Etaamb.openjustice.be
Koninklijk Besluit van 21 november 2021
gepubliceerd op 03 mei 2022

Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een IFIC-opstap in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025

bron
federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg
numac
2021204999
pub.
03/05/2022
prom.
21/11/2021
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
Document Qrcode

21 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids overeenkomst van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031992 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een IFIC-opstap in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 (1)


FILIP, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten;

Op de voordracht van de Minister van Werk, Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1.Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeids overeenkomst van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031992 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een IFIC-opstap in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025.

Art. 2.De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 21 november 2021.

FILIP Van Koningswege : De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE _______ Nota (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad : : Wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969. Bijlage Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten Collectieve arbeids overeenkomst van 12 juli 2021Relevante gevonden documenten type overeenkomst prom. 12/07/2021 pub. 02/08/2021 numac 2021031992 bron rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering Verordening tot wijziging van de verordening van 28 juli 2003 tot uitvoering van artikel 22, 11°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 sluiten Toekenning van een IFIC-opstap in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 (Overeenkomst geregistreerd op 16 september 2021 onder het nummer 167057/CO/330) HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1.Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de hierna vermelde inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : - de categorale ziekenhuizen (dit is elk ziekenhuis dat uitsluitend beschikt over een G-dienst (revalidatie van geriatrische patiënten) en/of een Sp-dienst (gespecialiseerde dienst voor behandeling en revalidatie) als vermeld in artikel 5, § 1, I, eerste lid, 3° en 4° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming der instellingen); - de rusthuizen voor bejaarden, de rust- en verzorgingstehuizen, de dagverzorgingscentra, de assistentiewoningen, de centra voor kortverblijf voor bejaarden; - de psychiatrische verzorgingstehuizen; - de initiatieven van beschut wonen; - de revalidatiecentra, met uitsluiting van de instellingen waarmee het Verzekeringscomité van het RIZIV op voorstel van het College van geneesheren-directeurs, in uitvoering van artikel 22, 6° van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen gecoördineerd op 14 juli 1994, een overeenkomst heeft gesloten en die niet vallen onder de toepassing van artikel 5, § 1, I, 5° van de bijzondere wet van 8 augustus 1980Relevante gevonden documenten type wet prom. 08/08/1980 pub. 11/12/2007 numac 2007000980 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bijzondere wet tot hervorming der instellingen. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten tot hervorming van de instellingen; - de multidisciplinaire begeleidingsequipes en netwerken palliatieve zorgen. HOOFDSTUK II. - Doel

Art. 2.Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot doel de toekenning te regelen van de IFIC-opstap zoals bepaald in het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2020, luik III, deel III, 1.1. PC 330 geregionaliseerd. De IFIC-opstap wordt hernoemd als VIA 6 opstap. HOOFDSTUK III. - VIA 6 opstap

Art. 3.§ 1. Het bedrag van deze VIA 6 opstap wordt vastgelegd op 900,00 EUR bruto voor een voltijdse tewerkstelling in de periode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021.

Per maand in de betrokken referentieperiode vertegenwoordigt dit een maximaal bedrag van 300,00 EUR. § 2. Het bedrag van de VIA 6 opstap wordt voor elke werknemer bepaald pro rata de tewerkstellingstijd tijdens de referteperiode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. Periodes waarvoor geen gewaarborgd loon wordt betaald, worden niet in aanmerking genomen.

De berekening gebeurt op maandbasis. Het totale bedrag van de VIA 6 opstap wordt vermeld op de loonfiche van de maand van uitbetaling met een uiteenzetting van de samenstellende onderdelen. § 3. Het bedrag van de VIA 6 opstap is niet verschuldigd aan de werknemers die in dienst treden vanaf 1 juli 2021 of uit dienst zijn vanaf 1 juni 2021. HOOFDSTUK IV. - Toekenningsvoorwaarden

Art. 4.§ 1. Voor de werknemers die, in uitvoering van artikel 7, § 2 of artikel 11, § 6 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds : IFIC, recht hebben op een looncorrectie voor de periode tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021, wordt de éénmalige toeslag berekend door het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap, zoals bepaald in artikel 3, § 1, 2de lid van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, en de looncorrectie voor de maanden gelegen in de referentieperiode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 op te tellen.

Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal als uitkomst heeft dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand. § 2. Voor de werknemers die, in uitvoering van hoofdstuk VI van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen, recht hebben op een looncorrectie voor de periode tussen 1 april 2021 en 30 juni 2021, wordt de éénmalige toeslag berekend door het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap, zoals bepaald in artikel 3, § 1, 2de lid van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst, en de maandelijkse looncorrectie voor de maanden gelegen in de referentieperiode van 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021 op te tellen.

Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een positief getal als uitkomst heeft, dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie en ontvangt hij het bedrag gelijk aan dat verschil onder de vorm van een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie 0 (nul) als uitkomst heeft, dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand.

Indien het verschil tussen het bedrag van de VIA 6 opstap en de looncorrectie een negatief getal als uitkomst heeft, dan behoudt de werknemer het recht op de looncorrectie maar vervalt het recht op een éénmalige toeslag voor de betrokken maand. § 3. De werknemers die, in functie artikel 11, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds : IFIC, nog niet volgens de IFIC-barema's betaald worden omdat ze voor het IFIC-barema gekozen hadden (en dus hun recht op het IFIC-barema geopend hadden) maar hun startbarema nog steeds interessanter is dan het IFIC-barema, hebben recht op het volledige bedrag zoals bepaald in artikel 3 onder de vorm van een éénmalige toeslag.

Indien het IFIC-barema in de loop van de referentieperiode van april tot en met juni 2021 van toepassing wordt, wordt de VIA 6 opstap bepaald conform de bepalingen van artikel 4, § 1 voor de maanden/dagen dat de werknemer het IFIC-barema ontvangt. § 4. De werknemers die, in functie van artikel 9, § 3 van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen, nog niet volgens de IFIC-barema's betaald worden omdat ze voor het IFIC-barema gekozen hadden (en dus hun recht op het IFIC-barema geopend hadden) maar hun startbarema nog steeds interessanter is dan het IFIC-barema, hebben recht op het volledige bedrag zoals bepaald in artikel 3 onder de vorm van een éénmalige toeslag.

Indien het IFIC-barema in de loop van de referentieperiode van april tot en met juni 2021 van toepassing wordt, wordt de VIA 6 opstap bepaald conform de bepalingen van artikel 4, § 2 voor de maanden/dagen dat de werknemer het IFIC-barema ontvangt. § 5. De werknemers die, in functie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 betreffende de volledige invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025, afgesproken tussen de sociale partners enerzijds en de Vlaamse regering anderzijds : IFIC, kiezen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden, hebben recht op het volledige bedrag zoals bepaald in artikel 3 onder de vorm van een éénmalige toeslag. § 6. De werknemers die, in functie van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2021 in uitvoering van het Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 betreffende de invoering van een nieuw loonmodel voor de inrichtingen en diensten die door de Vlaamse Gemeenschap worden erkend en/of gesubsidieerd : multidisciplinaire begeleidingsequipes palliatieve zorgen en netwerken palliatieve zorgen, kiezen voor het behoud van hun bestaande loonvoorwaarden, hebben recht op het volledige bedrag zoals bepaald in artikel 3 onder de vorm van een éénmalige toeslag. § 7. De betaling van de éénmalige toeslag zal in één keer gebeuren en uiterlijk in de maand augustus 2021. HOOFDSTUK V. - Slotbepalingen

Art. 5.§ 1. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de sectorale implementatie bedongen in onderhavige overeenkomst beperkt wordt ten belope van de effectieve ten laste neming van de globale kost ervan, die door de bevoegde voogdijoverheid middels structurele financiering ten behoeve van de invoering ter beschikking gesteld wordt aan de sector. § 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 juli 2021 en is gesloten voor een bepaalde duur tot en met 31 december 2021. § 3. Zij kan op verzoek van de meest gerede ondertekenende partij worden herzien of opgezegd met inachtneming van een opzeggingstermijn van drie maanden. § 4. De organisatie die het initiatief tot herziening of opzegging neemt, moet in een gewone brief aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten de redenen ervan aangeven en amendementsvoorstellen indienen. De andere organisaties verbinden zich ertoe deze binnen een maand na ontvangst ervan in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten te bespreken.

Art. 6.Overeenkomstig artikel 14 van de wet van 5 december 1968Relevante gevonden documenten type wet prom. 05/12/1968 pub. 22/05/2009 numac 2009000346 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités. - Officieuze coördinatie in het Duits sluiten betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités worden, voor wat betreft de ondertekening van deze collectieve arbeidsovereenkomst, de handtekeningen van de personen die deze aangaan namens de werknemersorganisaties enerzijds en namens de werkgeversorganisaties anderzijds, vervangen door de notulen van de vergadering die zijn ondertekend door de voorzitter en de secretaris en goedgekeurd door de leden.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 november 2021.

De Minister van Werk, P.-Y. DERMAGNE

^