Etaamb.openjustice.be
Omzendbrief van 10 oktober 2019
gepubliceerd op 11 december 2019

Ministeriële omzendbrief betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en van de civiele bescherming

bron
federale overheidsdienst binnenlandse zaken
numac
2019015086
pub.
11/12/2019
prom.
10/10/2019
staatsblad
https://www.ejustice.just.fgov.be/cgi/article_body(...)
links
Raad van State (chrono)
Document Qrcode

FEDERALE OVERHEIDSDIENST BINNENLANDSE ZAKEN


10 OKTOBER 2019. - Ministeriële omzendbrief betreffende het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones en van de civiele bescherming


Mevrouw, Mijnheer de Voorzitter Mevrouw, Mijnheer de Directeur Deze omzendbrief is bestemd voor alle opleidingscentra voor de civiele veiligheid, zoals bedoeld in titel VIII/1 van de wet van 15 mei 2007Relevante gevonden documenten type wet prom. 15/05/2007 pub. 31/07/2007 numac 2007000663 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de civiele veiligheid sluiten betreffende de civiele veiligheid, voor de hulpverleningszones, zoals bedoeld in artikel 14 van dezelfde wet en voor de personeelsleden van de civiele bescherming zoals bepaald in artikel 153 van dezelfde wet.

Deze omzendbrief is van toepassing op de kandidaten voor de functie van zowel vrijwillig als beroepspersoneelslid bij de hulpverleningszones evenals bij de civiele bescherming. 1. Inleiding Het belangrijkste doel van de omzendbrief van 26 maart 2015Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 26/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones sluiten betreffende het « federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones » was de opleidingscentra voor de civiele veiligheid richtlijnen te geven met betrekking tot de organisatie van het federaal geschiktheidsattest (FGA). Sindsdien werd de reglementering die de proeven met het oog op het bekomen van het federaal geschiktheidsattest organiseert aangepast en vernieuwd. Een voorbeeld: de hulpverleningszones hebben de mogelijkheid gekregen om deze proeven, eventueel via de opleidingscentra voor de civiele veiligheid, te organiseren en dienovereenkomstig federale geschiktheidsattesten af te leveren. Een ander voorbeeld: het federaal geschiktheidsattest voor het middenkader werd gecreëerd en de organisatie van de toelatingstest voor de opleiding voor het behalen van het brevet van brandweerkadet moest toegelicht worden. Ten slotte voorziet de reglementering het federaal geschiktheidsattest als aanwervingsvoorwaarde. Daarom heb ik besloten om de omzendbrief van 26 maart 2015Relevante gevonden documenten type omzendbrief prom. 26/03/2015 pub. 16/04/2015 numac 2015000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief. - Het federaal geschiktheidsattest voor de toekomstige operationele personeelsleden van de hulpverleningszones sluiten op te heffen en die door deze omzendbrief te vervangen.

Het federaal geschiktheidsattest geeft toegang tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader, het middenkader of het hoger kader van de hulpverleningszones en van dezelfde kaders van de civiele bescherming. Het attest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de fysieke proeven, die twee jaar geldig zijn. Aangezien het in dit geval gaat om een attest dat het begin van de loopbaan van elk lid van de hulpverleningszones en van de leden van de civiele bescherming vormt, is het volgens mij opportuun om duidelijke richtlijnen te verschaffen. 2. Wettelijke basis Het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (1) en van het operationeel personeel van de civiele bescherming (2), voorziet een federaal geschiktheidsattest dat elk toekomstig lid van de hulpverleningszones of de civiele bescherming dient te behalen alvorens deze kan worden aangeworven. Artikel 35 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels en voorwaarden in verband met de trimestriële aangifte van de hoeveelheden fossiele en biobrandstoffen die in verbruik worden gesteld, opgelegd door de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder consulaire nationaliteitsattesten kunnen afgegeven worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op het netwerk `beroertezorg' sluiten stelt dat de FOD Binnenlandse Zaken, via de opleidingscentra voor de civiele veiligheid, per taalregeling en minstens één keer per jaar en rekening houdend met de noden van de zones, specifieke geschiktheidsproeven organiseert voor het basiskader, het middenkader en het hoger kader.

Elke hulpverleningszone die geïnteresseerd is in het organiseren van de geschiktheidsproeven mag dit doen, conform de door de Minister bepaalde modaliteiten.

Artikel 20 van het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming sluiten bevat een identieke regeling voor de civiele bescherming. 3. Subsidies Wat de proeven met betrekking tot de afgifte van het federaal geschiktheidsattest betreft worden de subsidies voor de opleidingscentra als volgt verdeeld. Het opleidingscentrum ontvangt: - 25 € per inschrijving voor de proeven; - 7 € per deelname aan de competentietest; - 43 € per deelname aan de operationele handvaardigheidstest; - 61 € per deelname aan de lichamelijke geschiktheidsproeven.

Deze subsidies worden enkel toegekend indien deze proeven door de FOD Binnenlandse Zaken, via de opleidingscentra, georganiseerd worden. 4. Behoefte inzake aanwerving In 2018 heeft het Federaal Kenniscentrum voor de Civiele Veiligheid (KCCE) alle hulpverleningszones en de civiele bescherming bevraagd over de noden inzake aanwerving van personeel.Vanaf 2019 moeten de hulpverleningszones en de eenheden van de civiele bescherming het KCCE en de opleidingscentra jaarlijks op proactieve wijze informeren over hun noden inzake aanwerving. Op die manier kan een zo goed mogelijke spreiding in tijdstippen en locaties voor de organisatie van de proeven van het federaal geschiktheidsattest nagestreefd worden, teneinde de continuïteit van de aanwerving van vrijwillige en professionele personeelsleden te waarborgen. 5. De organisatie van de proeven en de inschrijvingen De organisatie van de geschiktheidsproeven wordt minstens bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad en via de website van de Algemene Directie Civiele Veiligheid, en dit ten laatste dertig dagen vóór de uiterste inschrijvingsdatum.Voor de hulpverleningszones is binnen dezelfde termijn tevens een publicatie vereist op de website van FOREM voor het grondgebied van het Waalse Gewest, de VDAB voor het grondgebied van het Vlaamse Gewest en Actiris voor het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Voor de civiele bescherming is binnen dezelfde termijn tevens een publicatie vereist op de website van SELOR. De bekendmaking van de organisatie van deze proeven kan ook via informelere kanalen, zoals de brandweerverenigingen, de sociale media, de hulpverleningszones, de operationele eenheden, enz., plaatsvinden.

Deze laatste bekendmakingen zijn facultatief.

De bekendmaking vermeldt de te vervullen voorwaarden en de datum waarop ze moeten worden vervuld, de opgelegde proeven, de inhoud ervan en de uiterste datum voor de kandidaatstelling.

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven moeten de kandidaten van de hulpverleningszones aan de voorwaarden voldoen die in het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels en voorwaarden in verband met de trimestriële aangifte van de hoeveelheden fossiele en biobrandstoffen die in verbruik worden gesteld, opgelegd door de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder consulaire nationaliteitsattesten kunnen afgegeven worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op het netwerk `beroertezorg' sluiten voorzien worden. : - voor het basiskader: de voorwaarden voorzien in artikel 37, § 1, 1° tot 6° ; - voor het middenkader: de voorwaarden voorzien in artikel 37/1, § 1, 1° tot 6° ; - voor het hoger kader: de voorwaarden voorzien in artikel 38, § 1, 1° tot 6°.

Om te kunnen deelnemen aan de geschiktheidsproeven moeten de kandidaten van de civiele bescherming aan de voorwaarden voldoen die in het koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming sluiten voorzien worden: - voor het basiskader: de voorwaarden, vermeld in artikel 23, § 1, 1° tot 6° ; - voor het middenkader: de voorwaarden, vermeld in artikel 24, § 1, 1° tot 6° ; - voor het hoger kader: de voorwaarden, vermeld in artikel 25, § 1, 1° tot 6°.

De geschiktheidsproeven zijn eliminerend; de kandidaat wordt geschikt of ongeschikt verklaard.

Om te kunnen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven dient de kandidaat over een medisch attest te beschikken. Dit attest moet ten vroegste drie maanden voor de start van de lichamelijke proeven opgemaakt worden en verklaart dat de kandidaat in staat is de proeven af te leggen.

Aangezien de opleidingscentra voldoende ervaring hebben op het gebied van de administratieve opvolging van de inschrijvingen, worden zij belast met de procedure voor de inschrijving van de kandidaten. Om de inschrijvingsprocedures te vereenvoudigen en de opleidingscentra te ondersteunen vinden de inschrijvingen van de kandidaten enkel elektronisch, via de site ikwordbrandweer.be, plaats. De hulpverleningszones die zouden beslissen om zelf een FGA te organiseren, worden belast met de inschrijving van de kandidaten voor de proeven die zij organiseren. 6. Geschiktheidsproeven Voor elke cyclus van het federaal geschiktheidsattest (basiskader, middenkader of hoger kader) die in een opleidingscentrum of een hulpverleningszone georganiseerd wordt, verstrekt het KCCE het opleidingscentrum of de hulpverleningszones de noodzakelijke vragen en instructies voor de organisatie van deze test.Het opleidingscentrum of de hulpverleningszone die deze test organiseert, verbetert de proeven. Een bevoegde toezichthouder/instructeur die afkomstig is uit het opleidingscentrum of de hulpverleningszone en over relevante ervaring met betrekking tot dit type test beschikt zal aanwezig moeten zijn tijdens de proeven.

De manier waarop deze tests worden aangeboden aan de kandidaten kan vrij gekozen worden door het opleidingscentrum of de hulpverleningszone. De tests kunnen via PC, op papier, enz., worden aangeboden, met uitzondering van de in artikel 6.1.b.3 voorziene proef, die op een informaticadrager moet worden aangeboden.

De toelatingstest voor de opleiding voor het behalen van het brevet van brandweerkadet omvat de proeven die voorzien worden in de artikelen 6.1.a en 6.2 van deze omzendbrief.

De kandidaat-operationele leden moeten in eenzelfde opleidingscentrum of eenzelfde hulpverleningszone slagen voor de volgende geschiktheidsproeven, in de onderstaande volgorde: 6.1.a Competentietest - voor het basiskader Bij deze test wordt nagegaan of de kandidaat over de competenties van het niveau van het zesde jaar middelbaar beroepsonderwijs beschikt.

Deze competentietest bestaat uit 60 vragen. Het gaat om meerkeuzevragen. Bij de verbetering wordt voor elk fout antwoord 1/3 punt afgetrokken en voor elk juist antwoord 1 punt toegekend. Er worden geen punten gegeven of afgetrokken wanneer een vraag niet beantwoord wordt.

Voor alle andere informatie met betrekking tot de praktische modaliteiten verwijs ik naar bijlage 1.

De competentietest bestaat uit drie delen: 6.1.a.1. Logica en rekenen Aan de hand van 25 vragen worden het analytisch vermogen en het logisch redeneervermogen van de kandidaat getest. 6.1.a.2. Taal, algemene kennis en ruimtelijk inzicht Aan de hand van 25 vragen worden de algemene kennis en het ruimtelijk inzicht getest. Een persartikel wordt bijgevoegd. De kandidaat moet de vragen met betrekking tot dit artikel beantwoorden, zodat zijn vermogen tot begrijpend lezen kan worden beoordeeld. Er worden ook vragen met betrekking tot de wegcode voorzien. 6.1.a.3. Wetenschappen Dit gedeelte omvat vragen met betrekking tot basischemie en basisfysica. Elke kandidaat dient over een minimale kennis met betrekking tot volumes, scheikundige symbolen en vergelijkingen, veranderingen van toestand, mechanica en elektriciteit te beschikken.

Dit gedeelte omvat 10 vragen.

De kandidaat is geslaagd als hij 50 % behaalt voor de gehele proef. De kandidaat die voor deze test geslaagd is, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het tweede deel van de proeven van het federaal geschiktheidsattest, namelijk de operationele handvaardigheidstesten. 6.1.b Competentietest - voor het middenkader Tijdens de test wordt nagegaan of de kandidaat beschikt over de competenties van het vereiste niveau van een houder van een diploma van niveau B (bachelor). Voor alle andere informatie met betrekking tot de praktische modaliteiten verwijs ik naar bijlage 1.

De competentietest bestaat uit drie delen: 6.1.b.1. Planningstest Met deze test wordt het vermogen om te organiseren, om met stress om te gaan, het vermogen om beslissingen te nemen, het vermogen om zijn tijd te beheren en het beheersvermogen van de kandidaat getest. Dit deel is goed voor een derde van de totale punten van de competentietest. 6.1.b.2 Situationele beoordelingstest Het gaat om een test die aan de kandidaten scenario's en verschillende bijbehorende acties voorstelt. De kandidaat die de rol van teamleider op zich neemt, kiest de actie die volgens hem het meest geschikt is.

Dit deel is goed voor een derde van de totale punten van de competentietest. 6.1.b.3 Analyse van een wetenschappelijke tekst Een artikel van de gespecialiseerde pers wordt bijgevoegd. De kandidaat moet de vragen met betrekking tot dit artikel beantwoorden, om zijn begripsvermogen en zijn wetenschappelijke kennis te testen.

Dit deel is goed voor een derde van de totale punten van de competentietest.

De kandidaat is geslaagd als hij 50 % behaalt voor de gehele proef. De kandidaat die voor deze test geslaagd is, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het tweede deel van de proeven van het federaal geschiktheidsattest, namelijk de operationele handvaardigheidstesten. 6.1.c Competentietest - voor het hoger kader Tijdens de test wordt nagegaan of de kandidaat beschikt over de competenties van het vereiste niveau van een houder van een diploma van niveau A (universitair of hoger onderwijs van het lange type).

Voor alle andere informatie met betrekking tot de praktische modaliteiten verwijs ik naar bijlage 1.

De competentietest bestaat uit drie delen: 6.1.c.1. Postbakoefening Tijdens deze proef oefent de kandidaat fictief een directiefunctie in een instelling uit. Er wordt aan de kandidaat gevraagd om een reeks mails te beheren en de nodige beslissingen te nemen. Het analytisch vermogen, het vermogen van de kandidaat om informatie te verwerken en om beslissingen te nemen, worden tijdens deze proef getest. Dit deel is goed voor 35% van de totale punten van de competentietest. 6.1.c.2. Tekstanalyse - communicatieproef Een persartikel wordt bijgevoegd. De kandidaat moet de vragen met betrekking tot dit artikel beantwoorden, zodat zijn vermogen tot begrijpend lezen kan worden beoordeeld. De communicatiecapaciteiten van de kandidaten worden ook getest. Dit deel is goed voor 30 % van de totale punten van de competentietest. 6.1.c.3. Wetenschappen Dit deel omvat 12 vragen (6 over fysica, 3 over chemie en 3 over wiskunde). De proef heeft tot doel na te gaan of de kandidaat beschikt over de minimale wetenschappelijke competenties om de opleidingen van het hoger kader te kunnen volgen. Bij de verbetering wordt voor elk fout antwoord 1/3 punt afgetrokken en voor elk juist antwoord 1 punt toegekend. Er worden geen punten gegeven of afgetrokken wanneer een vraag niet beantwoord wordt.

Dit deel is goed voor 35 % van de totale punten van de competentietest.

De kandidaat is geslaagd als hij 50 % behaalt voor de gehele proef. De kandidaat die voor deze test geslaagd is, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het tweede deel van de proeven van het federaal geschiktheidsattest, namelijk de operationele handvaardigheidstesten. 6.2. Operationele handvaardigheidstest Het KCCE bezorgt het opleidingscentrum of de hulpverleningszone de opgave van de handvaardigheidsproeven.

Elk opleidingscentrum of elke hulpverleningszone kiest twee van de bovengenoemde proeven en past ze toe. De kandidaat moet deze proeven afleggen. Er wordt nagegaan of de kandidaat de proef begrijpt, de juiste technische handelingen stelt en de proef succesvol kan voltooien. De evaluatie van de test heeft betrekking op het respect voor de instructies, het respect voor de termijnen, de kwaliteit van het werk en het respect voor de veiligheidsregels.

De kandidaat ontvangt voor elke proef een gestandaardiseerd instructieblad met vermelding van de opdracht, de beschikbare middelen, de eventuele voorbereidingstijd en de beschikbare uitvoeringstijd.

Bij het afleggen van deze test dient een bevoegde toezichthouder/ instructeur, die afkomstig is uit het opleidingscentrum of de hulpverleningszone en die over relevante ervaring met betrekking tot dit type test beschikt, aanwezig te zijn.

Voor alle andere informatie met betrekking tot de praktische modaliteiten verwijs ik naar bijlage 2.

De kandidaat die voor deze test geslaagd is, wordt uitgenodigd om deel te nemen aan het derde deel van de proeven van het federaal geschiktheidsattest, namelijk de lichamelijke geschiktheidsproeven. 6.3. Lichamelijke geschiktheidsproeven De lichamelijke geschiktheidsproeven worden beschreven in bijlage 1 van het koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels en voorwaarden in verband met de trimestriële aangifte van de hoeveelheden fossiele en biobrandstoffen die in verbruik worden gesteld, opgelegd door de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder consulaire nationaliteitsattesten kunnen afgegeven worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op het netwerk `beroertezorg' sluiten en in bijlage 1 van het koninlijk besluit van 29 juni 2018.

Bij het afleggen van deze test dient een bevoegde toezichthouder/instructeur, die over relevante ervaring met betrekking tot dit type test beschikt en die afkomstig is uit het opleidingscentrum of de hulpverleningszone, aanwezig te zijn.

Voor alle andere informatie met betrekking tot de praktische modaliteiten verwijs ik naar bijlage 3. 7. Behalen federaal geschiktheidsattest De kandidaten die alle geschiktheidsproeven succesvol afleggen, ontvangen een federaal geschiktheidsattest dat respectievelijk toegang geeft tot de aanwervingsproeven voor het personeel van het basiskader, het middenkader of het hoger kader.Aangezien dit federaal geschiktheidsattest inhoudelijk identiek is voor kandidaten voor de hulpverleningszones als voor kandidaten van de civiele bescherming, volstaat dit FGA om te voldoen aan de aanwervingsvoorwaarde van zowel de hulpverleningszone als de civiele bescherming. Het federaal geschiktheidsattest wordt verzonden in de maand die volgt op het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven.

De geschiktheidsproeven worden in de vorm van drie modules georganiseerd: module 1: competentietest; module 2 : operationele handvaardigheidstest; module 3 : lichamelijke geschiktheidsproeven.

Na afloop van elke module ontvangen de kandidaten (M/V) een attest dat aantoont dat ze geslaagd zijn, met vermelding van de datum van het afleggen van de test. Indien hij voor module 1 geslaagd is, kan de kandidaat naar de handvaardigheidstest overgaan. Indien hij voor module 2 geslaagd is, kan de kandidaat naar de lichamelijke geschiktheidsproeven overgaan. De geschiktheidsproeven moeten in hetzelfde opleidingscentrum worden afgelegd.

Het federaal geschiktheidsattest is voor onbepaalde duur geldig, met uitzondering van de lichamelijke geschiktheidsproeven die twee jaar geldig zijn, vanaf de datum van het afsluiten van het proces-verbaal van het geheel van de geschiktheidsproeven. Zes maanden voor het verstrijken van de termijn van twee jaar kan de kandidaat die de geldigheid van zijn federaal geschiktheidsattest wenst te verlengen voor het gedeelte van de lichamelijke geschiktheidsproeven, zich inschrijven voor deze proeven. Ofwel organiseren de opleidingscentra of de hulpverleningszones een specifieke lichamelijke geschiktheidsproef voor de personen die de geldigheid van de lichamelijke geschiktheidsproeven wensen te verlengen, ofwel laten zij deze personen deelnemen aan de lichamelijke geschiktheidsproeven die georganiseerd worden bij de proeven met het oog op het behalen van het federaal geschiktheidsattest. Voor het slagen voor de lichamelijke geschiktheidsproeven krijgen de kandidaten een document dat twee jaar geldig is.

De kandidaten die niet geslaagd zijn voor de geschiktheidsproeven (hetzij voor de competentietest, hetzij voor de operationele handvaardigheidstest, hetzij voor de lichamelijke geschiktheidsproeven), kunnen zich pas opnieuw inschrijven voor de geschiktheidsproeven voor hetzelfde kader na een wachttermijn van 6 maanden vanaf de kennisgeving van het niet-geslaagd zijn. Deze regel is ook van toepassing op de kandidaten die zich ingeschreven hebben voor de proeven van het FGA, maar voor één van de proeven zonder geldige reden afwezig waren. De schooldirecteurs moeten de gevallen van overmacht bepalen waarvoor de voormelde wachttermijn niet toegepast zou worden. 8. Toegangsproef brandweerkadet De personen die slagen in de toegangstest voor het brevet van brandweerkadet worden toegelaten tot de opleiding tot brandweerkadet. De organisatie van de toelatingstest voor het behalen van het brevet van brandweerkadet wordt vermeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten (3).

De personen die het brevet van brandweerkadet willen behalen, moeten slagen voor een toelatingstest. Deze test wordt georganiseerd door de opleidingscentra. De toelatingsvoorwaarden voor de toelatingstest zijn vermeld in artikel 35 van het koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten.

Vooraleer het opleidingscentrum een minderjarige toelaat deel te nemen aan de toelatingstest, moet het een schriftelijk akkoord vragen aan de voogd(en) (meestal de ouders), in de vorm van een schriftelijke verklaring.

De toelatingstest voor de opleiding voor het behalen van het brevet van brandweerkadet omvat de proeven die voorzien worden in de artikelen 6.1.a en 6.2 van deze omzendbrief. 9. Evaluatie Elk opleidingscentrum of elke hulpverleningszone die de proeven van het federaal geschiktheidsattest organiseert zal de volgende inlichtingen twee keer per jaar (ten laatste op 30 juni en ten laatste 31 december) aan het KCCE moeten verstrekken: - Het aantal kandidaten dat ingeschreven is voor deze proeven (verdeling mannen/vrouwen) - Het aantal kandidaten dat effectief aanwezig is voor de proef (verdeling mannen/vrouwen) - De slaagpercentages voor elk van de drie proeven (cognitief, operationele handvaardigheid, lichamelijke geschiktheid) - Het aantal FGA's dat effectief uitgereikt wordt. Met de meeste hoogachting.

P. DE CREM, Minister van Veiligheid en Binnenlandse Zaken, belast met Buitenlandse Handel _______ Nota's (1) Koninklijk besluit van 19 april 2014Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000409 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 01/10/2014 numac 2014000407 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de hulpverleningszones type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024226 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 oktober 1964 tot bepaling van de normen die door de ziekenhuizen en hun diensten moeten worden nageleefd type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024225 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 1998 houdende vaststelling van de normen waaraan een functie voor intensieve zorg moet voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014011213 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de regels en voorwaarden in verband met de trimestriële aangifte van de hoeveelheden fossiele en biobrandstoffen die in verbruik worden gesteld, opgelegd door de wet van 17 juli 2013 houdende de minimale nominale volumes duurzame biobrandstoffen die de volumes fossiele motorbrandstoffen, die jaarlijks tot verbruik worden uitgeslagen, moeten bevatten type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024224 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende vaststelling van de normen waaraan de zorgprogramma's "beroertezorg" moeten voldoen om erkend te worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 09/05/2014 numac 2014024184 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het coördinerend gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker en het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 04/06/2014 numac 2014015130 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder consulaire nationaliteitsattesten kunnen afgegeven worden type koninklijk besluit prom. 19/04/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014024228 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit waarbij sommige bepalingen van de gecoördineerde wet van 10 juli 2008 op de ziekenhuizen en andere verzorgingsinrichtingen, toepasselijk worden verklaard op het netwerk `beroertezorg' sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de hulpverleningszones (2) Koninklijk besluit van 29 juni 2018Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040278 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming type koninklijk besluit prom. 29/06/2018 pub. 19/07/2018 numac 2018040279 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de Civiele Bescherming sluiten tot bepaling van het administratief statuut van het operationeel personeel van de civiele bescherming (3) Koninklijk besluit van 18 november 2015Relevante gevonden documenten type koninklijk besluit prom. 18/11/2015 pub. 07/12/2015 numac 2015000715 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten sluiten betreffende de opleiding van de leden van de openbare hulpdiensten en tot wijziging van diverse koninklijke besluiten

BIJLAGEN Bijlage 1 - Competentietest De volgende bepalingen moeten worden gerespecteerd: - De kandidaat moet op eender welk moment kunnen terugkeren naar een vorige vraag. - Voor de competentietest van het basiskader mag elke kandidaat de test op zijn eigen tempo afleggen. Elke kandidaat krijgt maximum 1u30min om de test (totaliteit van de drie onderdelen) af te leggen. - Voor de competentietest van het middenkader krijgt elke kandidaat maximaal 30 minuten de tijd voor het deel voorzien in artikel 6.1b.1, maximaal 20 minuten voor het deel voorzien in artikel 6.1b.2 en maximaal 30 minuten voor het deel voorzien in artikel 6.1b.3 - Voor de competentietest van het hoger kader krijgt elke kandidaat maximaal 1u00 voor het deel voorzien in artikel 6.1c.1, maximaal 45 minuten voor het deel voorzien in artikel 6.1c.2 en maximaal 1u30 voor het deel voorzien in artikel 6.1c.3. - De kandidaat dient zijn uitnodiging voor de test bij zich te hebben en deze naast zich neer te leggen. - De kandidaat dient zijn identiteitskaart bij zijn uitnodiging te leggen, zodat de examinator deze kan vergelijken om fraude te voorkomen. - Elke kandidaat krijgt een vragenlijst en een antwoordformulier die hij beide na het afleggen van de test dient af te geven. - Elke kandidaat krijgt een kladpapier dat hij dient af te geven na het afleggen van de test. - Voor de competentietest van het basiskader en het middenkader mag er geen gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine of de rekenfunctie van een smartphone. Voor het wetenschappelijk deel van de competentietest van het hoger kader mag er echter wel gebruik worden gemaakt van een zakrekenmachine of de rekenfunctie van een smartphone. - Voor elke meerkeuzevraag zijn er 4 antwoordmogelijkheden waarvan er slechts 1 juist is.

Bijlage 2 - Operationele handvaardigheidstest De volgende bepalingen moeten worden gerespecteerd: - Elke kandidaat moet zijn/haar uitnodiging voor de test en zijn/haar identiteitskaart voorleggen. De examinator kan deze vergelijken en fraude vermijden. - Elke kandidaat krijgt een instructieblad per proef dat de opdracht, de beschikbare middelen, de eventuele voorbereidingstijd en de beschikbare uitvoeringstijd vermeldt. - De begeleider krijgt een evaluatieformulier dat toelaat om te controleren of de kandidaat de proef begrijpt, of zijn benaderingsplan duidelijk is, of hij het adequate materieel en de adequate tools gebruikt, enz. - Elke begeleider dient technisch voldoende onderlegd te zijn om de proef juist te kunnen beoordelen. - De begeleider geeft een duidelijk startsignaal aan de kandidaat bij de start van de proef en geeft een signaal bij het einde van de proef.

Bijlage 3 - Lichamelijke geschiktheidsproeven De lichamelijke geschiktheid van de kandidaten wordt beoordeeld op basis van elf onderdelen.

De onderdelen A en B zijn eliminerend. Voor de testen C tot en met K moet de kandidaat in 7 van de 9 testen slagen.

De testen worden voor alle kandidaten op hetzelfde of een gelijksoortig terrein en in vergelijkbare weersomstandigheden georganiseerd.

De kandidaat krijgt 1 minuut rusttijd na elk afgelegd onderdeel.

A. 600 m lopen De kandidaat loopt 600m in 2 minuten en 45 seconden.

B. Beklimmen van de luchtladder Voor de uitvoering van de laddertest wordt een autoladder van dertig meter uitgezet, zonder steun opgesteld onder een hoek van 70°. De kandidaat wordt op reglementaire wijze verzekerd.

De kandidaat klimt op het startsignaal zonder hulp tot boven. Boven kijkt de kandidaat naar beneden, waarna hij na een non-verbaal signaal van de begeleider luid zijn naam roept.

Nadien komt de kandidaat zonder hulp terug naar beneden.

De kandidaat voert deze oefening uit in 5 minuten.

C. Optrekken De mannelijke kandidaat hangt met gestrekte armen en handen in pronatie (duimen wijzen naar binnen) aan de balk. De balk wordt zo ingesteld dat de voeten de grond niet raken. Op het startsignaal trekt hij zich op tot het voorhoofd de balk raakt en laat zich terugzakken tot de gestrekte uitgangspositie.

Tijdens de oefening mag de balk niet gelost worden en mogen de voeten de grond niet raken.

De mannelijke kandidaat voert deze oefening 5 maal uit.

De vrouwelijke kandidaat hangt met gestrekte armen en handen in pronatie (duimen wijzen naar binnen) aan de balk. De balk wordt zo ingesteld dat de voeten de grond niet raken. Op het startsignaal trekt zij zich op tot haar kin boven de balk uitkomt en zij behoudt deze positie zo lang mogelijk.

Tijdens de oefening mag de balk niet gelost worden en mogen de voeten de grond niet raken.

De vrouwelijke kandidaat voert deze oefening uit gedurende 20 seconden.

D. Klauteren De kandidaat neemt plaats achter de startlijn die zich op één meter van de honderdtachtig centimeter hoge balk bevindt en loopt naar de balk en klautert erover. Vervolgens loopt de kandidaat naar en rond de kegel die op zevenhonderdvijftig centimeter van de balk staat waarna hij terug naar de balk loopt en over de balk klimt en tot achter de startlijn loopt.

De kandidaat voert deze oefening uit in 60 seconden.

E. Evenwicht Via de ladder klimt de kandidaat op de honderdtachtig centimeter hoge en zeven tot tien centimeter cm brede balk waarna hij drie meter over de balk loopt, een draai van 180° maakt en drie meter terugstapt.

De handen van de kandidaat zijn volledig vrij tijdens het stappen en draaien, er mag geen steun gezocht worden.

De kandidaat voert deze oefening uit in 60 seconden.

Bij het afvallen van de balk kan de kandidaat een tweede poging ondernemen, indien dit binnen de tijd gebeurt.

F. Gehurkt lopen De kandidaat hurkt neer en legt met beide armen gekruist voor de borst een afstand van acht meter af (tot achter de lijn) en komt op dezelfde manier terug tot achter de startlijn.

Bij de uitvoering van deze oefening mag de hoek in de knie niet groter zijn dan 90° en mogen de handen niet op de grond geplaatst worden. De kandidaat mag deze proef ook afleggen in kniezit of op 1 knie zittend en bijtrekken met het andere been.

De kandidaat voert deze oefening uit in 21 seconden.

G. Opdrukken De kandidaat ligt op zijn buik, met de handpalmen neerwaarts onder de schouders waarbij de duimen in volledige abductie zijn, en de tip van de duimen tegen de schouders komen.

De voeten van de kandidaat sluiten tegen elkaar aan en het lichaam vormt een plank: enkels - knieën - bekken - bovenlichaam vormen een statisch geheel.

Vanuit deze uitgangspositie brengt de kandidaat de armen telkens tot een hoek van 90° waarna hij de armen terug strekt. Dit is eenmaal opdrukken.

Enkel een correct uitgevoerde beweging wordt meegeteld, een onvolledige uitvoering telt niet.

De kandidaat voert deze oefening 23 maal uit.

H. Zeil verslepen De kandidaat neemt positie achter de startlijn. Hij neemt het zeil, dat gevuld is met zandzakjes met een totaal gewicht van tachtig kilogram, vast en sleept dit over een glad oppervlak over een afstand van vijftien meter (tot achter de aankomstlijn), en keert ermee terug tot achter de startlijn. Het zeil wordt steeds tot volledig achter de lijn getrokken.

De kandidaat voert deze oefening uit in 33 seconden.

I. Slang slepen De kandidaat neemt een gevulde slang vast bij de straalpijp -aan de andere kant is een koppeling met afsluiter- en sleept deze zo snel mogelijk over een afstand van vijftien meter.

De slang heeft een diameter van zeventig millimeter en is twintig meter lang.

De kandidaat voert deze oefening uit in 11 seconden.

J. Slang ophalen De kandidaat neemt een slang vast en trekt deze zo snel mogelijk naar zich toe. De oefening wordt uitgevoerd met een niet-gevulde slang met een diameter van vijfenveertig millimeter, met een straalpijp type 'lance robinet' en een lengte van twintig meter.

De kandidaat voert deze oefening uit in 19 seconden.

K. Trappenloop De kandidaat loopt zo snel mogelijk de trappen op, hij doet dit trede per trede, met telkens één voet per trede. De handen moeten volledig vrij blijven, de balustrade of trapleuning mogen niet gebruikt worden.

De oefening wordt uitgevoerd op treden met een hoogte die mag variëren tussen de vijftien en negentien centimeter, waarbij het aantal treden uitgerekend wordt totdat de kandidaat tweeëntwintig meter en zestig centimeter gestegen is: - 119 treden voor 19 cm; - 126 treden voor 18 cm; - 133 treden voor 17 cm; - 141 treden voor 16 cm; - 151 treden voor 15 cm.

De kandidaat voert deze oefening uit in 53 seconden.

^