden.

Art. 2.Sectorale minimmlonen Op 1 juli 2021 worden de sectorale minimumlonen geïndexeerd met 0,79 pct.

De in deze zin aangepaste sectorale minimumlonen zijn als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst gevoegd.

Art. 3.Duur Deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt gesloten voor bepaalde duur vanaf 1 juli 2021 tot 30 juni 2022.

Zij wordt alleszins opgeheven op de datum van inwerkingtreding van een nog te sluiten collectieve arbeidsovereenkomst die een nieuw sectoraal minimumbarema invoert op basis van de classificatie beschreven in de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 maart 2014 met betrekking tot een sectorale functieclassificatie met het oog op de toepassing van het sectorale minimumbarema (met registratienummer 122085/CO/209).

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 november 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeids overeenkomst van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031992 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 10/09/2021 numac 2021032611 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 juni 2014 tot vastlegging van de formulieren met betrekking tot de aanvraagprocedures inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van implantaten en invasieve medische hulpmiddelen, opgenomen in de lijst van verstrekkingen van vergoedbare implantaten en invasieve medische hulpmiddelen sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2021 Sectorale minimumlonen op 1 juli 2021

Administratieve bedienden - Employés administratifs

Trap 1 Echelon 1

Trap 2 Echelon 2

Trap 3 Echelon 3

Trap 4 Echelon 4

1 820,78 EUR

1 990,14 EUR

2 193,53 EUR

2 346,53 EUR


Technische bedienden - Employés techniques

Trap 1 Echelon 1

Trap 2 Echelon 2

Trap 3 Echelon 3

Trap 4 Echelon 4

Trap 5 Echelon 5

Trap 6 Echelon 6

Trap 7 Echelon 7

1 820,78 EUR

1 922,26 EUR

1 990,14 EUR

2 041,19 EUR

2 193,53 EUR

2 210,96 EUR

2 346,53 EUR


Tekenaars - Dessinateurs

Trap 1 Echelon 1

Trap 2 Echelon 2

Trap 3 Echelon 3

Trap 4 Echelon 4

Trap 5 Echelon 5

1 922,26 EUR

2 041,19 EUR

2 346,53 EUR

2 482,25 EUR

2 787,71 EUR


Meestergasten - Contremaîtres

Trap 1 Echelon 1

Trap 2 Echelon 2

Trap 3 Echelon 3

2 109,03 EUR

2 482,25 EUR

2 686,07 EUR


Traceerders voor ketelwerk - Traceurs en chaudronnerie

Trap 1 Echelon 1

Trap 2 Echelon 2

2 346,53 EUR

2 465,42 EUR


Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 november 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^