Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de afkondigingen van 21 november 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/11/2021 pub. 26/11/2021 numac 2021033908 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 15 juli 2016 tot uitvoering van de Verordening nr. 98/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 15 januari 2013 over het op de markt brengen en het gebruik van precursoren voor explosieven en houdende bepalingen betreffende de leningen toegekend aan reisorganisatoren voor de terugbetalingen van de tegoedbonnen uitgegeven conform het ministerieel besluit van 19 maart 2020 betreffende de terugbetaling van opgezegde pakketreizen type wet prom. 21/11/2021 pub. 30/11/2021 numac 2021033903 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van de overeenkomst betreffende de overdracht en mutualisatie van de bijdragen aan het Gemeenschappelijk Afwikkelingsfonds, gedaan te Brussel op 27 januari en 8 februari 2021 type wet prom. 21/11/2021 pub. 30/11/2021 numac 2021033909 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende instemming met de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme, gedaan te Brussel op 27 januari en 8 februari 2021

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 29/11/2021 numac 2021033997 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2021 houdende tweede verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 01/12/2021 numac 2021033994 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende negende verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende de versterking van de genomen maatregelen alsook de nieuwe initiatieven inzake de strijd tegen het COVID-19 type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 01/12/2021 numac 2021033995 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Koninklijk besluit houdende vijfde verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 06-90-1 van de wet van 22 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 en bestemd tot het dekken van de uitgaven betreffende het nieuw beleid type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 01/12/2021 numac 2021034092 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit betreffende de bijdrage van België, onder de vorm van concessionele Ieningen, aan de negentiende wedersamenstelling van de middelen van de Internationale Ontwikkelingsassociatie type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 03/12/2021 numac 2021205415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 november 2013 in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034025 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 augustus 2021 tot vaststelling van de betrouwbaarheidsnorm en tot goedkeuring van de waarde van de verloren belasting en de kosten voor de nieuwe toegang type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 07/12/2021 numac 2021034069 bron federaal instituut duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende overdracht erkenning van vzw « TransitieNetwerk Middenveld » naar de vzw « Reset.Vlaanderen » als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021042832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2021 type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 09/12/2021 numac 2021204947 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 09/12/2021 numac 2021205189 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034074 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende vernieuwing en benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 10/12/2021 numac 2021034101 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 februari 2018 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten van farmaceutische specialiteiten en tot opheffing van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 tot uitvoering van het artikel 37, § 16bis, eerste lid, 3°, en vierde lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994, wat de analgetica betreft type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 14/12/2021 numac 2021205837 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 2020 tot benoeming van de leden van het algemeen beheersorgaan en van de bijzondere beheerscomités van het Intern compensatiefonds voor de diamantsector type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204755 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204758 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de werkgeverstegemoetkoming in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204833 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2012 tot invoering van het sociaal sectoraal pensioenstelsel (1) type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de continue dienstverlening type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204839 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de non-ferro metalen, betreffende het tijdskrediet en landingsbanen type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 24/03/2022 numac 2021204899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, inzake de regeling van de jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 24/04/2023 numac 2023041460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor ****, aangaande de elektronische communicatie van ****. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204995 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van de verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor sommige oudere werknemers die vóór 1 juli 2023 worden ontslagen in het raam van het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag "lange loopbaan" (1) type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 04/01/2022 numac 2021204996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de gesubsidieerde inrichtingen van het vrij onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag voor sommige oudere werknemers met een lange loopbaan die worden ontslagen (1) type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 10/01/2022 numac 2021205001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 september 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen gesubsidieerd door de Franse Gemeenschapscommissie, betreffende het werkloosheidsstelsel met toeslag van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de beschutte werkplaatsen erkend door de Franse Gemeenschapscommissie" voor sommige oudere mindervalide werknemers of werknemers met ernstige lichamelijke problemen type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 17/01/2022 numac 2021034264 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 50.000.000 EUR aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte n° 14 bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde initiatieven bestemd om de internationale rol en de functie van hoofdstad van Brussel te bevorderen type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 03/05/2022 numac 2021204999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een IFIC-opstap in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025
^