Etaamb.openjustice.be
B.S. Index van de publicaties van 3 mei 2022

Snelle toegang:

wet

type wet prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031699 bron nationale bank van belgie Portefeuilleoverdracht van Codan Forsikring A/S naar Chopin Forsikring A/S De Deense prudentiële toezichthouder heeft op 1 april 2022 de verzekeringsonderneming naar Deens recht Codan Forsikring A/S toegestaan de rechten en verplichtingen die vo Overeenkomstig artikel 17 van de wet van 4 april 2014 betreffende de verzekeringen maakt voorliggen(...)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/11/2021 pub. 03/05/2022 numac 2021204999 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende de toekenning van een IFIC-opstap in uitvoering van het zesde Vlaams Intersectoraal Akkoord van 30 maart 2021 voor de sociaal/non-profitsectoren voor de periode 2021-2025 type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 03/05/2022 numac 2021205416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de middelgrote levensmiddelenbedrijven, ter vastlegging van het kader voor levenslang leren en duaal leren type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022020659 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Raad van Adel Bij koninklijk besluit van 20 maart 2022 worden Mevr. Marie Nève de Mévergnies en Ridder Jean de Codt benoemd als Franstalige leden van de Raad van Adel voor een termijn van vier jaar. Dit besluit heeft uitwerking met ingang van type koninklijk besluit prom. 23/12/2021 pub. 03/05/2022 numac 2021205797 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 mei 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zelfstandige kleinhandel, betreffende de vastlegging van het kader voor levenslang leren en duaal leren type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031237 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Bevordering Bij koninklijk besluit van 1st maart 2022, wordt de heer Cédric ERKEN, bevorderd door verhoging naar de hogere klasse in de klasse A3, met de titel van adviseur bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, in een be Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type koninklijk besluit prom. 21/10/2018 pub. 03/05/2022 numac 2022031674 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de criteria om een palliatieve patiënt te definiëren. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/06/2021 pub. 03/05/2022 numac 2022031745 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031873 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Consultatieve commissie voor het toekennen van adellijke gunsten en voor het verlenen van eretekens van hoge graad Bij koninklijk besluit van 1 april 2022 worden Baron Jean EYLENBOSCH, de heer Denis MATHEN en mevr. Isabelle MAZZARA benoemd voor Bij koninklijk besluit van 19 april 2022 worden mevr. Cathy BERX, barones Maria, gezegd Mia DOO(...) type koninklijk besluit prom. 28/02/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022200868 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de coronapremie 2021 type koninklijk besluit prom. 28/02/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022200870 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de zeevisserij, betreffende de toekenning van een éénmalige coronapremie in de vorm van consumptiecheques aan de werknemers tewerkgesteld in de pakhuizen type koninklijk besluit prom. 28/02/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022200866 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 oktober 2021, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Duitstalige Gemeenschap, tot vaststelling, voor 2023-2024, van de voorwaarden voor de toekenning van de vrijstelling van verplichting van aangepaste beschikbaarheid voor oudere werknemers die worden ontslagen vóór 1 juli 2023 in het raam van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag, die 20 jaar hebben gewerkt in een stelsel van nachtarbeid, die in een zwaar beroep of in de bouwsector tewerkgesteld werden en arbeidsongeschikt zijn, die tewerkgesteld werden in een zwaar beroep en 35 jaar beroepsverleden aantonen, die een lange loopbaan hebben, of die tewerkgesteld waren in een onderneming in moeilijkheden of in herstructurering, met uitvoering van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 155 van de Nationale Arbeidsraad type koninklijk besluit prom. 28/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022040929 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de specifieke uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd "Win for Life 4 euro", een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type koninklijk besluit prom. 28/02/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022200885 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 november 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de begrafenisondernemingen, betreffende de coronapremie voor de werknemers van de begrafenisondernemingen type koninklijk besluit prom. 28/02/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022200892 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 oktober 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de stoffering en de houtbewerking, betreffende het SWT "zware beroepen - geharmoniseerd stelsel - op 60 jaar" type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022201560 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, wordt aan de heer DE RUYSSCHER Frederik op het einde van de maand juni 2022, de maand van de zevenenzestigste verjaardag van voornoemde, eervol ontslag verleend uit het ambt v type koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022201932 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Arbeidsrechtbank van Antwerpen. - Ontslag Bij koninklijk besluit van 17 maart 2022, wordt met ingang van 23 mei 2021, aan de heer Lambert THYS, eervol ontslag verleend uit zijn ambt van werkend rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Hij wordt ertoe gemachtigd de eretitel van zijn ambt te voeren. type koninklijk besluit prom. 21/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022202391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Raad van Beheer van het Rijksinstituut voor de sociale verzekeringen der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022020793 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van vijf vennootschappen als sociale onderneming en tot schrapping van deze vijf vennootschappen uit de lijst van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming bedoeld in bijlage 1 van het ministerieel besluit van 27 augustus 2019 houdende de lijsten van vennootschappen die worden vermoed erkend te zijn als sociale onderneming of als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 25/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022020794 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 25/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022020797 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van zes vennootschappen als landbouwonderneming type ministerieel besluit prom. 25/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022020796 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een vennootschap als sociale onderneming type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031401 bron regie der gebouwen Personeel. - Inrustestelling Bij ministerieel besluit van 14 maart 2022, wordt de heer Joël PIRON, vast ambtenaar bij de Regie der Gebouwen in de klasse A2 met de titel van attaché, eervol ontslag uit zijn ambt verleend met ingang van 1 juli 202 De heer Joël PIRON mag zijn pensioenaanspraken doen gelden en is gemachtigd om de titel van attaché(...) type ministerieel besluit prom. 27/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022040912 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van het wetenschappelijk adviescomité type ministerieel besluit prom. 12/04/2021 pub. 03/05/2022 numac 2022202111 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 10 en programma 06 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 08/04/2021 pub. 03/05/2022 numac 2022202109 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 07 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. 08/04/2021 pub. 03/05/2022 numac 2022202110 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen de programma's 02, 04 en 07 van organisatieafdeling 18 en programma 01 van organisatieafdeling 34 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021 type ministerieel besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202319 bron waalse overheidsdienst Plaatselijke Besturen EDINGEN. - Bij ministerieel besluit van 20 januari 2022 wordt de beraadslaging van 16 december 2021 goedgekeurd, waarbij de gemeenteraad van Edingen beslist om enerzijds de door het Waalse Gewest voorgestelde compensatie t

arrest

type arrest prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2021204237 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 87/2021 van 10 juni 2021 Rolnummer 7428 In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 187, § 1, vierde lid, van het Wetboek van strafvordering, gesteld door de Franstalige Correctionele Rechtbank te Brusse Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters F. Daoût en L. Lavrysen, en de rechters (...) type arrest prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2021204875 bron grondwettelijk hof Uittreksel uit arrest nr. 131/2021 van 7 oktober 2021 Rolnummer 7301 In zake : het beroep tot vernietiging van de wet van 2 mei 2019 « tot wijziging van het Wetboek van economisch recht, teneinde de kinderopvangdiensten toe te voegen aan de Het Grondwettelijk Hof, samengesteld uit de voorzitters P. Nihoul en L. Lavrysen, de rechters J.(...)

decreet

type decreet prom. 24/03/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022031948 bron waalse overheidsdienst Decreet tot instemming met de wijziging van het Verdrag van 9 september 1996 inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart , aangenomen op 22 juni 2017 en tot wijziging van het decreet van 15 juli 2008 houdende instemming met het Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart, gedaan te Straatsburg, op 9 september 1996 (1)

beschikking van de arbeidsrechtbank

type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022201558 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Rechterlijke Macht. - Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen Bij beschikking van 15 maart 2022 werd de heer DE RUYSSCHER Frederik, rechter in sociale zaken als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondis type beschikking van de arbeidsrechtbank prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022201935 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel. - Beschikking Bij beschikking van 2 februari 2022 werd de heer Alain MAHIAT, rechter in sociale zaken, als zelfstandige, bij de Franstalige arbeidsrechtbank van Brussel, door de Voorzitster van deze rech

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 21/04/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022202374 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 juli 2020 tot hernieuwing en benoeming van de leden van de Algemene Raad van het "Agence wallonne de la santé, de la protection sociale, du handicap et des familles"

bericht

type bericht prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031814 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv ELECTRABEL, die woonplaats kiest bij Mrs. Jens Mosse Deze zaak is ingeschreven onder het rolnummer G/A. 235.957/X-18.112. Namens de Hoofdgriffier, type bericht prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031815 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Patrick VAN DE VYVER die woonplaats kiest bij Mr. Toon Den Deze zaak is ingeschreven onder rolnummer G/A. 235.979/X-18.113. Namens de Hoofdgriffier, Tes(...) type bericht prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031813 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De vzw BOND BETER LEEFMILIEU en de vzw ACTIECOMITE TER BEV Het eerste besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2022. Deze zaak (...) type bericht prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031816 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State Raoul DIRCKX die woonplaats kiest bij Mr. Stijn Verbist en Dit besluit is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 14 januari 2022. Deze zaak is ingesc(...) type bericht prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031817 bron raad van state Bericht voorgeschreven bij artikel 3quater van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State De nv PROJECTONTWIKKELING, Marc BOEL en Chris VAN MEIRVENN Dit besluit werd bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 24 januari 2022. Deze zaak is inge(...)

lijst

type lijst prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202458 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Beleidsmedewerkers A2 spoorveiligheid (niveau A2) voor FOD Mobiliteit en Vervoer. - Selectienummer: AFG22146 Solliciteren kan tot en met 15/05/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebes(...) Een lijst van laureaten, geldig voor 1 jaar, zal na de selectie worden opgesteld. Naast deze li(...)

vergunning

type vergunning prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022040692 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 12/02/2021, wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen ver type vergunning prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022040693 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid Bij besluit van 15/02/2021, wordt de onderneming TEAM PROTECT, met als ondernemingsnummer 0746959485, type vergunning prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022040826 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Intrekking Bij besluit van 11/10/2021 wordt de erkenning als beveiligingsonderneming, verleend bij Bij besluit van 11/10/2021 wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen, verleend bij(...) type vergunning prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022040825 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Wijziging Bij besluit van 11/10/2021, wordt het enig artikel van het besluit van 24/02/2020 tot ve "Enig artikel. De vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan de onderneming VE(...) type vergunning prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022040827 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Vergunning als onderneming voor alarmsystemen in toepassing van de wet van 2 oktober 2017 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid. - Vernieuwing Bij besluit van 11/10/2021, wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen verl Bij besluit van 25/10/2021, wordt de vergunning als onderneming voor alarmsystemen verleend aan(...)

overhandiging van geloofsbrieven

type overhandiging van geloofsbrieven prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031516 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Buitenlandse ambassades in België Overhandiging van geloofsbrieven Op 15 maart 2022 hebben H.E. de heer Baye Moctar Diop, de heer Kevin Conmy, Monseigneur Franco Coppola en de heer Michael M. Adler de eer gehad aan de Koning, in officiële aud H.E. werden in de automobielen van het Hof naar het Paleis gevoerd en, na afloop van de audiëntie, (...)

erratum

type erratum prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202486 bron gewestelijke overheidsdienst brussel openbaar ambt Vergelijkende selectie van Fransstalige Project assistenten (niveau B) voor Brussel Preventie en Veiligheid. - Selectie-nummer : Req53. - Erratum Deze selectie is reeds verschenen in het Belgisch Staatsblad op 27/04/2022. De uiterste ins(...) Solliciteren kan tot en met 11/05/2022 via www.talent.brussels De gedetailleerde functiebeschri(...)

benoemingen

type benoemingen prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031402 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 maart 2022, wordt mevrouw Elisabeth PETIT benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 15 februari 2022. type benoemingen prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031403 bron regie der gebouwen Personeel. - Benoeming Bij ministerieel besluit van 14 maart 2022, wordt de heer Arnaud SALIERES benoemd tot vast ambtenaar in de klasse A1 bij de Regie der Gebouwen in een betrekking van het Franse taalkader, met ingang van 1 februari 2022.

benoeming door koninklijk besluit

type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031572 bron ministerie van landsverdediging Krijgsmacht. - Benoeming van een kandidaat-reserveofficier Bij koninklijk besluit ****. 3896 van 25 maart 2022, wordt de vaandrig-ter-zee tweede klasse van het reservekader **** ****. op 1 maart 2021 benoemd in de graad van vaandrig-ter-zee tweede type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022040584 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Personeel. - Benoeming Bij koninklijk besluit van 15 maart 2022, wordt de heer Peter ROOYAKERS benoemd tot rijksambtenaar in de klasse A1 bij de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken in een betrekking van het Nederlandse taalkader, met in Overeenkomstig de gecoördineerde wetten op de Raad van State kan beroep worden ingediend binnen de (...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202015 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 1 april 2022 wordt mevr. VAN DAMME Ellen, met ingang v Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202019 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst voor geneeskundige evaluatie en controle. - Benoeming van een stagedoend attaché arts-inspecteur Bij koninklijk besluit van 1 april 2022 wordt mevr. VERSTRAETEN An-Sofie, met ing Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202268 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Dienst administratieve controle. - Benoeming van een stagedoend attaché sociaal inspecteur in de klasse A1 Bij koninklijk besluit van 10 april 2022 wordt mevr. TREVISAN Sylvia, met inga Het beroep tot nietigverklaring van de voormelde akte met individuele strekking kan voor de afdelin(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Commissie Tegemoetkoming Geneesmiddelen, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Ontslag en benoeming van een lid Bij koninklijk besluit van 21 april 2022, dat in werkin Bij hetzelfde besluit, wordt de heer MAFTEI Gheorghe Alexandru benoemd in de hoedanigheid van werke(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202472 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Accrediteringsstuurgroep, ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging. - Benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 20 april 2022, dat in werking treedt de dag van deze be - mevr. MERTENS Marianne, in de hoedanigheid van werkend lid, ter vervanging van de heer HAECK Luc;(...) type benoeming door koninklijk besluit prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering. - Kenniscentrum arbeidsongeschiktheid, ingesteld bij de Dienst voor uitkeringen. - Ontslag en benoeming van leden Bij koninklijk besluit van 24 april 2022, dat in werking treedt de dag van Bij hetzelfde besluit, worden de dames VAN KELST Kirsten en VANNOPPEN Letty en de heer BRUNOIS Théo(...)

vacante bettreking

type vacante bettreking prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022031950 bron gewestelijke overheidsdienst brussel Oproep tot mobiliteit naar de Gewestelijke Overheidsdienst Brussel. - Raadgever-deskundige/Raadgeefster-deskundige (A2-Raadgever-deskundige) - Brussel ConnectIT - Easy.Brussels (ref. 40000078) Er is een betrekking van Raadgever-deskundig(...) De intraregionale mobiliteit geldt voor het ministerie en de in artikel 3 vermelde instellingen van(...) type vacante bettreking prom. 24/03/2022 pub. 03/05/2022 numac 2022040655 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het ambtsprofiel van de coördinerend afgevaardigde, het ambtsprofiel van de inspecteur-generaal, de nadere regels voor de bekendmaking van de vacature en de oproep tot kandidaatstelling voor de bevorderingsambten van inspecteur-generaal en coördinerend inspecteur-generaal en de nadere regels voor de werking van de gemeenschappelijke selectie- en evaluatiecommissie voor de twee algemene diensten type vacante bettreking prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022201559 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Arbeidsgerechten. - Bericht aan de representatieve organisaties. - Openstaande plaats van een werkend rechter in sociale zaken, als werknemer-arbeider bij de Arbeidsrechtbank van Antwerpen arrondissement Antwerpen ter vervanging van de heer Frederi De betrokken organisaties worden verzocht de kandidaturen voor te dragen overeenkomstig de artikele(...)

document

type document prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202415 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Nederlandstalige Medewerkers contactcentrum Sociale tarieven (niveau B) voor FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Selectienummer: ANG22124 Deze selectie werd afgesloten op 13/04/202(...) Er zijn 12 laureaten. (...) type document prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202494 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Verpleegkundigen in de evaluatie van de handicap (niveau B) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG22039 Deze selectie werd afgesloten op 25/04/2022. Er zijn 10 laure(...) type document prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202491 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaten van de vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau B voor de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg : Administratief deskundigen Chemische Risico's (m/v/x) - BFG22005.(...) Er is geen laureaat. Deze selectie werd afgesloten op 27/04/2022 (datum PV). (...) type document prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202481 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende selectie van Franstalige Expert Boekhouding en Financiën (niveau B) voor de Regie der Gebouwen. - Selectienummer: AFG22149 - MFG22031 Solliciteren kan tot 17/05/2022 via www.selor.be. De gedetailleerde functiebeschrijvi(...) Na de selectie wordt een lijst met maximum 15 geslaagden aangelegd, die 1 jaar geldig blijft. N(...) type document prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202495 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Resultaat van de vergelijkende selectie van Franstalige Sociaal werkers in de evaluatie van de handicap (niveau B) voor FOD Sociale Zekerheid. - Selectienummer: AFG22040 Deze selectie werd afgesloten op 28/04/2022. Er zijn 17 laurea(...) De lijst is 1 jaar geldig. type document prom. -- pub. 03/05/2022 numac 2022202503 bron federale overheidsdienst beleid en ondersteuning Vergelijkende Franstalige selectie voor bevordering naar niveau C voor de Rechterlijke Orde. - Assistenten voor de politierechtbank Waals Brabant - BFG22061 De medewerkers worden door hun personeelsdienst via het intranet v(...) Solliciteren kan tot 17/05/2022. Voor alle bijkomende inlichtingen, kunnen de kandidaten zich ri(...)
^