Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 8 december 2021

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 28/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022538 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Wet houdende de vierde aanpassing van de Algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2021 type wet prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021034056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Fusie van ziekenfondsen In toepassing van de artikelen 11 en 44 van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen heeft de Raad van de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van zieke De fusie werd beslist door de algemene vergadering van het ziekenfonds Mutualité libérale de Liège'(...) type wet prom. 14/08/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 18 juli 1991 tot regeling van het toezicht op politie- en inlichtingendiensten en op het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse, alsook tot verruiming van de voorwaarden tot benoeming van de respectieve griffiers van het Vast Comité I en van het Vast Comité P

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 08/09/2019 pub. 08/12/2021 numac 2021022473 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van Boek 1 betreffende de elektrische installaties op laagspanning en op zeer lage spanning, Boek 2 betreffende de elektrische installaties op hoogspanning en Boek 3 betreffende de installaties voor transmissie en distributie van elektrische energie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022485 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 23/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022556 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 27 juni 2021 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht "belgische investeringsmaatschappij voor ontwikkelingslanden" type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022596 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 21 november 2021, is via intra federale mobiliteit benoemd in de klasse A3 met de titel adviseur bij de gemeenschappelijke steundienst bij het College van Hoven en rechtbanken, de heer Maes K., advise Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging. Het verzoekschrift tot nietigverk(...) type koninklijk besluit prom. 17/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021033513 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 8 juli 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende de syndicale premie type koninklijk besluit prom. 15/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021033871 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit inzake essentiële middelen aan boord van schepen type koninklijk besluit prom. 09/02/2020 pub. 08/12/2021 numac 2021034042 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 29, § 4, van het Wetboek van Strafvordering. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 17/08/2019 pub. 08/12/2021 numac 2021034044 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van de bepalingen van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden inzake de toegang tot de gevangenis. - Duitse vertaling van uittreksels type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021034050 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 15 november 2021, wordt mevrouw Lieve DE RYCKE, bevorderd door overgang naar het hogere niveau in de klasse A1, met de titel van attaché, via federale mobiliteit, bij de Federale Overheidsdiens Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021034073 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij koninklijk besluit van 7 november 2021, is benoemd in de hoedanigheid van stagiair in de klasse A1 met de titel van attaché bij de Gemeenschappelijke Steundienst bij het College van de hoven en rechtbanken, de heer Haenebal Dit besluit treedt in werking op de datum van de eedaflegging; Bij koninklijk besluit van 7 (...) type koninklijk besluit prom. 28/04/2020 pub. 08/12/2021 numac 2021034084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 2016 betreffende de bestrijding van infectieuze boviene rhinotracheïtis. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/04/2019 pub. 08/12/2021 numac 2021034106 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende het op de markt aanbieden en het gebruiken van biociden. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021042832 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden der metaalfabrikatennijverheid, betreffende de sectorale minimumlonen vanaf 1 juli 2021 type koninklijk besluit prom. 19/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034193 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 28 oktober 2021 houdende de nodige maatregelen van bestuurlijke politie teneinde de gevolgen voor de volksgezondheid van de afgekondigde epidemische noodsituatie betreffende de coronavirus COVID-19-pandemie te voorkomen of te beperken. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021205647 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanvulling van de lijst in de bijlage van de wet van 6 januari 2014 met betrekking tot de Zesde Staatshervorming inzake de aangelegenheden bedoeld in artikel 78 van de Grondwet met de conventionele disponibiliteit toegekend krachtens de collectieve arbeidsovereenkomsten van 17 december 2020 en 20 april 2021 tussen Brussels Airport Company en de vakorganisaties

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/10/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022465 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 24 oktober 2017 houdende benoeming van de leden van de adviescommissie voor jeugdhuizen en -centra type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022630 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022631 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee vennootschappen als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022629 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van tien vennootschappen als landbouwonderneming en tot schrapping van deze tien vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als landbouwonderneming bedoeld in bijlage 2 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 10/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021033897 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 14 januari 2020 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. 10/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021033898 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 14 januari 2020 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. 10/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021033901 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de kandidaten zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de kandidaten gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de kandidaten gebruikt hebben om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021033902 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vervanging van de bijlage 2 bij het ministerieel besluit van 8 februari 2019 tot vaststelling van het model van de schriftelijke verklaring waarbij de politieke partijen zich, in geval van verkiezingen voor de Kamer van Volksvertegenwoordigers, het Europees Parlement en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen, ertoe verbinden hun verkiezingsuitgaven aan te geven, de herkomst van de geldmiddelen die zij gebruiken om die uitgaven te dekken, aan te geven, en de identiteit van de natuurlijke personen die hen giften gedaan hebben van minstens 125 euro, alsook de identiteit van de ondernemingen, de feitelijke verenigingen en de rechtspersonen die gesponsord hebben voor minstens 125 euro, te registreren, en tot vaststelling van de modellen van de verklaring waarin de door de partij gedane uitgaven voor verkiezingspropaganda vastgelegd worden, en van de verklaring inzake de herkomst van de geldmiddelen die de partij gebruikt heeft om die uitgaven te dekken type ministerieel besluit prom. 22/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034065 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning door de Franse Gemeenschap van het Laboratorium van de Universiteit Gent voor de analyse van dopingcontrolemonsters type ministerieel besluit prom. 29/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034160 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot vaststelling van de aan de beheerder van het platform verschuldigde retributie in het kader van de openbare gerechtelijke elektronische verkoop van roerende goederen type ministerieel besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021034137 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Orde Bij ministerieel besluit van 22 november 2021, is mevr. Peters Y., referendaris op arbeidsovereenkomst in het rechtsgebied van het hof van beroep te Brussel, aangewezen om haar ambt te vervullen bij griffie van de rechtbank van Bij ministeriele besluiten van 22 november 2021, zijn aangewezen om hun ambt te vervullen bij p(...)

decreet

type decreet prom. 18/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022501 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 14 juli 2021 over de plaatsingscapaciteit van de Franse Gemeenschap om te zorgen voor de uitvoering van en de controle op het elektronisch toezicht, en over het tijdschema voor rechtzoekenden die zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf van drie jaar of minder type decreet prom. 18/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022502 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 40 van 10 december 2020 betreffende de uitzonderlijke subsidiëring van de inrichtende machten van het gewoon en gespecialiseerd secundair onderwijs met als doel de aankoop van de computerapparatuur in het kader van de COVID-19-crisis type decreet prom. 18/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022504 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van studietoelagen type decreet prom. 18/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022505 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Internationale Federatie van Rode Kruis- en Rode Halvemaanverenigingen, gedaan te Brussel op 29 juni 2012 en in Genève op 9 juli 2012 type decreet prom. 18/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022506 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme, ondertekend te Brussel op 2 februari 2012 en met de Overeenkomst tot wijziging van het Verdrag tot instelling van het Europees Stabiliteitsmechanisme, ondertekend te Brussel op 27 januari en 8 februari 2021 type decreet prom. 18/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021022503 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 42 van 14 januari 2021 tot vaststelling van de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van een financiële vergoeding om de aankoop of huur van computerapparatuur door ouders of personen die het ouderlijk gezag uitoefenen te vergemakkelijken ten behoeve van hun kind en om de opvolging van leren te vergemakkelijken

beschikking

type beschikking prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021034087 bron brussels hoofdstedelijk gewest Comité van klimaatdeskundigen Aanwijzing van deskundigen. - Oproep tot kandidaturen 1. Juridisch kader Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft een `Klimaatordonnantie' aangenomen Bij de Klimaatordonnantie wordt bij de Raad voor het Leefmilieu voor het Brussels Hoofdstedelijk Ge(...)

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022208 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Betrekking van Assistent B1 - Anti-doping binnen de Directie Gezondheid en Bijstand aan personen bij de Diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. - Oproep tot kandidaatstelling. - Externe mutatie. - Franstal Overeenkomstig het besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie(...) type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034072 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Besluit van Leden van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie betreffende het vastleggen van het maximale aantal RVT-bedden die het voorwerp kunnen uitmaken van een nieuwe specifieke vergunning tot ingebruikneming en exploitatie

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034120 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap ter uitvoering van het decreet van 14 juli 2021 over de plaatsingscapaciteit van de Franse Gemeenschap om te zorgen voor de uitvoering van en de controle op het elektronisch toezicht, en over het tijdschema voor rechtzoekenden die zijn veroordeeld tot een vrijheidsbenemende straf van drie jaar of minder type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034121 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap betreffende de benoeming van Professor Georges Casimir tot vast secretaris van de Académie royale de Médecine de Belgique type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 25/11/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021034122 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 4 september 2002 tot vaststelling van de uitvoeringswijzen van het samenwerkingsakkoord betreffende de coördinatie en het beheer van de door de Europese Commissie verleende steun inzake human resources en betreffende de oprichting van het Agentschap Europees Sociaal Fonds, gesloten te Brussel op 2 september 1998 tussen de Waalse Regering, de Franse Gemeenschapsregering en het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, goedgekeurd bij decreet van de Raad van de Franse Gemeenschap van 5 mei 1999 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021043186 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 7 mei 2020 houdende diverse bepalingen inzake ambtenarenzaken in het kader van de COVID-19-pandemie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/10/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021043184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van een regeringscommissaris-afgevaardigde voor de hogescholen en de hogere kunstscholen

besluiten betreffende de leden van de paritaire comites

type besluiten betreffende de leden van de paritaire comites prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205668 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Algemene Directie Collectieve Arbeidsbetrekkingen Besluiten betreffende de leden van de paritaire comités Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies Luik en Namen Bi worden de heren Maxime SCHAERLAEKEN, te Esneux, Luigi TONTODIMAMMA GIAN, te Remicourt, en Jean-Chri(...)

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/03/2014 pub. 08/12/2021 numac 2021033919 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief OOP 41 betreffende de operationalisering van het referentiekader CP 4 over het genegotieerd beheer van de publieke ruimte n.a.v. gebeurtenissen die de openbare orde aanbelangen. - Duitse vertaling

bericht

type bericht prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022536 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS heeft de nietigverklaring en d(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022540 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS heeft de nietigverklaring en d(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022541 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS heeft de nietigverklaring en d(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022542 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS heeft de nietigverklaring en d(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022543 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 De vzw KONINKLIJK BELGISCH VERBOND VOOR DE BESCHERMING VAN DE VOGELS heeft de nietigverklaring en d(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022574 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State en bij artikel 7 van het koninklijk besluit van 5 december 19 Marc VAN GESTEL, handelend in zijn hoedanigheid van bewindvoerder van Ann VAN GESTEL, die woonplaat(...) type bericht prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205671 bron waalse overheidsdienst Bericht betreffende de inwerkingtreding van MIG6 Gelet op de artikelen 34, § 1, 3°, c) van het decreet van 12 april 2001 betreffende de organisatie van de gewestelijke elektriciteitsmarkt en op artikel 32, eerste lid, 2°, van het decreet v Gelet op de artikelen 31, § 5, van het besluit van de Waalse Regering van 30 maart 2006 betref(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021033913 bron federale overheidsdienst justitie Rechterlijke Macht. - Tuchtrechtbanken Mevr. Castin M., plaatsvervangend magistraat van de rechtbank van eerste aanleg Henegouwen, werd op 7 september 2021 in het rechtsgebied van het hof van beroep Henegouwen, aangewezen voor een termijn van vi Lijst van de rechters in de tuchtrechtbank en van de raadsheren in de tuchtrechtbank in hoger beroe(...) type lijst prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205670 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Preventieadviseurs niveau II (niveau C) voor het Koninklijk Museum voor de Midden-Afrika. - Selectienummer: ANG21381 Solliciteren kan tot en met 22/12/2021 via www.selor.be De gedetailleerd(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...) type lijst prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205710 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Nederlandstalige Verpleegkundige auditeurs (niveau B) voor RIZIV. - Selectienummer: ANG21361 Solliciteren kan tot 22/12/2021 via www.selor.be De gedetailleerde functiebeschrijving (jobinhoud, deelnemingsvoo(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Een lijst van maxima(...)

wetboek van vennootschappen

type wetboek van vennootschappen prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021043285 bron nationale bank van belgie Kosten voor de openbaarmaking van de documenten bedoeld in artikel 3:66 van het koninklijk besluit van 29 april 2019 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen In toepassing van artikel 3:70, § 2, vijfde lid van het a) kosten bedoeld in artikel 3:70, § 2, eerste lid van voormeld koninklijk besluit: - 317,1(...)

document

type document prom. 30/09/2021 pub. 08/12/2021 numac 2021205093 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot invoering van een premieregeling om de energie-efficiëntie van woongebouwen te verhogen

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021022497 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 29 oktober 2021, wordt de heer Roel DEGREEF benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie in een betrekking van het Nederland Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021034094 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 23 november 2021 wordt de heer Pieter VASTMANS tot rijksambtenaar benoemd in de klasse A1, bij de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer in een betrekking van het Nederlands taalkader, me Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Erkenningsraad voor bandagisten, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 oktober 2021, dat in werking tre Bij hetzelfde besluit, wordt Mevr. ROSART Ludivine benoemd in de hoedanigheid van plaatsvervangend (...)

document

type document prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021034045 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie 2021-2027: Vrijwillige Terugkeer 2022-2023 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot een doeltreffend beheer van Het AMIF zal bijdragen aan volgende specifieke doelstellingen: a) versterken en ontwikkelen van (...) type document prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021034051 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie 2021-2027: integratie 2022-2024 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestr Het AMIF zal bijdragen aan volgende specifieke doelstellingen: a) versterken en ontwikkelen van (...) type document prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021034052 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Projectoproep in het kader van het Fonds voor asiel, migratie en integratie 2021-2027: integratie 2022-2023 1. INTRODUCTIE Het AMIF is een fonds dat de Europese Unie heeft ingesteld om bij te dragen tot een doeltreffend beheer van migratiestr Het AMIF zal bijdragen aan volgende specifieke doelstellingen: a) versterken en ontwikkelen van (...) type document prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205717 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Financieel deskundigen Boekhouding (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: ANG21270 Deze selectie werd afgesloten op 16/11/2021. Er zijn 5 laureaten. D(...) type document prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205761 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Administratief en budgettair medewerker (niveau B) voor de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Selectienummer: AFB21049 Solliciteren kan tot 22/12/2021 via www.selor.be De gedetailleerde fun(...) Geef het selectienummer in via de zoekmotor om de selectie terug te vinden. Na de selectie wordt(...) type document prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205729 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummers : BFG21188 - BFG21189 - BFG21188 - Experts Renseignement et Sécurité (m/v/x). - BFG21189 - Gestionnai(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...) type document prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205749 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Laboratoriumtechnici Vilvoorde (niveau B) voor de FOD Financiën. - Selectienummer: ANG21307 Deze selectie werd afgesloten op 30/11/2021. Er zijn 7 laureaten. De lijst i(...) type document prom. -- pub. 08/12/2021 numac 2021205728 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Nederlandstalige selecties voor bevordering naar niveau B voor de Veiligheid van de Staat. - Selectienummers : BNG21341 - BNG21342 - BNG21341 - Deskundigen Inlichtingen en Veiligheid (m/v/x). - BNG21342 - D(...) De medewerkers die voldoen aan de deelnemingsvoorwaarden om te solliciteren worden door hun persone(...)
^